IBPP1/443-565/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie czynności otrzymania wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym dokonywanych w ramach konsorcjum

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 maja 2014 r. (data wpływu 5 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 4 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności otrzymania wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym dokonywanych w ramach konsorcjum - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności otrzymania wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym dokonywanych w ramach konsorcjum.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 4 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 28 sierpnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Jednym z priorytetów energetycznych Unii Europejskiej oraz Polityki Energetycznej Polski na najbliższe lata jest eksploatacja alternatywnych źródeł energii, w tym zasobów gazu niekonwencjonalnego. Realizacja tego celu wiąże się z koniecznością stworzenia technologii wydobycia gazu łupkowego w Polsce (poprzez zmodyfikowanie znanych dotąd metod wydobycia gazu łupkowego i przystosowanie ich do polskich warunków). Prowadzenie prac nad rozwojem i wdrożeniem pierwszej polskiej technologii łupkowej jest elementem strategicznej polityki Rządu. W tym celu powołano rządowy program - Wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce: X - polski gaz łupkowy (dalej: Program Rządowy X lub Projekt lub Program). Program ma charakter strategicznego projektu w zakresie rozwoju technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożeniem w działalności gospodarczej operujących w Polsce przedsiębiorstw.

Celem Programu jest wypracowanie technologii pozyskiwania gazu łupkowego, która będzie dostosowana do polskich warunków geologicznych, prawnych i uregulowań dotyczących ochrony środowiska oraz aktywizacja zarówno polskiego biznesu, jak i nauki oraz wzmocnienie współpracy tych dwóch środowisk w dziedzinie, która jest bardzo ważna z perspektywy rozwoju całego kraju.

Organizacja Programu i nadzór nad nim został powierzony Y (dalej: Y) - agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która realizuje zadania państwowe z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Z uwagi na posiadane zasoby kadrowe oraz potencjał intelektualny, Wnioskodawca (dalej jako: Jednostka naukowa) wraz z kluczowymi przedsiębiorstwami, działającymi na rynku energetyczno-paliwowym, odpowiedzialnymi za poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego, tj. A. S.A. (dalej jako: Lider), B. Sp. z o.o. oraz C. S.A. (łącznie dalej jako: Jednostki biznesowe) zawiązało współpracę w ramach organizowanego przez Y Programu. Do realizacji Projektu przystąpiły również inne instytucje naukowe (dalej jako: Jednostki naukowe).

Wnioskodawca jest publiczną, autonomiczną Uczelnią akademicką, działającą na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisów wydanych na jej podstawie, Statutu w zgodności z innymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Uczelnia realizuje cele statutowe w zakresie kształcenia i wychowania studentów, kształcenia i rozwoju kadry naukowej oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oparte jest nie tylko na własnych badaniach naukowców, ale również wymianie doświadczeń kadry naukowej oraz współpracy z partnerami z Przemysłu.

Realizując warunki udziału w Programie, Jednostki biznesowe oraz Jednostki naukowe zawarły umowę konsorcjum. Kolejnym warunkiem udziału w Programie rządowym X jest wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych przez Jednostki biznesowe konsorcjum z przeznaczeniem na realizację Projektu.

Zgodnie z założeniami, Program będzie finansowany z dofinansowania pochodzącego ze środków publicznych, przekazanego z Y oraz wkładów Jednostek biznesowych, przekazanych za pośrednictwem Lidera Jednostkom naukowym. Kwota dofinansowania zostanie wpłacona na rachunek prowadzony dla Lidera, a następnie zostanie w całości przekazana na rzecz Jednostek naukowych. Na podstawie Umowy konsorcjum, Jednostki biznesowe zostaną zobowiązane do zapewnienia środków na realizację Projektu poprzez wniesienie: wkładów pieniężnych oraz wkładów niepieniężnych w postaci m.in. danych w zakresie sejsmiki, geofizyki, rdzeni wiertniczych, wyników analiz danych wiertniczych, geofizycznych i sejsmicznych, pomiarów prędkości średnich w otworach wiertniczych, wyniki monitoringu sejsmicznego, hydrogeologicznego, społecznego, informacji geologicznej, know-how, pracy pracowników poszczególnych Jednostek biznesowych oraz udostępnianie przez te jednostki pomieszczeń i sprzętu. Wkłady o charakterze niepieniężnym wniesione przez Jednostki biznesowe będą wykorzystywane przez Jednostki naukowe w celu realizacji prac Programu Rządowego X. Wskazać należy, że prawo własności lub odpowiednio inny tytuł prawny do wnoszonych wkładów niepieniężnych, pozostanie po stronie Jednostki biznesowej wnoszącej wkład.

