Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsorcjum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy, w świetle art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP, Wnioskodawca jako Lider Konsorcjum postępuje prawidłowo zaliczając do swoich przychodów podatkowych tylko tę część przychodów Konsorcjum, która zgodnie z postanowieniami Umowy Konsorcjum należna jest Wnioskodawcy (tj. odpowiada posiadanemu przez Wnioskodawcę Udziałowi w Konsorcjum) i nie zaliczając do swoich przychodów podatkowych tej części przychodów Konsorcjum, która zgodnie z postanowieniami Umowy Konsorcjum należna jest Spółdzielni (odpowiada Udziałowi Spółdzielni w Konsorcjum)?
2. Czy, w świetle art. 5 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 Ustawy o PDOP, Wnioskodawca jako Lider Konsorcjum postępuje prawidłowo stosując powyższą zasadę także do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (oraz ewentualnych zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku)?
3. Czy, w świetle art. 15 ust. 1 Ustawy o PDOP, Wnioskodawca jako Lider Konsorcjum postępuje prawidłowo nie zaliczając do swoich kosztów podatkowych tej części przychodów uzyskanych przez Konsorcjum (wpływających na rachunek bankowy Wnioskodawcy), którą zgodnie z postanowieniami Umowy Konsorcjum Wnioskodawca wypłaca (przekazuje) następnie drugiemu Partnerowi Konsorcjum - Spółdzielni?
Fragment:
Podmioty tworzące konsorcjum zachowują niezależność w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcjum partnerzy mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (lider), przy czym może to być jeden z konsorcjantów lub osoba trzecia. Konsorcjum nie posiada wspólnego majątku, a wszelkie płatności regulowane są za pośrednictwem lidera reprezentującego konsorcjum. Konsorcjum nie wymaga własnej księgowości, a jego działalność jest sumą działań jego uczestników (partnerów), które to działania (związane z nimi przychody i koszty) rejestrowane są w ich księgach i sprawozdaniach finansowych. Rozliczenia pomiędzy konsorcjantami są sprawą wewnętrzną konsorcjum i pozostają poza sferą rozliczeń z klientami konsorcjum. Przychody i koszty wykazywane przez Wnioskodawcę jako Lidera Konsorcjum W opinii Wnioskodawcy, Konsorcjum stanowi umowę "wspólnego przedsięwzięcia", o której mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP. W konsekwencji, dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym, o podziale między Partnerami przychodów i kosztów z tytułu udziału w Konsorcjum decydują postanowienia dotyczące podziału zysku zawarte w Umowie Konsorcjum. Powyższe wynika z wykładni art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).
2017
22
lut

Istota:
Zasadność wystawienia przez Wnioskodawcę faktur na zamawiającego za całość prac konsorcjum, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymywanych od konsorcjanta, dokumentowanie zwrotu zaakceptowanych kosztów wspólnych, dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz konsorcjanta
Fragment:
Konsorcjum tworzone będzie przez dwa podmioty: Wnioskodawcę oraz konsorcjanta. Zasady współpracy w ramach konsorcjum regulowane będą umową konsorcjum zawieraną pomiędzy Wnioskodawcą i konsorcjantem. Zgodnie z treścią planowanej umowy konsorcjum, utworzenie konsorcjum nie powoduje powstania jakiegokolwiek wspólnego majątku mającego charakter wspólności łącznej, nie powoduje zawiązania żadnego rodzaju spółki. Uczestnicy konsorcjum zachowują w ramach konsorcjum pełną odrębność i samodzielność. Zakres prac każdego z członków konsorcjum nie będzie co do zasady określany w umowie z zamawiającym, zamawiającego nie interesuje, który podmiot i w jakim zakresie wykona zlecone prace, z jego perspektywy za całość prac odpowie Wnioskodawca i to Wnioskodawca ma zapewnić wykonanie całości prac. Podział prac nie będzie również regulowany w umowie konsorcjum. Zgodnie z umową, Wnioskodawca będzie liderem konsorcjum, nie będzie pobierał jednakże wynagrodzenia za wykonywanie funkcji lidera. Lider konsorcjum ma za zadanie przede wszystkim reprezentować konsorcjum w relacji z zamawiającym oraz z podmiotami trzecimi w związku z podpisaniem umowy o świadczenie usług oraz w związku z późniejszą realizacją przedmiotu tej umowy.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania i dokumentowania rozliczeń dokonywanych między członkami konsorcjum
