IBPP3/4512-482/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego w refakturze wystawionej przez Lidera Konsorcjum
IBPP3/4512-482/15/AŚinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. faktura
 3. konsorcjum
 4. odliczenia
 5. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 marca 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego w refakturze wystawionej przez Lidera Konsorcjum – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego w refakturze wystawionej przez Lidera Konsorcjum. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 czerwca 2015 r. znak: IBPB-1-2/4510-241/15/SD, IBPP3/4512-482/15/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w I między innymi w zakresie działalność gastronomiczna i hotelowa, X sp. z o.o. prowadzi między innymi działalność gospodarczą w I w zakresie Park R., Y sp. z o.o. w I. prowadzi w I. Parki R.: Park M. oraz W., Z. prowadzi Park R.: ... o . Wszystkie te wyżej wymienione podmioty są czynnymi podatnikami podatku VAT i składają deklaracje VAT-7.

Te wyżej wskazane cztery podmioty zamierzają zawrzeć umowę konsorcjum w celu usprawnienia i intensyfikacji ruchu turystycznego w parkach rozrywki w I prowadzonych przez Strony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poprzez uatrakcyjnienie oferty świadczonych usług na rzecz klientów i zwiększenia jej dostępności dla zwiedzających parki rozrywki a także celem racjonalizacji ponoszonych kosztów w zakresie marketingu i reklamy świadczonych przez każdą ze Stron usług w ramach prowadzonych parków rozrywki i działalności hotelowej oraz gastronomicznej zawierają niniejszą umowę konsorcjum o następującej treści:

§ 1.

 1. Y sp. z o.o. w ... oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi między innymi działalność usługową w zakresie rozrywki w postaci Park M. oraz W. w miejscowości I,
 2. X sp. z o.o. w A. oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi między innymi działalność usługową w zakresie rozrywki w postaci Park ... w miejscowości I.,
 3. Z. oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi między innymi działalność usługową w zakresie rozrywki w postaci ... w miejscowości I.
 4. AR. sp. z o.o. w ... oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi między innymi działalność usługową w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych w postaci ... w miejscowości I.
 5. Strony oświadczają, że zawierając niniejszą umowę tworzą konsorcjum (zwane dalej: „Konsorcjum”) dla realizacji celów wskazanym w Preambule niniejszej umowy przy zachowaniu pełnej samodzielności i odrębności prawnej, organizacyjnej i majątkowej a niniejsza umowa ma charakter wyłącznie umowy obligacyjnej i nie statuuje powstania pomiędzy Stronami żadnych struktur organizacyjnych ani nie skutkuje powstaniem jakiegokolwiek podmiotu, w tym również jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a w tym w szczególności nie kreuje umowy spółki cywilnej.

§ 2.

Strony zgodnie ustalają, że w ramach realizacji celów, dla których tworzą Konsorcjum będą realizowali te cele pod nazwą handlową: ... Wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe do tej nazwy handlowej oraz prawa pokrewnych dla niej, w tym między innymi do domeny jeżeli zostanie zarejestrowana, znaku słownego i/lub graficznego jako jej twórcą przysługują wspólnie i nierozłącznie wszystkim Stronom Konsorcjum z wyłączeniem ewentualnych niemajątkowych autorskich praw do znaku graficznego o ile taki zostanie stworzony to będzie przysługiwał jego autorowi, z tym zastrzeżeniem że ewentualne nabycie autorskich prawa majątkowych musi nastąpić na rzecz wszystkich Stron Konsorcjum, chyba, że strony wspólnie inaczej postanowią a jeżeli wbrew niniejszej regulacji prawa takie nabędzie jedna lub niektóre spośród Stron Konsorcjum to są one zobowiązane przenieść część takich praw na każdą inną Stronę Konsorcjum jeżeli wystąpi ona z takim żądanie w proporcji wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 3.

Strony ustalają, że zobowiązują się pozostawać w Konsorcjum przez cały okres obowiązywania

niniejszej umowy aż do momentu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej

umowy lub zaciągniętych w związku z jej realizacją.

§ 4.