Środki pieniężne w postaci wkładu pieniężnego przekazane przez Jednostki biznesowe w celu finansowania prac Programu Rządowego X będą wykorzystane w celu jego realizacji przez Jednostki naukowe, w tym Wnioskodawcę, które przy ich pomocy będą prowadziły badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy w zakresie wydobycia gazu łupkowego w Polsce oraz wytworzenia nowej technologii. W tym celu Lider konsorcjum będzie przekazywał/dystrybuował środki do Jednostek naukowych zgodnie z Umową konsorcjum oraz ustalonym harmonogramem ich wydatkowania. Zgodnie z umową konsorcjum, wkłady Jednostek biznesowych do konsorcjum będą determinowały udział w konsorcjum tych Jednostek. Procentowy udział jednostki w konsorcjum będzie odpowiadał wartości wkładu danej Jednostki biznesowej do sumy wkładów wniesionych przez wszystkie Jednostki biznesowe i dofinansowania przekazanego Jednostkom naukowym (w przypadku Jednostek naukowych udział w konsorcjum będzie determinowany wartością dofinansowania otrzymanego z Y). Istotne przy tym jest, że Jednostki biznesowe nie będą uprawnione do korzystania z wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych przez innych uczestników konsorcjum, a także, że zgodnie z umową konsorcjum, podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia w ramach konsorcjum będzie Lider.

W następstwie realizacji Programu, każdy z uczestników będzie miał udział w rezultacie prac (będzie ich współwłaścicielem), w tym w ewentualnych prawach do wytworzenia technologii. Udział w rezultacie prac będzie odpowiadał udziałowi w konsorcjum (jak wspomniano powyżej udział w konsorcjum determinowany jest wartością wkładów do konsorcjum). Tym samym, uczestnicy Programu będą działali w ramach udziału w konsorcjum, tzn. dokonywane przez nich czynności oraz otrzymane korzyści (udział w rezultacie prac konsorcjum i prawach do wytworzonych technologii) będą odpowiadały udziałowi w konsorcjum, które jest zawiązane dla osiągnięcia określonego, wspólnego celu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym otrzymanie wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym w ramach Umowy konsorcjum przez Jednostki naukowe, w tym Wnioskodawcę od Jednostek biznesowych (wkłady pieniężne i niepieniężne, odpowiadające ich udziałowi w konsorcjum), nie stanowią czynności opodatkowanych na gruncie ustawy o VAT...

W odpowiedzi na wezwanie tut. organu w piśmie z 4 września 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że „Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi w zakresie opodatkowania na gruncie ustawy o VAT wyłącznie czynności otrzymania przekazanych przez Lidera na rzecz Wnioskodawcy wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, wniesionych przez Jednostki biznesowe - zgodnie z Umową konsorcjum”.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie w ramach konsorcjum wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym przez Jednostki naukowe, w tym Wnioskodawcę od Jednostek biznesowych (wkłady pieniężne i niepieniężne, odpowiadające ich udziałowi w konsorcjum), nie stanowią czynności opodatkowanych na gruncie ustawy o VAT.

