Kontenery | Interpretacje podatkowe

Kontenery | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontenery. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży kontenerów.
Fragment:
Nieruchomość zabudowana jest także zespołem ... kontenerów sanitarnych (blaszanych) o łącznej powierzchni zabudowy ... m 2 . Przedmiotem zdarzenia jest sprzedaż zespołu ... kontenerów sanitarnych blaszanych. Są to ruchome środki trwałe, stanowiące własność Skarbu Państwa. W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu do wniosku zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przez Powiat zespołu ... kontenerów sanitarnych blaszanych posadowionych na nieruchomości będącej bazą wypoczynkową w obrębie ..., powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zespołu ... kontenerów sanitarnych blaszanych posadowionych na nieruchomości w ... (baza wypoczynkowa), powinna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.). W stosunku do ww. towarów, tj. zespołu ... kontenerów sanitarnych będących ruchomymi środkami trwałymi, dokonującemu dostawy Powiatowi ... nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu. Przedmiotowe kontenery, posadowione na nieruchomości będącej do 2013 roku w trwałym zarządzie ..., od roku 2011 nie są użytkowane i stanowią własność Skarbu Państwa.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie obowiązku poboru i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego na rzecz zagranicznego kontrahenta wynagrodzenia za najem kontenerów.
Fragment:
Matryca może być przewożona w specjalnych pojemnikach lub w kontenerach typu cysterna. Nie mając własnych kontenerów Spółka zawarła z kontrahentem niemieckim specjalizującym się w wynajmie kontenerów przeznaczonych do przewożenia środków chemicznych umowę najmu kontenera. Wynajęty kontener jest wykorzystywany przez Spółkę do transportu i przechowywania matrycy u Klienta. Wynajmowany od firmy niemieckiej kontener typu cysterna jest to duży zbiornik metalowy, o pojemności 24 m3, zamknięty w ramie metalowej o znormalizowanych wymiarach. Kontener jest przewożony na podwoziu kontenerowym, samochodowym lub kolejowym lub może być stosowany do przewozu morskiego (z podwoziem lub bez), w przypadku Spółki służy do transportu i przechowywania Matrycy luzem - UN 3375. W nomenklaturze transportowej jest to nadwozie zdejmowalne, o charakterze trwałym i wystarczająco mocne, aby mogło być wielokrotnie użyte. Zaprojektowane specjalnie do ułatwiania przewozu ładunków niebezpiecznych - w tym przypadku płynnych - jednym lub kilkoma środkami transportu bez potrzeby przeładunku. Potocznie nazywany tank kontener. Podmiot od którego Spółka wynajmuje kontener prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Niemczech.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłacanych należności na rzecz szwedzkich dostawców z tytułu wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych tj. koparek bez operatora, kontenerów na gruz, kontenerów magazynowych, biurowych, sanitarnych, przenośnych toalet, tymczasowych rozdzielni elektrycznych oraz innych maszyn i urządzeń budowlanych (elektronarzędzia, zagęszczarki do gruntu, miksokrety)
Fragment:
BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłacanych należności na rzecz szwedzkich dostawców z tytułu wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych tj. koparek bez operatora, kontenerów na gruz, kontenerów magazynowych, biurowych, sanitarnych, przenośnych toalet, tymczasowych rozdzielni elektrycznych oraz innych maszyn i urządzeń budowlanych (elektronarzędzia, zagęszczarki do gruntu, miksokrety). We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka jest spółką prawa handlowego, polskim rezydentem podatkowym, świadczy usługi budowlane na terenie kraju, jak również w Szwecji. W Szwecji nie posiada Zakładu w rozumieniu przepisów podatkowych. Na potrzeby realizacji kontraktów budowlanych na terenie Szwecji Spółka wykorzystuje odpłatnie, na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, urządzenia takie jak: koparki bez operatora, kontenery na gruz, kontenery magazynowe, biurowe, sanitarne, przenośne toalety, tymczasowe rozdzielnie elektryczne, inne maszyny i urządzenia budowlane (elektronarzędzia, zagęszczarki do gruntu, miksokrety). Wynajmujący to osoby prawne, szwedzcy rezydenci. Spółka jest w posiadaniu certyfikatów rezydencji tych podmiotów wskazujących miejsce ich siedziby dla celów podatkowych. Podmioty te nie posiadają na terenie Polski zakładów, oddziałów ani stałego miejsca prowadzenie działalności.
2015
22
mar

Istota:
1. Czy transakcje zakupu kontenerów przez Spółkę X od Spółki Y należy potraktować jako wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów?
2. Czy podmiotem zobowiązanym do rozliczenia transakcji będzie Spółka X?
Fragment:
Spółka Y zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem kontenerów. Spółka Y sprzeda kontenery dla Spółki X. Kontenery te zostaną zaimportowane z Chin do Unii Europejskiej przez Spółkę Y. Spółka Y dokona odprawy celnej w niemieckim urzędzie celnym. Kontenery będą przetransportowane przez Spółkę Y statkiem z Chin przez Hamburg do G., skąd zostaną odebrane przez nabywcę, czyli Spółkę X. Spółka Y na fakturze za sprzedaż tych kontenerów posłuży się niemieckim numerem VAT-UE. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy transakcje zakupu kontenerów przez Spółkę X od Spółki Y należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów... Czy podmiotem zobowiązanym do rozliczenia transakcji będzie Spółka X... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zgodnie z postanowieniem art. 9 ust. 1 ustawy VAT, opisana transakcja zakupu kontenerów przez Spółkę X od Spółki Y spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przemieszczenie kontenerów na trasie Chiny-Hamburg (Niemcy)-G. będzie dokonywane w dwóch etapach: I – przemieszczenie kontenerów Chiny-Hamburg – następuje odprawa celna w niemieckim urzędzie celnym i kontenery będą sprowadzane na terytorium Unii Europejskiej, II – przemieszczenie Hamburg-G. – nastąpi sprzedaż kontenerów przez Spółkę Y do Spółki X.
2013
6
kwi