1.Liderem Konsorcjum (zwany dalej „Lider Konsorcjum”) Strony ustanawiają: ... sp. z o.o. w ...

2.Strony upoważniają Lidera Konsorcjum do:

 • reprezentowania Konsorcjum na zewnątrz w zakresie prowadzenia rozmów z potencjalnymi kontrahentami Stron Konsorcjum w zakresie celów konsorcjum,
 • przygotowywania wspólnych ofert Konsorcjum,
 • koordynowania działań Stron Konsorcjum w przedmiocie realizacji celów Konsorcjum,
 • składanie zamówień na warunkach, na które wyrażą zgodę wszystkie Strony Konsorcjum w imieniu i na rzecz Stron Konsorcjum w zakresie realizacji celów Konsorcjum ,
 • podpisywanie dokumentów w imieniu i za zgodą Stron Konsorcjum jako pełnomocnik Stron Konsorcjum w zakresie ustalonym każdorazowo przez Strony Konsorcjum ,
 • przyjmowania faktur kosztowych z tytułu wydatków ponoszonych dla realizacji celów Konsorcjum w imieniu własnym z prawem i obowiązkiem do refakturowania tych wydatków na Strony Konsorcjum na warunkach poniżej określonych,
 • pośrednictwa pomiędzy kontrahentami a pozostałymi Stronami Konsorcjum.

§ 5.

Każda ze Stron Konsorcjum zobowiązana jest informować pozostałych uczestników Konsorcjum o wszelkich sprawach istotnych dla należytego wykonania niniejszej umowy.

§ 6.

1.Strony ustalają, że z zastrzeżeniem regulacji – zawartej w ust. 8 niniejszego paragrafu zobowiązują się sprzedawać jeden bilet wspólny upoważniający jego nabywcę do wstępu na teren wszystkich parków rozrywki wskazanych w § 1 niniejszej umowy (zwane dalej: „...”) jako bilet dwudniowy (zwany dalej: „B.W.”).

2.Przez B. W. Strony rozumieją, że jest to bilet upoważniający jego nabywcę do wstępu do wszystkich Parków ... w dzień zakupu biletu i dzień następny po dniu zakupu biletu w godzinach otwarcia Parków ... albo w innym dniu aniżeli dzień zakupu jeżeli tak ustalono z nabywcą i dniu następnym po tak ustalonym dniu.

3.Strony ustalają, że każda ze Stron będzie dokonywała sprzedaży Biletu Wspólnego w następujących cenach :

 1. bilet normalny: 69,00 (sześćdziesiąt dziewięć) złotych brutto,
 2. bilet ulgowy: 59,00 (pięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto.

4.Strony ustalają, że prawo do nabycia biletu ulgowego posiadają następujące osoby: ....

5.Cena biletu normalnego sprzedanego przez każdą Stronę Konsorcjum będzie ostatecznie dzielona pomiędzy Strony Konsorcjum w następującej proporcji:

 1. Y. sp. z o.o. w ... - 37,00 (trzydzieści siedem ) złotych ,
 2. X sp. z o.o. w A. - 23,00 (dwadzieścia trzy) złote ,
 3. Z. - 9,00 (dziewięć) złotych.

6.Cena biletu ulgowego sprzedanego przez każdą Stronę Konsorcjum będzie ostatecznie dzielona pomiędzy Strony Konsorcjum w następującej proporcji:

 1. Y. sp. z o.o. w ... - 32,00 (trzydzieści dwa ) złotych ,
 2. X sp. z o.o. w A. - 19,00 (dziewiętnaści) złotych
 3. Z. - 8,00 (osiem) złotych.

7.Strony ustalają, że mogą w drodze wzajemnego jednomyślnego uzgodnienia wprowadzić promocje na sprzedaż B. W., ustalić inne nowe formy dystrybucji B. W. i zastosować dla tej nowej formuły sprzedaży B. W. inną cenę aniżeli wskazaną w ustępach poprzedzających a w takim przypadku podział ceny sprzedaży B. W. dokonywanego po cenie sprzedaży inne aniżeli wskazana w ustępach poprzedzających pomiędzy: uprawnione strony do partycypowania w cenie sprzedaży B. W. będzie dokonywany będzie z zachowaniem proporcji wynikającej z podziału ceny wskazanych w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu.

