Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsorcjum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
VAT - w zakresie rozliczenia przez uczestników konsorcjum otrzymanej kwoty dofinansowania od NCBiR oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Wskazać należy, że środki finansowe przekazywane przez lidera konsorcjum na rzecz pozostałych uczestników konsorcjum nie są dystrybuowane na podstawie odrębnego tytułu. Są to środki finansowane stanowiące wsparcie finansowe udzielone przez NCBiR na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w ramach danego projektu przyznane wszystkim członkom konsorcjum na podstawie umowy zawartej pomiędzy członkami konsorcjum a NCBiR. Lider konsorcjum pełni w tym przypadku jedynie funkcję techniczną dystrybutora tychże środków pomiędzy pozostałych uczestników konsorcjum. Środki te są dystrybuowane przez lidera konsorcjum zgodnie z ustalonym pomiędzy uczestnikami konsorcjum podziałem. Przykładowo jeżeli umowa zawarta pomiędzy danym konsorcjum a NCBiR określa, że NCBiR udzieli wsparcia finansowego członkom konsorcjum na realizację projektu w wysokości 100 jednostek pieniężnych to przykładowo tylko 60 jednostek pieniężnych jest przyznanych na sfinansowanie wydatków poniesionych przez lidera konsorcjum w ramach realizacji tego projektu. Pozostałe 40 jednostek pieniężnych jest natomiast przyznanych na pokrycie wydatków poniesionych przez pozostałych uczestników konsorcjum w ramach realizacji tego projektu. Powyższe (...)
2017
13
gru

Istota:
W zakresie możliwości dokumentowania rozliczeń dokonywanych z Bankiem, jako liderem Konsorcjum, za pomocą dokumentów księgowych innych niż faktury.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami Umowy Konsorcjum, Bank został powołany na Lidera Konsorcjum i pełnomocnika Konsorcjum upoważnionego do samodzielnego reprezentowania Konsorcjum w stosunkach z podmiotami trzecimi. W szczególności, Bank jako Lider został upoważniony do negocjowania treści i zawarcia w imieniu Konsorcjum (Partnerów Konsorcjum) Umowy Agencyjnej z ZU, składania ZU w imieniu Konsorcjum (Partnerów Konsorcjum) wszelkich oświadczeń związanych z Umową Agencyjną oraz zawierania w imieniu Konsorcjum (Partnerów Konsorcjum) wszelkich aneksów, zmian lub porozumień dotyczących Umowy Agencyjnej, jak również podejmowania decyzji o rozwiązaniu Umowy Agencyjnej. Także Bank, jako Lider Konsorcjum, został upoważniony do wystawiania na rzecz ZU faktur VAT zawierających sumaryczne informacje finansowe dotyczące wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu czynności wykonywanych na rzecz ZU. Na podstawie ww. faktur, ZU wypłacają wynagrodzenie za czynności wykonywane przez Konsorcjum – zgodnie z Umową Konsorcjum, do otrzymywania od ZU wynagrodzenia należnego Konsorcjum (Partnerom Konsorcjum) upoważniony został Bank jako Lider. Zgodnie z życzeniem ZU oraz zgodną wolą Partnerów Konsorcjum, wszelkie rozliczenia pomiędzy Konsorcjum a ZU mają być dokonywane wyłącznie przez Bank działający w charakterze Lidera.
2017
13
gru

Istota:
Rozliczenie ustalonego procenta przychodów przypadającego na Spółkę w ramach Konsorcjum i jego dokumentowania.
