IBPP1/443-1110/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Otrzymane środki stanowią wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług przez Wnioskodawcę na rzecz Lidera polegające na przeniesieniu na Lidera praw majątkowych, intelektualnych/przemysłowych i wyników badań powstałych w związku z realizacją projektu
IBPP1/443-1110/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. dotacja
 3. konsorcjum
 4. obrót
 5. podstawa opodatkowania
 6. wkład
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy środki finansowe otrzymane z NCBiR za pośrednictwem Lidera oraz środki finansowe otrzymane od Lidera jako jego wkład własny na ten sam cel stanowią dotację niemającą bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług i niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy środki finansowe otrzymane z NCBiR za pośrednictwem Lidera oraz środki finansowe otrzymane od Lidera jako jego wkład własny na ten sam cel stanowią dotację niemającą bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług i niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 14 stycznia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest uczelnią publiczną, utworzoną na podstawie dekretu z dnia 24 maja 1945 roku o utworzeniu uczelni. Uczelnia działa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdzie występuje sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu, sprzedaż opodatkowana oraz zwolniona.

W dniu 11 marca 2014 r. zawarta została umowa o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „I”, pt. „...”, pomiędzy NCBiR a W., będącym liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi 10 Instytucji w tym Wnioskodawca. Okres realizacji projektu od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2017 r.

Projekt obejmuje realizację Badań przemysłowych lub Prac rozwojowych. Merytorycznie cały projekt został podzielony na 10 zadań tzw. Work Package /WP/. Wnioskodawca podjął się częściowego wykonania zadania WP4. „...” realizowanego przez Katedrę ... i zadania WP9 „...” realizowanego przez Instytut .... Celem głównym projektu jest rozwój technologii projektowania i wytwarzania przekładni redukcyjnych wentylatora i napędu akcesoriów turbinowego silnika lotniczego. Zakres prac obejmuje zastosowanie analiz numerycznych i weryfikacji empirycznej w celu potwierdzenia założeń konstrukcyjnych. Pozwoli to poprawić sprawność silnika, jego trwałość i obniży koszty wytwarzania. W ramach projektu rozwijana będzie: technologia wytwarzania komponentów przekładni z zastosowaniem nowych materiałów i technologii wytwarzania. Opracowanie systemu zbierania danych o jakości procesu w oparciu o informacje zwrotne generowane w procesie przyczynia się do wzrostu wydajności i niezawodności procesu. Efektem projektu będą demonstratory: przekładni redukcyjnej wentylatora i napędu akcesoriów.

Zgodnie z umową konsorcjum Wnioskodawca występuje jako Partner naukowy, który zachowuje prawo do wykorzystania nowej wiedzy nabytej w trakcie projektu w ramach prowadzonej niekomercyjnej działalności dydaktycznej. Zgodnie z zapisami § 5 pkt 6 umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „I”, „dofinansowanie przekazane Wykonawcy oraz za jego pośrednictwem Współwykonawcom będącym Przedsiębiorcami, stanowi pomoc publiczną w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia (numer referencyjny ...) zwolnioną z obowiązku notyfikacji, przewidzianego w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu”. Zgodnie z umową Wnioskodawca posiada status współwykonawcy. Z kolei zgodnie z zapisami § 12 pkt 3 umowy „W przypadku udzielenia pomocy publicznej na zasadach określonych w § 18a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prawa majątkowe do wyników prac zrealizowanych w ramach Zadania są w całości przekazane Liderowi tego Zadania, przy czym Lider zadania wnosi wkład własny w wysokości odpowiadającej co najmniej różnicy pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych Zadania a kwotą udzielonej mu pomocy publicznej”. Zatem Wnioskodawca nie sprzedaje praw majątkowych do wyników prac, a tylko ma obowiązek przekazać je Liderowi. W żadnym z dokumentów, nie znajdują się sformułowania dotyczące świadczenia przez Wnioskodawcę usług lub też sprzedaży usług w ramach projektu. Nie ma również sformułowań na rzecz kogo usługa miałaby być świadczona i kto jest zamawiającym. Wnioskodawca nie nalicza zysku w przedmiotowym projekcie.