Fragment:
Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich działaniach niezwiązanych z konsorcjum, a w działaniach podejmowanych w ramach konsorcjum realizują wspólną politykę objętą porozumieniem. Tym samym konsorcjum nie stanowi odrębnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Jednocześnie ustalenia stron w ramach konsorcjum mogą dotyczyć różnych kwestii; np. zasad reprezentacji; sposobu rozliczenia danego przedsięwzięcia, podziału robót, udziału w zyskach i stratach itp. Umowa konsorcjum z reguły wiąże uczestników konsorcjum na czas określony najczęściej oznaczony osiągnięciem celu, dla którego zostało ono powołane. (...) Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż konsorcjum nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT), gdyż nie spełnia ustawowej definicji podatnika. W szczególności konsorcjum nie posiada osobowości prawnej, nie jest odrębną jednostką organizacyjną i nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej. Podatnikami są wyłącznie Uczestnicy Konsorcjum i Lider Konsorcjum, którzy jako równorzędne podmioty zobowiązały się do wykonania wspólnego przedsięwzięcia ”. W związku z powyższym (...)
2017
4
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania rozliczeń w ramach umowy Konsorcjum.
Fragment:
Jak wskazuje się w stanie faktycznym, wszelkie faktury kosztowe Partnerów Konsorcjum i zewnętrznych dostawców wystawiane są na Lidera Konsorcjum. Lider Konsorcjum, jako reprezentant Konsorcjum, wystawia Klientowi zbiorcze faktury, dokumentujące między innymi otrzymane zaliczki oraz realizację poszczególnych etapów Projektu przez Konsorcjum. Z kolei Partnerzy Konsorcjum zobowiązani będą do świadczenia wynikających z umowy usług na rzecz Konsorcjum, w szczególności projektowanie, nadzór, zarządzanie, administracja i inne podobne usługi. Z tytułu świadczonych usług Partnerzy będą otrzymywać umówione wynagrodzenie. Jednocześnie, jak wskazuje Spółka, funkcją Lidera jest także podział przychodów i kosztów Konsorcjum pomiędzy poszczególnych Partnerów Konsorcjum, według ich Udziału w Konsorcjum. Do kosztów Projektu zaliczają się przede wszystkim: - koszty usług świadczonych przez Partnerów Konsorcjum innych niż Lider Konsorcjum, którzy wystawili uprzednio faktury Liderowi Konsorcjum, - koszty towarów i usług dostarczanych przez centralę Lidera Konsorcjum (przenoszone na Konsorcjum na podstawie wewnętrznych not obciążeniowych) oraz - koszty towarów i usług nabywanych przez Lidera Konsorcjum w imieniu Konsorcjum.
2017
1
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności przekazania przez Wnioskodawczynię, M S.A. części przychodów w ramach zawartej Umowy konsorcjum oraz odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Odnosząc się do przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy wskazać, że co do zasady konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Jakkolwiek ani w prawie cywilnym, ani w prawie podatkowym nie występuje legalna definicja konsorcjum, przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 353 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), w ramach tzw. swobody umów. W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcjum podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia).
