Konto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konto. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, na które to konto wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego podlegał dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) oraz dochód z tytułu oszczędzania na IKE, a nie kwota uiszczonych składek. Z powyższego wynika, że w przedstawionym stanie faktycznym wniosku nie wystąpił fakt podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.

Fragment:

W myśl ww. przepisów, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne (art. 30a ust. 8 ww. ustawy). Z kolei dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów (art. 30a ust. 8a ww. ustawy). W przypadku zaś częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie (art. 30a ust. 8b ww. ustawy). Natomiast zgodnie z art. 30a ust. 8c ustawy przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie. Jednakże, jak stanowi art. 30a ust. 8d ustawy, dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

2016
27
lis

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu zwrotu całkowitego środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE)

Fragment:

W przypadku zwrotu całkowitego środków zgromadzonych na IKE, wycofaniu ulegają wszystkie środki zgromadzone na IKE, tj. w zaistniałym stanie faktycznym środki pochodząc z wypłat transferowych z konta spadkodawcy na konto oszczędzającego na IKE, z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy o prowadzenie IKE. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W jaki sposób powinna zostać ustalona podstawa opodatkowania przy realizacji zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, w sytuacji gdy Klient samodzielnie nie dokonywał wpłat na konto IKE, a zgromadzone na jego rachunku IKE środki pochodzą wyłącznie z wpłaty transferowej z konta IKE spadkodawcy? Zdaniem Wnioskodawcy, W ocenie Banku dochód z tytułu dokonania wpłaty transferowej z konta IKE spadkodawcy na konto IKE spadkobiercy, jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58b lit. b) UPDOF zwolniony z zryczałtowanego podatku dochodowego. Dochód ten podlega jednak opodatkowaniu w momencie zwrotu tych środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym spadkobiercy. IKE jest formą dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę przez osoby fizyczne w ramach tzw. III filaru. Zachętą dla oszczędzających są preferencje podatkowe związane z oszczędzaniem środków na takich rachunkach. Mogą być one prowadzone przez instytucje finansowe w jednej z pięciu form: funduszu inwestycyjnego typu otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego typu otwartego - prowadzą je fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia na życie z kapitałowym funduszem inwestycyjnym - prowadzą je zakłady ubezpieczeń na życie, inwestycji w papiery wartościowe - prowadzą je biura maklerskie, rachunku bankowego - prowadzą je banki, inwestycji w fundusz - prowadzą je dobrowolne fundusze emerytalne.

2016
20
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodu z tytułu zwrotu całości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego

Fragment:

W 2012 roku, zamykając PPE, Wnioskodawca dokonał transferu wszystkich wypracowanych środków z PPE na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego poprzez Indywidualne Konto Emerytalne. Następnie Wnioskodawca zlikwidował IKZE i otrzymał zwrot całości środków zgromadzonych na IKZE, co spowodowało powstanie obowiązku podatkowego i opodatkowania przychodu, wykazanego w otrzymanym formularzu PIT-8C. W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość w jaki sposób Wnioskodawca powinien dokonać rozliczenia otrzymanej kwoty w zeznaniu podatkowym, czy wykazać cały otrzymany przychód ze zwrotu z IKZE zgodnie z otrzymaną informacją PIT-8C, czy też Wnioskodawca będzie mógł uzyskany przychód pomniejszyć o sumę składek wpłaconych do PPE przetransferowanych do IKZE poprzez IKE, jako koszt uzyskania przychodu. W przedmiotowej sprawie dochodem oszczędzającego jest zatem zwrot środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, na które to konto wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego poprzez indywidualne konto emerytalnego. Dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) na indywidualne konto emerytalne rozumiany jest jako różnica między wartością środków zgromadzonych w PPE a sumą wpłat do PPE.

2016
3
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania środków z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.

Fragment:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1147 ze zm.) określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej „ IKE ”, oraz na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanych dalej „ IKZE ”, oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach. Zgodnie z art. 2 pkt 15 ww. ustawy określenie zwrot zawarte w omawianej ustawie oznacza wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej. Stosownie do art. 2 pkt 13 ww. ustawy wypłata oznacza wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na IKE lub IKZE dokonywaną na rzecz: oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub art. 34a ust. 1 pkt 1, albo osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego. Na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy przez wypłatę z IKZE należy rozumieć wypłatę środków na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych, jak również wypłatę środków na wniosek osoby uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego (art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy).