Harmonogram projektu przewiduje rozliczanie się z wykonanych zadań, poprzez składanie odpowiednich raportów: raportów półrocznych, rocznych oraz wystawienie dokumentów finansowych. Finansowanie projektu odbywa się w taki sposób, że poszczególni partnerzy przygotowują wnioski o płatność kierowane do NCBiR-u w formie zaliczki w wysokości 50% kosztów zadań planowanych do wykonania w okresie sprawozdawczym. Natomiast wniosek o drugie 50% płatności kierowany jest do Lidera, po wykonaniu zadania w okresie sprawozdawczym i po podpisaniu protokołu odbioru tego zadania. Partnerzy zgodnie z umową konsorcjum zobowiązują się do: realizowania prac nad Projektem zgodnie z harmonogramem, wniesienia zadeklarowanego wkładu w realizację projektu (nie dotyczy partnerów naukowych), przekazania liderowi zadania informacji niezbędnych do przygotowania, realizacji i rozliczenia Projektu, dołożenia należytej staranności celem zapewnienia ciągłości realizacji Projektu w wypadku rezygnacji któregokolwiek spośród Partnerów, udzielenia Koordynatorowi informacji dotyczących stanu realizacji Projektu, prowadzenie prawidłowej dokumentacji wymaganej zasadami uczestnictwa w Projekcie, poddania się kontroli dokumentacji (z zastrzeżeniem dokumentacji zawierającej informacje poufne), przez NCBiR w każdej fazie Projektu oraz w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.

Partner naukowy i Partner przemysłowy upoważniają Koordynatora (Lidera) do złożenia do NCBiR wniosku o dofinansowanie w imieniu Konsorcjum; reprezentowania Partnerów w Kontaktach z NCBiR; zawarcia na rzecz i w imieniu Partnerów uzgodnionej z nim umowy na wykonanie i finansowanie Projektu; pośredniczenia w przekazywaniu Partnerom środków finansowych z NCBiR oraz ich rozliczaniu; dokonywania zmian w umowie na wykonanie i finansowanie Projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Partnerami proponowanych zmian. Każdy z partnerów Projektu w tym Wnioskodawca realizuje i rozlicza zakupy indywidualnie, na własną rzecz. Zakupy towarów i usług dokonywane przez Wnioskodawcę dotyczą wyłącznie części projektu wykonywanej indywidualnie zgodnie z umową. Na każdej fakturze płaconej przez Wnioskodawcę figuruje jako nabywca Wnioskodawca, który w ramach projektu ponosi wydatki na wynagrodzenia, materiały, aparaturę naukowo-badawczą, usługi badawcze, delegacje krajowe i zagraniczne, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, koszty promocji, itp. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług zawierają podatek VAT naliczony. Wnioskodawca wykorzystuje wszystkie zakupione towary i usługi w ramach projektu wyłącznie do celów związanych z jego realizacją. W zakresie współpracy z partnerem naukowym Lider zachowuje pełne prawo do Informacji Poufnych oraz własności intelektualnej, w tym do wszelkich wynalazków, patentów, oprogramowania, praw autorskich, topografii układów scalonych, praw własności przemysłowej, znaków towarowych, tajemnic handlowych, know-how wytworzonych w trakcie realizacji Projektu.

W uzupełnieniu wniosku z 22 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1.Umowa konsorcjum została zawarta w dniu 18 czerwca 2013 r. Przedmiotem umowy jest wspólna realizacji programu badań naukowych i rozwojowych pomiędzy partnerami przemysłowymi i jednostkami naukowymi.

Partnerzy konsorcjum zobowiązani są do:

 1. realizowania prac nad Projektem zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
 2. wniesienie zadeklarowanego wkładu w realizację Projektu;
 3. przekazania koordynatorowi informacji niezbędnych do przygotowania, realizacji i rozliczenia Projektu;
 4. dołożenia należytej staranności celem zapewnienia ciągłości realizacji Projektu w wypadku rezygnacji któregokolwiek spośród Partnerów;
 5. udzielania Koordynatorowi informacji dotyczących stanu realizacji Projektu;
 6. prowadzenia prawidłowej dokumentacji wymaganej zasadami uczestnictwa w Projekcie;
 7. poddania się kontroli dokumentacji (z zastrzeżeniem dokumentacji zawierającej Informacje Poufne), o której mowa w powyższym pkt (f) przez NCBiR, w każdej fazie Projektu oraz w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

W umowie konsorcjum nie zawarto zasad rozliczania, tj. kto komu i za co płaci.