Uzasadnienie:

Konsorcjum nie stanowi odrębnego podmiotu prawa, nie jest też podatnikiem na gruncie przepisów ustawy o VAT. Podmiotami prawa oraz podatnikami VAT są zatem poszczególni uczestnicy konsorcjum. Na gruncie polskich regulacji w zakresie podatku VAT brak jest również przepisów odnoszących się bezpośrednio do przedsięwzięć konsorcjalnych lub innych form wspólnych przedsięwzięć. W konsekwencji, w takich przypadkach należy stosować ogólne zasady opodatkowania VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się natomiast rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W kontekście powyższego należy wskazać, że otrzymanie wkładów, zarówno o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym przez Jednostki naukowe od Jednostek biznesowych nie ma charakteru dostawy towarów, gdyż ich przedmiotem nie są towary w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji oraz świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Powyższe nie oznacza jednak, że każde przesunięcie czy rozliczenie określonych wartości ekonomicznych pomiędzy podmiotami może stanowić świadczenie usługi jeśli nie stanowi dostawy towarów. Z przepisów ustawy o VAT wynika, że świadczeniem usług jest bowiem wyłącznie czynność, której efektem jest odniesienie korzyści przez jeden z podmiotów na skutek działania bądź zaniechania innego podmiotu. Regulacje ustawy o VAT wskazują bowiem, iż świadczeniu usług musi bowiem towarzyszyć odpłatność, oraz istnienie zidentyfikowanego odbiorcy (beneficjenta) usługi.

Świadczenie usług jako czynność opodatkowana VAT występuje wówczas gdy istnieje podmiot na rzecz którego dana usługa jest świadczona. W przypadku konsorcjum opisanym w stanie faktycznym żadna z jednostek tj. ani jednostki biznesowe ani naukowe nie mogą być określone mianem usługodawcy czy też konsumenta wzajemnej usługi. Współpraca uczestników konsorcjum ma celu bowiem realizację wspólnego przedsięwzięcia a świadczenia stron w postaci wniesienia wkładów są wykonywane na rzecz realizacji wspólnego celu a nie na rzecz siebie nawzajem. Nie jest również możliwe wskazanie wynagrodzenia którejkolwiek ze stron wypłaconego przez drugą.

Celem powołanego konsorcjum jest zdobycie nowej wiedzy w zakresie wydobycia gazu łupkowego w Polsce oraz wytworzenie nowej technologii a nie wzajemne świadczenie usług. Instytucja konsorcjum nie jest zdefiniowana ani w przepisach polskiego prawa podatkowego, ani polskiego prawa cywilnego. Umowa konsorcjum jest powszechnie rozumiana jako umowa pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami, w której podmioty te zobowiązują się do współpracy celem osiągnięcia określonego celu gospodarczego np. realizacji inwestycji. Powodem tworzenia konsorcjum jest co do zasady możliwość połączenia środków finansowych, know-how i innych środków zgromadzonych przez uczestników, w celu realizacji złożonego przedsięwzięcia, przekraczającego często możliwości podmiotu działającego samodzielnie. Jednostki biznesowe nie są uprawnione do korzystania z wniesionych przez innych uczestników konsorcjum wkładów pieniężnych. W związku z tym środki pieniężne otrzymane przez Jednostki naukowe, w tym Wnioskodawcę z tytułu wkładów pieniężnych od Jednostek biznesowych będą wykorzystywane w całości w celu realizacji Projektu. Jednostki naukowe, w tym Wnioskodawca przy ich pomocy będą prowadziły badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy w zakresie wydobycia gazu łupkowego w Polsce oraz wytworzenia nowej technologii.