8.AR. sp. z o.o. w ... nie partycypuje w cenie sprzedaży B. W. gdyż jej udział w Konsorcjum dotyczy sfery reklamy, marketingu i promocji a nie sprzedaży B.W.

9.Strony ustalają, że każda ze Stron zachowuje prawo do sprzedaży biletów uprawniających do wstępu i korzystania z usług tylko tego z Parków ..., którego jest zarządcą/właścicielem na warunkach indywidualnie przez siebie ustalonych.

10.Każda ze Stron Konsorcjum działając w oparciu i na zasadach wskazanych w § 2 p. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (zwane dalej: „rozporządzenie”) jako inny podmiot niniejszym oświadcza, że:

 1. Y sp. z o.o. w .... działając w oparciu o przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia zleca X sp. z o.o. w A. i Z. wykonywanie sprzedaży B. Wspólnego i zobowiązuje każdego z nich do prowadzenia ewidencji w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej każdego z tych podmiotów w zakresie części ceny sprzedaży Biletu Wspólnego należnej zgodnie z paragrafem niniejszym na rzecz X sp. z o.o. w ... , a umowa niniejsza jest umową o jakiej mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia,
 2. X sp. z o.o. w działając w oparciu o przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia zleca Y. sp. z o.o. w ... i Z. wykonywanie sprzedaży B. W. i zobowiązuje każdego z nich do prowadzenia ewidencji w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej każdego z tych podmiotów w zakresie części ceny sprzedaży B. W. należnej zgodnie z paragrafem niniejszym na rzecz X sp. z o.o. w A. , a umowa niniejsza jest umową o jakiej mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia ,
 3. Z. działając w oparciu o przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia zleca X, sp. z o.o. w A. i X. sp. z o.o. w ... wykonywanie sprzedaży Biletu Wspólnego i zobowiązuje każdego z nich do prowadzenia ewidencji w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej każdego z tych podmiotów w zakresie części ceny sprzedaży Biletu Wspólnego należnej zgodnie z paragrafem niniejszym na rzecz P.M., a umowa niniejsza jest umową o jakiej mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia.

11.W celu rozliczenia udziału każdej ze Stron Konsorcjum w cenie B. W. sprzedanego przez każdą ze Stron Konsorcjum (z wyłączeniem AR. sp. z o.o. w ...) Strony Konsorcjum zobowiązują się, że:

 1. w kasach fiskalnych przy użyciu, których każda ze Stron będzie dokonywała sprzedaży Biletu Wspólnego ustalą kod sprzedaży tego biletu oznaczony jako: ...- B. W. normalny i oznaczony jako: ...- B.W. ulgowy,
 2. poinformują się wzajemnie w terminie do 7 (siedmiu) dni po dacie podpisania niniejszej umowy w jakiej ilości dedykują kasy fiskalne do sprzedaży B. W. i podadzą dane identyfikacyjne tych kas a w razie dokonywania sprzedaży przy użyciu innych dopuszczalnych prawnie systemów sprzedaży poinformują o tym pozostałe strony i wskażą jaki system stosują, a w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, poinformują o tym pozostałe Strony Konsorcjum w terminie do 7 /siedmiu/ dni po dacie zaistnienia takiej zmiany podając dane jak wyżej,
 3. do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca przekażą sobie wzajemnie kopie raportów kasowych miesięcznych za miesiąc poprzedni z każdej kasy fiskalnej rejestrującej sprzedaż B.W. dedykowanej do takiej sprzedaży a w przypadku dokonywania takiej rejestracji za pomocą innego dopuszczalnego prawnie systemu sprzedaży przekażą sobie wzajemnie raporty ze sprzedaży B. W. w postaci wyciągu z takiego systemu lub innego zestawienia sprzedaży B.W. celem ustalenia udziału poszczególnych Stron Konsorcjum w łącznej wielkości, sprzedaży B. W. za miesiąc poprzedni (miesiąc rozliczeniowy),
 4. do 15-go każdego kolejnego miesiąca dokonają wzajemnych rozliczeń z tytułu udziału każdej ze Stron Konsorcjum w cenie B. W. zgodnie z regulacją zawartą w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu i w terminie tym każda ze Stron Konsorcjum , która będzie w wyniku dokonanego rozliczenia zobowiązana do przekazania ustalonej kwoty udziału przekaże tę kwotę na rzecz Strony uprawnionej do otrzymania tej kwoty z tytułu jej udziału w cenie B. W. Dla udokumentowania rozliczenia Stron i żądania udziału w cenie B. W. Strony mogą wystawiać sobie noty obciążeniowe jako dokument- księgowe. Strony dopuszczają możliwość wzajemnych rozliczeń z tytułu udziału w cenie sprzedaży B. W. w drodze wzajemnych kompensat, w tym trójstronnych pomiędzy stronami zobowiązanymi i uprawnionymi z tytułu takich rozliczeń.

