IBPP1/443-1299/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Czy rozliczenia dokonywane pomiędzy Wnioskodawcą a pozostałymi członkami Konsorcjum powinny być traktowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług lub dostawę towarów podlegające opodatkowaniu VAT oraz prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze wystawionej przez konsorcjanta na Wnioskodawcę
IBPP1/443-1299/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. konsorcjum
 3. prawo do odliczenia
 4. wkład
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), uzupełnionego pismem z 19 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy rozliczenia dokonywane pomiędzy Wnioskodawcą a pozostałymi członkami Konsorcjum powinny być traktowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług lub dostawę towarów podlegające opodatkowaniu VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze wystawionej przez konsorcjanta na Wnioskodawcę dokumentującej otrzymanie przez konsorcjanta środków z Finansowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy rozliczenia dokonywane pomiędzy Wnioskodawcą a pozostałymi członkami Konsorcjum powinny być traktowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług lub dostawę towarów podlegające opodatkowaniu VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze wystawionej przez konsorcjanta na Wnioskodawcę dokumentującej otrzymanie przez konsorcjanta środków z Finansowania.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 marca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji oraz sprzedaży pojazdów wojskowych, w tym kołowych .... Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

Wnioskodawca jest liderem konsorcjum powołanego na bazie umowy w celu opracowania i wykonania modułowej kołowej ... wraz ze sprzętem technicznym ... („Konsorcjum”).

Spółka jako lider Konsorcjum zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) umowę (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanego przez NCBiR w ramach Konkursu ... polegającego na opracowywaniu i wykonaniu nowoczesnej, kołowej ... („Projekt”). NCBiR jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Na podstawie Umowy NCBiR zobowiązało się przekazać Spółce jako liderowi Konsorcjum finansowanie na realizację Projektu („Finansowanie”).

Finansowanie Projektu przez NCBiR odbywa się według następującego schematu:

 • Spółka przekazuje NCBiR wniosek o płatność (nie dotyczy to pierwszej płatności, która została przekazana Wnioskodawcy 30 dni od zawarcia Umowy);
 • NCBiR przekazuje Spółce płatność stanowiącą zaliczkę na poczet realizacji Umowy;
 • Spółka przekazuje płatność konsorcjantom, którzy są odpowiedzialni za realizację danego etapu Projektu lub pozostawia ją na swoim koncie, jeżeli dana płatność lub jej część dotyczy etapu, za realizację którego odpowiedzialna jest Spółka;
 • zgodnie z treścią umowy Konsorcjum („Umowa Konsorcjum”) środki przeznaczone na wykonanie projektu będącego przedmiotem Umowy zostają rozdysponowane przez Spółkę pomiędzy konsorcjantów proporcjonalnie do wartości realizowanych przez nich prac;
 • niewykorzystane przez Spółkę i konsorcjantów środki otrzymane od NCBiR podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu.

Do objęcia Finansowaniem przez NCBiR kwalifikują się przy tym tylko takie koszty, które spełniają warunki określone w Umowie, tj. m.in. są zgodne z kosztorysem Projektu stanowiącym załącznik do Umowy oraz z kosztami realizacji poszczególnych etapów badań naukowych i prac rozwojowych określonych w harmonogramie wykonania Projektu.

W założeniu dokumentowanie przez poszczególnych konsorcjantów otrzymania od Spółki środków z Finansowania będzie potwierdzane przez nich poprzez wystawienie innych niż faktura VAT dokumentów księgowych. Natomiast mogą się również zdarzyć sytuacje, w których omyłkowo otrzymanie środków z Finansowania przez konsorcjanta zostanie przez niego udokumentowane poprzez wystawienie na Spółkę faktury VAT.

W uzupełnieniu wniosku z 19 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1.Wszyscy członkowie Konsorcjum są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W związku jednak z faktem, że jak Spółka wskazała już w treści wniosku o interpretację, Finansowanie przekazywane przez Spółkę poszczególnym konsorcjantom nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług ani za dostawę towarów, poszczególni konsorcjanci, w związku z jego otrzymaniem nie powinni wystawiać na Spółkę faktur VAT.

2.Ww. konkurs został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

3.Nazwa Projektu realizowanego w ramach konkursu ... to: „...”. Projekt ten nie jest finansowany ze środków europejskich. W konsekwencji nie jest realizowany w ramach żadnego numeru działania i poddziałania.

4.W ocenie Wnioskodawcy zleceniodawcą, dla którego Spółka ma wykonać Projekt jest NCBiR. Projekt ten realizowany jest na mocy tej samej umowy zawartej z NCBiR, na mocy której Spółce zostało przyznane finansowanie Projektu.

5.Umowa Konsorcjum, o którym mowa we wniosku została zawarta w dniu 8 lutego 2013 r. Jej przedmiotem jest opracowanie i wykonanie modułowej kołowej ... i sprzętu technicznego....

Finansowanie przekazywane jest Wnioskodawcy w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w Harmonogramie płatności Projektu stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. Spółka następnie niezwłocznie przekazuje środki finansowe pozostałym konsorcjantom, którzy zgodnie z Kosztorysem Projektu (załącznik nr 3 do Umowy), Harmonogramem płatności Projektu (załącznik nr 4 do Umowy) oraz Harmonogramem wykonania Projektu (załącznik nr 2 do Umowy) są odpowiedzialni za realizację danego etapu Projektu.

