Kontrakt | Interpretacje podatkowe

Kontrakt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrakt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
VAT - w zakresie opodatkowania i dokumentowania realizowanych przez Wnioskodawcę czynności na podstawie Kontraktu menedżerskiego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie przez Spółkę usług.
Fragment:
Wśród przychodów wymienionych w art. 13 pkt 2-9 ustawy o pdof, w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (tj. działalność wykonywana osobiście), wskazane zostały (w pkt 9) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (...), tj. źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof. W opinii Wnioskodawców przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w oparciu o Kontrakt menedżerski spełniają przesłanki warunkujące uznanie ich za przychody wymienione w przytoczonym wyżej przepisie art. 13 pkt 9 ustawy o pdof. Za taką kwalifikacją przychodów z kontraktów menedżerskich opowiedział się także przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2014 r. (sygn. IBPBII/1/415-256/14/BJ ), w której stwierdził m.in., że: Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, w tym m.in. zakres pełnionych obowiązków w ramach kontraktu menedżerskiego oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż przychody Wnioskodawcy z tytułu usług zarządzania świadczonych na rzecz spółki w ramach kontraktu menedżerskiego zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy”.
2018
3
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy wydatki związane z wypłatą kwoty wynikającej z rozliczenia Kontraktu na rzecz Finansującego poniesione przez Spółkę w trakcie realizacji Projektu, będą stanowić koszty uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, a zatem nie będą powiększać wartości początkowej środków trwałych.
Fragment:
Dodatkowo, w celu zrównoważenia ryzyka finansowego oraz zapewnienia płynności finansowej, Spółka zawarła kontrakt (kontrakty) dotyczący m.in. pochodnego instrumentu finansowego (dalej: „ Kontrakt ”) z Finansującym. Kontrakt został zawarty pomiędzy Spółką a Finansującym na zasadach rynkowych. Finansujący na podstawie kontraktu może zostać wezwany m.in. do zapewnienia dodatkowego finansowania (w postaci objęcia dodatkowych, wyemitowanych obligacji) w przypadku, gdy spełnią się warunki zawarte w Kontrakcie (w szczególności, gdy w wyniku realizacji Projektu Spółce zabraknie bieżących środków na jego realizację). Kontrakt określa również strumienie płatności należne Wnioskodawcy lub Finansującemu na moment zapadalności (realizacji) Kontraktu (w wyniku zaistnienia zdarzeń wskazanych w Kontrakcie będących podstawą tych płatności). Sposób kalkulacji wysokości płatności z tytułu Kontraktu wynika z osiągniętego rezultatu gotówkowego na wyjściu z inwestycji poprzez Sprzedaż. Rezultat na Sprzedaży uzależniony jest od wartości wskaźnika (wskaźników) instrumentu bazowego (instrumentów bazowych) przyjętych dla Kontraktu, na który składać się będzie m.in. całkowita cena wynikająca ze Sprzedaży (łącznie z uwzględnieniem rozliczeń wynikających ze zmiany kalkulacji ceny przed jak i po Sprzedaży) pomniejszona o całkowitą wartość finansowania zewnętrznego (łącznie z odsetkami, lecz z wyłączeniem części przypadającej na sfinansowanie Projektu wyemitowanymi Obligacjami) oraz pomniejszona o koszty Sprzedaży (dalej: „ Wskaźnik rentowności ”).
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności wykonywanych przez Zarządzającego na rzecz Spółki w oparciu o postanowienia umowy.
