IBPP3/443-1263/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie dokumentacji podziału zysku pomiędzy uczestników konsorcjum
IBPP3/443-1263/14/AŚinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. faktura
 3. konsorcjum
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji podziału zysku pomiędzy uczestników konsorcjum – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji podziału zysku pomiędzy uczestników konsorcjum. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 7 stycznia 2015 r. znak: IBPP3/443-1263/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 lipca 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę konsorcjum z Firmą Handlowo-Usługową „N.”. Działalność będzie miała miejsce na nieruchomości położonej w S. Strony będą uczestniczyć w przychodach i kosztach funkcjonowania konsorcjum w stosunku 50% „N.” i 50% Wnioskodawca.

Liderem konsorcjum będzie firma „N.”.

Dokumentacja księgowa – faktury VAT będą wystawiane na firmę „N.”. Na koniec każdego miesiąca „N.” zobowiązuje się przedstawić do wglądu rozliczenie przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Na podstawie tych rozliczeń Wnioskodawca zgodnie z umową winien wystawić dla „N.” dokument księgowy obejmujący 50% udziału w zysku konsurcjum.

W piśmie z 16 stycznia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił zdarzenie przyszłe o następujące informacje:

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Konsorcjum zostało powołane w celu zagospodarowania produktu ubocznego powstałego przy produkcji serów tj. serwatki i korzystniejszego spieniężenia. Przedmiotem działalności konsorcjum będzie zagęszczenie serwatki i jej sprzedaż.

Współpraca polega na tym, że Wnioskodawca udostępnia pomieszczenia i obsługuje prace urządzeń, a „N.” prowadzi ewidencje księgową oraz zajmuje się zbytem zagęszczonej serwatki.

Pracownicy Wnioskodawcy obsługują urządzenia do zagęszczania serwatki zakupione w ramach Konsorcjum i zafakturowane na firmę „N.”.

Na koniec każdego miesiąca kosztami wynagrodzeń pracowników, wody, energii, pary Wnioskodawca obciąża „N.” wystawiając faktury VAT.

Wnioskodawca fakturuje na firmę „N.” serwatkę uzyskaną z produkcji serów. Zakupiona serwatka z zewnątrz od innych firm fakturowana jest również na firmę „N.” oraz koszty leasingu zakupionych urządzeń.

Wnioskodawca nie wnosi wkładu finansowego oraz środków materialnych i niematerialnych do powołanego konsorcjum.

Realizowane przez Wnioskodawcę zadania nie są wkładem konsorcjum, a kosztem.

Lider konsorcjum dokonuje opodatkowanej sprzedaży towarów na rzecz osób trzecich tj. sprzedaży serwatki zagęszczonej PKWiU 10.51.55.

Rozliczenie wyniku finansowego konsorcjum jest pochodną przyjętego przez członków konsorcjum sposobu rozliczania czynności opodatkowanych VAT.

Rozliczenia dokumentowane fakturami VAT pomiędzy członkami w ramach konsorcjum:

 • serwatka uzyskana z produkcji serów
 • koszty wynagrodzeń pracowników
 • koszty zużytej energii elektrycznej, wody, pary.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaki dokument księgowy winien wystawić Wnioskodawca – fakturę VAT czy notę księgową...

Jeżeli będzie to faktura VAT to co powinna zawierać w treści i jaką stawkę podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług – art. 5 ust. 1 ustawy.