6.Zgodnie z treścią Umowy Konsorcjum, wszyscy członkowie Konsorcjum zobowiązali się do zaangażowania swoich zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie umożliwiającym wspólną realizację określonego w Umowie Konsorcjum celu, którym jest zbudowanie oraz wdrożenie do 2019 roku nowej ....

Bardziej szczegółowy podział zadań dla poszczególnych członków Konsorcjum został określony m.in. w Harmonogramie wykonania Projektu stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. Zgodnie z jego treścią poszczególnym członkom Konsorcjum zostały przydzielone do realizacji konkretne zadania w ramach realizacji poszczególnych etapów Projektu. Wykonanie wszystkich zadań wchodzących w skład danego etapu Projektu (z których każde może być przydzielone innemu członkowi Konsorcjum) determinuje zakończenie danego etapu.

7.Zgodnie z treścią Umowy Konsorcjum, wszyscy członkowie Konsorcjum zobowiązali się do zaangażowania swoich zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie umożliwiającym wspólną realizację określonego w Umowie Konsorcjum celu, którym jest zbudowanie oraz wdrożenie do 2019 roku nowej ....

Bardziej szczegółowy podział zadań dla poszczególnych członków Konsorcjum został określony m.in. w Harmonogramie wykonania Projektu stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. Zgodnie z jego treścią poszczególnym członkom Konsorcjum zostały przydzielone do realizacji konkretne zadania w ramach realizacji poszczególnych etapów Projektu. Wykonanie wszystkich zadań wchodzących w skład danego etapu Projektu (z których każde może być przydzielone innemu członkowi Konsorcjum) determinuje zakończenie danego etapu.

8.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy poszczególni konsorcjanci dokonują/będą dokonywać dostawy towarów (jakich...) lub świadczą/będą świadczyć jakiekolwiek usługi (jeśli tak to jakie to usługi i na czym one polegają...) na rzecz Wnioskodawcy...” Wnioskodawca wskazał, że w ocenie Spółki, w związku z realizacją Projektu poszczególni konsorcjanci nie będą dokonywać żadnych dostaw towarów, ani też świadczyć żadnych usług.

9.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy otrzymywane przez konsorcjantów od Wnioskodawcy środki pieniężne (w ramach Finansowania) stanowią zapłatę za jakiekolwiek świadczenia (jeśli tak to konkretnie jakie – dostawę towarów – jakich... lub świadczenie usług – jakich i na czym te usługi polegają...) wykonywane przez konsorcjantów na rzecz Wnioskodawcy...” Wnioskodawca podał, że w ocenie Spółki, przekazywane konsorcjantom środki pieniężne otrzymane wcześniej od NCBiR nie stanowią wynagrodzenia za jakiekolwiek świadczenie usług, ani dostawy towarów.

10.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Jakie towary bądź jakie usługi zostaną wytworzone w wyniku realizowanego projektu...” Wnioskodawca wskazał, że w ocenie Spółki, bezpośrednio w wyniku realizacji Projektu nie dojdzie do wytworzenia żadnych towarów lub usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednocześnie, zgodnie z treścią Umowy Spółka w związku z otrzymanym Finansowaniem, zobowiązuje się przenieść na Ministerstwo Obrony Narodowej całość autorskich praw majątkowych do wszelkich efektów prowadzonych prac rozwojowych lub badań naukowych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) („Elementy Autorskie”)- Spółka znajduje się przy tym w posiadaniu interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP1/433-1103/14/LSz), w której potwierdzone zostało stanowisko Spółki, zgodnie z którym przeniesienie Elementów Autorskich na Ministerstwo Obrony Narodowej nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

11.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czyją własnością będą towary bądź usługi (w tym ewentualne prawa) powstałe w wyniku realizowanego projektu...” Wnioskodawca podał, że w ocenie Spółki, bezpośrednio w wyniku realizacji Projektu nie dojdzie do wytworzenia żadnych towarów lub usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednocześnie, zgodnie z treścią Umowy Spółka w związku z otrzymanym Finansowaniem, zobowiązuje się przenieść na Ministerstwo Obrony Narodowej całość autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich. Spółka znajduje się przy tym w posiadaniu interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP1/433-1103/14/LSz), w której potwierdzone zostało stanowisko Spółki, zgodnie z którym przeniesienie Elementów Autorskich na Ministerstwo Obrony Narodowej nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

12.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy a jeśli tak to na jakiej podstawie poszczególni konsorcjanci w związku z realizacją projektu przekazują/przekażą jakiekolwiek towary, usługi - w tym prawa (np. prawa majątkowe do wyników prac lub badań, prawa do uzyskania patentu itp.) na rzecz Wnioskodawcy... Co te prawa konkretnie obejmują (będą obejmowały)... Jeśli ww. prawa są/będą przeniesione przez poszczególnych konsorcjantów na rzecz Wnioskodawcy to na jakich warunkach finansowych – odpłatnie, nieodpłatnie...” Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z treścią Umowy, na moment przekazania Elementów Autorskich na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej Spółka będzie podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich. Umowa ani Umowa Konsorcjum nie regulują wprost, na jakich zasadach nastąpi wcześniejsze przeniesienie praw do Elementów Autorskich z poszczególnych konsorcjantów na Spółkę. Zgodnie z intencją wszystkich członków Konsorcjum przekazanie takie będzie miało miejsce nieodpłatnie.