2.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt.: „Z treści wniosku wynika, że „Zgodnie z zapisami § 5 pkt 6 umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „I” dofinansowanie przekazane Wykonawcy oraz za jego pośrednictwem Współwykonawcom będącym Przedsiębiorcami, stanowi pomoc publiczną (...)”, przy czym – jak wskazał Wnioskodawca – posiada on status współwykonawcy. Ponadto z wniosku wynika, że „Partner naukowy i partner przemysłowy upoważniają Koordynatora (Lidera) do złożenia do NCBiR wniosku o dofinansowanie w imieniu Konsorcjum, (...) zawarcia na rzecz i w imieniu Partnerów uzgodnionej z nimi umowy o na wykonanie i finansowanie Projektu, pośredniczenia w przekazywaniu Partnerom środków finansowych z NCBiR oraz ich rozliczaniu (...)”. Kto zatem jest Beneficjentem projektu, kto występuje i podpisuje umowę o dofinansowanie z NCBiR oraz kto jest podmiotem otrzymującym dofinansowanie z NCBiR – czy podmiotem tym jest Wnioskodawca (realizujący wyłącznie określoną część projektu) czy też Lider konsorcjum... Kto (jaki podmiot) odpowiada przed NCBiR za prawidłową realizację projektu i prawidłowe wykorzystanie otrzymanych środków...”, Wnioskodawca wskazał, że umowę o dofinansowanie z NCBiR podpisał Lider Konsorcjum. Podmiotem otrzymującym dofinansowanie jest Lider Konsorcjum, który następnie przekazuje je m.in. Wnioskodawcy. Za prawidłową realizację projektu i prawidłowe wykorzystanie środków odpowiada Lider Konsorcjum.

3.Dofinansowanie otrzymane przez Wnioskodawcę ze środków NCBiR stanowi wyłącznie pokrycie kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę związaną z realizacją części projektu wykonywanej indywidualnie przez Wnioskodawcę zgodnie z Umową.

4.Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży towarów i nie świadczył usług na rzecz NCBiR a otrzymane od NCBiR środki nie stanowią zapłaty za jakiekolwiek świadczenia wykonane na rzecz NCBiR.

5.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt.: „Czy środki pieniężne czy to obejmujące środki finansowe otrzymane z NCBiR czy też wkład własny Lidera każdorazowo przekazywane są Wnioskodawcy za pośrednictwem Lidera... Czy też np. środki finansowe z NCBiR Wnioskodawca otrzymuje bezpośrednio z NCBiR (jeśli tak to na jakiej podstawie)...”, Wnioskodawca wskazał: „Tak. Środki z NCBiR są przekazywane za pośrednictwem Lidera”.

6.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt.: „Z treści wniosku wynika, że „wniosek o drugie 50% płatności kierowany jest do Lidera, po wykonaniu zadania w okresie sprawozdawczym i po podpisaniu protokołu odbioru tego zadania”. Czy te „ drugie 50% płatności” to wyłącznie środki pieniężne stanowiące wkład własny Lidera czy w części wkład własny Lidera a w części środki przekazane przez NCBiR Liderowi...”, Wnioskodawca wskazał, że te drugie 50% stanowi wyłącznie wkład własny Lidera.

7.Wnioskodawca nie dokonuje żadnej sprzedaży towarów i nie świadczy żadnych usług na rzecz Lidera. W związku z tym otrzymane środki od Lidera nie stanowią zapłaty za jakiekolwiek świadczenie na rzecz Lidera.

8.W sprawie praw własności ma być zawarta odpowiednia umowa. Na dzień dzisiejszy nie jest ona podpisana. Natomiast rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w ramach Projektu, stanowią własność Lidera (§ 12 p. 1 Umowa z NCBiR).