Fragment:
Chcąc ocenić, czy Zarządzający będący członkiem zarządu jest podatnikiem podatku od towarów i usług, należy przeprowadzić analizę kontraktu menadżerskiego w celu ustalenia, czy stosunek ten ma cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, czy też dla umowy cywilnoprawnej pod kątem przesłanek określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT. Przy ocenie tej należy mieć przy tym na uwadze odrębność stosunku organizacyjno-prawnego członka zarządu spółki i stosunku wynikającego z zawartego kontraktu. Świadczenie przez Zarządzającego usług w zakresie zarządzania Spółką nie jest dokonywane w ramach stosunku prawnego takiego jak pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w przypadku zawarcia umowy o pracę. Wskazać należy, że Wnioskodawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania osobiście. Z umowy wynika również, że miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy jest siedziba Spółki. W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonywania Umowy w siedzibie Spółki lub potrzeby wykonywania przedmiotu umowy w innym miejscu niż siedziba Spółki ze względu na realizację zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z umowy, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy w takim miejscu. Sformułowanie powołanego art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy, w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu usług, dla których miejsce świadczenia jest ustalane na podstawie art. 28b ustawy oraz ustalenia czy Wnioskodawca będzie podatnikiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Fragment:
Analizując powyższe przepisy oraz biorąc pod uwagę okoliczności przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie spełnia przesłanki do uznania opisanej w stanie faktycznym działalności Spółki realizowanej w ramach budowy wojskowej bazy operacyjnej w związku z realizacją zawartego Kontraktu za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wnioskodawca działa jako generalny podwykonawca A. w zakresie realizacji Kontraktu dotyczącego budowy bazy wojskowej (Polska) w latach 2016-2018. Wnioskodawca wykonuje pełen zakres usług związanych z realizacją Kontraktu tj. przygotowanie miejsca budowy, wzniesienie budynków/budowli, przygotowanie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania bazy wojskowej, usunięcie drzew, budowa różnego typu obiektów, budowa infrastruktury wojskowej, montaż systemów elektrycznych oraz bezpieczeństwa. Efektem prac wykonanych w ramach Kontraktu będzie gotowa wojskowa baza operacyjna. Jednocześnie w przedmiotowej sprawie w celu wykonania zadań związanych z budową wojskowej bazy operacyjnej Wnioskodawca korzysta z usług dalszych podwykonawców - zarówno Polskich (w tym C. Polska), jak i zagranicznych podmiotów. Podmioty (podwykonawcy) zaangażowane w realizację Projektu zapewniają zaplecze osobowe oraz techniczne niezbędne w celu realizacji Projektu. Na potrzeby realizacji Kontraktu Spółka nabywa różnego rodzaju usługi począwszy od usług budowlanych, poprzez usługi inżynierskie, geodezyjne, czy usługi innego rodzaju specjalistów, usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem budowy oraz towary, w tym również towary instalowane w miejscu, gdzie realizowany jest projekt.
2017
4
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy otrzymana kwota wpłacona tytułem jednostronnego rozwiązania przez zawodnika kontraktu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Przelew został wykonany nie przez zawodnika, a przez jego nowy klub, czyli klub zamierzający nabyć prawa do karty zawodnika poprzez zawarcie z nim kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, który ma wejść w życie automatycznie z chwilą rozwiązania dotychczas obowiązującego kontraktu poprzez zapłatę odszkodowania (na co zezwalał cytowany wyżej zapis kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej). W związku z zerwaniem kontraktu (jednostronnym rozwiązaniem) i uiszczeniem odszkodowania, Klub przesłał do właściwych organów B stosowny druk zwolnienia zawodnika z Klubu oraz oświadczenie o wygaśnięciu kontraktu zawodnika, czym umożliwił mu zawarcie kontraktu z innym klubem. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy otrzymana przez Klub kwota wpłacona tytułem jednostronnego rozwiązania przez zawodnika kontraktu z Klubem, w ramach skorzystania przez zawodnika z możliwości wcześniejszego rozwiązania kontraktu na podstawie zapisów kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, stanowi odszkodowanie niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w razie potwierdzenia prawidłowości tego stanowiska, czy fakt, że kwota z tytułu jednostronnego zerwania kontraktu przez zawodnika, zgodnie z zapisami kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, została zapłacona przez jego nowy klub (a nie przez samego zawodnika), nie zmienia kwalifikacji tego zdarzenia, tj.