2015
4
wrz

Istota:

W przedmiotowym stanie faktycznym, na podstawie art. 41 ust. 4 UPDOF w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7a UPDOF, Bank powziął wątpliwość, czy pomimo, że klient od czasu otwarcia konta IKE w DM nie dokonywał wpłat na rachunek IKE w S. TFI, tj. w innej instytucji finansowej, lecz utrzymywał równocześnie oba rachunki IKE, na Banku ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% uzyskanego dochodu z tytułu gromadzenia przez klienta oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów UIKE?

Fragment:

Stąd w przedmiotowym stanie faktycznym klient, mimo, że od czasu otwarcia konta IKE w DM nie dokonywał wpłat na IKE w innej instytucji, należy uznać, że gromadził on oszczędności jednocześnie na dwóch IKE. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7a UPDOF z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów UIKE pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W przedmiotowym stanie faktycznym, na podstawie art. 41 ust. 4 UPDOF w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7a UPDOF, Bank powziął wątpliwość, czy pomimo, że klient od czasu otwarcia konta IKE w DM nie dokonywał wpłat na rachunek IKE w S. TFI, tj. w innej instytucji finansowej, lecz utrzymywał równocześnie oba rachunki IKE, na Banku ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% uzyskanego dochodu z tytułu gromadzenia przez klienta oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów UIKE... Zdaniem Wnioskodawcy, na podmiocie prowadzącym rachunek IKE nie ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 75% w przypadku gdy podatnik (oszczędzający) posiada rachunek IKE w więcej niż jednej instytucji finansowej.

2015
10
kwi

Istota:

1. Czy wpłacony przez najemców czynsz na konto wspólne należące do współwłaścicieli w ciągu roku podatkowego pomniejszony o zapłacone zobowiązania wynikające z utrzymania nieruchomości będą dopiero dochodem właściciela w chwili postawienia do jego indywidualnej dyspozycji - czyli w chwili rozliczenia i przekazania należnej każdemu ze współwłaścicieli proporcjonalnej do posiadanego udziału w nieruchomości nadwyżki wpływów nad wydatkami zaewidencjonowanymi na koncie wspólnym współwłaścicieli tj. przekazanie należnej części nadwyżki z konta wspólnego współwłaścicieli na konto indywidualne?2. Czy dochód ustala się jako różnicę między wpłaconymi kwotami czynszu przez najemców a zapłaconymi zobowiązaniami z tytułu utrzymania nieruchomości?3. Czy z uzyskanego dochodu w postaci przelanej na konto indywidualne współwłaściciela różnicy między wpłaconymi należnościami czynszowymi a wypłaconymi zobowiązaniami dotyczącymi utrzymania nieruchomości po rozliczeniu roku podatkowego, należny podatek powstaje w dacie fizycznej możliwości dysponowania przekazanymi środkami na indywidualne konto współwłaściciela?

Fragment:

Uzyskana kwota stanowi dochód z najmu w momencie faktycznego postawienia do dyspozycji, czyli w dacie przelewu z konta wspólnego współwłaścicieli na konta indywidualne - zgodnie z art. 11 ustawy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wpłacony przez najemców czynsz na konto wspólne należące do współwłaścicieli w ciągu roku podatkowego pomniejszony o zapłacone zobowiązania wynikające z utrzymania nieruchomości będą dopiero dochodem właściciela w chwili postawienia do jego indywidualnej dyspozycji - czyli w chwili rozliczenia i przekazania należnej każdemu ze współwłaścicieli proporcjonalnej do posiadanego udziału w nieruchomości nadwyżki wpływów nad wydatkami zaewidencjonowanymi na koncie wspólnym współwłaścicieli tj. przekazanie należnej części nadwyżki z konta wspólnego współwłaścicieli na konto indywidualne... Czy dochód ustala się jako różnicę między wpłaconymi kwotami czynszu przez najemców a zapłaconymi zobowiązaniami z tytułu utrzymania nieruchomości... Czy z uzyskanego dochodu w postaci przelanej na konto indywidualne współwłaściciela różnicy między wpłaconymi należnościami czynszowymi a wypłaconymi zobowiązaniami dotyczącymi utrzymania nieruchomości po rozliczeniu roku podatkowego, należny podatek powstaje w dacie fizycznej możliwości dysponowania przekazanymi środkami na indywidualne konto współwłaściciela...

