IPPB2/4511-341/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

W przedmiotowym stanie faktycznym, na podstawie art. 41 ust. 4 UPDOF w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7a UPDOF, Bank powziął wątpliwość, czy pomimo, że klient od czasu otwarcia konta IKE w DM nie dokonywał wpłat na rachunek IKE w S. TFI, tj. w innej instytucji finansowej, lecz utrzymywał równocześnie oba rachunki IKE, na Banku ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% uzyskanego dochodu z tytułu gromadzenia przez klienta oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów UIKE?
IPPB2/4511-341/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. konto
 2. podatnik
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. organu z dnia 28 maja 2015 r. Nr IPPB2/4511-341/15-2/MG (data wpływu 11 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% uzyskanego dochodu z tytułu gromadzenia przez klienta oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% uzyskanego dochodu z tytułu gromadzenia przez klienta oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym.

Przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym pismem z dnia 28 maja 2015 r. (data nadania 29 maja 2015 r., data doręczenia 1 czerwca 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • uiszczenie dodatkowej kwoty opłaty w wysokości 40 zł, ponieważ we wniosku wskazano, że złożony wniosek dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, a więc opłata do złożonego wniosku wynosi 80 zł, natomiast Wnioskodawca pomimo, że w części F formularza ORD-IN poz. 62 zaznaczył opłatę w wysokości 80 zł, to do wniosku dołączył dowód uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł z dnia 23 marca 2015 r. i taka też kwota wpłynęła na konto Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 23 marca 2015 r.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Bank prowadzi indywidualne konta emerytalne (dalej: IKE) między innymi w formie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego służącego do jego obsługi. Rachunki IKE w tej formie prowadzi Dom Maklerski Banku (dalej: DM) będący jednostką organizacyjną Banku. Funkcjonowanie IKE określają przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1147 z późn. zm.), dalej: UIKE.

W dniu 21 października 2009 r. jeden z klientów otworzył oraz dokonał pierwszej wpłaty na IKE prowadzone przez DM. Od tego też roku klient kontynuował oszczędzanie i dokonywał wpłat na prowadzone przez DM IKE. Klient nie poinformował DM o fakcie posiadania IKE w innej instytucji finansowej, tj. w S. TFI. W dniu 26 maja 2014 r. klient odebrał potwierdzenie zawarcia umowy o IKE prowadzone przez DM, na podstawie którego następnie złożył dyspozycję zamknięcia umowy IKE w S. TFI oraz dyspozycję dokonania wypłaty transferowej środków na IKE prowadzone przez DM.

W dniu 3 czerwca 2014 r. do DM trafiły środki z tytuły wypłaty transferowej z IKE prowadzonego przez S. TFI. Z przesłanej historii oszczędzania wynikało, iż klient posiadał w tej instytucji IKE od 2004 r., ale od 2009 r., to jest od daty otwarcia konta IKE w DM nie dokonywał wpłat na IKE prowadzone przez poprzednią instytucję. W dniu 12 czerwca 2014 r. DM pozyskał informację, że klient posiadał IKE w S. TFI. W tym dniu bowiem, zgodnie z art. 21 ust. 2 UIKE wpłynęła do DM dokumentacja ze S. TFI dotycząca transferowanych środków, tj. Informacja o środkach zgromadzonych przez Oszczędzającego na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (formularze: IKE-2; IKE-2/A; IKE-2/C).

Stosownie do art. 2 pkt 2 UIKE pod pojęciem gromadzenia oszczędności rozumie się dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących się na IKE. Stąd w przedmiotowym stanie faktycznym klient, mimo, że od czasu otwarcia konta IKE w DM nie dokonywał wpłat na IKE w innej instytucji, należy uznać, że gromadził on oszczędności jednocześnie na dwóch IKE. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7a UPDOF z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów UIKE pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W przedmiotowym stanie faktycznym, na podstawie art. 41 ust. 4 UPDOF w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7a UPDOF, Bank powziął wątpliwość, czy pomimo, że klient od czasu otwarcia konta IKE w DM nie dokonywał wpłat na rachunek IKE w S. TFI, tj. w innej instytucji finansowej, lecz utrzymywał równocześnie oba rachunki IKE, na Banku ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% uzyskanego dochodu z tytułu gromadzenia przez klienta oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów UIKE...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podmiocie prowadzącym rachunek IKE nie ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 75% w przypadku gdy podatnik (oszczędzający) posiada rachunek IKE w więcej niż jednej instytucji finansowej. IKE jest formą dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę przez osoby fizyczne w ramach tzw. III filaru. Zachętą dla oszczędzających są preferencje podatkowe związane z oszczędzaniem środków na takich rachunkach. Mogą być one prowadzone przez instytucje finansowe w jednej z pięciu form:

 • funduszu inwestycyjnego typu otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego typu otwartego - prowadzą je fundusze inwestycyjne,
 • ubezpieczenia na życie z kapitałowym funduszem inwestycyjnym - prowadzą je zakłady ubezpieczeń na życie,
 • inwestycji w papiery wartościowe - prowadzą je biura maklerskie,
 • rachunku bankowego - prowadzą je banki,
 • inwestycji w fundusz - prowadzą je dobrowolne fundusze emerytalne.

Zyski zanotowane przez oszczędzających w ramach IKE, co do zasady stanowią - w myśl art. 30a ust. 1 pkt 10 UPDOF - przychód z kapitałów pieniężnych. Tego rodzaju przychody podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatek ten potrąca płatnik, którym jest instytucja finansowa wypłacająca środki pieniężne oszczędzającemu.

Wprowadzenie preferencji podatkowej dla oszczędzających środki w ramach IKE oznacza, że mimo zanotowania zysku na IKE, oszczędzający nie poniesie ciężaru podatkowego, jeśli spełni warunki określone w UPDOF. Warunki na jakich zastosowanie ma zwolnienie podatkowe reguluje art. 21 ust. 1 pkt 58a UPDOF, zgodnie z treścią którego zwolnione z podatku są dochody z tytułu oszczędzania na IKE w związku z:

 • gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
 • wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
 • wypłatą transferową.

Ważne jest zastrzeżenie, iż zwolnienie podatkowe odnoszące się do środków zgromadzonych na IKE może być zastosowane tylko wówczas, gdy podatnik posiada jeden rachunek IKE. Dochody z więcej niż jednego IKE podlegają - w myśl art. 30 ust. 1 pkt 7a UPDOF opodatkowaniu wyższą, sankcyjną stawką 75% podatkową (opodatkowaniu podlega dochód z każdego IKE).

Do pełnienia funkcji płatnika z tytułu wypłaty środków w ramach IKE zobowiązuje instytucje finansowe art. 41 ust. 4 UPDOF, który stanowi, że podmioty wypłacające lub stawiające do dyspozycji osobom fizycznym przychody (dochody), o których mowa w art. 30a UPDOF zobowiązane są do obliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od tych przychodów (dochodów). Jedną z kategorii przysporzeń określonych w tym ostatnim przepisie (konkretnie w art. 30a ust. 1 pkt 10) jest właśnie dochód oszczędzającego z IKE z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 UPDOF osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 UPDOF oraz art. 18 UPDOF, osobom określonym w art. 3 ust. 1 UPDOF, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 UPDOF oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b UPDOF, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 UPDOF.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 UPDOF płatnicy, o których mowa w ww. art. 41 ust. 1 UPDOF, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 UPDOF, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 UPDOF oraz art. 30a ust. 1 UPDOF, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W ocenie Banku na podstawie analizy powyższych przepisów należy uznać, iż w treści art. 41 ust. 4 UPDOF nie wskazano normy art. 30a ust. 1 pkt 7a UPDOF jako tytułu, na mocy, którego płatnicy (Bank) są obowiązani podobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy. W związku z tym na Banku jako podmiocie prowadzącym IKE nie ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 75% w przypadku gdy podatnik posiada więcej niż jeden rachunek IKE.

Za potwierdzeniem powyższego stanowiska przemawia również fakt, iż Bank do czasu transferu środków z rachunku IKE prowadzonego w innej instytucji finansowej na rachunek IKE prowadzony w DM nie dysponuje informacjami odnośnie stanu środków na rachunku IKE prowadzonym w innej instytucji finansowej. Powyższe powoduje, że Bank w myśl art. 30 ust. 1 pkt 7a UPDOF nie jest w stanie opodatkować wyższą, sankcyjną stawką 75% podatkową łącznego dochodu z każdego IKE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.