W Umowie dwustronnej, zawartej pomiędzy Liderem a Wnioskodawcą, w ( § 12 p. 9) zapisano: ... Zgodnie z § 18 (a) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2010 Nr 215 poz. 1411 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązuje się do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych zapewniających skuteczne przejście na rzecz Lidera pełni praw autorskich majątkowych do opracowań z wynikami badań w nich zawartych, związanych z realizacją Projektu. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych zapewniających skuteczne przejście na rzecz Lidera pozostałych praw własności intelektualnej wytworzonych w ramach Projektu, w tym pełnię praw patentowych do jakichkolwiek wynalazków stworzonych w ramach Projektu. Wraz z dokonaną płatnością Lider uzyska prawo do dysponowania prawami majątkowymi, intelektualnymi/przemysłowymi, które to prawa Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Lidera stosowną umową (po zrealizowaniu Projektu).

9.Środki finansowe otrzymane od Lidera nie stanowią zapłaty za przekazanie Liderowi prawa własności do wyników prac.

10.Wykonawca w ramach swoich badań statutowych zajmuje się badaniami naukowymi, których wyniki mogą być przydatne do realizacji Projektu. Wnioskodawca jest podmiotem publicznym (Uczelnia Wyższa), który prowadzi badania naukowe finansowane ze środków budżetowych i jest zobowiązany do publikowania wyników badań i wdrażania ich do gospodarki. Bezpośrednią korzyścią Wnioskodawcy jest możliwość wdrożenia wyników badań do przemysłu, co jest ważnym aspektem oceny działalności naukowej Jednostki (Wnioskodawcy).

11.Konkretny wkład to: propozycja metody zatępienia krawędzi kół zębatych i wyniki badań naukowych pozwalające ocenić skuteczność zaproponowanej metody.

12.Wnioskodawca zaproponował koncepcję rozwiązania zagadnienia technicznego, zbudował stanowisko badawcze na którym będzie testował skuteczność zaproponowanej metody i opracuje wstępne wytyczne do wdrożenia tej metody w przemyśle lotniczym. Jest to wkład Wnioskodawcy do konsorcjum.

13.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt.: „Jaki udział w zadaniach związanych z realizacją celu konsorcjum przypada Wnioskodawcy – czy wynika on wprost z wkładu Wnioskodawcy wniesionego do konsorcjum...”, Wnioskodawca odpowiedział - tak. Wnioskodawca jest zobowiązany rozwiązać jeden z kilkunastu problemów technicznych, których realizacja wymaga badań naukowych. Bez rozwiązania zadania opracowanego przez Wnioskodawcę, konsorcjum nie zrealizuje celu Projektu.

14.Harmonogram został uzgodniony w wyniku wstępnych umów Wnioskodawcy z liderem jeszcze przed zawarciem umowy z NCBiR. Wnioskodawca przygotowuje raporty i dokumenty finansowe półroczne i roczne i przekłada je Liderowi.

15.Większość środków finansowych przekazanych Wnioskodawcy przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy, na zakupy składników potrzebnych do prowadzenia badań, na pokrycie kosztów udziału w konferencjach, na pokrycie usług zewnętrznych w postaci dostępu do urządzeń których Wnioskodawca nie posiada oraz na zakup aparatury do badań.

16.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest uczelnią publiczną, gdzie występuje sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu, sprzedaż opodatkowana oraz sprzedaż zwolniona z opodatkowania.

Podstawowymi zadaniami Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym są między innymi: kształcenie studentów, wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, promowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu zdobywania nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Ewentualne przekazanie praw majątkowych (do dnia dzisiejszego nie ma mowy o przekazaniu praw majątkowych) może być dokonane dla celów działalności gospodarczej, a w szczególności poprzez: wykłady, konferencje, publikacje w czasopismach branżowych, artykuły naukowe, cele edukacyjne dla studentów.

17.Wiedza nabyta będzie wykorzystywana w procesie dydaktycznym w postaci rozszerzeń wykładów o metody zatępienia ostrych krawędzi i ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów. Nie planuje się wykorzystywania tej wiedzy do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wykorzystanie może nastąpić dla czynności zwolnionych z opodatkowania lub też dla czynności pozostających poza ustawą o VAT.

