IPPP3/4512-131/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

1. Czy świadczenia pomiędzy Członkami Konsorcjum a Liderem Konsorcjum a także pomiędzy Liderem Konsorcjum a Zamawiającym są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinny być dokumentowane fakturami VAT?2. Czy Spółce jako Liderowi Konsorcjum będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT otrzymywanych od Członków Konsorcjum za wykonanie każdego z etapów prac określonych w Umowie Konsorcjum?
IPPP3/4512-131/15-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. faktura
 3. konsorcjum
 4. prawo do odliczenia
 5. umowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od uczestników konsorcjum – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od uczestników konsorcjum.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
 1. L.., Ltd. (dalej: Spółka) jest Spółką prawa koreańskiego z siedzibą w S., zarejestrowaną dla celów podatku od towarów i usług w Polsce. Spółka wraz z trzema innymi podmiotami (dalej: Strony) w sierpniu 2014 r. zawarła Umowę Konsorcjum (zwaną dalej: Umową). Umowa została zawarta w celu wspólnego uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej wspólnej realizacji Kontraktu (dalej: Kontrakt) z T. D. S.A. (zwanego dalej: Zamawiającym) i dotyczy wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania AMI oraz realizacji umowy na dostawę i wdrożenie inteligentnego oprogramowania AMI oraz umowy serwisowej HES. Spółka w grudniu 2014 r. utworzyła swój Oddział w Polsce w celu realizacji Kontraktu.
 2. Umowa między Stronami przewiduje, że Członkowie Konsorcjum będą podejmowali wspólnie i jednomyślnie wszystkie decyzje dotyczące spraw Konsorcjum. Liderem Konsorcjum została wybrana Spółka. Lider Konsorcjum upoważniony jest w imieniu Konsorcjum do złożenia wspólnie przygotowanej oferty, reprezentowania Stron w postępowaniu przetargowym oraz podczas realizacji przedmiotu Kontraktu. Jest również uprawiony do podpisania Kontraktu z Zamawiającym.
 3. Zawarcie Umowy Konsorcjum nie prowadzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy spółki cywilnej lub umowy spółki prawa handlowego. Poprzez zawarcie Umowy Strony podejmują się wykonania zadań określonych w Umowie. Stronom przysługuje roszczenie wobec drugiej Strony o wykonanie któregokolwiek postanowienia Umowy jak i roszczenie o naprawienie szkody za niewykonanie postanowień Umowy.
 4. Do zakresu prac Spółki jako Lidera Konsorcjum działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Członków Konsorcjum należy:
  • reprezentowanie każdego Członka Konsorcjum z osobna, w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a w szczególności do korespondencji z Zamawiającym, składania oraz odbierania oświadczeń woli i dokumentów;
  • koordynowanie realizacji prac dotyczących Kontraktu;
  • dostawa liczników i koncentratorów zgodnie z wymaganiami Kontraktu;
  • doręczanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uznania faktur przez Zamawiającego;
  • wystawianie wszystkich faktur VAT z tytułu realizacji Kontraktu dla Zamawiającego;
  • dokonywanie płatności na rzecz Członków Konsorcjum za faktury wystawione przez nich za wykonanie ich części prac.
 5. Strony zobowiązują się do wspólnej realizacji Kontraktu. Do zakresu prac poszczególnych Członków Konsorcjum, związanych z realizacją Kontraktu należy:
  • Spółka (Członek Konsorcjum 1 a zarazem Lider Konsorcjum) - dostawa liczników producenta A i koncentratorów zgodnie z wymogami SIWZ (tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i Kontraktu;
  • Członek Konsorcjum 2 - konsultacje i doradztwo w trakcie trwania Kontraktu;
  • Członek Konsorcjum 3 - instalacja liczników, wsparcie instalacji koncentratorów i liczników wykonane przez pracowników Zamawiającego, wynajęcie i obsługa magazynu, usługi gwarancyjne zgodnie z wymogami SIWZ oraz Kontraktu;
