Kontrakt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrakt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
sie

Istota:

Opodatkowanie czynności związanych z zawarciem kontraktów odwrotnych

Fragment:

Niemniej należy zauważyć, iż w tak przedstawionym opisie sprawy, zawarte zostają kontrakty pomiędzy dwiema stronami (Spółką i kontrahentem) na dostawę (lub zakup) konkretnych produktów w przyszłości, po cenie ustalonej w momencie ich zawarcia. Warunki kontraktu: czas dostawy, dokładne cechy towarów, ich ilość i cena, są dokładnie w nim określone. Nabywca (w jednym przypadku Spółka, w innym kontrahent) uzyskuje prawo do zakupu w przyszłości towarów po cenie ustalonej w kontrakcie, niezależnie od tego jaką wartość będą one posiadały w momencie realizacji. Natomiast sprzedawca tego prawa (w jednym przypadku kontrahent, w innym Spółka) zobowiązuje się do sprzedaży w przyszłości tych produktów po tej cenie. Zawierając kontrakt odwrotny nabywca prawa do zakupu towarów w przyszłości po z góry określonej cenie (w jednym przypadku Spółka, w innym kontrahent), uzyskuje prawo do jego sprzedaży po innej, ustalonej w tym kontrakcie, cenie. Z powyższego wynika, iż opisane czynności wypełniają definicję usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i ze względu na ich odpłatny charakter (w momencie osiągnięcia ujemnego lub dodatniego wyniku na rozliczeniu kontraktów) podlegają opodatkowaniu VAT. Reasumując, opisane we wniosku czynności stanowią odpłatne świadczenie usług i, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
9
sie

Istota:

Czy i kiedy powstanie przychód w przedstawionej sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę różnicy w cenie pomiędzy kontraktem pierwotnym a kontraktem odwrotnym (wash-out)?

Fragment:

Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że kontrakty typu wash-out są rodzajem umowy pomiędzy stronami, w której jedna strona zobowiązuje się sprzedać określoną ilość towaru, a druga nabyć go w określonym momencie w przyszłości (w tzw. dacie zapadalności kontraktu) po ustalonej w chwili zawierania kontraktu cenie. W przypadku kontraktów typu wash-out zawieranych przez Spółkę, następuje zawarcie kontraktu przeciwstawnego, w ramach którego w odniesieniu do tej samej ilości towaru dotychczasowy „ nabywca ” przyjmuje pozycję sprzedażową, a „ sprzedający ” pozycję zakupową. Zawarcie kontraktu przeciwstawnego powoduje zatem powstanie sytuacji, w której strony zobowiązują się dostarczyć sobie ten sam towar, w tej samej ilości i w tym samym czasie, lecz w różnych cenach. Zgodnie z informacjami przekazanymi pełnomocnikowi przez Wnioskodawcę, w praktyce zdarzają się sytuacje, że dany kontrakt jest rozliczany częściowo przez fizyczną dostawę towarów, a częściowo przez wash-out. Do rozliczenia kontraktów przeciwstawnych dochodzi w ustalonej przy zawieraniu kontraktu pierwotnego dacie jego zapadalności lub - o ile taka jest intencja stron kontraktu - rozliczenie takie może nastąpić wcześniej, tj. już w chwili zawarcia kontraktu przeciwstawnego. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 lit. c-i u.o.i.f., instrumentami finansowymi są: [...] c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na (...)

2018
25
lip

Istota:

Czy i kiedy wypłata przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta różnicy w cenie pomiędzy kontraktem pierwotnym a kontraktem odwrotnym (wash-out) może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Natomiast w drugim scenariuszu, sytuacja będzie odwrotna, ponieważ to Kontrahent będzie musiał opłacić określoną kwotę, odzwierciedlającą różnicę pomiędzy ceną określoną w kontrakcie pierwotnym, a ceną obowiązującą w momencie dokonania rozliczenia. Należy ponadto zauważyć, że towar z chwilą realizacji kontraktu odwrotnego będzie pozostawał przez cały czas w miejscu jego składowania. Możliwa jest też sytuacja, w której będzie to rzecz przyszła. Nie będzie miało miejsca w żaden sposób jego przemieszczenie, a tym samym nie wystąpi jakikolwiek obrót tym towarem. Zamiarem stron przy dokonywaniu tego typu rozliczeń będzie wyłącznie minimalizacja ewentualnych strat mogących wystąpić w wyniku zmian warunków rynkowych. W efekcie strony nie będą narażone na poniesienie dodatkowych kosztów, a zmiany rynkowe będą neutralne w stosunku do przedmiotowej transakcji. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy i kiedy wypłata przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta różnicy w cenie pomiędzy kontraktem pierwotnym a kontraktem odwrotnym (wash-out) może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaconą przez niego różnicę pomiędzy ceną zawartą w pierwotnym kontrakcie, a tą w kontrakcie odwrotnym (wash-out) będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

