Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrakt menedżerski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka ma obowiązek poboru zaliczek na podatek od wypłacanego Menedżerowi (w związku z wykonywaniem przez niego Umowy) wynagrodzenia?
Fragment:
Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, iż przychody osiągane przez członka zarządu Spółki z tytułu usług menedżerskich świadczonych na rzecz Wnioskodawcy (Spółki) stosownie do zawartej umowy menedżerskiej zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
2016
13
maj

Istota:
Opodatkowanie usług wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Warunki zawartego kontraktu menedżerskiego wskazują na znaczny zakres swobody w działaniu Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma ściśle zakreślonych ram czasowych świadczenia usług. Czas świadczenia usług wyznacza sam Menedżer kierując się koniecznością starannego wykonywania usług objętych kontraktem menedżerskim. Umowa stanowi, że menedżer sprawuje swoje główne czynności w siedzibie Spółki, jednakże w pozostałym zakresie swobodę co do wyboru miejsca wykonywania czynności pozostawiono Wnioskodawcy. Co więcej, z uwagi na fakt, że ma on być stale dostępny dla Spółki w sprawach wymagających osobistego zaangażowania, umowa wręcz zakłada, że miejsce i czas świadczenia usług będą różne i nie są z góry określone. Inaczej niż w sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z relacją pracodawca-pracownik, spółka nie jest zobowiązana organizować menedżerowi miejsca pracy, zaś przewidziane w kontrakcie menedżerskim udostępnienie pewnych składników majątku Spółki odbywa się odpłatnie. W stosunku prawnym powstałym w oparciu o opisany w stanie faktycznym niniejszego wniosku kontrakt menedżerski nie występują więc elementy typowe dla stosunku pracy, tzn. Menedżer nie świadczy usług w miejscu i czasie wyznaczonym ani pod kierownictwem.
2016
10
maj

Istota:
 • nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją świadczonych usług zarządzania w ramach kontraktu menedżerskiego
 • prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją Kontraktu menedżerskiego;
 • uznanie, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy za okres obowiązywania przedłużonego zakazu konkurencji stanowi wynagrodzenie za usługę Wnioskodawcy;
 • uznanie, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy stanowiące ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne od świadczenia usług stanowi wynagrodzenie za usługi Wnioskodawcy wykonane w momencie wygaśnięcia kontraktu
 • Fragment:
  Dodatkowo, Wnioskodawca jest uprawniony do przerw w wykonywaniu Kontraktu menedżerskiego w wymiarze 28 dni w każdym roku kalendarzowym oraz do 30 dni roboczych (w każdym roku kalendarzowym) usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania przedmiotu Kontraktu menedżerskiego (np. w związku z chorobą). Uprawnienie do przerw w wykonywaniu Kontraktu menedżerskiego (dni wolnych w świadczeniu usług) przechodzi na kolejne lata. W przypadku niewykorzystania całości lub części tego uprawnienia, w momencie wygaśnięcia Kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcy przysługuje ekwiwalent z tytułu niewykorzystanych dni wolnych od świadczenia usług (kalkulowany proporcjonalnie do miesięcznego wynagrodzenia stałego). W okresie obowiązywania Kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcę obowiązuje zakaz konkurencji, w tym zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej na własny rachunek, zakaz pracy czy realizacji zleceń na rzecz podmiotów konkurencyjnych w stosunku do spółki kapitałowej, itd. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Kontraktu menedżerskiego, przedmiotowy zakaz konkurencji również obowiązuje przez okres kilku / kilkunastu miesięcy, w związku z czym Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stałemu wynagrodzeniu miesięcznemu należnemu z tytułu Kontraktu menedżerskiego (tzw. przedłużony zakaz konkurencji). Kwalifikacja przychodów z Kontraktu menedżerskiego Przychody osiągnięte w ramach Kontraktu menedżerskiego będą stanowić przychody Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście zdefiniowanych w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.
  2016
  6
  maj

