Kontenery | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontenery. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży kontenerów.

Fragment:

Nieruchomość zabudowana jest także zespołem ... kontenerów sanitarnych (blaszanych) o łącznej powierzchni zabudowy ... m 2 . Przedmiotem zdarzenia jest sprzedaż zespołu ... kontenerów sanitarnych blaszanych. Są to ruchome środki trwałe, stanowiące własność Skarbu Państwa. W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu do wniosku zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przez Powiat zespołu ... kontenerów sanitarnych blaszanych posadowionych na nieruchomości będącej bazą wypoczynkową w obrębie ..., powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zespołu ... kontenerów sanitarnych blaszanych posadowionych na nieruchomości w ... (baza wypoczynkowa), powinna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.). W stosunku do ww. towarów, tj. zespołu ... kontenerów sanitarnych będących ruchomymi środkami trwałymi, dokonującemu dostawy Powiatowi ... nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu. Przedmiotowe kontenery, posadowione na nieruchomości będącej do 2013 roku w trwałym zarządzie ..., od roku 2011 nie są użytkowane i stanowią własność Skarbu Państwa.

2017
10
lut

Istota:

W zakresie obowiązku poboru i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego na rzecz zagranicznego kontrahenta wynagrodzenia za najem kontenerów.

Fragment:

Matryca może być przewożona w specjalnych pojemnikach lub w kontenerach typu cysterna. Nie mając własnych kontenerów Spółka zawarła z kontrahentem niemieckim specjalizującym się w wynajmie kontenerów przeznaczonych do przewożenia środków chemicznych umowę najmu kontenera. Wynajęty kontener jest wykorzystywany przez Spółkę do transportu i przechowywania matrycy u Klienta. Wynajmowany od firmy niemieckiej kontener typu cysterna jest to duży zbiornik metalowy, o pojemności 24 m3, zamknięty w ramie metalowej o znormalizowanych wymiarach. Kontener jest przewożony na podwoziu kontenerowym, samochodowym lub kolejowym lub może być stosowany do przewozu morskiego (z podwoziem lub bez), w przypadku Spółki służy do transportu i przechowywania Matrycy luzem - UN 3375. W nomenklaturze transportowej jest to nadwozie zdejmowalne, o charakterze trwałym i wystarczająco mocne, aby mogło być wielokrotnie użyte. Zaprojektowane specjalnie do ułatwiania przewozu ładunków niebezpiecznych - w tym przypadku płynnych - jednym lub kilkoma środkami transportu bez potrzeby przeładunku. Potocznie nazywany tank kontener. Podmiot od którego Spółka wynajmuje kontener prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Niemczech.

2015
22
mar

Istota:

W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłacanych należności na rzecz szwedzkich dostawców z tytułu wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych tj. koparek bez operatora, kontenerów na gruz, kontenerów magazynowych, biurowych, sanitarnych, przenośnych toalet, tymczasowych rozdzielni elektrycznych oraz innych maszyn i urządzeń budowlanych (elektronarzędzia, zagęszczarki do gruntu, miksokrety)

Fragment:

BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłacanych należności na rzecz szwedzkich dostawców z tytułu wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych tj. koparek bez operatora, kontenerów na gruz, kontenerów magazynowych, biurowych, sanitarnych, przenośnych toalet, tymczasowych rozdzielni elektrycznych oraz innych maszyn i urządzeń budowlanych (elektronarzędzia, zagęszczarki do gruntu, miksokrety). We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka jest spółką prawa handlowego, polskim rezydentem podatkowym, świadczy usługi budowlane na terenie kraju, jak również w Szwecji. W Szwecji nie posiada Zakładu w rozumieniu przepisów podatkowych. Na potrzeby realizacji kontraktów budowlanych na terenie Szwecji Spółka wykorzystuje odpłatnie, na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, urządzenia takie jak: koparki bez operatora, kontenery na gruz, kontenery magazynowe, biurowe, sanitarne, przenośne toalety, tymczasowe rozdzielnie elektryczne, inne maszyny i urządzenia budowlane (elektronarzędzia, zagęszczarki do gruntu, miksokrety). Wynajmujący to osoby prawne, szwedzcy rezydenci. Spółka jest w posiadaniu certyfikatów rezydencji tych podmiotów wskazujących miejsce ich siedziby dla celów podatkowych. Podmioty te nie posiadają na terenie Polski zakładów, oddziałów ani stałego miejsca prowadzenie działalności.

2013
6
kwi

Istota:

1. Czy transakcje zakupu kontenerów przez Spółkę X od Spółki Y należy potraktować jako wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów?
2. Czy podmiotem zobowiązanym do rozliczenia transakcji będzie Spółka X?

Fragment:

Spółka Y zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem kontenerów. Spółka Y sprzeda kontenery dla Spółki X. Kontenery te zostaną zaimportowane z Chin do Unii Europejskiej przez Spółkę Y. Spółka Y dokona odprawy celnej w niemieckim urzędzie celnym. Kontenery będą przetransportowane przez Spółkę Y statkiem z Chin przez Hamburg do G., skąd zostaną odebrane przez nabywcę, czyli Spółkę X. Spółka Y na fakturze za sprzedaż tych kontenerów posłuży się niemieckim numerem VAT-UE. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy transakcje zakupu kontenerów przez Spółkę X od Spółki Y należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów... Czy podmiotem zobowiązanym do rozliczenia transakcji będzie Spółka X... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zgodnie z postanowieniem art. 9 ust. 1 ustawy VAT, opisana transakcja zakupu kontenerów przez Spółkę X od Spółki Y spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przemieszczenie kontenerów na trasie Chiny-Hamburg (Niemcy)-G. będzie dokonywane w dwóch etapach: I – przemieszczenie kontenerów Chiny-Hamburg – następuje odprawa celna w niemieckim urzędzie celnym i kontenery będą sprowadzane na terytorium Unii Europejskiej, II – przemieszczenie Hamburg-G. – nastąpi sprzedaż kontenerów przez Spółkę Y do Spółki X.

