Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Kontrakt menedżerski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrakt menedżerski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Warunki zawartego kontraktu menedżerskiego wskazują na znaczny zakres swobody w działaniu Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma ściśle zakreślonych ram czasowych świadczenia usług. Czas świadczenia usług wyznacza sam Menedżer kierując się koniecznością starannego wykonania usług objętych kontraktem menedżerskim. Umowa stanowi, że Menedżer sprawuje swoje główne czynności w siedzibie spółki, jednakże w pozostałym zakresie swobodę co do wyboru miejsca wykonywania czynności pozostawiono Wnioskodawcy. Co więcej, z uwagi na fakt, że ma on być stale dostępny dla spółki w sprawach wymagających jego osobistego zaangażowania, umowa wręcz zakłada, że miejsce i czas świadczenia usług będą różne i nie są z góry określone. Inaczej, niż w sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z relacją pracodawca – pracownik, spółka nie jest zobowiązana organizować menedżerowi miejsca pracy, zaś przewidziane w kontrakcie menedżerskim udostępnienie pewnych składników majątku spółki odbywa się odpłatnie. W stosunku prawnym powstałym w oparciu o opisany w niniejszym wniosku kontrakt menedżerski nie występują więc elementy typowe dla stosunku pracy, tzn. Menedżer nie świadczy usług w wyznaczonym miejscu i czasie ani pod kierownictwem.
2016
9
sie

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego Kontraktu Menedżerskiego.
Fragment:
Powyższych wniosków nie zmienia fakt, że Wnioskodawca, będąc członkiem zarządu, wykonuje dodatkowo usługi na podstawie Kontraktu Menedżerskiego. Jak bowiem podkreśla się w orzecznictwie i w literaturze: „ Pozycja członka zarządu, z którym spółka zawarła kontrakt menedżerski jako przedsiębiorcą jest szczególna, bo w następstwie kontraktu menedżerskiego członek zarządu nie przejmuje zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny rachunek. Zarządzanie spółką nadal jest realizowane przez członka zarządu w ramach członkostwa w zarządzie. Rola kontraktu menedżerskiego ograniczona jest do ustalenia wynagrodzenia za wykonywanie funkcji w zarządzie, szczególnych obowiązków zarządzania spółką, zakazów w zakresie konkurencji oraz podejmowania dodatkowej działalności ” (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1645/11; M. W. Regulska, Zatrudnienie członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Prawo Spółek nr 4, 2008 s. 31-34 i powołana tam literatura). Podkreśla się także, że art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u., w zakresie w jakim abstrahuje od relacji pracodawca-pracownik (stosunku podporządkowania) dotyczącym warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy, stanowi błędną implementację art. 10 dyrektywy 112 (por.
2016
3
sie

Istota:
W odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług konsultingowych Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT i wykonywanie tych czynności powinno zostać udokumentowane fakturą.
Fragment:
Kontrakt menedżerski Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego spełnia on definicję podatnika, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Będzie bowiem świadczyć usługi zarządcze w sposób ciągły, zorganizowany i w celu zarobkowym, we własnym imieniu i na własne ryzyko. Działalność Wnioskodawcy została zarejestrowana w CEiDG, jest on czynnym podatnikiem VAT. Należy jednak ustalić czy do czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego nie znajduje zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o VAT. Wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego nie będzie przychodem ze stosunku pracy, ani ze stosunków prawnych z nim zrównanych. Świadczy o tym w szczególności brak charakterystycznego dla stosunku pracy zobowiązania Wnioskodawcy do wykonywania określonych czynności pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. To Wnioskodawca będzie kierował spółką i jej pracownikami. Wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będzie natomiast niewątpliwie przychodem, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
8
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu menedżerskiego za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W marcu 2016 r. Wnioskodawca zawarł ze spółką akcyjną kontrakt menedżerski, którego przedmiotem jest osobiste zarządzanie powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do funkcji zarządzającego pełnionej w Zarządzie Spółki wraz z reprezentacją Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich (dalej jako „ Umowa ”). Obecnie Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zakres prowadzonej działalności zgłoszony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obejmuje „ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ” (PKD 70.22.Z). Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Zawarty kontrakt menedżerski reguluje w szczególności: zakres obowiązków, wysokość miesięcznego wynagrodzenia, termin płatności wynagrodzenia, okres wypowiedzenia, obowiązek zachowania poufności. Wg kontraktu menedżerskiego Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków zarządzającego wynikających z umowy lub z przepisów prawa.
2016
12
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu menedżerskiego za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W marcu 2016 r. Wnioskodawca zawarł ze spółką akcyjną kontrakt menedżerski, którego przedmiotem jest osobiste zarządzanie powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do funkcji zarządzającego pełnionej w Zarządzie Spółki wraz z reprezentacją Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich (dalej jako „ Umowa ”). Obecnie Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zakres prowadzonej działalności zgłoszony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obejmuje „ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ” (PKD 70.22.Z). Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Zawarty kontrakt menedżerski reguluje w szczególności: zakres obowiązków, wysokość miesięcznego wynagrodzenia, termin płatności wynagrodzenia, okres wypowiedzenia, obowiązek zachowania poufności. Wg kontraktu menedżerskiego Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków zarządzającego wynikających z umowy lub z przepisów prawa.
2016
31
maj

