ITPP2/443-1218/14/AK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji zadania w ramach umowy konsorcjum.
ITPP2/443-1218/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. konsorcjum
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji zadania w ramach umowy konsorcjum –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji zadania w ramach umowy konsorcjum.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Instytut jest państwową jednostką naukową działającą w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619, z późn. zm.). W ramach działalności statutowej realizuje m.in. badania naukowe i projekty badawcze, które są finansowane ze środków przeznaczonych na naukę, ze środków zagranicznych, funduszy strukturalnych i innych źródeł zewnętrznych. Ponadto Instytut świadczy czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (usługi naukowo-badawcze, usługi wynajmu) oraz czynności zwolnione od podatku (usługi szkoleniowe, studia doktoranckie, wynajem na cele mieszkalne).

W dniu 31 grudnia 2013 r. Instytut podpisał Umowę Konsorcjum z innymi instytutami badawczymi i ośrodkami naukowymi będącymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Celem Konsorcjum jest realizacja projektu naukowego w zakresie badań nad szczepionkami finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (jednostka finansująca) w ramach Konkursu Program Badań Stosowanych. Strony Umowy ustanowiły Lidera, który został upoważniony do prowadzenia bieżących spraw Konsorcjum oraz do:

  -
 • złożenia wniosku w imieniu Konsorcjum,
  -
 • reprezentowania Uczestników Konsorcjum w kontaktach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
  -
 • zawarcia na rzecz i w imieniu Uczestników Konsorcjum umowy na wykonanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i w razie potrzeby dokonywania w niej zmian,
  -
 • pośredniczenia w przekazywaniu Uczestnikom Konsorcjum środków finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na zasadach przewidzianych w umowie na realizację projektu i rozliczanie,
  -
 • reprezentowanie Uczestników Konsorcjum w związku z wykonywaniem umowy na wykonanie projektu.

W ww. umowie określono każdemu Uczestnikowi zadanie do wykonania, postanowiono również, że Strony ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za realizację projektu. Do obowiązków Uczestników Konsorcjum zaliczono m.in.:

  -
 • prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu,
  -
 • przekazywanie Liderowi informacji niezbędnych do przygotowania w imieniu Konsorcjum okresowych raportów z realizacji projektu i zestawień poniesionych kosztów, niezbędnych do rozliczenia zaliczek.

Ponadto w ww. Umowie postanowiono m.in., że:

  -
 • majątkowe prawa autorskie do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji projektu należą do Uczestników proporcjonalnie do wniesionego wkładu finansowego przez Uczestników,
  -
 • w przypadku współwłasności praw do przedmiotu własności przemysłowej współwłaściciel posiadający najwyższy udział w tych prawach jest uprawniony do złożenia wniosku o rejestrację w Urzędzie Patentowym RP,
  -
 • współwłaściciele praw do przedmiotu własności przemysłowej ponoszą koszty ich rejestracji oraz utrzymania ochrony proporcjonalnie do udziału w tych prawach,
  -
 • każdy ze współwłaścicieli praw do przedmiotu własności przemysłowej oraz praw do utworu wytworzonego w ramach projektu jest uprawniony do ich bezpłatnego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności komercyjnej, bez prawa do ich dalszego udostępniania,
  -
 • przychody uzyskane przez Uczestnika Konsorcjum udzielającego licencji winny podlegać podziałowi pomiędzy wszystkich współwłaścicieli praw do licencjonowanego przedmiotu praw własności przemysłowej, proporcjonalnie do udziału w tych prawach.

W dniu 30 maja 2014 r. Uczestnicy Konsorcjum podpisali Umowę dotyczącą realizacji postanowień ww. Umowy Konsorcjum. Umowa realizacyjna m.in. zobowiązała Lidera do niezwłocznego przekazywania Stronom umowy należnych środków finansowych, jakie otrzyma z jednostki finansującej w wysokości zgodnej z postanowieniami Umowy zawartej w dniu 13 maja 2014 r. przez Lidera w imieniu Uczestników z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Do czasu otrzymania dofinansowania, każdy z Uczestników projektu zobowiązany jest do finansowania projektu ze środków własnych. Wszelkie rezultaty pracy będącej przedmiotem ochrony praw autorskich bądź praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w ramach projektu stanowią własność Uczestników. Ustalono również harmonogram szczegółowy wydatków rocznych.