Reasumując, aby można było mówić o odpłatnym świadczeniu usług (świadczeniu usług za wynagrodzeniem) podlegającemu opodatkowaniu VAT powinny zostać spełnione następujące przesłanki: (i) wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę powinno stanowić ekwiwalent za wyświadczoną usługę, pozostający w bezpośrednim związku z wykonaną usługą (ekwiwalentność), (ii) powinna istnieć wyraźna, wzajemna korzyść po stronie usługobiorcy, jako beneficjenta świadczenia (wzajemność), (iii) powinna istnieć możliwość wyceny wartości świadczenia wzajemnego. O świadczeniu usług za wynagrodzeniem (i) można mówić jedynie w sytuacji, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, wynikający ze stosunku prawnego istniejącego pomiędzy stronami. Związek, o którym mowa musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za to świadczenie. Z odpłatnością mamy zatem do czynienia wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek między wykonaniem świadczenia i otrzymaniem wynagrodzenia. Sytuacja zaś, w której taki bezpośredni związek nie zachodzi, nie podlega opodatkowaniu, świadczenie usług jako czynności opodatkowana VAT występuje ponadto, gdy wskazać można identyfikowalne „świadczenie na rzecz” drugiej strony (ii). W celu ustalenia czy dochodzi do świadczenia usługi konieczne jest zatem zidentyfikowanie drugiej strony transakcji, stanowiącej jej rzeczywistego beneficjenta. Brak świadczenia na rzecz innego, zindywidualizowanego podmiotu oznacza natomiast brak czynności opodatkowanej. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że podstawą opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych odpłatnie jest wartość świadczenia wzajemnego, rzeczywiście otrzymanego przez podatnika, musi również istnieć możliwość wyceny świadczenia wzajemnego tj. wyrażenia jego wartości w pieniądzu (iii). Konieczne jest istnienie możliwości wyceny świadczenia wzajemnego, mając na uwadze wartość subiektywną tego świadczenia tzn. wartość rzeczywiście otrzymaną w wyniku wykonania świadczenia. Ani Lider ani inne Jednostki biznesowe i naukowe nie będą obowiązane do realizowania żadnych świadczeń na rzecz pozostałych uczestników konsorcjum w zamian za wnoszone przez nich wkłady. Otrzymanie wkładów nie stanowi dla Jednostek naukowych, w tym Wnioskodawcy ekwiwalentu za jakiekolwiek świadczenie, a następuje tylko w celu realizacji zobowiązania każdego z konsorcjantów w ramach konsorcjum i jest elementem współdziałania w ramach wspólnego przedsięwzięcia i osiągnięcia wspólnej korzyści. Otrzymanie wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych nie jest związane z osiągnięciem bezpośredniej korzyści ani przez Jednostki naukowe, w tym Wnioskodawcę, ani przez Lidera czy pozostałe Jednostki biznesowe. Nie jest zatem w tym przypadku możliwe wskazanie zindywidualizowanego beneficjenta, gdyż żaden z uczestników konsorcjum w ramach realizacji Projektu nie otrzymuje świadczenia, które miałoby określoną wartość. Efekt działalności konsorcjum o określonej, podlegającej wycenie w pieniądzu wartości, który będzie można przypisać do poszczególnych jego uczestników, powstanie z momentem dokonania komercjalizacji wyników jego prac (technologii).

W celu potwierdzenia zasad opodatkowania przyjętego schematu rozliczeń w ramach Konsorcjum, Jednostki biznesowe wystąpiły z wnioskiem o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w zakresie podatku VAT do Ministra Finansów. Dla Lidera Projektu została wydana Interpretacja z dnia 4 września 2013 r., sygn. IPPP1/443-537/13-3/AP – w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przepływów w postaci wkładów pieniężnych oraz wkładów niepieniężnych w ramach konsorcjum. Interpretacje o analogicznej treści otrzymały również pozostałe Jednostki biznesowe tj. C. S.A. (wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, skierowany do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy), oraz B. Sp. z o.o. (wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, skierowany do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie opodatkowanie czynności otrzymania przekazanych przez Lidera na rzecz Wnioskodawcy wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, wniesionych przez jednostki biznesowe - zgodnie z umową konsorcjum, bowiem w odpowiedzi na wezwanie organu podatkowego Wnioskodawca ograniczył zakres wniosku do tej kwestii, a zakres interpretacji wyznacza żądanie Wnioskodawcy zawarte w pytaniu.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ww. ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, na podstawie art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z okoliczności sprawy przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że z uwagi na posiadane zasoby kadrowe oraz potencjał intelektualny, Wnioskodawca (dalej jako: Jednostka naukowa) wraz z innymi przedsiębiorstwami, działającymi na rynku energetyczno-paliwowym, odpowiedzialnymi za poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego (Jednostki biznesowe) zawiązało współpracę w ramach organizowanego przez Y Programu (Program Rządowy X). Do realizacji Projektu przystąpiły również inne instytucje naukowe (Jednostki naukowe).