13.Spółka oraz pozostali konsorcjanci uznali, że utworzenie Konsorcjum stanowi najbardziej efektywny sposób uczestnictwa w konkursie ... ogłoszonym przez NCBiR. Korzyścią płynącą z utworzenia konsorcjum jest przede wszystkim możliwość połączenia środków technicznych oraz ludzkich poszczególnych członków konsorcjum, a przez to możliwość bardziej efektywnego ich wykorzystania. Podstawową korzyścią płynącą ze zrealizowania Projektu będzie natomiast możliwość rozpoczęcia produkcji i sprzedaży opracowanego w jego ramach sprzętu wojskowego dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zgodnie z założeniami, w związku z realizacją celu Konsorcjum nie będzie dochodzić do przekazania przez konsorcjantów towarów lub usług na rzecz Wnioskodawcy.

14.W ocenie Spółki, wszelkie działania podejmowane przez wszystkich członków Konsorcjum w związku z realizacją Projektu pozostają w związku z potrzebami prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Za taką oceną Spółki przemawia fakt, iż intencją konsorcjantów, w przypadku pozytywnego zakończenia Projektu, jest utworzenie nowego konsorcjum, którego celem będzie ... i ich dalsza sprzedaż, co podlegać będzie opodatkowaniu VAT i ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z założeniami nie będzie dochodzić do przekazania przez konsorcjantów praw powstałych w związku z realizacją Projektu na rzecz Wnioskodawcy.

15.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy otrzymane przez konsorcjantów od Wnioskodawcy środki pieniężne (w ramach Finansowania) stanowią/będą stanowiły zapłatę za przekazane przez poszczególnych konsorcjantów na rzecz Wnioskodawcy jakiekolwiek towary, usługi - w tym prawa (jakie konkretnie są/będą to prawa)...” Wnioskodawca podał, że w ocenie Spółki, przekazywane konsorcjantom środki pieniężne otrzymane wcześniej od NCBiR nie stanowią wynagrodzenia za jakiekolwiek świadczenie usług, ani dostawy towarów.

16.Środki pochodzące z finansowania przyznanego przez NCBiR przekazywane poszczególnym konsorcjantom przez Wnioskodawcę przeznaczone są na realizację konkretnych zadań przydzielonych im w związku z realizacją Projektu, w tym m.in. na finansowanie uposażeń pracowniczych dla pracowników.

17.Wielkość środków przypadających poszczególnym konsorcjantom na realizację ich zadań jest określona w Harmonogramie wykonania Projektu stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy oraz w Kosztorysie Projektu stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania tych środków członkom konsorcjum na podstawie przepisów Umowy. Bardziej szczegółowy podział środków uzgadniany jest dodatkowo na posiedzeniach komitetu sterującego Konsorcjum.

18.Zarówno Wnioskodawca, jak i poszczególni konsorcjanci będą dokonywać zakupów towarów i usług w związku z realizacją przydzielonych im w ramach Projektu zadań we własnym imieniu i na własną rzecz.

19.Umowa oraz Umowa Konsorcjum nie określają co stanowi wkład poszczególnych członków do Konsorcjum. W ocenie Spółki, jednak wkładem poszczególnych członków do Konsorcjum są w szczególności posiadane przez nich wiedza oraz doświadczenie w konkretnych obszarach technicznych i naukowych (tzw. „know-how”) potrzebne do wspólnego zrealizowania Projektu. Ponadto, w ocenie Spółki prace wykonywane przez poszczególnych członków Konsorcjum w ramach realizacji Projektu również należy uznać za wkład wnoszony do Konsorcjum. Wkład poszczególnych członków do Konsorcjum ma zatem charakter niepieniężny.

20.Umowa oraz Umowa Konsorcjum nie określają co stanowi wkład poszczególnych członków do Konsorcjum. W ocenie Spółki jednak, wkładem poszczególnych członków do Konsorcjum są w szczególności posiadane przez nich wiedza oraz doświadczenie w konkretnych obszarach technicznych i naukowych (tzw. „know-how”) potrzebne do wspólnego zrealizowania Projektu. Ponadto, w ocenie Spółki prace wykonywane przez poszczególnych członków Konsorcjum w ramach realizacji Projektu również należy uznać za wkład wnoszony do Konsorcjum. Wkład poszczególnych członków do Konsorcjum ma zatem charakter niepieniężny.

21.Udział Wnioskodawcy w zadaniach związanych z realizacją celu Konsorcjum wynika wprost z Umowy Konsorcjum oraz z Umowy. Do zadań Wnioskodawcy w ramach Projektu należy w szczególności:

 • opracowanie projektu koncepcyjnego i opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej modelu dla korpusu kompletnego,
 • wykonanie modelu, integracja korpusu i badania zakładowe, integracja całości modelu,
 • wprowadzenie niezbędnych modyfikacji w prototypie.

Umowa oraz Umowa Konsorcjum nie określają co stanowi wkład poszczególnych członków do Konsorcjum. Zadania realizowane przez poszczególnych członków Konsorcjum w ramach Projektu zostały im przydzielone na podstawie posiadanego przez nich know-how.

22.Udział poszczególnych konsorcjantów w realizacji celu Konsorcjum został wprost określony zarówno w Umowie Konsorcjum, jak i w Umowie. Do zadań poszczególnych konsorcjantów należy między innymi:

 • wykonanie prototypu systemów,
 • opracowanie programu badań kwalifikacyjnych,
 • wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej i konstrukcyjnej do produkcji seryjnej w zakresie napędu pływania.