2018
16
lip

Istota:

- ustalenie, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT
- określenie, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy o VAT
- ustalenie, czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Na mocy kontraktu menedżerskiego, w przypadku rozwiązania tego kontraktu, menadżer uprawniony jest także do otrzymania odprawy. Wnioskodawca wskazuje, że osiąga przychody na podstawie kontraktu menedżerskiego w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? W przypadku uznania przez organ, że usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, to czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy o VAT? Czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania Działalności Konkurencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
6
cze

Istota:

Kwalifikacja ponoszonych kosztów w celu prawidłowego odzwierciedlenia momentu ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

Fragment:

W związku z realizacją kontraktów budowlanych Wnioskodawca będzie ponosił szereg kosztów, które będzie on w stanie powiązać bezpośrednio z poszczególnymi kontraktami budowlanymi, jak również z konkretnymi przychodami wynikającymi z tych kontraktów. Do przedmiotowych kosztów będą należeć m.in.: koszty materiałów budowlanych (np. beton, stal, paliwo do maszyn budowlanych, piasek, żwir, cement, kotwy, płyty, gruz), koszty usług zewnętrznych podwykonawców (np. koszty projektów, usług laboratoryjnych, wywozu urobku i nieczystości, koszty obsługi geodezyjnej, koszty rzeczoznawców, koszty usług izolowania, uszczelniania i odwadniania, koszty prac ładowarek, koparek i dźwigów, usługi kłucia i równania, koszty transportu, koszty spawalnicze), koszty własne, takie jak koszty amortyzacji sprzętu wykorzystywanego przy poszczególnych kontraktach budowlanych, koszty serwisu sprzętu, koszty biura projektowego, koszty robocizny i zatrudnienia osób dedykowanych do realizacji poszczególnych kontraktów budowlanych, koszty części, napraw, przeglądów i serwisu dla maszyn i sprzętu wykorzystywanego przy konkretnych kontraktach budowlanych (np. regeneracje maszyn, płyny i smary eksploatacyjne, części zamienne zużywane podczas kontraktów budowlanych), koszty zaplecza technicznego związane z kontraktami budowlanymi (...)

2018
27
kwi

Istota:

Ustalenie, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT; określenie, czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1, w zw. z ust. 9 ustawy; ustalenie, czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania Działalności Konkurencyjnej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Na mocy kontraktu menedżerskiego, w przypadku rozwiązania tego kontraktu, Menedżer uprawniony jest także do otrzymania odprawy. Wnioskodawca wskazuje, że osiąga przychody na podstawie kontraktu menedżerskiego w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? W przypadku uznania przez organ, iż usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, to czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1, w zw. z ust. 9 ustawy o VAT? Czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania Działalności Konkurencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
3
lut

Istota:

VAT - w zakresie opodatkowania i dokumentowania realizowanych przez Wnioskodawcę czynności na podstawie Kontraktu menedżerskiego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie przez Spółkę usług.

Fragment:

Wśród przychodów wymienionych w art. 13 pkt 2-9 ustawy o pdof, w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (tj. działalność wykonywana osobiście), wskazane zostały (w pkt 9) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (...), tj. źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof. W opinii Wnioskodawców przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w oparciu o Kontrakt menedżerski spełniają przesłanki warunkujące uznanie ich za przychody wymienione w przytoczonym wyżej przepisie art. 13 pkt 9 ustawy o pdof. Za taką kwalifikacją przychodów z kontraktów menedżerskich opowiedział się także przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2014 r. (sygn. IBPBII/1/415-256/14/BJ ), w której stwierdził m.in., że: Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, w tym m.in. zakres pełnionych obowiązków w ramach kontraktu menedżerskiego oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż przychody Wnioskodawcy z tytułu usług zarządzania świadczonych na rzecz spółki w ramach kontraktu menedżerskiego zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy”.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy wydatki związane z wypłatą kwoty wynikającej z rozliczenia Kontraktu na rzecz Finansującego poniesione przez Spółkę w trakcie realizacji Projektu, będą stanowić koszty uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, a zatem nie będą powiększać wartości początkowej środków trwałych.