18.Na dzień dzisiejszy nie ma umowy zawartej o prawach majątkowych. Na podstawie § 12 p. 1 Umowy można jedynie stwierdzić, że rezultaty będące przedmiotem praw własności będą stanowiły własność Lidera. Natomiast z § 12 p. 2 Umowy wynika, że w przypadku udzielenia pomocy publicznej podział praw majątkowych będzie proporcjonalny do kosztów kwalifikowanych poszczególnych uczestników konsorcjum.

Na podstawie Umowy dwustronnej (§ 12 p. 9) Wykonawca zobowiązał się do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych zapewniających skuteczne przejście na rzecz Lidera pełni praw autorskich majątkowych do opracowań z wynikami badań w nich zawartych, związanych z realizacją Projektu.

19.Lider wykorzysta efekty projektu przede wszystkim dla siebie, budując nowe przekładnie lotnicze. Nie przewiduje się przekazania ich innemu podmiotowi.

20.Lider wnosi wkład własny na podstawie Umowy z NCBiR.

Wkład własny do projektu wynika z ogólnych zasad dofinansowania projektów ze środków budżetowych i został zdefiniowany w programie I. realizowany przez NCBiR.

Wysokość kosztu własnego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych w związku z realizacją projektu. Wkład własny Lidera jest przeznaczony na to samo na co przeznaczone jest dofinansowanie z NCBiR, czyli na pokrycie kosztów realizacji projektu. Projekt jest finansowany w 50% ze środków publicznych w stosunku do kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 50% kosztów kwalifikowanych pokrywa Lider.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca słusznie uznaje środki finansowe otrzymane z NCBiR za pośrednictwem Lidera oraz środki finansowe otrzymane od Lidera jako jego wkład własny na ten sam cel jako dotację niemającą bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług i niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 29a ust. 1 podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się zatem tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy.

Wnioskodawca jako członek konsorcjum, za pośrednictwem Lidera, podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie Projektu. W umowie tej Lider zobowiązuje się do pokrycia z wkładu własnego kosztów realizacji Projektu nieobjętych dofinansowaniem (50%). Wnioskodawca całość dofinansowania traktuje jako dotację, która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez sprzedaż – w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 5a ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zatem aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

Kwestia „odpłatności” była niejednokrotnie przedmiotem rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak zauważył Trybunał w wyroku 102/86 „czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem”. Należy też zwrócić uwagę na wyrok C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, gdzie Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”. W orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r., C-154/80 Trybunał stwierdził, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotacje, subwencje), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 11 marca 2014 r. zawarta została umowa o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „I”, pomiędzy NCBiR a W., będącym liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi 10 Instytucji w tym Wnioskodawca. Okres realizacji projektu od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2017 r.

Projekt obejmuje realizację Badań przemysłowych lub Prac rozwojowych. Merytorycznie cały projekt został podzielony na 10 zadań tzw. Work Package /WP/. Wnioskodawca podjął się częściowego wykonania zadania WP4. „...” realizowanego przez Katedrę ... i zadania WP9 „...” realizowanego przez Instytut ....

Zgodnie z umową konsorcjum Wnioskodawca występuje jako Partner naukowy, który zachowuje prawo do wykorzystania nowej wiedzy nabytej w trakcie projektu w ramach prowadzonej niekomercyjnej działalności dydaktycznej.

Zgodnie z zapisami § 12 pkt 3 umowy „W przypadku udzielenia pomocy publicznej na zasadach określonych w § 18a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prawa majątkowe do wyników prac zrealizowanych w ramach Zadania są w całości przekazane Liderowi tego Zadania, przy czym Lider zadania wnosi wkład własny w wysokości odpowiadającej co najmniej różnicy pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych Zadania a kwotą udzielonej mu pomocy publicznej”. Zatem jak wskazał Wnioskodawca, nie sprzedaje on praw majątkowych do wyników prac, a tylko ma obowiązek przekazać je Liderowi. Wnioskodawca podał również, że w żadnym z dokumentów, nie znajdują się sformułowania dotyczące świadczenia przez Wnioskodawcę usług lub też sprzedaży usług w ramach projektu. Nie ma również sformułowań na rzecz kogo usługa miałaby być świadczona i kto jest zamawiającym. Wnioskodawca nie nalicza zysku w przedmiotowym projekcie.