Fragment:
W ramach powyższej współpracy funkcję lidera Konsorcjum będzie pełnił Sp. z o.o. (dalej jako: „ Lider Konsorcjum ” lub „ Lider ”). Wnioskodawca będzie uczestnikiem zawiązanego Konsorcjum, działającym w charakterze merytorycznego partnera (dalej łącznie, jako: „ Partnerzy ”). W zakresie podziału kosztów związanych z realizacją celów Konsorcjum, każda ze stron umowy będzie zobowiązana do pokrycia kosztów ww. zadań, za które jest odpowiedzialna. Płatności otrzymywane przez Konsorcjum od usługobiorców będą dokonywane na rachunek lub do kasy Lidera oraz dokumentowane fakturami. Następnie będą dzielone przez Lidera Konsorcjum pomiędzy Lidera i Partnerów w ustalonym stosunku procentowym, wskazanym w Umowie Konsorcjum, w odniesieniu do każdego ze zrealizowanych zadań. Przy czym ustalony przez Strony umowy podział procentowy przychodów wynika z rozkładu obowiązków i kosztów na poszczególnych uczestników Konsorcjum. Ustalony procent przychodów należny Wnioskodawcy ma odzwierciedlać liczbę obowiązków Spółki w ramach Konsorcjum i udział w budżetowanych kosztach przedsięwzięcia. Po każdym miesiącu Partnerzy wystawią dla Lidera Konsorcjum dokumenty rozliczeniowe, w celu wypłaty przez Lidera przypadającego tym podmiotom procenta przychodu osiągniętego przez Konsorcjum.
2017
7
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od partnerów Konsorcjum.
Fragment:
Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlanych i budowlano-montażowych świadczonych w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego na podstawie umowy konsorcjum
Fragment:
W tym celu Spółka zawiera i będzie zawierać umowy konsorcjum (dalej „ Umowa konsorcjum ”). Umowa konsorcjum podpisywana jest pomiędzy niezależnymi podmiotami, w których uczestnicy konsorcjum (dalej „ Uczestnicy konsorcjum ”) zobowiązują się do wspólnego działania celem urzeczywistnienia konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego. W Umowie konsorcjum Uczestnicy konsorcjum udzielają jednemu z uczestników - Liderowi - pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum przed zamawiającym usługę (dalej „ Zamawiający ”). Pozostali Uczestnicy konsorcjum w treści niniejszego wniosku mogą być również nazywani Partnerami. Zgodnie z zapisami Umowy konsorcjum, Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie projektu. Z kolei, poszczególny Uczestnik konsorcjum jest władny powierzyć podwykonawcy wykonanie czynności, do których się zobowiązał. W dalszym ciągu jednak, to powierzający czynności podwykonawcy Uczestnik Konsorcjum jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób podwykonawca wykona określone prace. Co istotne, zatrudnienie podwykonawcy wymaga zgody podmiotu zamawiającego usługę (ewentualna zgoda pozostałych Uczestników konsorcjum pozostaje bez wpływu na powierzenie danych czynności podwykonawcy).
2017
6
gru

Istota:
Lider konsorcjum (Wnioskodawca) nie jest podatnikiem podatku VAT zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego na zasadzie odwrotnego obciążenia z tytułu rozliczenia z Partnerem odpowiadającego udziałowi stron w konsorcjum (faktura wystawiona przez Partnera w wysokości ustalonej jako procent w stosunku do faktur wystawionych co miesiąc przez Lidera dla inwestora) jak również nie jest podatnikiem w związku z obciążeniem Partnera poniesionymi kosztami.
Fragment:
To z postanowień konkretnych umów konsorcjów będzie wynikał sposób jego organizacji i rozliczeń pomiędzy jego członkami a inwestorem, jak również zakres usług świadczonych przez poszczególnych członków konsorcjum. Należy wskazać, że konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. W prawie cywilnym ani w prawie podatkowym nie występuje definicja konsorcjum, jednakże przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 353 ¹ ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), w ramach tzw. swobody umów. W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia).
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności rozliczenia wspólnych ryzyk i szans pomiędzy Uczestnikami Konsorcjum.
