IPPP2/4512-795/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum oraz zamawiającym
IPPP2/4512-795/15-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. faktura
 3. konsorcjum
 4. umowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum oraz zamawiającym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum oraz zamawiającym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną w Polsce dla celów podatku od towarów i usług. W grudniu 2013 r. spółka zawarła z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej: I. Sp. z o.o.) Umowę Konsorcjum (zwaną dalej: Umową). Umowa została zwarta w celu:

 • wspólnego uczestnictwa Wnioskodawcy i I. Sp. z o.o. w ogłoszonym przez określony podmiot (dalej: Zamawiający) postępowaniu przetargowym na powierzenie obowiązków Kierownika Projektu, obejmującego prowadzenie wszelkich czynności zmierzających do realizacji zadania inwestycyjnego (zwanego dalej: Projektem), zgodnie z założonym planem inwestycyjnym oraz potrzebami Zamawiającego oraz;
 • wspólnej realizacji Projektu.

Zgodnie z Umową, Wnioskodawca został wyznaczony, jako Lider Konsorcjum oraz wspólny przedstawiciel Konsorcjum. Decyzje w ramach Konsorcjum są podejmowane w ramach wspólnych ustaleń Stron natomiast w razie rozbieżności decyduje głos Lidera, z zastrzeżeniami określonymi w Umowie.

Zawarcie Umowy Konsorcjum nie prowadzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy spółki cywilnej lub umowy spółki prawa handlowego. Poprzez zawarcie Umowy Strony zobowiązują się do wspólnego uczestnictwa w postępowaniu przetargowym dotyczącym Projektu oraz do wspólnej realizacji Projektu.

Za zobowiązania wynikające ze złożonej oferty, jak i z tytułu zawartej z Zamawiającym umowy Strony są odpowiedzialne wobec Zamawiającego solidarnie. W stosunkach wewnętrznych każda ze Stron jest odpowiedzialna za swoje czyny i ich konsekwencje w stosunku do pozostałych Stron zaś w stosunku do osób trzecich, każda ze Stron sama odpowiada za szkodę, którą wyrządzi w związku z realizacją Umowy - w takim wypadku nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności solidarnej.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, na etapie do podpisania umowy z Zamawiającym każda ze Stron pokrywa własne koszty związane z realizacją Umowy natomiast od chwili podpisania umowy z Zamawiającym Strony ustaliły jednakowy podział po 50% udziału w:

 1. pracach związanych z realizacją Projektu;
 2. należnościach z tytułu realizacji Projektu, uzyskiwanych od Zamawiającego;
 3. wydatkach z tytułu realizacji Projektu (określonych w Umowie).

Strony upoważniły Lidera Konsorcjum (Wnioskodawcę) do prowadzenia spraw Konsorcjum i reprezentowania jego interesów po wcześniejszej konsultacji i po ustaleniu wspólnego stanowiska Stron. Wnioskodawca, jako Lider Konsorcjum został upoważniony do złożenia Zamawiającemu oferty oraz do zawierania umów w imieniu Konsorcjum, z zastrzeżeniami określonymi w Umowie. Ponadto, Strony udzieliły Wnioskodawcy, jako Liderowi Konsorcjum pełnomocnictwa do reprezentowania Konsorcjum we wszelkich postępowaniach związanych ze złożoną ofertą i realizacją Projektu oraz do zawierania w imieniu Konsorcjum umów, z zastrzeżeniami określonymi w Umowie, w tym w szczególności do:

 1. samodzielnego podpisania oferty i jej złożenia,
 2. zawarcia w imieniu Konsorcjum umów z Zamawiającym w sprawie realizacji Projektu,
 3. podpisywania i składania wszelkich oświadczeń,
 4. dokonywania zmian w zawartych umowach,
 5. poświadczenia za zgodność z oryginałem i poświadczenia aktualności kopii dokumentów w całych procesach postępowania o udzielenie zamówienia,
 6. udzielania wyjaśnień,
 7. podpisywania i składania protestów, odwołań i skarg,
 8. przystąpienia do odwołań i skarg,
 9. wystawiania faktur, dokonywania i otrzymywania płatności,
 10. prowadzenia w imieniu Konsorcjum rozmów, negocjacji i korespondencji,
 11. przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu Stron.