Istota:
Czy Spółka ma obowiązek poboru zaliczek na podatek od wypłacanego Menedżerowi (w związku z wykonywaniem przez niego Umowy) wynagrodzenia?
Fragment:
Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, iż przychody osiągane przez członka zarządu Spółki z tytułu usług menedżerskich świadczonych na rzecz Wnioskodawcy (Spółki) stosownie do zawartej umowy menedżerskiej zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
2016
13
maj

Istota:
Opodatkowanie usług wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Warunki zawartego kontraktu menedżerskiego wskazują na znaczny zakres swobody w działaniu Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma ściśle zakreślonych ram czasowych świadczenia usług. Czas świadczenia usług wyznacza sam Menedżer kierując się koniecznością starannego wykonywania usług objętych kontraktem menedżerskim. Umowa stanowi, że menedżer sprawuje swoje główne czynności w siedzibie Spółki, jednakże w pozostałym zakresie swobodę co do wyboru miejsca wykonywania czynności pozostawiono Wnioskodawcy. Co więcej, z uwagi na fakt, że ma on być stale dostępny dla Spółki w sprawach wymagających osobistego zaangażowania, umowa wręcz zakłada, że miejsce i czas świadczenia usług będą różne i nie są z góry określone. Inaczej niż w sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z relacją pracodawca-pracownik, spółka nie jest zobowiązana organizować menedżerowi miejsca pracy, zaś przewidziane w kontrakcie menedżerskim udostępnienie pewnych składników majątku Spółki odbywa się odpłatnie. W stosunku prawnym powstałym w oparciu o opisany w stanie faktycznym niniejszego wniosku kontrakt menedżerski nie występują więc elementy typowe dla stosunku pracy, tzn. Menedżer nie świadczy usług w miejscu i czasie wyznaczonym ani pod kierownictwem.
2016
10
maj