Partner naukowy i Partner przemysłowy upoważniają Koordynatora (Lidera) do złożenia do NCBiR wniosku o dofinansowanie w imieniu Konsorcjum; reprezentowania Partnerów w Kontaktach z NCBiR; zawarcia na rzecz i w imieniu Partnerów uzgodnionej z nim umowy na wykonanie i finansowanie Projektu; pośredniczenia w przekazywaniu Partnerom środków finansowych z NCBiR oraz ich rozliczaniu; dokonywania zmian w umowie na wykonanie i finansowanie Projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Partnerami proponowanych zmian.

W zakresie współpracy z partnerem naukowym Lider zachowuje pełne prawo do Informacji Poufnych oraz własności intelektualnej, w tym do wszelkich wynalazków, patentów, oprogramowania, praw autorskich, topografii układów scalonych, praw własności przemysłowej, znaków towarowych, tajemnic handlowych, know-how wytworzonych w trakcie realizacji Projektu.

Na dzień dzisiejszy nie ma umowy zawartej o prawach majątkowych. Na podstawie § 12 p. 1 Umowy można jedynie stwierdzić, że rezultaty będące przedmiotem praw własności będą stanowiły własność Lidera. Natomiast z § 12 p. 2 Umowy wynika, że w przypadku udzielenia pomocy publicznej podział praw majątkowych będzie proporcjonalny do kosztów kwalifikowanych poszczególnych uczestników konsorcjum.

Na podstawie Umowy dwustronnej (§ 12 p. 9) Wykonawca zobowiązał się do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych zapewniających skuteczne przejście na rzecz Lidera pełni praw autorskich majątkowych do opracowań z wynikami badań w nich zawartych, związanych z realizacją Projektu.

Należy w tym miejscu wskazać, że co do zasady konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Jakkolwiek ani w prawie cywilnym ani w prawie podatkowym nie występuje legalna definicja konsorcjum, przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), w ramach tzw. swobody umów.

W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum.

Przechodząc zatem na grunt prawa podatkowego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Dodać należy, że polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości wynikającej z art. 11 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, ze zm.), zgodnie z którym, po konsultacji z Komitetem ds. VAT każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.

Konsorcjum – w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego – nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum. Powyższego nie zmienia okoliczność, że w przypadku umów konsorcjum dopuszczalne jest zawarcie ustaleń, że rozliczenia gospodarcze i księgowe, w tym dotyczące podpisywania umów i wystawiania faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz podmiotów zamawiających te prace na podstawie zawartego z nimi kontraktu – będzie wystawiał wytypowany przez uczestników konsorcjum podmiot wiodący.

A zatem przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. Powyższe oznacza, że działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej, w tym także w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Wnioskodawca słusznie uznaje środki finansowe otrzymane z NCBiR za pośrednictwem Lidera oraz środki finansowe otrzymane od Lidera jako jego wkład własny na ten sam cel jako dotację niemającą bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług i niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt.: „Z treści wniosku wynika, że „Zgodnie z zapisami § 5 pkt 6 umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „I” dofinansowanie przekazane Wykonawcy oraz za jego pośrednictwem Współwykonawcom będącym Przedsiębiorcami, stanowi pomoc publiczną (...)”, przy czym – jak wskazał Wnioskodawca – posiada on status współwykonawcy. Ponadto z wniosku wynika, że „Partner naukowy i partner przemysłowy upoważniają Koordynatora (Lidera) do złożenia do NCBiR wniosku o dofinansowanie w imieniu Konsorcjum, (...) zawarcia na rzecz i w imieniu Partnerów uzgodnionej z nimi umowy na wykonanie i finansowanie Projektu, pośredniczenia w przekazywaniu Partnerom środków finansowych z NCBiR oraz ich rozliczaniu (...)”. Kto zatem jest Beneficjentem projektu, kto występuje i podpisuje umowę o dofinansowanie z NCBiR oraz kto jest podmiotem otrzymującym dofinansowanie z NCBiR – czy podmiotem tym jest Wnioskodawca (realizujący wyłącznie określoną część projektu) czy też Lider konsorcjum... Kto (jaki podmiot) odpowiada przed NCBiR za prawidłową realizację projektu i prawidłowe wykorzystanie otrzymanych środków...”, Wnioskodawca wskazał, że umowę o dofinansowanie z NCBiR podpisał Lider Konsorcjum. Podmiotem otrzymującym dofinansowanie jest Lider Konsorcjum, który następnie przekazuje je m.in. Wnioskodawcy. Za prawidłową realizację projektu i prawidłowe wykorzystanie środków odpowiada Lider Konsorcjum.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że w sprawie praw własności ma być zawarta odpowiednia umowa. Na dzień dzisiejszy nie jest ona podpisana. Natomiast rezultaty będące przedmiotem, praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w ramach Projektu, stanowią własność Lidera (§ 12 p. 1 Umowa z NCBiR).