2017
11
sty

Istota:
W zakresie dokumentowania otrzymanego przez Partnera Konsorcjum wynagrodzenia uzyskanego przez Konsorcjum z tytułu prowadzonej działalności w zakresie handlu detalicznego
Fragment:
Zasada reprezentowania Konsorcjum przez Lidera nie będzie wpływać na relacje każdego z Partnerów z usługodawcami / dostawcami świadczącymi czynności na potrzeby danego Partnera (w tym, w zakresie zadań realizowanych przez niego jako Partnera Konsorcjum), jak również usługobiorcami / nabywcami towarów od danego Partnera. Spółka, jako Lider Konsorcjum, będzie koordynować wszelkie działania wykonywane przez Partnerów w ramach Konsorcjum. W szczególności, o ile co innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, Spółka jako Lider Konsorcjum jest upoważniona do: koordynowania działań Partnerów oraz uszczegóławiania zakresu czynności wykonywanych przez każdego z Partnerów w ramach Konsorcjum, negocjowania treści i zawierania (zmieniania) dla potrzeb i w imieniu Konsorcjum umów i porozumień podmiotami trzecimi, składania w imieniu Konsorcjum oraz Partnerów oświadczeń związanych z działalnością Konsorcjum i przekazywania dokumentów z tym związanych, planowania i wdrażania dla potrzeb działalności prowadzonej przez Konsorcjum wszelkich działań marketingowych, reklamowych i promocyjnych, wystawiania dokumentów rozliczeniowych, w tym, faktur VAT dotyczących działalności prowadzonej przez Konsorcjum, odbierania wynagrodzenia należnego Konsorcjum (Partnerom) udokumentowanego takimi dokumentami rozliczeniowymi, w tym, fakturami VAT. Wnioskodawca jako Partner Konsorcjum (...)
2017
4
sty

Istota:
Opodatkowaniu podlega dostawa towarów (usług) wykonywana pomiędzy partnerami w ramach podziału zadań w konsorcjum. Podstawą opodatkowania dla czynności dokonywanych między członkami konsorcjum w związku z wykonywaniem zadania dla zamawiającego będzie zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wszystko co stanowi zapłatę tj. kwoty wynikające z rozliczenia pomiędzy MZ i MZRP przychodów i kosztów.
Fragment:
Wynagrodzeniem lidera za dostawy/świadczenia na rzecz partnera konsorcjum jest przy tym kwota, którą (zgodnie z umową konsorcjum) lider obciąża partnera, a więc wynikająca z rozliczenia kosztów konsorcjum. Identycznie, jeżeli to partner konsorcjum nabywa towary lub usługi na potrzeby konsorcjum, ponosząc z tego tytułu określone koszty, to sytuacja, w której partner obciąża tymi kosztami w odpowiedniej części (wynikającej z umowy konsorcjum) lidera, powinna być traktowana jako „ odsprzedaż ” (częściowa) realizowana przez partnera na rzecz lidera konsorcjum - podlegająca opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT. W tej sytuacji to lider konsorcjum staje się (obok partnera konsorcjum) beneficjentem towarów/usług nabytych na potrzeby konsorcjum przez partnera. Wynagrodzeniem partnera za dostawy/świadczenia na rzecz lidera konsorcjum jest przy tym w takim przypadku kwota, którą (zgodnie z umową konsorcjum) partner obciąża lidera (lub którą lider uznaje partnera), a więc wynikająca z rozliczenia kosztów konsorcjum. Konkluzje powyższe pozostają aktualne nie tylko w odniesieniu do kwot wynikających z rozliczenia kosztów, które mają charakter zewnętrzny, a więc wynikają z nabyć towarów i usług na potrzeby konsorcjum od podmiotów zewnętrznych (dostawców i usługodawców konsorcjum), lecz identycznie dotyczą także kosztów wynikających ze świadczeń i dostaw wykonywanych - dla realizacji wspólnego zadania - przez poszczególnych konsorcjantów własnymi siłami i środkami.
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowaniu podlega dostawa towarów (usług) wykonywana pomiędzy partnerami w ramach podziału zadań w konsorcjum. Podstawą opodatkowania dla czynności dokonywanych między członkami konsorcjum w związku z wykonywaniem zadania dla zamawiającego będzie zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wszystko co stanowi zapłatę tj. kwoty wynikające z rozliczenia pomiędzy MZ i MZRP przychodów i kosztów.