Każdy Uczestnik projektu za środki pieniężne przekazane przez Lidera, (które ten otrzymał od jednostki finansującej), będzie nabywać towary i usługi konieczne do realizacji przydzielonego mu zadania, we własnym zakresie i we własnym imieniu i na własny rachunek. Tym samym faktury dokumentujące nabycie towarów i usług będą ewidencjonowane w urządzeniach księgowych odrębnie u każdego Uczestnika.

Projekt w całości zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków działu „nauka”. Uczestnicy projektu nie wnoszą wkładu własnego i otrzymają środki pieniężne odpowiadające 100% planowanych kosztów na realizację przydzielonego zadania. Instytut ma przewidziane w kosztorysie koszty w wysokości około 8,17% wartości projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Instytutowi przysługuje całkowite prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji przydzielonego mu zadania w ramach Umowy Konsorcjum w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwało pełne prawo do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji przydzielonego zadania w ramach Umowy Konsorcjum.

Konsorcjum zostało zawiązane zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 12 ww. ustawy o zasadach finansowania nauki, pod pojęciem „konsorcjum naukowe” rozumie się grupę jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Z art. 10 pkt 2 w związku z art. 5 pkt 3 ww. ustawy o finansowaniu nauki wynika, że konsorcjum naukowe może składać wnioski do Narodowego Centrum Rozwoju Nauki na dofinansowanie badań naukowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124., przy czym kwotę podatku stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Natomiast art. 90 ust. 1 ustawy VAT stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak wynika z Umowy Konsorcjum, uczestnicy będą osiągali przychody z tytułu udzielonej licencji do licencjonowanego przedmiotu praw własności przemysłowej, proporcjonalnie do udziału w tych prawach.

Po myśli art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast z art. 8 ust. 1 tej ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Ponieważ prawo do licencjonowanego przedmiotu praw własności przemysłowej nie stanowi towaru dla celów podatku od towarów i usług, to należy stwierdzić, że z chwilą zbycia ww. praw Instytut będzie świadczyć usługi w rozumieniu ustawy VAT.

W ocenie Instytutu, sprzedaż prawa do licencjonowanego przedmiotu praw własności przemysłowej będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Taki wniosek należy wywieść z analizy art. 43 ust. 1 ustawy, który stanowi katalog zamknięty czynności zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy zwalnia się od podatku sługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Sprzedaż prawa do licencjonowanego przedmiotu praw własności przemysłowej nie mieści się w tej kategorii usług świadczonych przez Instytut.

W myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o VAT, stawka podstawowa podatku wynosi 23%. Wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane rozszerzająco, jeśli więc w stosunku do danego rodzaju towarów i usług nie zostało wyraźnie określone w przepisach szczególnych, iż ma do niego zastosowanie niższa stawka podatkowa, to tego rodzaju towar lub usługa podlegają opodatkowaniu 22% (obecnie 23%) stawką podatku - tak np. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 czerwca 2000 r., sygn. akt I SA/Ka 2367/98. Powyższe oznacza nakaz ścisłej interpretacji i jednoczesny zakaz dokonywania interpretacji w sposób rozszerzający.

Dokonując ścisłej interpretacji art. 43 ust. 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, iż w powołanej normie prawnej nie wymieniono, jako czynności zwolnionych od opodatkowania, świadczenia usług polegających na sprzedaży prawa do licencjonowanego przedmiotu praw własności przemysłowej. Tym samym przedmiotowe usługi będą podlegały opodatkowaniu podatkiem według podstawowej, tj. 23%, stawki.

Ponieważ Instytut, stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, będzie ewidencjonował wydatki ponoszone na nabycie towarów i usług na wyodrębnionych kontach księgi handlowej, to tym samym będzie miał możliwość bezpośredniego przypisania tych wydatków do czynności opodatkowanej, jaką będzie stanowić udzielanie licencji do licencjonowanego przedmiotu praw własności przemysłowej. Zważywszy na powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Instytut będzie miał pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego na nabyciu towarów i usług koniecznych do realizacji zadania przydzielonego w ramach Umowy Konsorcjum.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

konsorcjum
IBPP3/443-1263/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.