Kontrahenci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrahenci. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
11
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację szkoleń dla kontrahentów.

Fragment:

Kontrahenci nabywają ww. wyroby medyczne w celu ich dalszej odsprzedaży ostatecznym użytkownikom, tj. pacjentom, u których stwierdzono niedobór słuchu. Niejednokrotnie protetycy słuchu, prowadząc swoją działalność, nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu działalności handlowej oraz kontaktach z pacjentami, co przekłada się na osiągane przez nich wyniki finansowe. W sposób bezpośredni wyniki finansowe gabinetów protetycznych przekładają się również na wyniki finansowe Wnioskodawcy, u którego protetycy ci zaopatrują się w zamawiane przez pacjentów aparaty słuchowe czy wkładki uszne. Dlatego też, odpowiadając na zapotrzebowanie swoich kontrahentów w ww. zakresie, Wnioskodawca organizuje tzw. szkolenia regionalne dla swoich kontrahentów. Zaproszenia do udziału w organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleniach przesyłane są do wszystkich podmiotów, z którymi Wnioskodawca współpracuje na danym obszarze. Kontrahenci w wyznaczonym terminie mogą zgłosić chęć udziału w organizowanym szkoleniu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę nie mają charakteru imprez o charakterze integracyjno-szkoleniowym.

2012
19
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania artykułów spożywczych zużytych w ramach poczęstunku pracowników, kontrahentów, gości oraz prawa do odliczenia od tych zakupów podatku naliczonego

Fragment:

Z poczęstunku korzystają również goście zaproszeni na uczelniane uroczystości oraz kontrahenci podczas spotkań omawiających warunki współpracy. Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, w oparciu o wskazane przepisy prawa podatkowego wskazać należy, iż rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W sytuacji kiedy, jak wskazuje Wnioskodawca, zakupy artykułów spożywczych dotyczyć będą zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej a Uczelni trudno będzie odrębnie określić kwotę podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, zastosowanie znajdzie ww. art. 90 ust. 2 ustawy. A zatem Uczelnia będzie pomniejszać podatek należny o taką część kwoty podatku naliczonego, którą proporcjonalnie będzie mogła przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
paź

Istota:

Według jakiego kursu należy przeliczać na złote kwoty wynagrodzeń wypłacanych przez Spółkę na rzecz zagranicznych kontrahentów z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu obliczenia:
a) kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz
b) kwot wypłat dokonanych na rzecz nierezydentów, wykazywanych w informacji IFT-2/IFT-2R oraz w deklaracji CIT-10R?

Fragment:

Mając zatem na względzie, że kontrahenci Spółki, wykonując na jej rzecz świadczenia wymienione w art. 21 ust. 1 updop, działają w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, przychodem z tytułu świadczenia tych usług jest dla nich, zgodnie z art. 12 ust. 3 updop, przychód należny, niezależnie od tego, czy został faktycznie otrzymany. Natomiast dniem uzyskania tego przychodu jest, zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, „dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.” Natomiast jedynym przepisem updop określającym zasady przeliczania przychodów w walutach obcych na złote jest art. 12 ust. 2 updop, zgodnie z którym: „ przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. ” Mając zatem na względzie, że dla przychodów określonych w art. 21 ust. 1 updop nie zostały określone szczególne zasady przeliczania ich na złote, zastosowanie znajduje zasada ogólna z art. 12 ust. 2 updop.

2011
1
wrz

Istota:

Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na poczęstunek (np. ciastka, kawa, herbata, woda mineralna, soki) dla kontrahentów Spółki, serwowany podczas ich wizyt w siedzibie Spółki, tj. w trakcie prowadzonych tam rozmów biznesowych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, stan faktyczny)

Fragment:

W wielu przypadkach kontrahenci zapraszani są do siedziby Spółki, gdzie prowadzone są rozmowy odnośnie współpracy gospodarczej. Podczas tego typu spotkań podawany jest zwyczajowy poczęstunek, a wiec przykładowo ciastka, kawa, herbata, woda mineralna, soki. Zdaniem Spółki, powyższy charakter spotkań biznesowych prowadzi do wniosku, iż również wydatki na podawany w ich trakcie poczęstunek mają związek z przychodami Spółki. W konsekwencji, spełnione są przesłanki art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: ustawa o CIT), zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż postępowanie Spółki w zgodzie z obecnymi standardami biznesowymi i podstawowymi zasadami kultury pozytywnie wpływa na przebieg rozmów biznesowych i tym samym ich efekt końcowy, jakim jest osiąganie przez Spółkę przychodów i/lub zabezpieczenie ich źródeł. Ponadto, przedmiotowe wydatki nie zostały przez ustawodawcę wymienione w katalogu art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, zawierającym listę wydatków niezaliczanych do kosztów podatkowych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dokumenty wymienione w opisie stanu faktycznego, którymi dysponuje Wnioskodawca są wystarczające do prawidłowego udokumentowania prawa do skorzystania z odliczenia podatku potrąconego u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Zagraniczni kontrahenci potrącają podatek u źródła przy dokonywaniu płatności za świadczone przez Wnioskodawcę usługi. W celu udokumentowania faktu pobrania podatku u źródła kontrahenci przedstawili oświadczenie o wysokości (procent) podatku, jaki był i w przyszłości będzie potrącony przy uiszczaniu należności względem Wnioskodawcy mającego rezydencję w Polsce. Dodatkowo Wnioskodawca dysponuje dowodami własnymi w postaci następujących dokumentów: umowa z zagranicznym kontrahentem na świadczenie usług, faktury wystawione dla kontrahenta zagranicznego z tytułu świadczonych usług, wyciągi bankowe potwierdzające otrzymanie zapłaty pomniejszonej o potrącony procent podatku, zgodnie z oświadczeniem kontrahenta. Zgodnie z art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jako dowód należy dopuścić wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy i jednocześnie nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności mogą to być: księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych oraz inne materiały i informacje (art. 181 Ordynacji podatkowej). Jednakże należy mieć przy tym na uwadze fakt, iż Ordynacja podatkowa nie rozstrzyga sprzeczności, jakie zachodzą między otwartym systemem dowodowym zapisanym w art. 180 § 1 a formalną teorią dowodów wynikającą z przepisów prawa materialnego (w tym przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2011
1
sie

Istota:

Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na usługi gastronomiczne w ramach nieodpłatnych szkoleń, organizowanych przez Spółkę dla swych kontrahentów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, stan faktyczny)

Fragment:

W związku z powyższym, kontrahenci Spółki wymagają od niej fachowego doradztwa, które ta realizuje, organizując szkolenia z zakresu efektywnego użytkowania jej asortymentu. Tego typu szkolenia trwają zasadniczo co najmniej kilka godzin i mają charakter intensywnych wykładów, prezentacji, dyskusji, etc. Ich uczestnikami są kontrahenci z różnych, w tym znacznie oddalonych, miejscowości, dla których szkolenie oraz podróż w obu kierunkach może w praktyce oznaczać upływ „ całego dnia ”. Zdaniem Spółki, jest oczywistym, iż w ramach szkolenia Spółka zobowiązana jest zapewnić uczestnikom określone warunki, których brak uniemożliwiałby jego przeprowadzenie, takie jak: miejsca parkingowe, krzesła, stoły, toaletę, szatnię, materiały do sporządzania notatek i poczęstunek w postaci posiłku (tj. obiadu lub kolacji). Wszystkie te elementy, w tym również posiłek, są jedynie elementem koniecznym/ składowym szkolenia, zapewniającym prawidłowy jego przebieg. Nie są one „ wymysłem ” Spółki ale powszechną praktyką. Spółka nie dysponuje kuchnią czy też kucharzami, którzy na miejscu mogliby przygotować i podać posiłki. Jedynym zatem alternatywnym rozwiązaniem byłoby poinformowanie kontrahentów, iż jako, że Spółka nie zapewni im wyżywania, są oni zobowiązani zabrać prowiant ze sobą, „ wytrzymać ” bez posiłku klika czy kilkanaście godzin, odszukać w miejscowości siedziby Spółki restaurację we własnym zakresie (samemu się tam udać i spożyć posiłek), etc.

2011
1
sie

Istota:

Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na poczęstunek (np. ciastka, kawa, herbata, woda mineralna, soki) dla kontrahentów Spółki, serwowany podczas ich wizyt w siedzibie Spółki, tj. w trakcie prowadzonych tam rozmów biznesowych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, zdarzenie przyszłe)

Fragment:

W wielu przypadkach kontrahenci zapraszani są do siedziby Spółki, gdzie prowadzone są rozmowy odnośnie współpracy gospodarczej. Podczas tego typu spotkań podawany jest zwyczajowy poczęstunek, a wiec przykładowo ciastka, kawa, herbata, woda mineralna, soki. Zdaniem Spółki, powyższy charakter spotkań biznesowych prowadzi do wniosku, iż również wydatki na podawany w ich trakcie poczęstunek mają związek z przychodami Spółki. W konsekwencji, spełnione są przesłanki art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: ustawa o CIT), zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż postępowanie Spółki w zgodzie z obecnymi standardami biznesowymi i podstawowymi zasadami kultury pozytywnie wpływa na przebieg rozmów biznesowych i tym samym ich efekt końcowy, jakim jest osiąganie przez Spółkę przychodów i/lub zabezpieczenie ich źródeł. Ponadto, przedmiotowe wydatki nie zostały przez ustawodawcę wymienione w katalogu art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, zawierającym listę wydatków niezaliczanych do kosztów podatkowych.