2013
5
mar

Istota:

1. Czy transakcje zakupu kontenerów przez Spółkę X od Spółki Y należy potraktować jako wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów?
2. Czy podmiotem zobowiązanym do rozliczenia transakcji będzie Spółka X?

Fragment:

Zajmuje się ona sprzedażą oraz wynajmem kontenerów, zwanych potocznie kontenerami budowlanymi (kontenery biurowo-socjalne oraz kontenery magazynowe). Z kolei Spółka Y ma osobowość prawną i ma siedzibę w Niemczech. Jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT, jako podatnik VAT oraz VAT-UE w Niemczech (podatnik podatku od wartości dodanej). Od maja bieżącego roku, Spółka Y jest zarejestrowana jako podatnik VAT oraz VAT-UE również w Polsce. Spółka Y nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Spółka Y zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem kontenerów. Spółka Y sprzeda kontenery dla Spółki X. Kontenery te zostaną zaimportowane z Chin do Unii Europejskiej przez Spółkę Y. Spółka Y dokona odprawy celnej w niemieckim urzędzie celnym. Kontenery będą przetransportowane przez Spółkę Y statkiem z Chin przez Hamburg do G., skąd zostaną odebrane przez nabywcę, czyli Spółkę X. Spółka Y na fakturze za sprzedaż tych kontenerów posłuży się niemieckim numerem VAT-UE. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że sprzedawca może przenieść na nabywcę (Spółkę X) prawo do rozporządzania towarem jak właściciel m.in. w Hamburgu. Wskazać należy, iż podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym.

2011
1
wrz

Istota:

Rozliczenie usługi polegającej na wydzierżawianiu od niemieckiej firmy naczepy-cysterny w sytuacji gdy zapłata nastąpiła w dniu 11 czerwca 2010r.

Fragment:

(...) rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług. Ponadto w myśl ust. 19b tego przepisu, do usług, o których mowa w ust. 19a, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ww. ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury - art. 31a ust. 2 ustawy. W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

2011
1
wrz

Istota:

Rozliczenie usługi polegającej na wydzierżawianiu od niemieckiej firmy naczepy-cysterny.

Fragment:

Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę - art. 29 ust. 17 ww. ustawy o VAT. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ww. ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury - art. 31a ust. 2 ustawy.

2011
1
sie

Istota:

1. Czy Spółka powinna opodatkować podatkiem od towarów i usług w/w dostawy do USA?

2. Czy Spółka powinna opodatkowywać dzierżawę kontenerów?

3. Czy przedstawione załączniki 1 i 2 są wystarczającymi potwierdzeniami na wywóz towarów poza obszar UE?

4. Jeśli Spółka będzie zamierzała odsprzedać po pewnym czasie (dłuższym niż rok) te kontenery Spółce w USA, jak opodatkować taką sprzedaż?

Fragment:

Dostawa przedmiotowych kontenerów nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Reasumując stwierdzić należy, że Spółka nie jest zobowiązana do opodatkowania przeprowadzanych transakcji podatkiem VAT na terytorium Polski ponieważ: dostawa kontenerów z terytorium Niemiec do Spółki mającej swoją siedzibę na terenie USA nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Również prawidłowość wystawionych dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza obszar UE w przedstawionym stanie faktycznym nie jest regulowana w przepisach krajowych ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem opodatkowania usługi dzierżawy kontenerów jest USA, miejscem dostawy kontenerów spółce amerykańskiej, po uprzedniej usłudze dzierżawy na rzecz tej spółki jest terytorium USA. A zatem stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za: prawidłowe – w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy kontenerów z terytorium Niemiec na terytorium państwa trzeciego oraz opodatkowania dzierżawy kontenerów, nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania sprzedaży kontenerów Spółce amerykańskiej wykorzystywanych wcześniej na podstawie umowy dzierżawy.

2011
1
maj

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości kontenery będące w posiadaniu Spółki stanowią tymczasowe obiekty budowlane i niezależnie od sposobu ich posadowienia.

Fragment:

Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie w trybie art. 14 a § l ustawy Ordynacja podatkowa interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od nieruchomości w odniesieniu do kontenerów posadowionych na fundamentach i bloczkach betonowych stanowiących własność Spółki i wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy kontenery posadowione na fundamentach należy traktować jako budowle? czy kontenery posadowione na bloczkach betonowych należy traktować jako budowle? czy w przypadku uznania, że kontenery są budowlami, należy opłacać podatek od nieruchomości tylko od wartości fundamentów, czy też pod wartości samych kontenerów? czy w przypadku uznania, że kontenery są budowlami, należy opłacać podatek od nieruchomości od wartości fundamentów i od wartości kontenera, traktowanych jako jedna budowla? Wnioskodawca wyczerpująco przedstawił stan faktyczny oraz wskazał własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż kontenery nie stanowią "budowli" w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a zatem niepodlegąją opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Przedstawione stanowisko Spółka argumentuje faktem, iż definicja "budowli" zawarta w ustawie Prawo budowlane stanowi katalogzamknięty, a nie zamieszczenie w niej kontenerów nie pozwala na zakwalifikowanie ich do kategorii budowli.