0112-KDIL3-1.4011.64.2018.3.AGR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze Spółką umową o świadczenie usług zarządzania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 15 grudnia 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze Spółką umową o świadczenie usług zarządzania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze Spółką umową o świadczenie usług zarządzania.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącym stroną postępowania:Spółka
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:Pana X;

reprezentowanych przez pełnomocnika - Pana Y;

przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 13 lipca 2017 r. Spółka (Zainteresowany będący Stroną postepowania), obok stosunku wynikającego z powołania, zawarła z Panem X (Zainteresowany niebędący stroną postępowania, zwany dalej „Zarządzającym”) umowę o świadczenie usług zarządzania (tzw. kontrakt menedżerski). Umowa została zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki - bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

Zgodnie ze wskazaniami przedmiotowej umowy:

 1. uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 czerwca 2016 r. Zarządzający został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji;
 2. Zgromadzenie Wspólników Spółki Uchwałą z dnia 16 maja 2017 r. ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;
 3. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą z dnia 13 lipca 2017 r. postanowiła rozwiązać z Prezesem Zarządu Spółki, Panem X, Umowę o pracę zawartą dnia 10 czerwca 2016 r. oraz zaproponować Prezesowi Zarządu - Panu X, po rozwiązaniu umowy o pracę z dnia 10 czerwca 2016 r., zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego);
 4. nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Zarządzającemu wykonywanie obowiązków wynikających z umowy o świadczenia usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego).

Zgodnie z zawartą umową (kontraktem menedżerskim) Zarządzający rozpoczyna świadczenie usług zarządzania od dnia 3 listopada 2017 r. W ramach i w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w trakcie kadencji, Zarządzający:

 1. zobowiązany jest do świadczenia usług zarządzania na rzecz Spółki;
 2. zobowiązany jest do wykonywania przedmiotowych usług osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej;
 3. oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje do wykonywania usług na warunkach wynikających z zawartej umowy (kontraktu menedżerskiego);
 4. przy wykonywaniu przedmiotowej umowy zobowiązany jest wykorzystywać swoje umiejętności oraz doświadczenie dla spraw i interesów Spółki;
 5. zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych i realizacji innych niż określone zawartą umową (kontraktem menedżerskim) zobowiązań, by nie kolidowały one z należnym i starannym wykonaniem umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego);
 6. nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Stosownie do dalszych postanowień zawartej umowy Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem wymaganym w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań. Zarządzający jest ponadto zobowiązany do świadczenia przedmiotowych usług w sposób zgodny z interesem Spółki i prowadzący do Jej rozwoju, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych i zamierzonej pozycji na rynku, wzrostu wartości jej aktywów, a także kreowania pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Spółki. Wykonując swoje obowiązki Zarządzający zobowiązany jest współdziałać z pozostałymi organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w przepisach Kodeksu spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, zwany dalej „k.s.h.), postanowieniach Aktu założycielskiego Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawnych i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regułami Zarządu Spółki.

W świetle zawartej umowy świadczenie usług zarządzania będzie polegało w szczególności na:

 1. prowadzeniu spraw Spółki w obszarach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów Spółki;
 2. reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki;
 3. osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do funkcji Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem pozostałych organów Spółki;
 4. realizacji wyznaczonych celów zarządczych.

Równolegle Zarządzający zobowiązany jest wykonywać usługi zarządzania w czasie oraz w sposób zapewniający należytą realizację przedmiotowej umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki. Zarządzający zobowiązany jest także wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki oraz w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza Jej granicami, przy czym świadczenie usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania; świadczenie usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie dłużej niż 14 dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, z Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innym Członkiem Rady Nadzorczej oraz sporządzenia sprawozdania ze świadczenia usług poza siedzibą Spółki wraz z wystawieniem rachunku za usługi świadczone w miesiącu. W przypadku wykonywania usług zarządzania w miejscu innym niż siedziba Spółki, celem zachowania wymogów bezpieczeństwa, Zarządzający zobowiązuje się do używania i korzystania z przedmiotów i urządzeń udostępnionych Zarządzającemu w celu wykonywania usług zarządzania, w szczególności przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, spełniających wymagane przez Spółkę wymogi bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.

Na Zarządzającym, w okresie obowiązywania umowy o świadczenia usług zarządzania, ciąży również obowiązek poinformowania Spółki - z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innych podmiotów. W okresie obowiązywania umowy Zarządzający jest także zobowiązany do informowania Spółki o nabyciu udziałów albo akcji w innej Spółce handlowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności z wyłączeniem obowiązku informowania o nabyciu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych. Zgodnie z umową Zarządzający nie będzie pobierał - w okresie obowiązywania przedmiotowej umowy - wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.).