W Umowie dwustronnej, zawartej pomiędzy Liderem a Wnioskodawcą, w ( § 12 p. 9) zapisano: ... Zgodnie z § 18 (a) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2010 Nr 215 poz. 1411 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązuje się do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych zapewniających skuteczne przejście na rzecz Lidera pełni praw autorskich majątkowych do opracowań z wynikami badań w nich zawartych, związanych z realizacją Projektu. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych zapewniających skuteczne przejście na rzecz Lidera pozostałych praw własności intelektualnej wytworzonych w ramach Projektu, w tym pełnię praw patentowych do jakichkolwiek wynalazków stworzonych w ramach Projektu. Wraz z dokonaną płatnością Lider uzyska prawo do dysponowania prawami majątkowymi, intelektualnymi/przemysłowymi, które to prawa Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Lidera stosowną umową (po zrealizowaniu Projektu).

Wnioskodawca wskazał, że na dzień dzisiejszy nie ma umowy zawartej o prawach majątkowych. Na podstawie § 12 p. 1 Umowy można jedynie stwierdzić, że rezultaty będące przedmiotem praw własności będą stanowiły własność Lidera. Natomiast z § 12 p. 2 Umowy wynika, że w przypadku udzielenia pomocy publicznej podział praw majątkowych będzie proporcjonalny do kosztów kwalifikowanych poszczególnych uczestników konsorcjum.

Na podstawie Umowy dwustronnej (§ 12 p. 9) Wykonawca zobowiązał się do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych zapewniających skuteczne przejście na rzecz Lidera pełni praw autorskich majątkowych do opracowań z wynikami badań w nich zawartych, związanych z realizacją Projektu.

Lider wykorzysta efekty projektu przede wszystkim dla siebie, budując nowe przekładnie lotnicze. Nie przewiduje się przekazania ich innemu podmiotowi.

Lider wnosi wkład własny na podstawie Umowy z NCBiR. Wkład własny do projektu wynika z ogólnych zasad dofinansowania projektów ze środków budżetowych i został zdefiniowany w programie I. realizowanym przez NCBiR. Wysokość kosztu własnego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych w związku z realizacją projektu. Wkład własny Lidera jest przeznaczony na to samo na co przeznaczone jest dofinansowanie z NCBiR, czyli na pokrycie kosztów realizacji projektu. Projekt jest finansowany w 50% ze środków publicznych w stosunku do kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 50% kosztów kwalifikowanych pokrywa Lider.

W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt.: „Na co dokładnie przeznaczane są środki pieniężne przekazywane Wnioskodawcy zgodnie z umową konsorcjum oraz umową o wykonanie i finansowanie projektu – na co przeznaczane są środki pochodzące z NCBiR a na co środki stanowiące wkład własny Lidera... Czy z tej puli środków (których...) finansowane jest uposażenie pracowników Wnioskodawcy...”, Wnioskodawca wskazał, że większość środków finansowych przekazanych Wnioskodawcy przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy, na zakupy składników potrzebnych do prowadzenia badań, na pokrycie kosztów udziału w konferencjach, na pokrycie usług zewnętrznych w postaci dostępu do urządzeń których Wnioskodawca nie posiada oraz na zakup aparatury do badań.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że jak już zaznaczono powyżej, aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