  Istota:
 • nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją świadczonych usług zarządzania w ramach kontraktu menedżerskiego
 • prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją Kontraktu menedżerskiego;
 • uznanie, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy za okres obowiązywania przedłużonego zakazu konkurencji stanowi wynagrodzenie za usługę Wnioskodawcy;
 • uznanie, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy stanowiące ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne od świadczenia usług stanowi wynagrodzenie za usługi Wnioskodawcy wykonane w momencie wygaśnięcia kontraktu
 • Fragment:
  Dodatkowo, Wnioskodawca jest uprawniony do przerw w wykonywaniu Kontraktu menedżerskiego w wymiarze 28 dni w każdym roku kalendarzowym oraz do 30 dni roboczych (w każdym roku kalendarzowym) usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania przedmiotu Kontraktu menedżerskiego (np. w związku z chorobą). Uprawnienie do przerw w wykonywaniu Kontraktu menedżerskiego (dni wolnych w świadczeniu usług) przechodzi na kolejne lata. W przypadku niewykorzystania całości lub części tego uprawnienia, w momencie wygaśnięcia Kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcy przysługuje ekwiwalent z tytułu niewykorzystanych dni wolnych od świadczenia usług (kalkulowany proporcjonalnie do miesięcznego wynagrodzenia stałego). W okresie obowiązywania Kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcę obowiązuje zakaz konkurencji, w tym zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej na własny rachunek, zakaz pracy czy realizacji zleceń na rzecz podmiotów konkurencyjnych w stosunku do spółki kapitałowej, itd. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Kontraktu menedżerskiego, przedmiotowy zakaz konkurencji również obowiązuje przez okres kilku / kilkunastu miesięcy, w związku z czym Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stałemu wynagrodzeniu miesięcznemu należnemu z tytułu Kontraktu menedżerskiego (tzw. przedłużony zakaz konkurencji). Kwalifikacja przychodów z Kontraktu menedżerskiego Przychody osiągnięte w ramach Kontraktu menedżerskiego będą stanowić przychody Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście zdefiniowanych w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.
  2016
  6
  maj

  Istota:
  W zakresie braku opodatkowania czynności świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu menedżerskiego za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
  Fragment:
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca każdorazowo ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, iż Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności ponoszonej z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w zakresie określonym przepisami KSH oraz innymi przepisami prawa. W celu zagwarantowania ww. zobowiązań Wnioskodawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Obowiązek posiadania przez Wnioskodawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej trwa przez cały okres obowiązywania Kontraktu menedżerskiego. Z tytułu wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z Kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej i części zmiennej (przysługujące w związku z osiągnięciem przez Wnioskodawcę określonych celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Spółki).
  2016
  26
  kwi

  Istota:
  1. Czy działalność Menadżera wykonywana na podstawie Umowy zawartej w ramach działalności gospodarczej, może być zakwalifikowana jako działalność wykonywana osobiście zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy przychody uzyskane przez Menadżera będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście, a tym samym czy Spółka na podstawie art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek jako płatnik do pobierania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego Menadżerowi z tytułu realizacji Umowy?
  2. Czy Spółka jako płatnik winna zastosować miesięczne koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 wspomnianej w punkcie 1 ustawy?
  Fragment:
  Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Stwierdzić zatem należy, że przychody osiągane przez Menadżera z tytułu usług zarządczych świadczonych na rzecz Wnioskodawcy na podstawie zawartej umowy menedżerskiej zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
  2016
  6
  kwi