Wypracowany zysk nie stanowi ani dostawy towarów ani świadczenia usług – zgodnie z ww. art. nie podlega opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym 50% udziału w zysku nie powinna dokumentować faktura VAT a inny dokument księgowy – „nota księgowa”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie natomiast do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę konsorcjum z Firmą Handlowo-Usługową „N.”. Strony będą uczestniczyć w przychodach i kosztach funkcjonowania konsorcjum w stosunku 50% „N.” i 50% Wnioskodawca. Liderem konsorcjum będzie firma „N.”. Przedmiotem działalności konsorcjum będzie zagęszczenie serwatki i jej sprzedaż. Dokumentacja księgowa – faktury VAT będą wystawiane na firmę „N.”. Na koniec każdego miesiąca „N.” zobowiązuje się przedstawić do wglądu rozliczenie przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Na podstawie tych rozliczeń Wnioskodawca zgodnie z umową winien wystawić dla „N.” dokument księgowy obejmujący 50% udziału w zysku konsurcjum. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7. Współpraca polega na tym, że Wnioskodawca udostępnia pomieszczenia i obsługuje prace urządzeń, a „N.” prowadzi ewidencje księgową oraz zajmuje się zbytem zagęszczonej serwatki. Pracownicy Wnioskodawcy obsługują urządzenia do zagęszczania serwatki zakupione w ramach Konsorcjum i zafakturowane na firmę „N.”. Na koniec każdego miesiąca kosztami wynagrodzeń pracowników, wody, energii, pary Wnioskodawca obciąża „N.” wystawiając faktury VAT. Wnioskodawca fakturuje na firmę „N.” serwatkę uzyskaną z produkcji serów. Zakupiona serwatka z zewnątrz od innych firm fakturowana jest również na firmę „N.” oraz koszty leasingu zakupionych urządzeń. Wnioskodawca nie wnosi wkładu finansowego oraz środków materialnych i niematerialnych do powołanego konsorcjum.

Lider konsorcjum dokonuje opodatkowanej sprzedaży towarów na rzecz osób trzecich tj. sprzedaży serwatki zagęszczonej PKWiU 10.51.55. Rozliczenie wyniku finansowego konsorcjum jest pochodną przyjętego przez członków konsorcjum sposobu rozliczania czynności opodatkowanych VAT.

Rozliczenia dokumentowane fakturami VAT pomiędzy członkami w ramach konsorcjum:

 • serwatka uzyskana z produkcji serów
 • koszty wynagrodzeń pracowników
 • koszty zużytej energii elektrycznej, wody, pary.

Należy zauważyć, że instytucja konsorcjum nie występuje ani w prawie cywilnym, ani podatkowym. Wyjątkiem jest prawo bankowe, które wymienia konsorcjum bankowe. Zawieranie takich porozumień jest jednak dopuszczalne - w ramach swobody umów. Stosownie do art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zatem, konsorcjum jest umową gospodarczą co najmniej dwóch przedsiębiorców, zawartą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dla odniesienia wspólnych korzyści, przy jednoczesnej solidarnej odpowiedzialności wykonawców (konsorcjantów) za wykonanie umowy – z zakresu prawa zamówień publicznych. Wspólne przedsięwzięcia charakteryzuje to, że jego uczestnicy są związani ustaleniami umownymi. Poza obowiązkami nałożonymi przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), np. konieczności ustanowienia pełnomocnika – art. 23 ust. 2, czy solidarnej odpowiedzialności – art. 141, ustalenia te mogą dotyczyć różnych kwestii, zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 Kodeksu cywilnego, np.: zasad reprezentacji, sposobu rozliczeń danego przedsięwzięcia, podziału robót, udziału w zyskach i stratach itp.

Jak wskazano, celem zawiązania konsorcjum jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy lub też szeroki zakres przedmiotowy przekracza możliwość jednego podmiotu. Umowa konsorcjum z reguły wiąże podmioty na czas określony, najczęściej oznaczony osiągnięciem celu, do którego zostało powołane. Podmioty tworzące konsorcjum zachowują niezależność w działaniach nieobjętych umową, zaś w działaniach konsorcjum realizują wspólną politykę finansową objętą porozumieniem. Konsorcjum zwykle nie jest spółką prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej, nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, nie musi więc być rejestrowane.

Zawarcie umowy o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze – umowy konsorcjum – nie ma na celu powstania nowego swoistego podmiotu gospodarczego, lecz stanowi porozumienie stron w zakresie realizacji wspólnego celu gospodarczego. Co do zasady, konsorcja nie mają również wspólnego majątku, chociaż mogą mieć wspólny rachunek rozliczeniowy, a wszystkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum.