  • Członek Konsorcjum 4 - dostawa i uruchomienie systemu akwizycji danych pomiarowych HES, usługi gwarancyjne oraz pogwarancyjne, dostawa liczników producenta B i liczników GPRS zgodnie z wymogami SIWZ oraz Kontraktu.
 6. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację Kontraktu wobec Zamawiającego.
 7. W stosunkach wewnętrznych między członkami Konsorcjum zasadą jest działanie każdej ze Stron na własny rachunek oraz ponoszenie ryzyka i odpowiedzialności za prawidłowe i terminowe wykonywanie swoich zobowiązań. Każdy z Członków Konsorcjum jest odpowiedzialny za wykonanie swojego zakresu prac wynikającego z Kontraktu oraz Umowy, tak jakby każda ze stron podpisała oddzielną Umowę z Zamawiającym dotyczącą jej zakresu prac. Członkowie Konsorcjum w stosunkach wewnętrznych przyjmują całe ryzyko techniczne, handlowe, finansowe, podatkowe i prawne w tym między innymi ryzyko zniszczenia lub pogorszenia, jak również ryzyko opóźnienia płatności lub braku płatności w odniesieniu do ich zakresu prac. Odpowiedzialność Członka Konsorcjum 3 jest ograniczona proporcjonalnie do wartości jego zakresu prac i szczegółowo opisana w Umowie. Każdy z Członków Konsorcjum ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie wskaźników wydajnościowych lub zasad odbioru przedmiotu Kontraktu dla przypisanego mu zakresu prac.
 8. Wszystkie faktury z tytułu realizacji przedmiotu Kontraktu przez Konsorcjum na rzecz Zamawiającego będą wystawiane Zamawiającemu przez Lidera Konsorcjum, tj. Spółkę. Oznacza to, iż Leader Konsorcjum będzie wystawiał faktury sprzedaży na rzecz Zamawiającego obejmujące całość świadczenia Konsorcjum. Lider Konsorcjum będzie więc wystawiał faktury sprzedaży do Zamawiającego z tytułu realizacji całości Kontraktu niezależnie od ustalonego na potrzeby wewnętrzne Konsorcjum podziału zadań wynikających z Umowy. Lider Konsorcjum będzie wystawiał Zamawiającemu faktury zgodnie z postanowieniami Kontraktu, które określają sposób akceptacji realizacji Kontraktu, fakturowanie oraz płatności.
 9. Rozliczenia wewnątrz Konsorcjum pomiędzy Członkami Konsorcjum a Liderem Konsorcjum odbywać się będą na podstawie Umowy. Umowa określa sposób akceptacji prac, fakturowania oraz płatności. Członkowie Konsorcjum będą wystawiać Liderowi Konsorcjum faktury sprzedaży z tytułu wykonanych przez nich obowiązków wynikających z podziału zadań. Wartość świadczenia, każdego Członka Konsorcjum została wyceniona w Umowie. Umowa Konsorcjum nie przewiduje odrębnego/dodatkowego podziału przychodów i kosztów Konsorcjum pomiędzy jego poszczególnych Członków stosownie do ich proporcjonalnego udziału w Konsorcjum. Każdy członek Konsorcjum działa na własny rachunek i prowadzi dokumentację rozliczeniową dotycząca prowadzonych przez siebie prac.
 10. Wszystkie kwoty wynikające z zapłaty przez Zamawiającego faktur VAT wystawionych Zamawiającemu przez Spółkę jako Lidera Konsorcjum mogą być wpłacane na założony w tym celu depozytowy rachunek powierniczy typu escrow. Rachunek powierniczy typu escrow będzie wykorzystywany do gromadzenia środków pochodzących z zapłaconych przez Zamawiającego faktur VAT oraz do dokonywania wypłat Członkom Konsorcjum.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczenia pomiędzy Członkami Konsorcjum a Liderem Konsorcjum a także pomiędzy Liderem Konsorcjum a Zamawiającym są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinny być dokumentowane fakturami VAT...
 2. Czy Spółce jako Liderowi Konsorcjum będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT otrzymywanych od Członków Konsorcjum za wykonanie każdego z etapów prac określonych w Umowie Konsorcjum...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Spółki odnośnie pytania numer 1:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zauważyć należy, iż art. 7 ust. 8 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