Wnioskodawca jako Lider Konsorcjum koordynuje działania Konsorcjum zmierzające do realizacji Projektu oraz zapewnia obsługę prawno-administracyjną i finansowo-księgową w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Umowy przez Konsorcjum.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, faktury za wszystkie prace wykonywane przez Strony z tytułu realizacji Projektu są wystawiane Zamawiającemu przez Lidera Konsorcjum. I. Sp. z o.o. wystawia Liderowi Konsorcjum faktury VAT z tytułu wykonanych prac, na zasadach określonych w Umowie na warunkach określonych w odrębnym, pisemnym porozumieniu do Umowy, zawartym na etapie uzgadniania umowy z Zamawiającym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia między I. Sp. z o.o., a Liderem Konsorcjum oraz pomiędzy Liderem Konsorcjum a Zamawiającym są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w związku z tym powinny być dokumentowane fakturami VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 - zwanej dalej: Ustawą o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast w myśl art. 7 ust. 8 Ustawy o VAT w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

W świetle powyższego, jeśli podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w dostawie towaru, przyjmuje się, że podatnik sam otrzymał i dokonał dostawy towaru.

Na mocy art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej:
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT stanowi że; w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. A zatem, jeśli podatnik dokonuje czynności działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, przyjmuje się, że podatnik jako zleceniobiorca sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył tę usługę zleceniodawcy.

W świetle powyższych przepisów odpłatne świadczenie będące dostawą towarów bądź świadczeniem usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług natomiast aby dane świadczenie zostało uznane za odpłatne musi istnieć stosunek prawny między świadczącym usługę lub dostarczającym towary a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywane jest świadczenie, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę lub dostarczającego towar. Ponadto możliwe są sytuacje, gdy koszty towarów i usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez dostawcę towarów lub wykonawcę usług, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę.

Należy zauważyć, że instytucja konsorcjum nie została zdefiniowana ani w prawie cywilnym, ani podatkowym. Zawieranie takich porozumień jest dopuszczalne w ramach zasady swobody umów, określonej w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. Z 2014 r, poz. 121), zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Celem zawiązania konsorcjum jest zazwyczaj wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy lub też szeroki zakres przedmiotowy przekracza możliwość jednego podmiotu. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym i nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej. Podmioty tworzące konsorcjum zachowują niezależność w działaniach nieobjętych umową, zaś w działaniach konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie, do którego realizacji zostało powołane. Zawierając umowę konsorcjum podmioty mogą określić, który podmiot jako Lider Konsorcjum będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz! Zasady rozliczeń wewnątrz konsorcjum, pomiędzy podmiotami je tworzącymi, są regulowane przez stosowne zapisy umowy.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, faktury za wszystkie prace wykonywane przez Strony z tytułu realizacji Projektu są wystawiane przez Lidera Konsorcjum natomiast I. Sp. z o.o. wystawia Liderowi Konsorcjum faktury VAT z tytułu wykonanych prac.

Tym samym, zarówno świadczenia dokonywane przez I. Sp. z o.o. na rzecz Lidera jak i świadczenia dokonane przez Lidera Konsorcjum na rzecz Zamawiającego są odpłatnymi świadczeniami w rozumieniu Ustawy o VAT. W związku z powyższym, otrzymane przez I. Sp. z o.o. wynagrodzenie od Lidera Konsorcjum, jak i wynagrodzenie otrzymane przez Lidera konsorcjum od Zamawiającego stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług i dostawę towarów, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jako że, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, zarówno I. Sp. z o.o. jak i Lidera Konsorcjum należy traktować jako odrębnego podatnika.

Co jest istotne, podatnikiem VAT nie jest samo Konsorcjum. Dlatego też podmioty działające w ramach Umowy Konsorcjum powinny do wzajemnych rozliczeń oraz do rozliczeń z Zamawiającym stosować ogólne zasady w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, świadczenia między I. Sp. z o.o. a Liderem Konsorcjum oraz pomiędzy Liderem Konsorcjum a Zamawiającym są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w związku z tym powinny być dokumentowane fakturami VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają liczne interpretacje indywidualne prawa podatkowego Ministra Finansów, m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2014 r. (sygn. ITPP2/443-541/14/AW);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 r.(sygn. IPPP3/4512-131/15-2/IG);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014 r. (sygn. IPPP3/443-875/14-2/KT);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 sierpnia 2013 r. (sygn. IBPP2/443-446/13/WN);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2015 r. (sygn. IPPP1/443-1394/14-2/KC).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.