Zatem zawarcie umowy o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze - umowy konsorcjum - nie ma na celu powstania nowego swoistego podmiotu gospodarczego, lecz stanowi porozumienie stron w zakresie realizacji wspólnego celu gospodarczego. Odnośnie rozliczenia podatku VAT przez uczestników konsorcjum, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy każdy z członków konsorcjum jest odrębnym podatnikiem. Podatnikiem nie jest samo konsorcjum. Dlatego też podmioty działające w ramach konsorcjum, powinny do wzajemnych rozliczeń oraz do rozliczeń z podmiotem, na rzecz którego konsorcjum świadczy usługę stosować ogólne zasady w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zasady funkcjonowania konsorcjum, w tym zasadę odrębności podatników, którzy występują wobec siebie w relacji lider konsorcjum - podwykonawcy, uczestnicy konsorcjum zobowiązani są do fakturowania wzajemnych świadczeń oraz uprawnieni są do wyboru konsorcjanta, który odpowiedzialny jest za rozliczenia z kontrahentami – podmiotami na rzecz których dokonywana jest opodatkowana sprzedaż towarów. Tym samym uwzględniając charakter wzajemnych powiązań kontraktowych wskazać należy, że lider konsorcjum jest podmiotem reprezentującym konsorcjum przed kontrahentami we wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą towarów i jest zobowiązany, w świetle przedstawionych powyżej założeń oraz przepisów podatkowych, do wystawiania na rzecz kontrahentów faktur VAT.

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że Lider Konsorcjum (partner Wnioskodawcy) dokonuje opodatkowanej sprzedaży towarów na rzecz osób trzecich – tj. sprzedaży wyrobu finalnego jakim jest serwatka zagęszczona. Wprawdzie podstawowym celem ustanowienia Konsorcjum jest wspólna realizacja celu jakim jest zagospodarowanie produktu ubocznego przy produkcji serów tj. serwatki i korzystniejszego spieniężenia, jednakże podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest Konsorcjum, lecz każda ze stron działa w powyższym zakresie jako samodzielny i niezależny przedsiębiorca. Podatnikiem podatku jest zatem każdy Uczestnik Konsorcjum, w związku z tym ciąży na nim obowiązek podatkowy w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Wobec tego, wynikające z postanowień umownych Konsorcjum zachowanie danego Partnera Konsorcjum stanowi, określone w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy, odpłatne świadczenie na rzecz Konsorcjum reprezentowanego przez Lidera Konsorcjum, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem podzielony zysk stanowi dla konsorcjantów wynagrodzenie za dostawę towarów bądź świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wymagające wystawienia faktur VAT.

Podsumowując, rozliczenia dokonane pomiędzy konsorcjantami, będącymi podatnikami podatku VAT, określane przez Wnioskodawcę jako podział zysku, stanowią kwoty należne z tytułu czynności wykonanych w ramach zawartej Umowy Konsorcjum, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 106b ust. 1 tej ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Elementy jakie powinna zawierać faktura reguluje art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, są to miedzy innymi datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b; datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawkę podatku; sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem (...).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w przepisach ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Analiza przedstawionego opisu sprawy prowadzi do wniosku, że kwoty przekazywane w ramach wzajemnych rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą a Liderem Konsorcjum, stanowią faktycznie wynagrodzenie za świadczone usługi i dostawę towarów w ramach zawartej umowy, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że rozliczenie wyniku finansowego konsorcjum jest pochodną przyjętego przez członków konsorcjum sposobu rozliczania czynności opodatkowanych VAT.

Z treści wniosku wynika również, że Wnioskodawca dostawę towarów lub wykonanie usług na rzecz Lidera dokumentuje fakturami VAT wystawionymi na rzecz Lidera. Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się jedynie do sposobu dokumentowania podziału między Partnerów Konsorcjum zysku z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że kwota (środki pieniężne) wypłacona w związku z wzajemnym rozliczeniem zysków z tytułu zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Liderem dotycząca podziału środków otrzymanych od kontrahentów (50% zysku ze sprzedaży produktu finalnego), nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przekazana Wnioskodawcy przez Lidera część zysku (50%) pozostaje w ścisłym związku z czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy konsorcjum, stanowi faktyczne wynagrodzenie za realizowane przez Wnioskodawcę w ramach tej umowy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych według właściwych dla nich stawek, które to czynności jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca dokumentuje fakturami VAT. W konsekwencji w przedstawionych w wniosku okolicznościach sprawy uwzględniając unormowania art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy sama czynność przekazania części zysku (50%) nie podlega opodatkowaniu i nie powinna być dokumentowana fakturą VAT, lecz innym dowodem księgowym np. notą księgową.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.