Umowa oraz Umowa Konsorcjum nie określają co stanowi wkład poszczególnych członków do Konsorcjum. Zadania realizowane przez poszczególnych członków Konsorcjum w ramach Projektu zostały im przydzielone na podstawie posiadanego przez nich know-how.

23.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Do jakich czynności Wnioskodawca wykorzystuje lub będzie wykorzystywać nabycie towarów i usług (w tym praw) udokumentowane ewentualnymi fakturami wystawionymi przez konsorcjantów w związku z realizacją projektu, tj. czy do czynności:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług generujących po stronie Wnioskodawcy podatek należny, proszę wskazać jakie to konkretnie czynności,
 • zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, proszę wskazać jakie to konkretnie czynności,
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, proszę wskazać jakie to konkretnie czynności,
 • równocześnie do kilku kategorii czynności (np. opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu lub opodatkowanych, niepodlegających opodatkowaniu i zwolnionych lub opodatkowanych i zwolnionych) - proszę wskazać jakie to konkretnie czynności”,

Wnioskodawca wskazał, że w ocenie Spółki, w związku z realizacją Projektu konsorcjanci nie powinni wystawiać żadnych faktur na Wnioskodawcę. W związku z powyższym odpowiedź na powyższe pytanie jest bezprzedmiotowa.

24.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Jeśli zakupy ww. towarów i usług (w tym praw) udokumentowane ewentualnymi fakturami wystawionymi przez konsorcjantów w związku z realizacją projektu są/będą wykorzystane przez Wnioskodawcę równocześnie do wykonywania różnych kategorii czynności, wówczas należy wskazać, czy istnieje obiektywna możliwość przyporządkowania ww. wydatków do danego rodzaju czynności...” Wnioskodawca podał, że w ocenie Spółki, w związku z realizacją Projektu konsorcjanci nie powinni wystawiać żadnych faktur na Wnioskodawcę. W związku z powyższym odpowiedz na powyższe pytanie jest bezprzedmiotowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy rozliczenia Finansowania dokonywane pomiędzy Spółką a pozostałymi członkami Konsorcjum powinny być traktowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług lub dostawę towarów podlegające VAT...
 2. Czy w przypadku wystawienia przez konsorcjanta na Spółkę faktury VAT dokumentującej otrzymanie przez niego środków z Finansowania Spółka będzie posiadać prawo do odliczenia VAT wykazanego na tej fakturze...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W ocenie Wnioskodawcy rozliczenia Finansowania dokonywane pomiędzy Spółką a pozostałymi członkami Konsorcjum nie powinny być traktowane jako wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów podlegające VAT.

Ad. 2.

W ocenie Spółki w przypadku wystawienia przez konsorcjanta na Spółkę faktury VAT dokumentującej otrzymanie przez niego środków z Finansowania Spółka nie będzie posiadać prawa do odliczenia VAT wykazanego na tej fakturze.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Przepisy ustawy o VAT nie regulują bezpośrednio kwestii opodatkowania VAT wewnętrznych rozliczeń dokonywanych pomiędzy członkami konsorcjum. Dotyczy to również sytuacji, w których przedmiotem rozliczeń wewnątrz konsorcjum jest finansowanie przyznane temu konsorcjum przez podmiot zewnętrzny na realizację określonych działań. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zgodnie z przyjętym poglądem na gruncie VAT konsorcjum nie stanowi odrębnego od tworzących go podmiotów podatnika VAT. Konsorcjum nie spełnia bowiem ustawowej definicji podatnika zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W szczególności należy mieć na uwadze to, że przepisy ustawy o VAT, definiując pojęcie podatnika nie przewidują uznania za jednego podatnika większej liczby przedsiębiorców pozostających w bliskich związkach, np. o charakterze ekonomicznym. Konsorcjum nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej, wykonują ją strony umowy konsorcjum, tj. uczestnicy konsorcjum. Podatnikami VAT w zakresie czynności opodatkowanych tym podatkiem, wykonywanych na podstawie umowy konsorcjum, są więc poszczególni członkowie konsorcjum - w zakresie, w jakim to wynika z zawartej między nimi umowy.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, aby określić sposób traktowania na gruncie VAT rozliczeń między Spółką a członkami konsorcjum należy ustalić czy dokonują oni między sobą czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT oraz czy rozliczenia te stanowią w rzeczywistości wynagrodzenie za takie czynności.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 poprzez dostawę towarów rozumiane jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Natomiast zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki rozliczenia finansowania przyznanego Konsorcjum przez NCBiR dokonywane pomiędzy Spółką a pozostałymi członkami Konsorcjum nie stanowią wynagrodzenia za dostawę towarów bądź świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. W ocenie Spółki, nie istnieje bowiem możliwość uznania, że konsorcjanci świadczą na jej rzecz jakiekolwiek usługi lub dokonują dostaw towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