A zatem w sytuacji, w której podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w dostawie towaru, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i dokonał dostawy towaru. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje towar, a następnie w stanie "nieprzetworzonym" odsprzedaje go swojemu kontrahentowi.

Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Ze świadczeniem usługi mamy do czynienia również w sytuacji gdy podatnik dokonuje czynności działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Wówczas przyjmuje się, że dla celów podatku od towarów i usług podatnik (zleceniobiorca) sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył tę usługę zleceniodawcy. Powyższe wynika z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zdaniem Spółki z przedstawionych wyżej przepisów wynika, że odpłatne świadczenie będące dostawą towarów bądź świadczeniem usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne musi istnieć stosunek prawny między świadczącym usługę lub dostarczającym towary a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywane jest świadczenie, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę lub dostarczającego towar. Ponadto możliwe są sytuacje, gdy koszty towarów i usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez dostawcę towarów lub wykonawcę usług, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę.

Tym samym aby ocenić, czy u podmiotów tworzących konsorcjum dochodzi do czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT, z tytułu wzajemnych wewnętrznych rozliczeń, należy ocenić charakter wykonywanych przez te podmioty świadczeń. Wątpliwości dotyczące charakteru tychże świadczeń powoduje fakt, że instytucja konsorcjum nie została zdefiniowana ani w prawie cywilnym, ani podatkowym. Zawieranie takich porozumień jest dopuszczalne w ramach tzw. „swobody umów”. Stosownie do art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r, poz. 121), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Celem zawiązania konsorcjum jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy lub też szeroki zakres przedmiotowy przekracza możliwość jednego podmiotu. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym i nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej. Podmioty tworzące konsorcjum zachowują niezależność w działaniach nieobjętych umową, zaś w działaniach konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie do którego realizacji zostało powołane. Zawierając umowę konsorcjum podmioty mogą określić, który podmiot jako Lider Konsorcjum będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz. Zasady rozliczeń wewnątrz konsorcjum, pomiędzy podmiotami je tworzącymi są regulowane przez stosowne zapisy umowy. Takie rozumienie działań w ramach konsorcjum zostało potwierdzone w interpretacjach podatkowych Ministra Finansów, w tym miedzy innymi w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 października 2014 roku sygn. IPTPP2/443-548/14-4/JS.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Spółka jako Lider Konsorcjum będzie uiszczała wynagrodzenie na rzecz Członków Konsorcjum za wykonane przez nich prace w celu realizacji Kontraktu z Zamawiającym. Następnie w myśl Umowy Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie Liderowi Konsorcjum za prace wykonane przez niego oraz pozostałych Członków Konsorcjum zgodnie z Kontraktem.

Tym samym, zarówno świadczenia dokonywane przez Członków Konsorcjum na rzecz Lidera jak i świadczenia dokonane przez Lidera Konsorcjum na rzecz Zamawiającego są odpłatnymi świadczeniami w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z powyższym, otrzymane przez Członka Konsorcjum wynagrodzenie od Lidera Konsorcjum, jak i wynagrodzenie otrzymane przez Lidera Konsorcjum od Zamawiającego stanowić będzie wynagrodzenie za świadczenie usług i dostawę towarów, które to czynności na gruncie ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalność. Stąd każdego z Członków Konsorcjum jak i Lidera Konsorcjum należy traktować jako odrębnego podatnika.

Co jest istotne, podatnikiem VAT nie jest samo Konsorcjum. Dlatego też podmioty działające w ramach Umowy Konsorcjum powinny do wzajemnych rozliczeń oraz do rozliczeń z Zamawiającym, stosować ogólne zasady w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zasady funkcjonowania konsorcjum, w tym zasadę odrębności podatników, którzy występują wobec siebie w relacji Członek Konsorcjum - Lider Konsorcjum, w ocenie Spółki Członkowie Konsorcjum powinni opodatkować podatkiem od towarów i usług odpłatne świadczenia na rzecz Lidera Konsorcjum związane z realizacją Kontraktu z Zamawiającym oraz wystawiać za nie faktury VAT. Zgodnie z Umową podmioty tworzące Konsorcjum dokonały wyboru Spółki jako Lidera Konsorcjum odpowiedzialnego za wszystkie rozliczenia z Zamawiającym. Tym samym, uwzględniając charakter wzajemnych powiązań i rozliczeń wewnątrz Konsorcjum wskazać należy, że Lider, jako podmiot reprezentujący Konsorcjum przed Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem oraz rozliczeniem Kontraktu, jest zobowiązany, w świetle przedstawionych powyżej założeń oraz przepisów podatkowych, do wystawiania na rzecz Zamawiającego faktur dokumentujących całość prac wynikających z Kontraktu. Pozostali Członkowie Konsorcjum świadczący usługi oraz dokonujący dostaw towarów w celu realizacji Kontraktu z Zamawiającym są zobowiązani do wystawiania faktur na rzecz Lidera dokumentujących te świadczenia.