§ 7.

1.Strony Konsorcjum ustalają , że wszelkie wydatki, które będą konieczne do poniesienia dla realizacji wspólnych celów Konsorcjum będą przez nie ponoszone przy zastosowania proporcji udziału każdej ze Stron Konsorcjum w tych wydatkach w następującej proporcji:

 1. X sp. z o.o. w A.: 30 % ,
 2. Y sp, z o.o. w ...: 50 %,
 3. AR. sp. z o.o. w ...: 10%,
 4. Z. 10 %.

-chyba, że Strony Konsorcjum dla konkretnego wydatku ustalą inny udział procentowy w takim wydatku.

2.Lider Konsorcjum każdorazowo podejmie działania zmierzające do uzyskania faktur kosztowych dla każdej Strony Konsorcjum w zakresie odpowiadającym jej udziałowi w takim koszcie a w przypadku braku takiej możliwości dokona zakupu w imieniu własnym ale na rzecz Stron Konsorcjum w udziale wyżej wskazanym a po otrzymaniu faktury wystawionej na Lidera Konsorcjum niezwłocznie wystawi dla każdej z pozostałych Stron Konsorcjum refakturę w zakresie części kosztów obciążających tę Stronę , dla której wystawia refakturę.

3.Decyzję w przedmiocie wydatków Strony Konsorcjum podejmują wspólnie a ich decyzja wymaga jednomyślności.

§ 8.

Umowa Konsorcjum zostaje zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2015 roku. Umowa Konsorcjum wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie Strony Konsorcjum.

§ 9.

Strony niniejszej umowy zobowiązują się nie podejmować żadnych działań mogących zakłócić

zasady współdziałania ,o których mowa w niniejszej umowie, wyłączyć lub utrudnić osiągnięcie celów Konsorcjum.

§ 10.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych dotyczących przedsięwzięcia objętego niniejszą umową, jak również dotyczących Stron Konsorcjum, w posiadanie których weszły w czasie trwania Konsorcjum i w związku z wykonywaniem jego postanowień lub przy okazji wykonywania jego postanowień. Informacjami poufnymi w rozumieniu niniejszej umowy są informacje techniczne i handlowe dotyczące przedsięwzięcia oraz poszczególnych Stron Konsorcjum oraz dokumenty zawierające takie informacje uzyskane bezpośrednio od Strony Konsorcjum.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Sądem właściwym dla niniejszej umowy jest sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby/miejsca zamieszkania Lidera Konsorcjum.

§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

W piśmie z 2 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że:

Wnioskodawca w Konsorcjum ma status Partnera.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 VAT: „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2.Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1.suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.nabycia towarów i usług,...”

Zaś art. 106b 1. VAT stanowi, że : „Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.Sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;...”.

Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego w przypadku braku możliwości wystawienia faktur cząstkowych na koszty bezpośrednio na rzecz uczestników Konsorcjum przez podmiot realizujący taką sprzedaż faktura na całość tych wydatków będzie wystawiona na rzecz Lidera Konsorcjum a Lider Konsorcjum kluczem podziału kosztów z Umowy Konsorcjum będzie dokonywał rozliczenia tych kosztów i wystawiał na rzecz pozostałych uczestników Konsorcjum refakturę zgodnie z proporcją udziału w kosztach.