W pierwszej kolejności Spółka podkreśla, że umowa Konsorcjum nie przewiduje, aby pomiędzy członkami miało dochodzić do jakichkolwiek dostaw towarów w wyniku wykonywania powierzonych im na jej mocy zadań. Co więcej, w ocenie Spółki na mocy umowy Konsorcjum pomiędzy poszczególnymi jego członkami a Spółką nie będzie także dochodziło do odpłatnego świadczenia usług. Spółka przekazuje członkom Konsorcjum finansowanie przyznane Konsorcjum przez NCBiR. Aby jednak można było mówić o odpłatnym świadczeniu usług przekazane w ten sposób środki finansowe powinny stanowić ekwiwalent za wykonywane przez członków Konsorcjum na rzecz Spółki świadczenie pozostającego z nimi w bezpośrednim związku. Zgodnie jednak z umową Konsorcjum, współpraca jego członków ma na celu wyłącznie realizację wspólnego przedsięwzięcia i żaden z członków nie zobowiązał się do wykonywania na rzecz Spółki jakichkolwiek usług. Nie istnieje, zatem możliwość wskazania żadnego świadczenia wzajemnego wykonywanego przez członków Konsorcjum na rzecz Spółki, z którym finansowanie to by się wiązało.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Spółki nawet istniała możliwość powiązania przekazywanych przez Spółkę środków finansowych ze świadczeniami wzajemnymi wykonywanymi na jej rzecz przez członków konsorcjum, nadal nie można uznać, że środki te stanowią wynagrodzenie za te świadczenia. Zgodnie bowiem z treścią umowy Konsorcjum, przyznane Konsorcjum na bazie Umowy środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu zostają rozdysponowane przez Spółkę pomiędzy poszczególnych członków Konsorcjum proporcjonalnie do wartości realizowanych przez nich w ramach Projektu prac. Zgodnie natomiast z treścią Umowy, do objęcia finansowaniem przez NCBiR kwalifikują się przy tym tylko takie koszty, które spełniają określone w niej warunki. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, środki stanowiące finansowanie przyznane Konsorcjum na realizacje Projektu przez NCBiR nie posiadają podstawowej cechy wynagrodzenia za usługę lub dostawę towarów, jaką jest swoboda dysponowania nim. Spółka przekazuje bowiem określoną sumę pieniędzy uzyskanych z NCBiR pozostałym członkom konsorcjum, którzy są odpowiedzialni za realizację danego etapu Projektu. Podmioty te natomiast mogą przeznaczyć wspomniane środki wyłącznie na cele związane z realizacją Projektu. Ponadto, po zakończeniu realizacji Projektu niewykorzystane przez Spółkę i konsorcjantów środki otrzymane od NCBiR podlegają zwrotowi.

W konsekwencji, w ocenie Spółki rozliczenia przyznanego przez NCBiR finansowania na realizację Projektu dokonywane pomiędzy Spółką a uczestnikami Konsorcjum mają wyłącznie charakter techniczny i nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Spółka wskazuje, że prawidłowość wyrażonego powyżej stanowiska w zakresie rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez polskie organy podatkowe w zbliżonych do sytuacji Spółki stanach faktycznych, w tym m.in. interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 29 listopada 2013 r. (sygn. ILPP2/443-885/11/13-S/EN), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 15 listopada 2013 r. (sygn. IPPP3/443-763/13-2/JK) i z 4 września 2013 r. (sygn. IPPP1/443-537/13-3/AP) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 23 października 2013 r. (sygn. ITPP1/443-719/13/MN). Ponadto, stanowisko Spółki w zakresie rozliczeń między członkami konsorcjum znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, a w szczególności wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2013 r. o sygnaturze akt I FSK 1128/12 oraz z dnia z 25 czerwca 2014 r. o sygnaturach I FSK 1108/13 oraz I FSK 1072/13.

Ad. 2.

Zgodnie z brzmieniem art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest w szczególności obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, pod pojęciem której ustawa o VAT rozumie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zgodnie natomiast z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT faktura powinna zostać również, co do zasady, wystawiona w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wyświadczeniem usług. Jednocześnie, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku nie przysługują podatnikowi, jeżeli transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona z VAT.

W świetle powyższego co do zasady w przypadku wykonania czynności opodatkowanej VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę. Z drugiej strony w przypadku, gdy faktura została wystawiona przez podatnika nieprawidłowo i dokumentuje czynność, która m.in. nie podlega opodatkowaniu, nie uprawnia odbiorcy faktury do odliczenia VAT wykazanego na takiej fakturze.

Zgodnie ze wskazanym stanem faktycznym Umowa Konsorcjum nie przewiduje, aby pomiędzy konsorcjantami miało dochodzić do jakichkolwiek dostaw towarów lub odpłatnego świadczenia usług w wyniku wykonywania powierzonych im na jej mocy zadań. W konsekwencji, jak Spółka wskazała już powyżej, rozliczenia Finansowania przyznanego Konsorcjum przez NCBiR dokonywane pomiędzy Spółką, a pozostałymi członkami Konsorcjum nie stanowią wynagrodzenia za dostawę towarów bądź świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. W ocenie Spółki, nie istnieje bowiem możliwość uznania, że konsorcjanci świadczą na rzecz Wnioskodawcy jakiekolwiek usługi lub dokonują dostaw towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Konsekwentnie, wobec faktu, iż otrzymanie przez konsorcjantów środków z Finansowania nie ma związku z odpłatną dostawą towarów lub odpłatnym świadczeniem usług opodatkowanych VAT, otrzymanie przez konsorcjantów tych środków powinno być dokumentowane poprzez wystawienie innego niż faktura dokumentu księgowego. Tym samym wystawienie faktury przez konsorcjanta potwierdzającej otrzymanie środków z Finansowania nie będzie prawidłowe i będzie to faktura dokumentująca transakcję, która nie podlega opodatkowaniu.