2011
1
sie

Istota:

Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów wydatki na usługi gastronomiczne w ramach nieodpłatnych szkoleń, organizowanych przez Spółkę dla swych kontrahentów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, zdarzenie przyszłe)

Fragment:

W związku z powyższym, kontrahenci Spółki wymagają od niej fachowego doradztwa, które ta realizuje, organizując szkolenia z zakresu efektywnego użytkowania jej asortymentu. Tego typu szkolenia trwają zasadniczo co najmniej kilka godzin i mają charakter intensywnych wykładów, prezentacji, dyskusji, etc. Ich uczestnikami są kontrahenci z różnych, w tym znacznie oddalonych, miejscowości, dla których szkolenie oraz podróż w obu kierunkach może w praktyce oznaczać upływ „ całego dnia ”. Zdaniem Spółki, jest oczywistym, iż w ramach szkolenia Spółka zobowiązana jest zapewnić uczestnikom określone warunki, których brak uniemożliwiałby jego przeprowadzenie, takie jak: miejsca parkingowe, krzesła, stoły, toaletę, szatnię, materiały do sporządzania notatek i poczęstunek w postaci posiłku (tj. obiadu lub kolacji). Wszystkie te elementy, w tym również posiłek, są jedynie elementem koniecznym/ składowym szkolenia, zapewniającym prawidłowy jego przebieg. Nie są one „ wymysłem ” Spółki ale powszechną praktyką. Spółka nie dysponuje kuchnią czy też kucharzami, którzy na miejscu mogliby przygotować i podać posiłki. Jedynym zatem alternatywnym rozwiązaniem byłoby poinformowanie kontrahentów, iż jako, że Spółka nie zapewni im wyżywania, są oni zobowiązani zabrać prowiant ze sobą, „ wytrzymać ” bez posiłku klika czy kilkanaście godzin, odszukać w miejscowości siedziby Spółki restaurację we własnym zakresie (samemu się tam udać i spożyć posiłek), etc.

2011
1
sie

Istota:

Czy wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych tj. kawa, herbata, napoje niealkoholowe, słodycze, kanapki w celu podania klientowi, kontrahentowi podczas spotkania, szkolenia czy też konferencji stanowią wydatki na reprezentację, czy też można je uznać za koszt ogólny prowadzonej działalności i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że koszty ponoszone na zwyczajowy poczęstunek podczas spotkań, narad, konferencji czy też szkoleń w których biorą udział oprócz pracowników kontrahenci (zarówno przyszli jak i obecni) nie stanowią reprezentacji. Celem kosztów reprezentacyjnych, jak wskazano wyżej jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, dobrego obrazu jego firmy, działalności itp. przy użyciu mechanizmów mających związek z wystawnością i okazałością. Tymczasem poniesienie kosztów na zaserwowanie kontrahentowi tradycyjnej i skromnej przekąski tj. kawa, herbata czy też ciastka jest działaniem zwyczajowym i niejednokrotnie koniecznym do kontynuowania różnego rodzaju spotkań z kontrahentami. Spotkania, szkolenia, konferencje łączą się bowiem z pewnym wysiłkiem intelektualnym. Nie zagwarantowanie podstawowych napojów i artykułów spożywczych podczas takich spotkań wiązałoby się zatem z koniecznością przerywania pracy (spotkania) i tym samym jej dezorganizacją bądź też zmniejszeniem efektywności uczestników spotkania. Poczęstunek jest zatem nieodłącznym elementem spotkania - służy więc głównemu zadaniu, jakim jest efektywne (korzystne dla Spółki) przeprowadzenie spotkania, szkolenia itp. W związku z tym wszelkie koszty, których celem jest zapewnienie uczestnikom szkolenia, spotkania możliwości efektywnego uczestnictwa potraktować należy jako koszty ogólne (niebędące kosztami reprezentacji).

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki związane z organizacją szkolenia poza granicami kraju na rzecz kontrahentów wnioskodawcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

W świetle przedstawionych przepisów, uważa że ma prawo w całości zaliczyć wydatki na organizację szkoleń w koszty podatkowe na podstawie wystawionych faktur przez organizatora imprezy – biuro turystyczne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż wydatki jakie wnioskodawca zamierza ponieść na zakup usług szkoleniowych przeznaczonych nieodpłatnie dla kontrahentów, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.