Lider Konsorcjum nie jest podmiotem, o jakim mowa w art. 106a VAT albowiem Lider Konsorcjum nie dokonuje sprzedaży, dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innego uczestnika Konsorcjum, a jedynie wykonuje czynność organizacyjno-techniczną związaną z rozliczeniem kosztów ponoszonych na rzecz uczestników Konsorcjum.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 lipca 2015 r.):

Czy w stanie faktycznym opisanym dla działania Konsorcjum Lider Konsorcjum ma prawo do dokonywania refakturowania faktury zakupowej na rzecz uczestników Konsorcjum oraz czy dla uczestników Konsorcjum taka otrzymana refaktura od Lidera Konsorcjum będzie stanowiła fakturę w rozumieniu art. 86 ust. 1 VAT dającą prawo uczestnikowi Konsorcjum (Partnerowi) do odliczenia podatku VAT naliczonego z takiej faktury... Udzielenie odpowiedzi na to pytanie pozostaje w sferze sytuacji prawnopodatkowej Wnioskodawcy. Wnioskodawca ma prawo wiedzieć, czy z takiej wystawionej przez Lidera Konsorcjum refaktury przenoszącej na niego część kosztów będzie miał prawo odliczyć podatek VAT naliczony , a wiec czy taka refaktura będzie spełniała kryteria faktury z art. 86 ust.1 VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 lipca 2015 r.):

Partner Konsorcjum może wystawiać dla jego uczestników refaktury w sytuacji opisanej we wniosku i taka faktura (refaktura) wystawiona przez Partnera i otrzymana przez Wnioskodawcę będzie dla niego fakturą dającą mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w tej fakturze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zauważyć należy, że art. 7 ust. 8 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

A zatem w sytuacji, w której podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w dostawie towaru, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i dokonał dostawy towaru. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje towar, a następnie w stanie „nieprzetworzonym” odsprzedaje go swojemu kontrahentowi.

Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Ze świadczeniem usługi mamy do czynienia również w sytuacji gdy podatnik dokonuje czynności działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Wówczas przyjmuje się, że dla celów podatku od towarów i usług podatnik (zleceniobiorca) sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył tę usługę zleceniodawcy. Powyższe wynika z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W świetle tej regulacji prawnej podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem, konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych lub prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 106a ustawy o VAT przepisy niniejszego rozdziału (Dział XI Dokumentacja. Rozdział I Faktury) stosuje się do:

1.sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;

2.dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Przez sprzedaż – stosownie do art. 2 pkt 22 ww. ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jednakże stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz konkretnie wymienionych przez ustawodawcę podmiotów – takich jak: innych podatników tego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, bądź na rzecz osób prawnych, które nie są podatnikami.

Z przedstawionych przepisów wynika, że odpłatne świadczenie będące dostawą towarów bądź świadczeniem usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne musi istnieć stosunek prawny między świadczącym usługę lub dostarczającym towary a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywane jest świadczenie, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę lub dostarczającego towar. Ponadto możliwe są sytuacje, gdy koszty towarów i usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez dostawcę towarów lub wykonawcę usług, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę.

Tym samym aby ocenić, czy u podmiotów tworzących konsorcjum dochodzi do czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT, z tytułu wzajemnych wewnętrznych rozliczeń, należy ocenić charakter wykonywanych przez te podmioty świadczeń.

Instytucja konsorcjum nie występuje ani w prawie cywilnym, ani podatkowym. Zawieranie takich porozumień jest jednak dopuszczalne (w ramach swobody umów). Stosownie do art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Celem zawiązania konsorcjum jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy lub też szeroki zakres przedmiotowy przekracza możliwość jednego podmiotu. Umowa konsorcjum z reguły wiąże podmioty na czas określony, najczęściej oznaczony osiągnięciem celu, do którego zostało powołane. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum zachowują niezależność w działaniach nieobjętych umową, zaś w działaniach konsorcjum realizują wspólną politykę finansową objętą porozumieniem. Zawierając umowę konsorcjum podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz. Co do zasady, konsorcja nie mają również wspólnego majątku, chociaż mogą mieć wspólny rachunek rozliczeniowy, a wszystkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum.