Istota:
1. Czy transakcje zakupu kontenerów przez Spółkę X od Spółki Y należy potraktować jako wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów?
2. Czy podmiotem zobowiązanym do rozliczenia transakcji będzie Spółka X?
Fragment:
Zajmuje się ona sprzedażą oraz wynajmem kontenerów, zwanych potocznie kontenerami budowlanymi (kontenery biurowo-socjalne oraz kontenery magazynowe). Z kolei Spółka Y ma osobowość prawną i ma siedzibę w Niemczech. Jest zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT, jako podatnik VAT oraz VAT-UE w Niemczech (podatnik podatku od wartości dodanej). Od maja bieżącego roku, Spółka Y jest zarejestrowana jako podatnik VAT oraz VAT-UE również w Polsce. Spółka Y nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Spółka Y zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem kontenerów. Spółka Y sprzeda kontenery dla Spółki X. Kontenery te zostaną zaimportowane z Chin do Unii Europejskiej przez Spółkę Y. Spółka Y dokona odprawy celnej w niemieckim urzędzie celnym. Kontenery będą przetransportowane przez Spółkę Y statkiem z Chin przez Hamburg do G., skąd zostaną odebrane przez nabywcę, czyli Spółkę X. Spółka Y na fakturze za sprzedaż tych kontenerów posłuży się niemieckim numerem VAT-UE. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że sprzedawca może przenieść na nabywcę (Spółkę X) prawo do rozporządzania towarem jak właściciel m.in. w Hamburgu. Wskazać należy, iż podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym.
2013
5
mar

Istota:
Rozliczenie usługi polegającej na wydzierżawianiu od niemieckiej firmy naczepy-cysterny w sytuacji gdy zapłata nastąpiła w dniu 11 czerwca 2010r.
Fragment:
(...) rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług. Ponadto w myśl ust. 19b tego przepisu, do usług, o których mowa w ust. 19a, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ww. ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury - art. 31a ust. 2 ustawy. W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
2011
1
wrz

Istota:
Rozliczenie usługi polegającej na wydzierżawianiu od niemieckiej firmy naczepy-cysterny.
Fragment:
Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę - art. 29 ust. 17 ww. ustawy o VAT. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ww. ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury - art. 31a ust. 2 ustawy.
2011
1
wrz

Istota:
1. Czy Spółka powinna opodatkować podatkiem od towarów i usług w/w dostawy do USA?

2. Czy Spółka powinna opodatkowywać dzierżawę kontenerów?

3. Czy przedstawione załączniki 1 i 2 są wystarczającymi potwierdzeniami na wywóz towarów poza obszar UE?

4. Jeśli Spółka będzie zamierzała odsprzedać po pewnym czasie (dłuższym niż rok) te kontenery Spółce w USA, jak opodatkować taką sprzedaż?
Fragment:
Dostawa przedmiotowych kontenerów nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Reasumując stwierdzić należy, że Spółka nie jest zobowiązana do opodatkowania przeprowadzanych transakcji podatkiem VAT na terytorium Polski ponieważ: dostawa kontenerów z terytorium Niemiec do Spółki mającej swoją siedzibę na terenie USA nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Również prawidłowość wystawionych dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza obszar UE w przedstawionym stanie faktycznym nie jest regulowana w przepisach krajowych ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem opodatkowania usługi dzierżawy kontenerów jest USA, miejscem dostawy kontenerów spółce amerykańskiej, po uprzedniej usłudze dzierżawy na rzecz tej spółki jest terytorium USA. A zatem stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za: prawidłowe – w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy kontenerów z terytorium Niemiec na terytorium państwa trzeciego oraz opodatkowania dzierżawy kontenerów, nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania sprzedaży kontenerów Spółce amerykańskiej wykorzystywanych wcześniej na podstawie umowy dzierżawy.
2011
1
sie

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości kontenery będące w posiadaniu Spółki stanowią tymczasowe obiekty budowlane i niezależnie od sposobu ich posadowienia.
Fragment:
Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie w trybie art. 14 a § l ustawy Ordynacja podatkowa interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od nieruchomości w odniesieniu do kontenerów posadowionych na fundamentach i bloczkach betonowych stanowiących własność Spółki i wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy kontenery posadowione na fundamentach należy traktować jako budowle? czy kontenery posadowione na bloczkach betonowych należy traktować jako budowle? czy w przypadku uznania, że kontenery są budowlami, należy opłacać podatek od nieruchomości tylko od wartości fundamentów, czy też pod wartości samych kontenerów? czy w przypadku uznania, że kontenery są budowlami, należy opłacać podatek od nieruchomości od wartości fundamentów i od wartości kontenera, traktowanych jako jedna budowla? Wnioskodawca wyczerpująco przedstawił stan faktyczny oraz wskazał własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż kontenery nie stanowią "budowli" w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a zatem niepodlegąją opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Przedstawione stanowisko Spółka argumentuje faktem, iż definicja "budowli" zawarta w ustawie Prawo budowlane stanowi katalogzamknięty, a nie zamieszczenie w niej kontenerów nie pozwala na zakwalifikowanie ich do kategorii budowli.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kontenery
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.