W świetle powyższego, w ocenie Spółki w przypadku wystawienia przez konsorcjanta na Spółkę faktury VAT dokumentującej otrzymanie przez niego środków z Finansowania Spółka nie będzie posiadać prawa do odliczenia VAT wykazanego na tej fakturze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy o VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Zauważyć tutaj należy, iż jak wynika z powołanego przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla uznania, iż dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady - niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Należy wskazać, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

I tak, w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, iż wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie.

Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r. C-154/80, które zapadło na tle przepisów I Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu – jak wskazał Trybunał – świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), w którym Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, podatnik podatku od towarów i usług, jest liderem konsorcjum powołanego na bazie umowy w celu opracowania i wykonania modułowej kołowej ... ze sprzętem technicznym ... („Konsorcjum”).

Spółka jako lider Konsorcjum zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanego przez NCBiR w ramach Konkursu ... polegającego na opracowywaniu i wykonaniu nowoczesnej, kołowej ... („Projekt”). NCBiR jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Na podstawie Umowy NCBiR zobowiązało się przekazać Spółce jako liderowi Konsorcjum finansowanie na realizację Projektu („Finansowanie”).

Finansowanie Projektu przez NCBiR odbywa się według następującego schematu:

 • Spółka przekazuje NCBiR wniosek o płatność (nie dotyczy to pierwszej płatności, która została przekazana Wnioskodawcy 30 dni od zawarcia Umowy);
 • NCBiR przekazuje Spółce płatność stanowiącą zaliczkę na poczet realizacji Umowy;
 • Spółka przekazuje płatność konsorcjantom, którzy są odpowiedzialni za realizację danego etapu Projektu lub pozostawia ją na swoim koncie, jeżeli dana płatność lub jej część dotyczy etapu, za realizację którego odpowiedzialna jest Spółka;
 • zgodnie z treścią umowy Konsorcjum („Umowa Konsorcjum”) środki przeznaczone na wykonanie projektu będącego przedmiotem Umowy zostają rozdysponowane przez Spółkę pomiędzy konsorcjantów proporcjonalnie do wartości realizowanych przez nich prac;
 • niewykorzystane przez Spółkę i konsorcjantów środki otrzymane od NCBiR podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu.

Do objęcia Finansowaniem przez NCBiR kwalifikują się przy tym tylko takie koszty, które spełniają warunki określone w Umowie, tj. m.in. są zgodne z kosztorysem Projektu stanowiącym załącznik do Umowy oraz z kosztami realizacji poszczególnych etapów badań naukowych i prac rozwojowych określonych w harmonogramie wykonania Projektu.

W założeniu dokumentowanie przez poszczególnych konsorcjantów otrzymania od Spółki środków z Finansowania będzie potwierdzane przez nich poprzez wystawienie innych niż faktura VAT dokumentów księgowych. Natomiast mogą się również zdarzyć sytuacje, w których omyłkowo otrzymanie środków z Finansowania przez konsorcjanta zostanie przez niego udokumentowane poprzez wystawienie na Spółkę faktury VAT.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii ustalenia, czy rozliczenia Finansowania dokonywane pomiędzy Wnioskodawcą a pozostałymi członkami Konsorcjum powinny być traktowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług lub dostawę towarów podlegające VAT i czy w przypadku wystawienia przez konsorcjanta na Spółkę faktury VAT dokumentującej otrzymanie przez niego środków z Finansowania Spółka będzie posiadać prawo do odliczenia VAT wykazanego na tej fakturze.

Aby stwierdzić, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez konsorcjanta na Wnioskodawcę faktury VAT należy ocenić, czy pomiędzy Wnioskodawcą a członkami Konsorcjum doszło do świadczenia usług.

Należy wskazać, że konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Jakkolwiek ani w prawie cywilnym ani w prawie podatkowym nie występuje legalna definicja konsorcjum, przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w ramach tzw. swobody umów.

W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum.

Przechodząc zatem na grunt prawa podatkowego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Dodać należy, że polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości wynikającej z art. 11 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym, po konsultacji z Komitetem ds. VAT, każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.

Konsorcjum – w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego – nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum. Powyższego nie zmienia okoliczność, że w przypadku umów konsorcjum dopuszczalne jest zawarcie ustaleń, że rozliczenia gospodarcze i księgowe, w tym dotyczące podpisywania umów i wystawiania faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz podmiotów zamawiających te prace na podstawie zawartego z nimi kontraktu – będzie wystawiał wytypowany przez uczestników konsorcjum podmiot wiodący.

A zatem przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. Powyższe oznacza, że działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej, w tym także w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności.

Należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i są wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Pojęcie „dostawa towarów” w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Z kolei każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowane świadczenie w zamian za określone wynagrodzenie.