Istota:
 • nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją świadczonych usług zarządzania w ramach kontraktu menedżerskiego
 • prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją Kontraktu menedżerskiego;
 • uznanie, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy za okres obowiązywania przedłużonego zakazu konkurencji stanowi wynagrodzenie za usługę Wnioskodawcy;
 • uznanie, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy stanowiące ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne od świadczenia usług stanowi wynagrodzenie za usługi Wnioskodawcy wykonane w momencie wygaśnięcia kontraktu
 • Fragment:
  Dodatkowo, Wnioskodawca jest uprawniony do przerw w wykonywaniu Kontraktu menedżerskiego w wymiarze 28 dni w każdym roku kalendarzowym oraz do 30 dni roboczych (w każdym roku kalendarzowym) usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania przedmiotu Kontraktu menedżerskiego (np. w związku z chorobą). Uprawnienie do przerw w wykonywaniu Kontraktu menedżerskiego (dni wolnych w świadczeniu usług) przechodzi na kolejne lata. W przypadku niewykorzystania całości lub części tego uprawnienia, w momencie wygaśnięcia Kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcy przysługuje ekwiwalent z tytułu niewykorzystanych dni wolnych od świadczenia usług (kalkulowany proporcjonalnie do miesięcznego wynagrodzenia stałego). W okresie obowiązywania Kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcę obowiązuje zakaz konkurencji, w tym zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej na własny rachunek, zakaz pracy czy realizacji zleceń na rzecz podmiotów konkurencyjnych w stosunku do spółki kapitałowej, itd. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Kontraktu menedżerskiego, przedmiotowy zakaz konkurencji również obowiązuje przez okres kilku / kilkunastu miesięcy, w związku z czym Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stałemu wynagrodzeniu miesięcznemu należnemu z tytułu Kontraktu menedżerskiego (tzw. przedłużony zakaz konkurencji). Kwalifikacja przychodów z Kontraktu menedżerskiego Przychody osiągnięte w ramach Kontraktu menedżerskiego będą stanowić przychody Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście zdefiniowanych w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.
  2016
  6
  maj

  Istota:
 • nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją świadczonych usług zarządzania w ramach kontraktu menedżerskiego
 • prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją Kontraktu menedżerskiego;
 • uznanie, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy za okres obowiązywania przedłużonego zakazu konkurencji stanowi wynagrodzenie za usługę Wnioskodawcy;
 • uznanie, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy stanowiące ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne od świadczenia usług stanowi wynagrodzenie za usługi Wnioskodawcy wykonane w momencie wygaśnięcia kontraktu
 • Fragment:
  Dodatkowo, Wnioskodawca jest uprawniony do przerw w wykonywaniu Kontraktu menedżerskiego w wymiarze 28 dni w każdym roku kalendarzowym oraz do 30 dni roboczych (w każdym roku kalendarzowym) usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania przedmiotu Kontraktu menedżerskiego (np. w związku z chorobą). Uprawnienie do przerw w wykonywaniu Kontraktu menedżerskiego (dni wolnych w świadczeniu usług) przechodzi na kolejne lata. W przypadku niewykorzystania całości lub części tego uprawnienia, w momencie wygaśnięcia Kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcy przysługuje ekwiwalent z tytułu niewykorzystanych dni wolnych od świadczenia usług (kalkulowany proporcjonalnie do miesięcznego wynagrodzenia stałego). W okresie obowiązywania Kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcę obowiązuje zakaz konkurencji, w tym zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej na własny rachunek, zakaz pracy czy realizacji zleceń na rzecz podmiotów konkurencyjnych w stosunku do spółki kapitałowej, itd. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Kontraktu menedżerskiego, przedmiotowy zakaz konkurencji również obowiązuje przez okres kilku / kilkunastu miesięcy, w związku z czym Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stałemu wynagrodzeniu miesięcznemu należnemu z tytułu Kontraktu menedżerskiego (tzw. przedłużony zakaz konkurencji). Kwalifikacja przychodów z Kontraktu menedżerskiego Przychody osiągnięte w ramach Kontraktu menedżerskiego będą stanowić przychody Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście zdefiniowanych w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.
  2016
  6
  maj

  Istota:
  W zakresie braku opodatkowania czynności świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu menedżerskiego za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
  Fragment:
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca każdorazowo ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu menedżerskiego. W zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy, Kontrakt menedżerski przewiduje, iż Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z niej wynikających. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności ponoszonej z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w zakresie określonym przepisami KSH oraz innymi przepisami prawa. W celu zagwarantowania ww. zobowiązań Wnioskodawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Obowiązek posiadania przez Wnioskodawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej trwa przez cały okres obowiązywania Kontraktu menedżerskiego. Z tytułu wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z Kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej i części zmiennej (przysługujące w związku z osiągnięciem przez Wnioskodawcę określonych celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Spółki).
  2016
  26
  kwi
  © 2011-2016 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.