Zarządzającemu, do wykonywania usług zarzadzania i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, udostępnia się do nieodpłatnego korzystania urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności:

 1. pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem;
 2. samochód służbowy bez ograniczenia limitu kilometrów i kosztów w przejazdach służbowych;
 3. elektroniczne urządzenia mobilne (przenośne) - bez limitu kosztów, pozwalające na przetwarzanie, odbieranie, przechowywanie oraz wysyłanie danych, w tym w szczególności: telefon komórkowy/smartfon z aktywną karta SIM, komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem;
 4. inne, niewymienione wyżej urządzenia i przyrządy niezbędne do wykonywania usług zarządzania i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, bez limitu kosztów, a koszt wykorzystania których stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki.

Z kolei Spółka zobowiązana jest współdziałać z Zarządzającym w celu prawidłowej realizacji umowy o zarządzanie. Do obowiązków Spółki należy w szczególności:

 1. udostępnianie Zarządzającemu wszelkich dokumentów Spółki niezbędnych do wykonywania umowy o zarządzanie;
 2. pozostające w możliwościach Spółki zapewnienie współdziałania z Zarządzającym organów i członków organów Spółki oraz jej personelu;
 3. terminowa wypłata wynagrodzenia Zarządzającego oraz terminowe wykonywanie innych świadczeń przewidzianych w umowie o zarządzanie;
 4. zapewnienie Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów potrzebnych do wykonywania usług zarządzania i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
 5. ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem przez Zarządzającego usług zarządzania poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytego wykonania usług zarządzania i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w szczególności takich jak koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji;
 6. zwrot wydatków poniesionych przez Zarządzającego, niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji - po ich należytym udokumentowaniu oraz uzasadnieniu ich poniesienia;
 7. pokrycie kosztów szkoleń, seminariów, kursów oraz wykładów, a także uczestnictwa w targach, posiedzeniach izb oraz komisji branżowych;
 8. zorganizowanie oraz pokrycie badań lekarskich zgodnych z zasadami obowiązującymi w Spółce;
 9. zapewnienie środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej zgodnie z zasadami regulaminu pracowniczego obowiązującego w Spółce.

Zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania (kontraktem menedżerskim) Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez Niego przedmiotowej umowy, będące następstwem zawinionego niewykonania lub zawinionego nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy o zarządzanie lub z przepisów obowiązującego prawa. W treści umowy podkreślono, że odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji, a która wynika z przepisów prawa, w szczególności z przepisów k.s.h. Zgodnie z postanowieniami umowy odpowiedzialność za działania Zarządzającego wobec osób trzecich ponosi Spółka.

Z tytułu świadczenia usług zarządzania Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne wypłacane jest po dokonaniu należytych potrąceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wysokość wynagrodzenia stałego została określona w treści umowy i uzależniona jest od wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i będzie w poszczególnych latach pełnienia funkcji ulegała zmianie, w zależności od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług zarządzania w skutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania umowy w miesiącu. Wynagrodzenie stałe za dany miesiąc jest wypłacane przez Spółkę „z dołu”, w terminach do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który wynagrodzenie się należy.

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% rocznego wynagrodzenia stałego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. Cele zarządcze oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania na poszczególne lata obrotowe Spółki są corocznie ustalane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwał, które stanowią następnie załącznik do umowy o świadczenie usług zarządzania. Wynagrodzenie zmienne przysługuje Zarządzającemu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników - w wysokości zależnej od realizacji celów zarządczych.

Zgodnie z umową czas i sposób wykonywania usług przez Zarządzającego musi być wystarczający do należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania oraz prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Spółki. Jednocześnie Zarządzający nie jest zobowiązany do wykonywania usług zarządzania w dni, kiedy ich wykonanie jest obiektywnie niemożliwe lub niecelowe, a w związku z ich niewykonaniem Spółka nie poniesie szkody (dni ustawowo wolne od pracy, soboty, a także dni, w których nie wykonuje pracy personel administracyjny Spółki) - niewykonywanie usług zarządzania w tym zakresie nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia całkowitego.