Z wniosku wynika bowiem, że Wnioskodawca jest liderem konsorcjum powołanego na bazie umowy w celu opracowania i wykonania modułowej kołowej ... wraz ze sprzętem technicznym ... („Konsorcjum”). Wnioskodawca jako lider Konsorcjum zawarł z NCBiR Umowę, której przedmiotem jest wykonanie projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanego przez NCBiR w ramach Konkursu ... polegającego na opracowywaniu i wykonaniu nowoczesnej, kołowej .... Na podstawie Umowy NCBiR zobowiązało się przekazać Spółce jako liderowi Konsorcjum finansowanie na realizację Projektu („Finansowanie”). Jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z treścią umowy Konsorcjum środki przeznaczone na wykonanie projektu będącego przedmiotem Umowy zostają rozdysponowane przez Spółkę pomiędzy konsorcjantów proporcjonalnie do wartości realizowanych przez nich prac.

Zgodnie z treścią Umowy Konsorcjum, wszyscy członkowie Konsorcjum zobowiązali się do zaangażowania swoich zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie umożliwiającym wspólną realizację określonego w Umowie Konsorcjum celu, którym jest zbudowanie oraz wdrożenie do 2019 roku nowej ....

Bardziej szczegółowy podział zadań dla poszczególnych członków Konsorcjum został określony m.in. w Harmonogramie wykonania Projektu stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. Zgodnie z jego treścią poszczególnym członkom Konsorcjum zostały przydzielone do realizacji konkretne zadania w ramach realizacji poszczególnych etapów Projektu. Wykonanie wszystkich zadań wchodzących w skład danego etapu Projektu (z których każde może być przydzielone innemu członkowi Konsorcjum) determinuje zakończenie danego etapu.

Środki pochodzące z finansowania przyznanego przez NCBiR przekazywane poszczególnym konsorcjantom przez Wnioskodawcę przeznaczone są na realizację konkretnych zadań przydzielonych im w związku z realizacją Projektu, w tym m.in. na finansowanie uposażeń pracowniczych dla pracowników.

Ponadto, w odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Jakie towary bądź jakie usługi zostaną wytworzone w wyniku realizowanego projektu...” Wnioskodawca wskazał, że w ocenie Spółki, bezpośrednio w wyniku realizacji Projektu nie dojdzie do wytworzenia żadnych towarów lub usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie, zgodnie z treścią Umowy Spółka w związku z otrzymanym Finansowaniem, zobowiązuje się przenieść na Ministerstwo Obrony Narodowej całość autorskich praw majątkowych do wszelkich efektów prowadzonych prac rozwojowych lub badań naukowych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) („Elementy Autorskie”) - Spółka znajduje się przy tym w posiadaniu interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP1/433-1103/14/LSz), w której potwierdzone zostało stanowisko Spółki, zgodnie z którym przeniesienie Elementów Autorskich na Ministerstwo Obrony Narodowej nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czyją własnością będą towary bądź usługi (w tym ewentualne prawa) powstałe w wyniku realizowanego projektu...” Wnioskodawca podał, że w ocenie Spółki, bezpośrednio w wyniku realizacji Projektu nie dojdzie do wytworzenia żadnych towarów lub usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie, zgodnie z treścią Umowy Spółka w związku z otrzymanym Finansowaniem, zobowiązuje się przenieść na Ministerstwo Obrony Narodowej całość autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich. Spółka znajduje się przy tym w posiadaniu interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP1/433-1103/14/LSz), w której potwierdzone zostało stanowisko Spółki, zgodnie z którym przeniesienie Elementów Autorskich na Ministerstwo Obrony Narodowej nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy a jeśli tak to na jakiej podstawie poszczególni konsorcjanci w związku z realizacją projektu przekazują/przekażą jakiekolwiek towary, usługi - w tym prawa (np. prawa majątkowe do wyników prac lub badań, prawa do uzyskania patentu itp.) na rzecz Wnioskodawcy... Co te prawa konkretnie obejmują (będą obejmowały)... Jeśli ww. prawa są/będą przeniesione przez poszczególnych konsorcjantów na rzecz Wnioskodawcy to na jakich warunkach finansowych – odpłatnie, nieodpłatnie...” Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z treścią Umowy, na moment przekazania Elementów Autorskich na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej Spółka będzie podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich. Umowa ani Umowa Konsorcjum nie regulują wprost, na jakich zasadach nastąpi wcześniejsze przeniesienie praw do Elementów Autorskich z poszczególnych konsorcjantów na Spółkę. Zgodnie z intencją wszystkich członków Konsorcjum przekazanie takie będzie miało miejsce nieodpłatnie.