Takie rozumienie zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, między innymi w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2013 r. sygn. ILPP2/443-885/11/13-S/EN, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2014 roku sygn. ITPP2/443-541/14/AW oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 lipca 2014 roku sygn. IPPP3/443-348/14-2/KC.

Tym samym, zdaniem Spółki odpowiedź na pytanie 1 tj. czy świadczenia pomiędzy Członkami Konsorcjum a Liderem Konsorcjum a także pomiędzy Liderem Konsorcjum a Zamawiającym są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT i powinny być dokumentowane fakturami VAT jest twierdząca.

Stanowisko Spółki odnośnie pytania nr 2:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i pełnić będzie funkcję Lidera Konsorcjum, w skład którego wchodzić będą podmioty również mające status czynnych podatników VAT. Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, odliczenie podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia VAT jest fundamentalnym uprawnieniem podatnika tego podatku, pozwalającym zrealizować zasadę neutralności dla przedsiębiorców. Ostateczny koszt VAT ponosi z założenia konsument, co oznacza, że podatnik wykonujący działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, może odliczyć podatek naliczony od wydatków związanych z tą działalnością. Jak zostało wskazane w wyroku NSA z dnia 26 lutego 2013 r., warunkiem skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełnienie określonych warunków, tzn. odliczenia dokonuje podatnik VAT a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wynagrodzenie należne Członkom Konsorcjum jest powiązane bezpośrednio ze sprzedażą dokonaną przez Spółkę na rzecz Zamawiającego. W konsekwencji, faktury otrzymywane przez Spółkę od Członków Konsorcjum są bezpośrednio powiązane z fakturą wystawioną przez Spółkę na Zamawiającego. Członkowie Konsorcjum wystawiając faktury na rzecz Spółki jako Lidera działać będą w imieniu własnym i na swoją rzecz. Członek Konsorcjum wystawia fakturę na Spółkę, która dokumentuje należne mu wynagrodzenie za wykonaną przez niego pracę. Stąd, nabycie usług od Członków Konsorcjum jest związane z działalnością Spółki. Spółka nabywa świadczenia od Członków Konsorcjum, żeby je następnie odprzedać na rzecz Zamawiającego. Dla Spółki oznacza to, że koszt udokumentowany fakturą wystawioną przez Członka Konsorcjum jest wydatkiem Spółki, związanym w sposób bezpośredni z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług dokonywaną przez Spółkę (sprzedaż na rzecz Zamawiającego). Zostało to potwierdzone między innymi w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2014 r. sygn. ILPP1/443-134/14-4/AW oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2014 roku sygn. ITPP2/443-521/14/EK.

Reasumując, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawianych przez Członków Konsorcjum za prace wykonane w związku z realizacją Kontraktu. Wynika to z faktu, że świadczenia Członków Konsorcjum na rzecz Lidera Konsorcjum są w całości wykorzystywane do wykonywania przez Lidera Konsorcjum czynności opodatkowanych tj. świadczenia na rzecz Zamawiającego.

W rezultacie, w ocenie Spółki, odpowiedź na pytanie 2 tj. czy Spółce jako Liderowi Konsorcjum będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT otrzymywanych od Członków Konsorcjum za wykonanie każdego z etapów prac określonych w Umowie Konsorcjum, jest twierdząca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych, o których mowa w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa, dla innych uczestników konsorcjum.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.