Celem Programu jest wypracowanie technologii pozyskiwania gazu łupkowego, która będzie dostosowana do polskich warunków geologicznych, prawnych i uregulowań dotyczących ochrony środowiska oraz aktywizacja zarówno polskiego biznesu, jak i nauki oraz wzmocnienie współpracy tych dwóch środowisk w dziedzinie, która jest bardzo ważna z perspektywy rozwoju całego kraju.

Realizując warunki udziału w Programie, Jednostki biznesowe oraz Jednostki naukowe zawarły umowę konsorcjum. Warunkiem udziału w Programie rządowym X jest wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych przez Jednostki biznesowe konsorcjum z przeznaczeniem na realizację Projektu.

Program będzie finansowany z dofinansowania pochodzącego ze środków publicznych, przekazanego z Y oraz wkładów Jednostek biznesowych, przekazanych za pośrednictwem Lidera Jednostkom naukowym. Kwota dofinansowania zostanie wpłacona na rachunek prowadzony dla Lidera, a następnie zostanie w całości przekazana na rzecz Jednostek naukowych. Na podstawie Umowy konsorcjum, Jednostki biznesowe zostaną zobowiązane do zapewnienia środków na realizację Projektu poprzez wniesienie: wkładów pieniężnych oraz wkładów niepieniężnych w postaci m.in. danych w zakresie sejsmiki, geofizyki, rdzeni wiertniczych, wyników analiz danych wiertniczych, geofizycznych i sejsmicznych, pomiarów prędkości średnich w otworach wiertniczych, wyniki monitoringu sejsmicznego, hydrogeologicznego, społecznego, informacji geologicznej, know-how, pracy pracowników poszczególnych Jednostek biznesowych oraz udostępnianie przez te jednostki pomieszczeń i sprzętu. Wkłady o charakterze niepieniężnym wniesione przez Jednostki biznesowe będą wykorzystywane przez Jednostki naukowe w celu realizacji prac Programu Rządowego X. Prawo własności lub odpowiednio inny tytuł prawny do wnoszonych wkładów niepieniężnych, pozostanie po stronie Jednostki biznesowej wnoszącej wkład.

Środki pieniężne w postaci wkładu pieniężnego przekazane przez Jednostki biznesowe w celu finansowania prac Programu Rządowego X będą wykorzystane w celu jego realizacji przez Jednostki naukowe, w tym Wnioskodawcę, które przy ich pomocy będą prowadziły badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy w zakresie wydobycia gazu łupkowego w Polsce oraz wytworzenia nowej technologii. W tym celu Lider konsorcjum będzie przekazywał/dystrybuował środki do Jednostek naukowych zgodnie z Umową konsorcjum oraz ustalonym harmonogramem ich wydatkowania. Zgodnie z umową konsorcjum, wkłady Jednostek biznesowych do konsorcjum będą determinowały udział w konsorcjum tych Jednostek. Procentowy udział jednostki w konsorcjum będzie odpowiadał wartości wkładu danej Jednostki biznesowej do sumy wkładów wniesionych przez wszystkie Jednostki biznesowe i dofinansowania przekazanego Jednostkom naukowym (w przypadku Jednostek naukowych udział w konsorcjum będzie determinowany wartością dofinansowania otrzymanego z Y). Jednostki biznesowe nie będą uprawnione do korzystania z wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych przez innych uczestników konsorcjum, a także, że zgodnie z umową konsorcjum, podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia w ramach konsorcjum będzie Lider.