  Istota:
  Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego
  Fragment:
  W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy uznać, że wobec świadczonych na rzecz Spółki usług zarządzania na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego Wnioskodawczyni będzie działała w roli podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi te nie podlegają wyłączeniu na mocy art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z definicji samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż w rozpoznawanej sprawie kontrakt menedżerski łączący Wnioskodawczynię ze Spółką nie zawiera wszystkich elementów opisanych w niniejszym przepisie.” Analogiczne stanowisko w zakresie opodatkowania VAT usług zarządzania świadczonych na rzecz spółki przez osobę będącą członkiem jej zarządu Dyrektor Izby Skarbowej Warszawie zajął też w Interpretacjach indywidualnych nr IPPP1/443-327/13-2/AP z dnia 26 czerwca 2013 r., nr IPPP1/443-658713-3/MP z dnia 26 sierpnia 2013 r., nr 1PPP1/443-724/13-3/AS z dnia 11 października 2013 r., nr IPPP2/443-e4/14-2/KBr z dnia 26 marca 2014 r. oraz nr IPPP1/443-1269/14-2/Igo z dnia 17 listopada 2014 r. Reasumując, zarówno postanowienia Umowy, jak i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują odpowiedzialność Zarządzającego wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem usług przewidzianych w Umowie.
  2016
  31
  mar

  Istota:
  Opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania.
  Fragment:
  Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego. Wnioskodawca przy realizacji usług nie otrzymuje poleceń, a sposób wykonania przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego powinien uwzględniać jedynie profesjonalny charakter działalności Wnioskodawcy oraz charakter i zakres działalności Spółki. Ponadto należy wskazać, że zawarty Kontrakt Menedżerski nie przewiduje postanowień odnoszących się do sztywnego określenia czasu, w jakim Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego. Przy określaniu czasu wykonywania obowiązków Wnioskodawca powinien jedynie uwzględnić prawidłową realizację przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego. Podkreśleniem niezależności i samodzielności w wykonaniu usług jest także obowiązek posiadania przez Wnioskodawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej ewentualne, szkody jakie Wnioskodawca mógłby wyrządzić osobom trzecim lub Spółce wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (świadczenia Wnioskodawcy) w zakresie zarządzania. Zważając na postanowienia zawartego Kontraktu Menedżerskiego należy wskazać, że Wnioskodawca w wykonaniu zobowiązań wynikających z Kontraktu między innymi wyraża oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki, ale stanowią one tylko część czynności podejmowanych w ramach czynności zarządzania.
  2016
  5
  mar

  Istota:
  Opodatkowanie usług wykonywanych na podstawie kontraktu menadżerskiego.
  Fragment:
  Ryzyko ekonomiczne, jakim obarczona jest działalność Wnioskodawcy znajduje także dodatkowy wyraz w konstrukcji wynagrodzenia, jakie przewidziano w kontrakcie menedżerskim. W dużej części zostało ono bowiem uzależnione od wyników osiąganych przez Menedżera. Warunki zawartego kontraktu menedżerskiego wskazują na znaczny zakres swobody w działaniu Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma ściśle zakreślonych ram czasowych świadczenia usług. Czas świadczenia usług wyznacza sam Menedżer kierując się koniecznością starannego wykonania usług objętych kontraktem menedżerskim. Umowa stanowi, że Menedżer sprawuje swoje główne czynności w siedzibie spółki, jednakże w pozostałym zakresie swobodę co do wyboru miejsca wykonywania czynności pozostawiono Wnioskodawcy. Co więcej, z uwagi na fakt, iż ma On być stale dostępny dla spółki w sprawach wymagających jego osobistego zaangażowania, umowa wręcz zakłada, że miejsce i czas świadczenia usług będą różne i nie są z góry określone. Inaczej, niż w sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z relacją pracodawca -pracownik, spółka nie jest zobowiązana organizować menedżerowi miejsca pracy, zaś przewidziane w kontrakcie menedżerskim udostępnienie pewnych składników majątku spółki odbywa się odpłatnie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
  2016
  7
  lut

  Istota:
  Opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę z tytułu świadczonych usług zarządzania (Kontrakt)
  Fragment:
  (...) kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
  2016
  14
  sty
  © 2011-2016 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.