2017
31
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami kontraktów menadżerskich, o których mowa w stanie faktycznym, jest on zawarty na czas pełnienia funkcji członka zarządu tj. jest umową zawartą na czas określony. W związku z tym, w momencie odwołania z funkcji (pozbawienia mandatu członka zarządu), kontrakt menadżerski automatycznie z dniem odwołania również wygasa. W powyższej sytuacji nie zachodzi więc przypadek rozwiązania umowy (kontraktu menedżerskiego) przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa. Nie dochodzi również do skrócenia okresu wypowiedzenia kontraktu menedżerskiego bowiem okres wypowiedzenia nie funkcjonuje w tym przypadku. Sytuację powyższą należy odróżnić od wypowiedzenia kontraktu menedżerskiego bez jednoczesnego odwoływania członka zarządu z pełnionej funkcji. W tej sytuacji członek zarządu traci jedynie tytuł do wynagrodzenia pozostając formalnie nadal członkiem zarządu z prawem wykonywania swojej funkcji. Takie rozwiązanie kontraktu menedżerskiego należy uznać za rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została zawarta tj. przed terminem na jaki członek zarządu został powołany do pełnienia funkcji. Ewentualna odprawa lub odszkodowanie z takiego tytułu spełniałaby warunek do objęcia stawką 70% (w części przekraczającej 3-krotne miesięczne wynagrodzenia).
2016
29
kwi

Istota:
1. Czy w związku z realizacją Kontraktu o cechach opisanych powyżej Wnioskodawca pozostaje podatnikiem podatku VAT?
2. Czy w związku ze świadczeniem usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego i doradztwie w doborze sprzętu rowerowego Wnioskodawca pozostaje podatnikiem podatku VAT?
Fragment:
Wnioskodawca nie ponosi równocześnie na podstawie postanowień Kontraktu osobistej odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane w ramach Kontraktu usługi. Kontrakt zawarty przez Wnioskodawcę nie przewiduje jakichkolwiek innych usług oprócz tych wskazanych powyżej (branie udziału w wyścigach kolarskich wskazanych przez Spółkę tylko i wyłącznie na rzecz Spółki, dbanie o swoje odpowiednie przygotowanie fizyczne i kondycyjne przez cały okres trwania Kontraktu, zapewnienie Spółce dostępu do swojego planu treningowego, przestrzeganie stosownych regulacji Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, Międzynarodowej Agencji Antydopingowej oraz krajowych agencji antydopingowych). Są one wskazane w art. 1 Kontraktu jako istota świadczenia Wnioskodawcy w ramach Kontraktu. W szczególności z Kontraktu nie wynika obowiązek reklamy Spółki ani prowadzenia działań marketingowych na jej rzecz. Podstawowym świadczeniem ze strony Wnioskodawcy wynikającym z Kontraktu jest udział w wyścigach kolarskich wskazanych przez Spółkę na jej rzecz. Obowiązkiem Wnioskodawcy wynikającym z Kontraktu jest ponadto powstrzymanie się od działań mogących godzić w dobre imię Spółki, jej personelu lub właścicieli. Jedynie na marginesie Wnioskodawca zaznaczył, że obowiązkiem Spółki jest dostarczenie mu strojów sportowych niezbędnych do wykonywania Kontraktu.
2016
13
lut

Istota:
Opodatkowanie dostawy Zbiorników i Kontraktów oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.