W następstwie realizacji Programu, każdy z uczestników będzie miał udział w rezultacie prac (będzie ich współwłaścicielem), w tym w ewentualnych prawach do wytworzenia technologii. Udział w rezultacie prac będzie odpowiadał udziałowi w konsorcjum (udział w konsorcjum determinowany jest wartością wkładów do konsorcjum). Tym samym, uczestnicy Programu będą działali w ramach udziału w konsorcjum, tzn. dokonywane przez nich czynności oraz otrzymane korzyści (udział w rezultacie prac konsorcjum i prawach do wytworzonych technologii) będą odpowiadały udziałowi w konsorcjum, które jest zawiązane dla osiągnięcia określonego, wspólnego celu.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą traktowania na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług czynności otrzymania wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym w ramach Umowy konsorcjum przez Wnioskodawcę od Jednostek biznesowych (wkłady pieniężne i niepieniężne, odpowiadające ich udziałowi w konsorcjum). W szczególności wątpliwości dotyczą tego, czy powyższe czynności otrzymania wkładów przez Wnioskodawcę, stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jakkolwiek, ani w prawie cywilnym, ani w prawie podatkowym nie występuje legalna definicja konsorcjum, przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum jest możliwe na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), w ramach tzw. swobody umów. Zgodnie z tym przepisem, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Co do zasady konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Celem jego zawiązania jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy lub też szeroki zakres przedmiotowy przekracza możliwości jednego podmiotu. Umowa konsorcjum z reguły wiąże podmioty na czas określony, najczęściej oznaczony osiągnięciem celu, do którego zostało powołane. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum zachowują niezależność w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz, może to być także osoba trzecia. Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku, chociaż mogą mieć wspólny rachunek rozliczeniowy, a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum.

W świetle powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o VAT powyższe oznacza, że z punktu widzenia VAT każdy z członków konsorcjum jest odrębnym podatnikiem. Jednakże należy mieć na uwadze, że przedmiotowa interpretacja odnosi się wyłącznie do żądania Wnioskodawcy zawartego w pytaniu, które dotyczy samej tylko czynności otrzymania przez Wnioskodawcę wkładów (pieniężnych i niepieniężnych).

Skoro sama czynność otrzymania wkładów (pieniężnych i niepieniężnych) nie stanowi czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT (w szczególności nie stanowi odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju), nie stanowi ona czynności podlegającej opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT.

W kontekście zatem zdarzenia przyszłego, w zakresie zadanego przez Wnioskodawcę pytania oraz adekwatnych do zadanego pytania elementów przedstawionego stanowiska własnego, należy stwierdzić, że sama czynność otrzymania przekazanych przez Lidera na rzecz Wnioskodawcy wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym w ramach Umowy konsorcjum nie podlega opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT, bowiem nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Minister Finansów podkreśla, że odrębną kwestią od tej będącej przedmiotem pytania, jest kwestia kwalifikacji czynności (zachowań) Wnioskodawcy – innych niż otrzymanie wkładów – w ramach umowy konsorcjum jako odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług (i możliwości zakwalifikowania otrzymanych wkładów pieniężnych i niepieniężnych jako wynagrodzenie) i ich opodatkowanie jako takich. Kwestia ta nie była jednak przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w zakresie opodatkowania czynności otrzymania przez Wnioskodawcę wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, wniesionych przez jednostki biznesowe zgodnie z umową konsorcjum, bowiem zakres interpretacji wyznacza wyłącznie postawione we wniosku pytanie, które wskazuje na zakres żądania Wnioskodawcy. Tym samym przedmiotem niniejszej interpretacji, jak podkreślono wyżej, nie jest kwestia opodatkowania czynności realizowanych przez Wnioskodawcę przy pomocy otrzymanych wkładów. Niniejsza interpretacja nie obejmuje oceny czy otrzymane przez Wnioskodawcę wkłady nie stanowią wynagrodzenia tytułem jakichkolwiek świadczeń ze strony Wnioskodawcy na rzecz pozostałych uczestników konsorcjum i w tej części stanowisko Wnioskodawcy nie podlegało ocenie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez niego w ramach konsorcjum wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym od jednostek biznesowych nie stanowi czynności opodatkowanych na gruncie ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem niniejsza interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie czynności otrzymania przez Wnioskodawcę wkładów o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, a nie odnosi się i nie wywołuje żadnych skutków prawnopodatkowych dla innych jednostek naukowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.