Kontrahent zagraniczny | Interpretacje podatkowe

Kontrahent zagraniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrahent zagraniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia na złote polskie kwot wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń na rzecz kontrahentów zagranicznych w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego
Fragment:
Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się dystrybucją filmów i w związku z tym dokonuje zakupu licencji na rozpowszechnianie filmów od kontrahentów zagranicznych. Z tego tytułu kontrahenci zagraniczni uzyskują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychód z praw autorskich lub praw pokrewnych, który zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Spółka dokonując wypłaty należności zagranicznym kontrahentom jest zobowiązana jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1, do obliczenia i pobrania w dniu dokonywania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz przekazania pobranej kwoty na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Kontrahenci zagraniczni wystawiają faktury w walutach obcych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Według jakiego kursu należy przeliczyć na złote polskie kwoty wynagrodzeń wypłacane na rzecz kontrahentów zagranicznych stanowiących podstawę obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych? Stanowisko Wnioskodawcy. Do przeliczenia przychodu stanowiącego wynagrodzenie na rzecz zagranicznych podmiotów z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych należy zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.
2017
11
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia transakcji polegającej na nabyciu maszyny wraz z montażem od Kontrahenta Zagranicznego.
Fragment:
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonał on nabycia fleksograficznej maszyny drukującej od Kontrahenta Zagranicznego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Kontrahent Zagraniczny nie posiadał stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, był jednak zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy. W celu nabycia maszyny został zawarty kontrakt, w którym określono warunki transakcji. Kontrahent Zagraniczny, dostawca maszyny, zgodnie z kontraktem zobowiązał się wykonać, uruchomić i dostarczyć kupującemu, łącznie z transportem, montażem oraz doprowadzić do eksploatacji przedmiot kontraktu zwany dalej „ maszyną ”. Wnioskodawca zobowiązał się prowadzić uzgodnione i niezbędne współdziałanie względem dostawcy celem wypełnienia jego zobowiązań, przyjąć towar i zapłacić jego cenę, na warunkach określonych w kontrakcie. W kontrakcie jasno określono, że montaż maszyny jest realizowany w zakładzie Wnioskodawcy przez specjalistów dostawcy, prace montażowe będą wykonywane przez upoważnionych pracowników dostawcy. Montaż maszyny wymagał od Kontrahenta Zagranicznego posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz wykonania szeregu prac specjalistycznych. Wnioskodawca rozliczył przedmiotową transakcję jako dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz określił miejsce dostawy na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2017
7
cze

Istota:
Czy przy założeniu, że nabycie od kontrahentów zagranicznych licencji na Systemy IT spełnia/ spełni wszystkie warunki uznania za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest/będzie do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku u źródła, który został/zostanie pobrany i wpłacony do urzędu skarbowego w związku z wypłaceniem przez Spółkę należności z tytułu nabycia licencji na Systemy IT od kontrahentów zagranicznych?
Fragment:
W celu prowadzenia swojej działalności w sposób optymalny, Spółka od roku 2008 nabywała i zamierza nabywać w przyszłości od kontrahentów zagranicznych licencje na systemy informatyczne (dalej: „ Systemy IT ”), stanowiące usługi licencyjne, przeznaczone do kompleksowej obsługi procesów związanych z czynnościami bankowymi dokonywanymi przez Spółkę. Spółka, jako podmiot, dokonujący wypłat na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu nabycia od nich licencji, pobierała i wpłacała do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy, stanowiący część kwot należnych kontrahentom, wykazanych na wystawianych przez kontrahentów fakturach sprzedaży. Spółka zamierza także nabyć w przyszłości licencje na Systemy IT od kontrahentów zagranicznych. W odniesieniu do tych Systemów IT, Spółka jako podmiot, który będzie dokonywać wypłat na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu nabycia od nich licencji, będzie pobierać i wpłacać do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy, stanowiący część kwot należnych kontrahentom, wykazanych na wystawianych przez kontrahentów fakturach sprzedaży. Pobrany i wpłacony do właściwego urzędu skarbowego podatek u źródła Spółka ujmuje/będzie ujmować określając wartość początkową przy wprowadzaniu licencji na Systemy IT do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
2013
4
paź