Fragment:

Dodatkowo, w celu zrównoważenia ryzyka finansowego oraz zapewnienia płynności finansowej, Spółka zawarła kontrakt (kontrakty) dotyczący m.in. pochodnego instrumentu finansowego (dalej: „ Kontrakt ”) z Finansującym. Kontrakt został zawarty pomiędzy Spółką a Finansującym na zasadach rynkowych. Finansujący na podstawie kontraktu może zostać wezwany m.in. do zapewnienia dodatkowego finansowania (w postaci objęcia dodatkowych, wyemitowanych obligacji) w przypadku, gdy spełnią się warunki zawarte w Kontrakcie (w szczególności, gdy w wyniku realizacji Projektu Spółce zabraknie bieżących środków na jego realizację). Kontrakt określa również strumienie płatności należne Wnioskodawcy lub Finansującemu na moment zapadalności (realizacji) Kontraktu (w wyniku zaistnienia zdarzeń wskazanych w Kontrakcie będących podstawą tych płatności). Sposób kalkulacji wysokości płatności z tytułu Kontraktu wynika z osiągniętego rezultatu gotówkowego na wyjściu z inwestycji poprzez Sprzedaż. Rezultat na Sprzedaży uzależniony jest od wartości wskaźnika (wskaźników) instrumentu bazowego (instrumentów bazowych) przyjętych dla Kontraktu, na który składać się będzie m.in. całkowita cena wynikająca ze Sprzedaży (łącznie z uwzględnieniem rozliczeń wynikających ze zmiany kalkulacji ceny przed jak i po Sprzedaży) pomniejszona o całkowitą wartość finansowania zewnętrznego (łącznie z odsetkami, lecz z wyłączeniem części przypadającej na sfinansowanie Projektu wyemitowanymi Obligacjami) oraz pomniejszona o koszty Sprzedaży (dalej: „ Wskaźnik rentowności ”).

2017
11
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności wykonywanych przez Zarządzającego na rzecz Spółki w oparciu o postanowienia umowy.

Fragment:

Chcąc ocenić, czy Zarządzający będący członkiem zarządu jest podatnikiem podatku od towarów i usług, należy przeprowadzić analizę kontraktu menadżerskiego w celu ustalenia, czy stosunek ten ma cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, czy też dla umowy cywilnoprawnej pod kątem przesłanek określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT. Przy ocenie tej należy mieć przy tym na uwadze odrębność stosunku organizacyjno-prawnego członka zarządu spółki i stosunku wynikającego z zawartego kontraktu. Świadczenie przez Zarządzającego usług w zakresie zarządzania Spółką nie jest dokonywane w ramach stosunku prawnego takiego jak pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w przypadku zawarcia umowy o pracę. Wskazać należy, że Wnioskodawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania osobiście. Z umowy wynika również, że miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy jest siedziba Spółki. W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonywania Umowy w siedzibie Spółki lub potrzeby wykonywania przedmiotu umowy w innym miejscu niż siedziba Spółki ze względu na realizację zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z umowy, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy w takim miejscu. Sformułowanie powołanego art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy, w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia.

2017
4
paź

Istota:

W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu usług, dla których miejsce świadczenia jest ustalane na podstawie art. 28b ustawy oraz ustalenia czy Wnioskodawca będzie podatnikiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Fragment:

Analizując powyższe przepisy oraz biorąc pod uwagę okoliczności przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie spełnia przesłanki do uznania opisanej w stanie faktycznym działalności Spółki realizowanej w ramach budowy wojskowej bazy operacyjnej w związku z realizacją zawartego Kontraktu za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wnioskodawca działa jako generalny podwykonawca A. w zakresie realizacji Kontraktu dotyczącego budowy bazy wojskowej (Polska) w latach 2016-2018. Wnioskodawca wykonuje pełen zakres usług związanych z realizacją Kontraktu tj. przygotowanie miejsca budowy, wzniesienie budynków/budowli, przygotowanie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania bazy wojskowej, usunięcie drzew, budowa różnego typu obiektów, budowa infrastruktury wojskowej, montaż systemów elektrycznych oraz bezpieczeństwa. Efektem prac wykonanych w ramach Kontraktu będzie gotowa wojskowa baza operacyjna. Jednocześnie w przedmiotowej sprawie w celu wykonania zadań związanych z budową wojskowej bazy operacyjnej Wnioskodawca korzysta z usług dalszych podwykonawców - zarówno Polskich (w tym C. Polska), jak i zagranicznych podmiotów. Podmioty (podwykonawcy) zaangażowane w realizację Projektu zapewniają zaplecze osobowe oraz techniczne niezbędne w celu realizacji Projektu. Na potrzeby realizacji Kontraktu Spółka nabywa różnego rodzaju usługi począwszy od usług budowlanych, poprzez usługi inżynierskie, geodezyjne, czy usługi innego rodzaju specjalistów, usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem budowy oraz towary, w tym również towary instalowane w miejscu, gdzie realizowany jest projekt.