Fragment:
W wyniku zawarcia umowy sprzedaży nastąpi również przelew na Kupującego praw i obowiązków wynikających z Kontraktów. Zbiorniki LPG zostały przez Sprzedającego zakupione z zastosowaniem 23% stawki VAT i stanowią środki trwałe w księgach Sprzedającego. Z kolei przedmiotem przejmowanych przez Wnioskodawcę Kontraktów, w zależności od uzgodnień Sprzedającego z konkretnym klientem, jest dostawa przez Sprzedającego gazu wraz z wynajmowaniem klientowi Zbiorników LPG (dalej: „ Kontrakty na Wyłączność ”) albo bez wynajmowania klientowi Zbiorników LPG (dalej: „ Kontrakty Niewyłączne ”). W przypadku Kontraktów Niewyłącznych, przedmiotem umowy jest dostawa przez Sprzedającego gazu na rzecz klientów, którzy mają własne zbiorniki oraz posiadają wymagane prawem pozwolenia na budowę i użytkowanie gazowej instalacji zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej. Po nabyciu Zbiorników LPG i Kontraktów, Wnioskodawca uzyska możliwość dostarczania gazu na rzecz obecnych klientów Sprzedającego, na warunkach uzgodnionych w nabytych Kontraktach. Jednocześnie, w wyłącznej gestii Wnioskodawcy będzie organizacja zakupu i transportu gazu, gdyż przedmiotem transakcji ze Sprzedającym nie będą w szczególności kontrakty z dostawcami gazu ani umowy z pracownikami Sprzedającego dokonującymi transportu gazu do klientów.
2016
24
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
Fragment:
Czy dochody Wnioskodawcy uzyskane z kontraktu z firmą A w 2014 roku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce... Czy dochody Wnioskodawcy uzyskane z kontraktu z firmą C w 2015 roku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce... Czy dochody Wnioskodawcy uzyskane z kontraktu z firmą C w 2015 roku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce także w przypadku przedłużenia kontraktu do końca 2015 roku... Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 1, dochody uzyskane z kontraktu z firmą A w 2014 roku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Wnioskodawca zarówno według pisemnej umowy jak i w faktycznym wykonaniu świadczył na rzecz firma A usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, posiada większą ilość klientów, stara się o pozyskanie nowych, posiada pełne zaplecze techniczne umożliwiające mu świadczenie usług programistycznych. Wnioskodawca opracował samodzielnie i wdrożył oprogramowanie w firmie B, nie wykonywał przy tym poleceń pracowniczych kierownictwa firmy B. Jego wiedza specjalistyczna przekracza wiedzę pracowników firmy B, wskazuje na to okoliczność prowadzenia szkoleń w tej firmie w 2015 roku.
2015
16
gru

Istota:
Brak opodatkowania czynności związanych z zawarciem kontraktów odwrotnych.
Fragment:
Na podstawie zgromadzonych danych odzwierciedlających cenę stosowaną na dany moment przez podmioty trzecie strony wspólnie ustalają cenę, która zostanie zastosowana w kontrakcie wash-out. Strony pierwotnego kontraktu (Spółka i kontrahent) zawierają kontrakt odwrotny, w ramach którego pierwotny kupujący zobowiązuje się do sprzedaży pierwotnemu sprzedającemu towaru o identycznych parametrach, jak w kontrakcie pierwotnym, w ilości równej ilości towaru, jaki pierwotny dostawca miał wcześniej dostarczyć. Termin realizacji kontraktów jest identyczny. Kontrakt odwrotny różni się od pierwotnego ceną, która została ustalona przez strony ze względu na zaistniałe nadzwyczajne okoliczności, która odzwierciedla cenę obowiązującą na rynku, po jakiej dostawca byłby w stanie aktualnie nabyć towar od podmiotu trzeciego. Jednocześnie strony zawierają dodatkowe porozumienie, w którym przedstawiają przyczynę dokonania wash-out’u, przywołują zawarty kontrakt pierwotny i kontrakt odwrotny, obustronnie oświadczają, że rezygnują z fizycznej dostawy towaru i rozliczeniu podlegać będzie jedynie różnica w cenie, czyli różnica między ceną wynikającą z pierwotnego kontraktu, a ceną wynikającą z kontraktu odwrotnego. Wnioskodawca podkreślił, że konsekwencją zawarcia kontraktu odwrotnego nigdy nie będzie fizyczne dostarczenie odpowiedniej ilości towarów, bowiem skoro strony mają obowiązek dostarczyć sobie ten sam towar, w tym samym czasie, to w efekcie zawartego porozumienia dochodzi do swoistej „ kompensaty ” wzajemnych obowiązków stron do dostawy.
2015
2
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kontrakt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.