Istota:
Czy przy założeniu, że nabycie od kontrahentów zagranicznych licencji na Systemy IT spełnia/ spełni wszystkie warunki uznania za nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest/będzie do uwzględnienia w kalkulacji podstawy ustalenia wielkości odliczenia związanego z ulgą na nabycie nowych technologii podatku u źródła, który został/zostanie pobrany i wpłacony do urzędu skarbowego w związku z wypłaceniem przez Spółkę należności z tytułu nabycia licencji na Systemy IT od kontrahentów zagranicznych?
Fragment:
W celu prowadzenia swojej działalności w sposób optymalny, Spółka od roku 2008 nabywała i zamierza nabywać w przyszłości od kontrahentów zagranicznych licencje na systemy informatyczne (dalej: „ Systemy IT ”), stanowiące usługi licencyjne, przeznaczone do kompleksowej obsługi procesów związanych z czynnościami bankowymi dokonywanymi przez Spółkę. Spółka, jako podmiot, dokonujący wypłat na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu nabycia od nich licencji, pobierała i wpłacała do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy, stanowiący część kwot należnych kontrahentom, wykazanych na wystawianych przez kontrahentów fakturach sprzedaży. Spółka zamierza także nabyć w przyszłości licencje na Systemy IT od kontrahentów zagranicznych. W odniesieniu do tych Systemów IT, Spółka jako podmiot, który będzie dokonywać wypłat na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu nabycia od nich licencji, będzie pobierać i wpłacać do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy, stanowiący część kwot należnych kontrahentom, wykazanych na wystawianych przez kontrahentów fakturach sprzedaży. Pobrany i wpłacony do właściwego urzędu skarbowego podatek u źródła Spółka ujmuje/będzie ujmować określając wartość początkową przy wprowadzaniu licencji na Systemy IT do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
2013
4
paź

Istota:
1) Czy wskazane powyżej usługi reprezentacji i pośrednictwa w sprzedaży produktów Spółki, świadczone przez kontrahentów zagranicznych, mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym, z tytułu płatności dokonywanych na rzecz tych kontrahentów po stronie Spółki istnieje, co do zasady obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego?2) Czy w kontekście pytania nr 1 Spółka jest zobowiązana do pozyskiwania certyfikatów rezydencji od kontrahentów zagranicznych?
Fragment:
Stosownie do postanowień umownych, Spółka zobowiązana jest do przekazywania kontrahentom zagranicznym zapytań i zamówień od wskazanych przez nich klientów na produkty Spółki oraz dostarczania zestawień dokonanej sprzedaży na rzecz tych klientów. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wskazane powyżej usługi reprezentacji i pośrednictwa w sprzedaży produktów Spółki, świadczone przez kontrahentów zagranicznych, mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym, z tytułu płatności dokonywanych na rzecz tych kontrahentów po stronie Spółki istnieje, co do zasady obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego... Czy w kontekście pytania nr 1 Spółka jest zobowiązana do pozyskiwania certyfikatów rezydencji od kontrahentów zagranicznych... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i 2 dotyczące zdarzenia przyszłego. Wniosek Spółki w zakresie dotyczącym stanu faktycznego zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane powyżej usługi reprezentacji i pośrednictwa w sprzedaży produktów Spółki świadczone przez kontrahentów zagranicznych nie mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym, z tytułu płatności dokonywanych na rzecz tych Kontrahentów, po stronie Spółki nie istnieje obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego.
2013
23
sty

Istota:
1) Czy wskazane powyżej usługi reprezentacji i pośrednictwa w sprzedaży produktów Spółki, świadczone przez kontrahentów zagranicznych, mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym, z tytułu płatności dokonywanych na rzecz tych kontrahentów po stronie Spółki istnieje, co do zasady obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego?2) Czy w kontekście pytania nr 1 Spółka jest zobowiązana do pozyskiwania certyfikatów rezydencji od kontrahentów zagranicznych?
Fragment:
Stosownie do postanowień umownych, Spółka zobowiązana jest do przekazywania kontrahentom zagranicznym zapytań i zamówień od wskazanych przez nich klientów na produkty Spółki oraz dostarczania zestawień dokonanej sprzedaży na rzecz tych klientów. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wskazane powyżej usługi reprezentacji i pośrednictwa w sprzedaży produktów Spółki, świadczone przez kontrahentów zagranicznych, mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym, z tytułu płatności dokonywanych na rzecz tych kontrahentów po stronie Spółki istnieje, co do zasady obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego... Czy w kontekście pytania nr 1 Spółka jest zobowiązana do pozyskiwania certyfikatów rezydencji od kontrahentów zagranicznych... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i 2 dotyczące stanu faktycznego. Wniosek Spółki w zakresie dotyczącym zdarzenia przyszłego zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane powyżej usługi reprezentacji i pośrednictwa w sprzedaży produktów Spółki świadczone przez kontrahentów zagranicznych nie mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym, z tytułu płatności dokonywanych na rzecz tych Kontrahentów, po stronie Spółki nie istnieje obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego.
2013
23
sty

Istota:
Miejsce świadczenia usług wykonywanych przez kontrahenta z Niemiec i ich opodatkowania
Fragment:
Zgodnie z powyższym miejscem opodatkowania świadczonych usług jest terytorium kraju, tym samym podatek naliczany jest przez Wnioskodawcę jako usługobiorcę tej usługi, co powoduje, że faktury otrzymywane od kontrahenta zagranicznego winny być wystawiane bez niemieckiego podatku od wartości dodanej z odpowiednią adnotacją a nie ze stawką 0%. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia miejsca świadczenia usług jak i ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia żądania zapłaty przez kontrahenta niemieckiego od Wnioskodawcy kwoty wynikającej z otrzymanej faktury jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.
2013
16
sty