Zatem zawarcie umowy o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze – umowy konsorcjum – nie ma na celu powstania nowego swoistego podmiotu gospodarczego, lecz stanowi porozumienie stron w zakresie realizacji wspólnego celu gospodarczego. Odnośnie rozliczenia podatku VAT przez uczestników konsorcjum, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, każdy z członków konsorcjum jest odrębnym podatnikiem. Podatnikiem nie jest samo konsorcjum. Dlatego też podmioty działające w ramach konsorcjum, powinny do wzajemnych rozliczeń oraz do rozliczeń z podmiotem, na rzecz którego konsorcjum świadczy usługę stosować ogólne zasady w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności.

Wątpliwość Wnioskodawcy powstała w zakresie prawa do refakturowania kosztów pomiędzy stronami konsorcjum według proporcji udziału w kosztach określonych w umowie konsorcjum, w sytuacji gdy faktura kosztowa dotycząca wydatków poniesionych przez Lidera konsorcjum na potrzeby konsorcjum jest wystawiana na Lidera konsorcjum, a w konsekwencji prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z takiej faktury przez Wnioskodawcę.

Analiza opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że wskazane we wniosku cztery podmioty zamierzają zawrzeć umowę konsorcjum w celu usprawnienia i intensyfikacji ruchu turystycznego w parkach rozrywki w I prowadzonych przez Strony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poprzez uatrakcyjnienie oferty świadczonych usług na rzecz klientów i zwiększenia jej dostępności dla zwiedzających parki rozrywki a także celem racjonalizacji ponoszonych kosztów w zakresie marketingu i reklamy świadczonych przez każdą ze Stron usług w ramach prowadzonych parków rozrywki i działalności hotelowej oraz gastronomicznej zawierają umowę konsorcjum.

Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w klasyfikacjach statystycznych.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady – niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności (wynagrodzenie za usługę).

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Celem obciążenia kosztami podmiotu, który faktycznie korzystał z usługi jest odsprzedaż tej usługi przez podmiot uczestniczący pośrednio w świadczeniu, pomimo że pośrednik danej usługi nie wykonał. Przenoszenie kosztów jest więc świadczeniem pomiędzy podmiotem pośredniczącym między właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie odsprzedaje ją w takiej samej formie swojemu kontrahentowi.

Przeniesienie kosztów nabycia usługi, o którym mowa wyżej, dotyczy wyłącznie usługi, jaką nabywca nabył w celu odsprzedaży w postaci takiego samego świadczenia.

Ponieważ w relacjach z dostawcami towarów i usług na rzecz Konsorcjum Lider Konsorcjum, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie faktur kosztowych dla każdej Strony Konsorcjum w zakresie odpowiadającym jej udziałowi jako jedyny ponosi wydatki dla realizacji celów Konsorcjum tj. dokonuje zakupów i przyjmuje faktury zakupowe w imieniu i na rzecz Stron Konsorcjum, ma prawo do odsprzedaży (refakturowania) nabytych w imieniu pozostałych członków konsorcjum towarów i usług. Odsprzedaż ta powinna zostać udokumentowana wystawieniem faktury VAT dla pozostałych członków Konsorcjum.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro Lider konsorcjum otrzymuje fakturę zakupową i dokonuje odsprzedaży towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy, tym samym Wnioskodawca w odniesieniu do towarów i usług nabytych na podstawie tej faktury ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury pod warunkiem wykorzystania zakupionych towarów i usług do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego Lider Konsorcjum może wystawiać dla jego uczestników refaktury w sytuacji opisanej we wniosku i taka faktura (refaktura) wystawiona przez Lidera i otrzymana przez Wnioskodawcę będzie dla niego fakturą dającą mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w tej fakturze.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałych stron konsorcjum, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.