Z powyższego wynika zatem, że poszczególnym członkom Konsorcjum zostały przydzielone do realizacji konkretne zadania w ramach realizacji poszczególnych etapów Projektu. Środki przeznaczone na wykonanie projektu będącego przedmiotem Umowy zostają rozdysponowane przez Wnioskodawcę pomiędzy konsorcjantów proporcjonalnie do wartości realizowanych przez nich prac i są one przeznaczone na realizację konkretnych zadań przydzielonych im w związku z realizacją Projektu. Jednocześnie, jak wyjaśnił Wnioskodawca, zgodnie z treścią Umowy Spółka w związku z otrzymanym Finansowaniem, zobowiązuje się przenieść na Ministerstwo Obrony Narodowej całość autorskich praw majątkowych do wszelkich efektów prowadzonych prac rozwojowych lub badań naukowych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) („Elementy Autorskie”). Wnioskodawca zaznaczył również, że zgodnie z treścią Umowy, na moment przekazania Elementów Autorskich na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej Spółka będzie podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich. Umowa ani Umowa Konsorcjum nie regulują wprost, na jakich zasadach nastąpi wcześniejsze przeniesienie praw do Elementów Autorskich z poszczególnych konsorcjantów na Spółkę. Zgodnie z intencją wszystkich członków Konsorcjum przekazanie takie będzie miało miejsce nieodpłatnie.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że skoro na moment przekazania Elementów Autorskich na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej Spółka będzie podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do Elementów Autorskich, co zostanie poprzedzone wcześniejszym przeniesieniem praw do Elementów Autorskich z poszczególnych konsorcjantów na Wnioskodawcę, to pomimo faktu, że Umowa ani Umowa Konsorcjum nie regulują wprost, na jakich zasadach nastąpi przeniesienie ww. praw (zgodnie z intencją wszystkich członków Konsorcjum przekazanie takie będzie miało miejsce nieodpłatnie), koniecznym jest rozstrzygnięcie, czy przedmiotowe świadczenie – przeniesienie ww. praw – stanowi (stanowić będzie) dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak stanowi cyt. wyżej art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl cyt. wyżej art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem „usługi” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy), w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z definicją towarów zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższego wynika, że prawa do Elementów Autorskich nie stanowią/nie będą stanowić towaru w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem transakcja przekazania ww. praw nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Rozważenia wymaga natomiast kwalifikacja wskazywanej transakcji, jako odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Wprawdzie Wnioskodawca z jednej strony wskazał, że zgodnie z intencją wszystkich członków Konsorcjum przekazanie takie będzie miało miejsce nieodpłatnie, jednakże z drugiej strony treść wniosku wskazuje, że środki przeznaczone na wykonanie projektu będącego przedmiotem Umowy zostają rozdysponowane przez Wnioskodawcę pomiędzy konsorcjantów proporcjonalnie do wartości realizowanych przez nich prac, jak również że środki pochodzące z finansowania przyznanego przez NCBiR przekazywane poszczególnym konsorcjantom przez Wnioskodawcę przeznaczone są na realizację konkretnych zadań przydzielonych im w związku z realizacją Projektu.

Skoro w przedmiotowej sprawie nastąpi przeniesienie praw do Elementów Autorskich z poszczególnych konsorcjantów na Wnioskodawcę, to nie ulega wątpliwości, że przeniesienie tych praw pozostaje w związku (jest wynikiem) z pracami (zadaniami) realizowanymi przez poszczególnych konsorcjantów.

Z powyższego wynika zatem, że otrzymane przez konsorcjantów od Wnioskodawcy środki pieniężne (Finansowanie) stanowią (stanowić będą) rodzaj wynagrodzenia za określone zachowanie się konsorcjantów w stosunku do Wnioskodawcy, tj. przeniesienie przez konsorcjantów na Wnioskodawcę praw do Elementów Autorskich.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące uznanie przeniesienia przez konsorcjantów na Wnioskodawcę ww. praw do Elementów Autorskich za odpłatną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego należy zatem stwierdzić, że – wbrew opinii Wnioskodawcy – przekazywane przez Wnioskodawcę środki pieniężne pochodzące z finansowania z NCBiR na rzecz poszczególnych konsorcjantów stanowią (będą stanowiły) wynagrodzenie z tytułu odpłatnie świadczonych przez konsorcjantów na rzecz Wnioskodawcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii uznania, czy w przypadku wystawienia przez konsorcjanta na Spółkę faktury VAT dokumentującej otrzymanie przez niego środków z Finansowania Spółka będzie posiadać prawo do odliczenia VAT wykazanego na tej fakturze.

Odnosząc się zatem do powyższego stwierdzić należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w ww. Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie przewidują dla czynności przekazania praw do Elementów Autorskich stawki obniżonej lub zwolnienia od podatku. Zatem, przekazanie ww. praw na Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

W świetle art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Natomiast w myśl art. 19a ust. 8 ww. ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, ze pobranie zaliczki, przedpłaty przed wydaniem towaru lub przed wyświadczeniem usługi stanowi obrót podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106i ust. 1 ww. ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Stosownie do art. 106i ust. 2 ww. ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Natomiast w myśl art. 106i ust. 7 ww. ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto wszyscy członkowie Konsorcjum są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.

Ponadto, jak stwierdzono powyżej, przekazywane przez Wnioskodawcę środki pieniężne pochodzące z finansowania z NCBiR na rzecz poszczególnych konsorcjantów stanowią (będą stanowiły) wynagrodzenie z tytułu odpłatnie świadczonych przez konsorcjantów na rzecz Wnioskodawcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Odnosząc się zatem do kwestii prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez konsorcjanta dokumentującej otrzymanie przez niego środków z Finansowania stanowiącego wynagrodzenie z tytułu odpłatnie świadczonych przez konsorcjanta na rzecz Wnioskodawcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy w związku z realizacją projektu, stwierdzić należy, że Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ma (będzie miał) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury wystawionej przez danego konsorcjanta dokumentującej wykonanie przez niego ww. usługi w ramach Konsorcjum w takim zakresie, w jakim nabyta usługa jest (będzie) wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną.

Odnosząc się z kolei do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków NSA z 12 czerwca 2013 r. sygn. akt I FSK 1128/12, z 25 czerwca 2014 r. sygn. akt I FSK 1108/13 oraz I FSK 1072/13 należy zauważyć, że wyroki sądów administracyjnych są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.