W przedmiotowej sprawie, jak podał Wnioskodawca, w sprawie praw własności ma być zawarta odpowiednia umowa. Na dzień dzisiejszy nie jest ona podpisana. Natomiast rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w ramach Projektu, stanowią własność Lidera.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Liderem a Wnioskodawcą, Wnioskodawca (Wykonawca) zobowiązuje się do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych zapewniających skuteczne przejście na rzecz Lidera pełni praw autorskich majątkowych do opracowań z wynikami badań w nich zawartych, związanych z realizacją Projektu. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych zapewniających skuteczne przejście na rzecz Lidera pozostałych praw własności intelektualnej wytworzonych w ramach Projektu, w tym pełnię praw patentowych do jakichkolwiek wynalazków stworzonych w ramach Projektu. Wraz z dokonaną płatnością Lider uzyska prawo do dysponowania prawami majątkowymi, intelektualnymi/przemysłowymi, które to prawa Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Lidera stosowną umową (po zrealizowaniu Projektu).

Wprawdzie Wnioskodawca wskazał, że na dzień dzisiejszy nie ma umowy zawartej o prawach majątkowych, jednak jednocześnie wskazał, że na podstawie umowy można stwierdzić, że rezultaty będące przedmiotem praw własności będą stanowiły własność Lidera. Ponadto, jak podał Wnioskodawca, z umowy wynika, że w przypadku udzielenia pomocy publicznej podział praw majątkowych będzie proporcjonalny do kosztów kwalifikowanych poszczególnych uczestników konsorcjum.

Wobec powołanych wyżej regulacji prawnych oraz przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że środki finansowe otrzymane od Lidera (czy to otrzymane najpierw przez Lidera od NCBiR czy też będące jego wkładem własnym) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie, w jakim będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu odpłatnie świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Lidera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy obejmujących przeniesienie przez Wnioskodawcę na rzecz Lidera praw majątkowych, intelektualnych/przemysłowych i wyników badań powstałych (uzyskanych) w związku z realizacją projektu.

Wprawdzie Wnioskodawca wskazał, że nie dokonuje żadnej sprzedaży towarów i nie świadczy żadnych usług na rzecz Lidera, w związku z tym otrzymane środki od Lidera nie stanowią zapłaty za jakiekolwiek świadczenie na rzecz Lidera, jak również zaznaczył, że środki finansowe otrzymane od Lidera nie stanowią zapłaty za przekazanie Liderowi prawa własności do wyników prac, jednakże w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której – jak podał Wnioskodawca – „Wraz z dokonaną płatnością Lider uzyska prawo do dysponowania prawami majątkowymi, intelektualnymi/przemysłowymi, które to prawa Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Lidera stosowną umową (po zrealizowaniu Projektu)”. Tym samym pomiędzy Wnioskodawcą a Liderem istnieje stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do świadczenia wzajemnego, bowiem z jednej strony Wnioskodawca zobowiązał się do przeniesienia na Lidera ww. praw, z drugiej strony Lider przekazuje Wnioskodawcy środki pieniężne przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektu.

Zatem w zakresie, w jakim przekazywane przez Lidera środki pieniężne na rzecz Wnioskodawcy będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu odpłatnie świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Lidera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Przy czym pozostaje bez znaczenia, czy będą to środki finansowe stanowiące wkład własny Lidera, czy też środki pochodzące z dofinansowania z NCBiR otrzymanego przez Lidera.

Tym samym brak jest podstaw do uznania środków finansowych otrzymywanych przez Wnioskodawcę od Lidera (zarówno pochodzących z NCBiR jak i z wkładu własnego Lidera) za dotację niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż środki te stanowią wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług przez Wnioskodawcę na rzecz Lidera polegające na przeniesieniu na Lidera praw majątkowych, intelektualnych/przemysłowych i wyników badań powstałych (uzyskanych) w związku z realizacją projektu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, że Wnioskodawca całość dofinansowania traktuje jako dotację, która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniu, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.