Istota:
Świadczone przez kontrahentów usługi w zakresie przygotowania do produkcji nowego wzoru materiału mieszczą się w powyżej opisanym katalogu wyjątków (usługi doradcze i inżynieryjne), a tym samym zastosowanie znajduje w art. 27 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku świadczenia tych usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności. Zatem, to na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek opodatkowania powyższych świadczeń nabywanych od zagranicznych kontrahentów. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstanie zgodnie z art. 19 ust. 4 z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku, gdy kontrahent zagraniczny obciąża Wnioskodawcę za rzecz np. matryce, formę, kliszę, a ta rzecz nie jest przemieszczana do Polski, to zdaniem tut. organu koszt tych poszczególnych rzeczy (które zapewne stanowią pojedyncze egzemplarze) jako efekt finalny wytworzenia wzoru materiału powinien zostać zaliczony na rzecz świadczonej usługi całościowej polegającej na wytworzeniu wzoru materiału.
Fragment:
Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jeżeli kontrahent zagraniczny obciąża go za całokształt kosztów przygotowania się do produkcji nowego wzoru materiału, to należy tę czynność uznać za usługę niematerialną i rozliczyć VAT od importu usług. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o VAT miejscem świadczenia dla tego typu usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności dla którego dana usługa jest świadczona. Natomiast aby określić moment powstania obowiązku podatkowego, to usługę tę należy zaliczyć do usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 3 - usługi doradcze, inżynierskie. Dla tego rodzaju usług obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 4 powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługą z kolei art. 19 ust. 19 mówią, że ten sam przepis stosuje się odpowiednio do importu usług. W przypadku, gdy kontrahent zagraniczny obciąży Wnioskodawcę za rzecz np. matryce, formę, kliszę, a ta rzecz nie jest przemieszczana do Polski, zatem wyklucza to zakwalifikowanie transakcji do importu. Spółka nie rozlicza również VAT-u od importu usług. Zagraniczny dostawca potraktuje tę sprzedaż jako dostawę krajową opodatkowując ją według zasad wynikających z przepisów danego kraju.
2011
1
sie

Istota:
Czy nabywając towary przekazywane i wręczane przez firmę w ramach świadczonych usług na rzecz kontrahenta zagranicznego, Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust 8 ustawy o VAT?
Fragment:
W ramach umowy ze spółką irlandzką R wydaje upominki reklamowe, o których mowa powyżej wspierając tym samym działalność reklamową i promocyjną dokonywaną na rzecz kontrahenta zagranicznego. Spółka nie prowadzi ewidencji wydań pozwalającej na ustalenie wartości wydanych produktów dla konkretnej osoby. Z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki irlandzkiej Spółka otrzymuje wynagrodzenie. Jego wartość określona jest na podstawie wszystkich kosztów poniesionych przez Spółkę związanych ze świadczeniem usług reklamowych, w tym również z zakupem materiałów reklamowych i promocyjnych nieodpłatnie wydawanych przez R w ramach prowadzonej działalności. Koszty te Spółka powiększa o przewidzianą w umowie z kontrahentem zagranicznym marżę. Tak wyliczoną wartość R obciąża kontrahenta zagranicznego wystawiając stosowną fakturę VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy nabywając towary przekazywane i wręczane przez R w ramach świadczonych usług na rzecz kontrahenta zagranicznego, Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust 8 ustawy o VAT... Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z podstawową zasadą w podatku od towarów usług wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2011
1
cze

Istota:
Czy faktura za usługę związaną z organizacją targów, wystawiona przez kontrahenta zagranicznego, stanowi koszty uzyskania przychodów w kwocie brutto, tj. łącznie z naliczonym podakiem VAT ?
Fragment:
Zdaniem Spółki do zapłaty podatku zobowiązany jest kontrahent zagraniczny co zdaniem Spółki związane jest z miejscem świadczenia usługi oraz siedzibą wykonującego usługę, gdyż wynika to z treści przepisów art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Spółka dodatkowo wyjaśnia, że jako nabywca usługi jest zobowiązana do zapłaty firmie niemieckiej kwoty brutto wynikającej z faktury i kwota ta zdaniem podatnika w całości stanowić będzie koszt uzyskania przychodów. Tut. Organ podatkowy ustosunkowując się do przestawionej wyżej kwestii, stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów , z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1 tejże ustawy. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 46 w/cyt. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: podatku od towarów i usług, z tym, że jest kosztem uzyskania przychodów: a/ podatek naliczony: - jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary (...)
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.