2014
28
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użyczenia konta bankowego oraz nieodpłatnego przechowywania środków pieniężnych.

Fragment:

Należy podkreślić, że przedmiotowa umowa w sposób jednoznaczny określa, że: zebrane w zbiórce pieniądze są własnością Komitetu, ich jedynym dysponentem (wpłata/wypłata) może być Komitet, poprzez uprawnione osoby wchodzące w skład Komitetu i zgodnie z jego regulaminem, wypłata z konta następuje na pisemne żądanie Komitetu. Stowarzyszenie z tytułu użyczenia konta bankowego nie uzyskuje żadnych przychodów. Zgodnie z umową, wszystkie wpłaty środków pieniężnych przez Komitet na konto Stowarzyszenia stanowią własność Komitetu i podlegają zwrotowi wraz z oprocentowaniem stosowanym przez bank wobec tych środków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie określone w odpowiedzi z 20 maja 2014 r. na wezwanie z 13 maja 2014 r. Czy nieodpłatne użyczenie przez Stowarzyszenie konta bankowego Komitetowi oraz nieodpłatne przechowywanie środków pieniężnych stanowiących własność Komitetu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne użyczenie przez Stowarzyszenie konta bankowego Komitetowi oraz nieodpłatne przechowywanie środków pieniężnych stanowiących własność Komitetu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ Stowarzyszenie nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu użyczenia konta bankowego oraz z tytułu nieodpłatnego przechowywania środków pieniężnych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 12–14 tej ustawy.

2013
25
cze

Istota:

Zwrot środków zgromadzonych na IKZE dokonany w warunkach określonych w przepisie art. 2 pkt 15 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (zwrot – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej) oznacza, iż Wnioskodawca ma obowiązek wykazać w zeznaniu podatkowym przychód w wysokości wykazanej w otrzymanej od instytucji ubezpieczeniowej informacji PIT-8C i zapłacić podatek od całości kwot wycofanych z IKZE, jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w ww. art.20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Zgodnie z ww. art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Przedmiotowa ulga wiąże się z faktem oszczędzania przez podatnika na przyszłą emeryturę, w sytuacji wycofania środków przesłanka ta nie występuje. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż w przypadku wycofania całości środków zgromadzonych na IKZE przez oszczędzającego (art. 2 pkt 15 ustawy o IKE oraz IKZE), na które to konto zostały uprzednio przekazane również środki z pracowniczego programu emerytalnego (w ramach wypłaty transferowej z PPE na IKE) oraz środki przetransferowane z IKE na IKZE), przychód oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, stanowi wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKZE, jako przychód z innych źródeł zgodnie z dyspozycją ww. przepisu art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując zwrot środków zgromadzonych na IKZE dokonany w warunkach określonych w przepisie art. 2 pkt 15 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (zwrot (...)

2012
13
lis

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym jako dochód stanowiący podstawę do opodatkowania powinna zostać przyjęta:-różnica pomiędzy kwotą stanowiącą wartość zgromadzonych środków a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne oraz do pracowniczego programu emerytalnego,-czy też różnica pomiędzy kwotą stanowiącą wartość zgromadzonych środków a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne (bez uwzględniania wpłat do pracowniczego programu emerytalnego), którą jako zasadę przyjęło Z?

Fragment:

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 10 i 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany 19% podatek dochodowy pobiera się od dochodu: oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie, uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. Definicję dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego przez podatnika z tytułów wymienionych w art. 30a ust. 1 pkt 10 i 11 zawiera art. 30a ust. 8 ww. ustawy. W myśl ww. przepisu, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne, a w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

2012
29
sie

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym TFI słusznie postąpiło naliczając 19% podatek dochodowy od całości zgromadzonych przez Pana na IKE środków pieniężnych?

Fragment:

W myśl ww. przepisów, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne (ust. 8). Z kolei dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów (ust. 8a). W przypadku zaś częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie (ust. 8b). Natomiast zgodnie z art. 30a ust. 8c ustawy przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie. Jednakże, jak stanowi art. 30a ust. 8d ustawy, dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.