Stosownie do zawieranej umowy, wraz z rozpoczęciem każdego roku obrotowego Spółki, w którym Zarządzający pełni funkcję Prezesa Zarządu, Zarządzającemu przysługuje 26 dni przerwy w wykonywaniu umowy o świadczenie usług zarządzania celem wypoczynku, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, w terminach uzgodnionych z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, z czego 6 dni jest udzielane na żądanie Zarządzającego, chyba, że pilne sprawy Spółki będą wymagały zaangażowania Zarządzającego. W każdym roku obrotowym Spółki, Zarządzającemu przysługuje (niezależnie od wynagrodzenia) dopłata do wypoczynku, przyznawana zgodnie z zasadami przyjętymi w Spółce. W przypadku przerwy świadczenia usług zarządzania, innej niż przerwa celem wypoczynku, z wyłączeniem przypadku niezdolności do jej wykonywania wskutek choroby, wynagrodzenie stałe Zarządzającego będzie obniżone proporcjonalnie o okres, w którym Zarządzający nie świadczył usług.

W świetle umowy zawartej przez Spółkę z Zarządzającym, jeżeli Zarządzający stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), Zarządzający przenosi na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe do danego utworu, z chwilą przyjęcia go przez Spółkę na wskazanych umową polach eksploatacji. Jednocześnie wynagrodzenie należne Zarządzającemu obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika utworu i autorskich praw majątkowych do utworu na wszelkich polach eksploatacji, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym umową oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego (odmienne uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli obu Stron umowy o świadczenie usług zarządzania wyrażonej w formie pisemnego porozumienia).

Równolegle zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć przedmiotową umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień tejże umowy. Strony mogą również wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W razie rozwiązania przedmiotowej umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z umowy, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Odprawa nie przysługuje Zarządzającemu w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Niego w składzie Zarządu Spółki albo powołania Zarządzającego na kolejną kadencję.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy wynagrodzenie, które Zarządzający otrzymuje od Spółki z tytułu wykonywania umowy o zarządzanie, względem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług, należy kwalifikować jako przychody wskazane w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)?

Zdaniem Zainteresowanych, na zadane pytanie trzeba udzielić odpowiedzi twierdzącej - wynagrodzenie, jakie otrzymuje Osoba świadcząca usługi zarządzania, należy kwalifikować jako przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., tj.: przychód z działalności wykonywanej osobiście - przychód otrzymywany przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 2 – działalność wykonywana osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 7 i pkt 9 tej ustawy: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Zatem z powyższej regulacji wynika, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu), stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że – jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 czerwca 2015 r. sygn. akt III UZP 2/15 – „w spółkach kapitałowych zawarcie kontraktu menedżerskiego z członkiem zarządu kreuje wtórną podstawę powiązania menedżera ze spółką, bowiem podstawowe znaczenie ma powołanie go na członka zarządu tworzące stosunek członkostwa w zarządzie spółki regulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami wewnętrznymi spółki”.

Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r. sygn. akt I FSK 83/15 podzielił pogląd wyrażany w piśmiennictwie, że „pozycja członka zarządu, z którym spółka zawarła kontrakt menedżerski (umowę o zarządzanie) jako przedsiębiorcą, jest szczególna. W następstwie kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) członek zarządu nie przejmuje zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny rachunek. Zarządzanie spółką nadal jest realizowane przez członka zarządu w ramach członkostwa w zarządzie. Rola kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) ograniczona jest do ustalenia wynagrodzenia za wykonywanie funkcji w zarządzie (czy jeszcze innych czynności określonych w umowie), szczególnych (kwalifikowanych i dodatkowych – w porównaniu z regulacją Kodeksu spółek handlowych i wewnętrznego prawa spółki) obowiązków dotyczących zarządzania spółką, zakazów w zakresie konkurencji oraz podejmowania dodatkowej działalności (Z. Kubot, Kwalifikacje prawne kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych, PiZS 2002, nr 2, s. 2 i n)”.

Tak więc – przychody członka zarządu uzyskiwane na podstawie wskazanych umów powinny być kwalifikowane do przychodów określonych w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo należy zauważyć, że w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy: ilekroć w ustawie mowa jest o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy podkreślić, że pełniąc funkcję członka zarządu nie działa on we własnym imieniu, lecz w imieniu spółki, zatem prowadzona przez niego działalność w tym zakresie nie spełnia warunku określonego w art. 5a pkt 6 omawianej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 13 lipca 2017 r. Spółka (Zainteresowany będący Stroną postepowania), obok stosunku wynikającego z powołania, zawarła z Zarządzającym (Zainteresowany niebędący stroną postępowania) umowę o świadczenie usług zarządzania (tzw. kontrakt menedżerski). Umowa została zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych wyżej przepisów prawa należy stwierdzić, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Zarządzającego usług wynikających z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania będzie dla niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując – uzyskiwane przez Zarządzającego przychody z tytułu wykonywania Umowy powinny być zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.