Fragment:
Wynagrodzeniem lidera za dostawy/świadczenia na rzecz partnera konsorcjum jest przy tym kwota, którą (zgodnie z umową konsorcjum) lider obciąża partnera, a więc wynikająca z rozliczenia kosztów konsorcjum. Identycznie, jeżeli to partner konsorcjum nabywa towary lub usługi na potrzeby konsorcjum, ponosząc z tego tytułu określone koszty, to sytuacja, w której partner obciąża tymi kosztami w odpowiedniej części (wynikającej z umowy konsorcjum) lidera, powinna być traktowana jako „ odsprzedaż ” (częściowa) realizowana przez partnera na rzecz lidera konsorcjum - podlegająca opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT. W tej sytuacji to lider konsorcjum staje się (obok partnera konsorcjum) beneficjentem towarów/usług nabytych na potrzeby konsorcjum przez partnera. Wynagrodzeniem partnera za dostawy/świadczenia na rzecz lidera konsorcjum jest przy tym w takim przypadku kwota, którą (zgodnie z umową konsorcjum) partner obciąża lidera (lub którą lider uznaje partnera), a więc wynikająca z rozliczenia kosztów konsorcjum. Konkluzje powyższe pozostają aktualne nie tylko w odniesieniu do kwot wynikających z rozliczenia kosztów, które mają charakter zewnętrzny, a więc wynikają z nabyć towarów i usług na potrzeby konsorcjum od podmiotów zewnętrznych (dostawców i usługodawców konsorcjum), lecz identycznie dotyczą także kosztów wynikających ze świadczeń i dostaw wykonywanych - dla realizacji wspólnego zadania - przez poszczególnych konsorcjantów własnymi siłami i środkami.
2016
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zapłatę premii
Fragment:
Nadto celem Przedsięwzięcia jest realizacja celu publicznego, a zarazem jednego z podstawowych zadań własnych Gminy, wynikającej z Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o gospodarce komunalnej oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami, jakim jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. ” Stosownie do Umowy PPP Uczestnicy Konsorcjum są solidarnie zobowiązani i odpowiedzialni w stosunku do Gminy m.in. za realizację przedsięwzięcia. Solidarna odpowiedzialność Uczestników Konsorcjum oznacza również, że obowiązki i zobowiązania obciążające Konsorcjum na podstawie Umowy PPP obciążają również wszystkich Uczestników Konsorcjum. Wkładem własnym Gminy w ramach przedsięwzięcia będą m. in.: Nieruchomości objęte Przedwstępną Warunkową Umową Sprzedaży Nieruchomości, które zostaną sprzedane na rzecz Uczestników Konsorcjum na podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości, na których Konsorcjum będzie realizowało Obiekty Celu Komercyjnego; Nieruchomości, których właścicielem jest Gmina i które zostaną udostępnione Konsorcjum na czas realizacji Przedsięwzięcia w celu wykonania przez Konsorcjum Obiektów Celu Publicznego, a w zakresie Obiektów Celu Publicznego, które zostaną przekazane Konsorcjum na Okres Utrzymania i Zarządzania nieruchomości zostaną udostępnione Konsorcjum również na ten okres. Zgodnie z Umową PPP Konsorcjum zobowiązane jest korzystać z wkładu własnego wniesionego przez Gminę w ramach przedsięwzięcia zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Umowie, w szczególności w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, na warunkach, zasadach i w celu określonym w Umowie oraz zgodnie z przepisami Prawa.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie rozliczeń dokonywanych między członkami konsorcjum.
Fragment:
Na mocy jej postanowień Uczestnicy Konsorcjum zobowiążą się współdziałać w świadczeniu usług na rzecz klientów Konsorcjum, tj. realizować wszelkie projekty wynikające z kontraktu zawartego pomiędzy Konsorcjum, a Zamawiającym, wykorzystując przy tym posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz dokładając wszelkiej staranności zawodowej. Konsorcjum będzie funkcjonowało na następujących zasadach: Konsorcjum będzie zobowiązane wobec Zamawiającego do realizacji Projektu w zamian za ustalone wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie Konsorcjum). Strony Konsorcjum zamierzają w Umowie Konsorcjum powołać „ Lidera ” Konsorcjum. W takim przypadku Lider Konsorcjum będzie działać we własnym imieniu oraz w imieniu Stron Konsorcjum, jako organizator i koordynator wszelkich czynności w ramach realizacji Projektów, objętych zakresem Umowy Konsorcjalnej. W tym zakresie Lider będzie reprezentował Konsorcjum w relacjach z Zamawiającymi. W przypadku, gdy Spółka będzie Liderem, Konsorcjum będzie się rozliczało na następujących zasadach: Kancelaria, jako Lider będzie uprawniona i zobowiązana do wystawiania wszystkich faktur na Zamawiającego z tytułu prac wykonywanych przez Konsorcjum w zakresie projektów.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konsorcjum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.