Fragment:
We wniosku złożonym przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej Spółka, Strona, Partner, Uczestnik Konsorcjum) oraz Zainteresowani: Z. SA oraz T. SA (dalej: Strony, Partnerzy, Uczestnicy Konsorcjum) zawarli UMOWĘ KONSORCJUM (dalej: Umowa Konsorcjum), w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie przez spółkę X. SA zamówienia pod nazwą: „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr (...) na odcinku (...) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ”. Spółka X. SA (dalej: Inwestor, Zamawiający) dokonał wyboru oferty złożonej przez Uczestników Konsorcjum i podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót ww. zakresie. Partnerzy Konsorcjum zawarli ponadto Umowę wykonawczą uszczegóławiającą niektóre postanowienia dotyczące Umowy Konsorcjum. Wnioskodawca oraz Z. są partnerami Konsorcjum, natomiast T. pełni rolę Lidera Konsorcjum. Lidera i Partnerów określa się mianem Konsorcjum. Oprócz Wnioskodawcy i Zainteresowanych w Konsorcjum uczestniczą także inni Partnerzy. Zarówno Wnioskodawca jak i Zainteresowani są czynnymi podatnikami VAT. Zawarcie Umowy Konsorcjum nie miało na celu powstania nowego podmiotu gospodarczego, lecz stanowiło porozumienie stron w zakresie wspólnej realizacji zamówienia publicznego.
2017
6
gru

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum oraz sposobu ich dokumentowania.
Fragment:
Strony ustaliły, iż koszty obciążające Konsorcjum w związku z realizacją Inwestycji będą obciążać Lidera oraz Uczestnika Konsorcjum w częściach równych. Z kolei, zysk konsorcjum rozumiany będzie jako zysk Lidera Konsorcjum osiągany w wyniku realizacji Inwestycji. Zysk brutto Lidera Konsorcjum będzie zaś dzielony między Lidera i Uczestnika Konsorcjum w częściach równych, rozliczony i wypłacony w terminie 30 dni po sprzedaży ostatnich budowanych i remontowanych powierzchni. Strony ustaliły ponadto, iż wszelkie wydatki i należności pieniężne Konsorcjum będą realizowane wyłącznie z i na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum. Lider zobowiązany został do prowadzenia odrębnego rozliczenia księgowego dla Inwestycji. W ramach realizacji przychodów, po uzyskaniu zgody uczestników Konsorcjum, Lider miał być uprawniony do wypłaty zaliczek na poczet zysków z Inwestycji Uczestnikom Konsorcjum. Zgodnie z ustaleniami stron Konsorcjum, po realizacji kluczowych etapów Inwestycji dochodziło do sukcesywnego podziału zysku z Umowy Konsorcjum. Z uwagi na wyraźne żądanie wystawiania faktur ze strony Lidera Konsorcjum, co do sposobu dokumentowania rozliczeń zysku w Konsorcjum, w dniu 30 września 2008 r. wystawiła Pani na rzecz Lidera pierwszą fakturę VAT nr na kwotę brutto 2.440.000,00 zł.
2017
3
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych w ramach konsorcjum usług ubezpieczeniowych.
Fragment:
Jako Lider Konsorcjum, Bank będzie upoważniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Konsorcjum oraz reprezentowania Konsorcjum w stosunkach zewnętrznych, w ramach wykonywania celu Konsorcjum. Bank, w ramach wykonywania celu Konsorcjum, upoważniony będzie w szczególności do reprezentowania Partnerów Konsorcjum wobec ZU oraz osób trzecich, koordynowania i monitorowania realizacji zadań wynikających z Umowy Konsorcjum oraz Umowy Agencyjnej, zapewnienia udziału Partnerów Konsorcjum w wykonywaniu zadań mających na celu realizację celu Konsorcjum, w tym do przekazywania Partnerom Konsorcjum wszelkich informacji niezbędnych do realizacji celu Konsorcjum. Bank, jako Lider Konsorcjum, na podstawie Umowy Agencyjnej, upoważniony będzie również do wystawiania na rzecz ZU zbiorczych dokumentów rozliczeniowych (not księgowych lub faktur) zawierających sumaryczne informacje finansowe dotyczące wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu czynności wykonywanych na rzecz ZU. Na podstawie ww. dokumentów rozliczeniowych, ZU wypłacać będzie wynagrodzenie za czynności wykonywane przez Konsorcjum - zgodnie z Umową Konsorcjum, do odbierania od ZU wynagrodzenia należnego Konsorcjum (Partnerom Konsorcjum) upoważniony będzie Bank jako Lider Konsorcjum. Strony wskażą w Umowie Konsorcjum, że w ramach realizacji celu Konsorcjum, Partnerzy Konsorcjum zobowiązują (...)
2017
24
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczeń realizowanych w ramach konsorcjum
Fragment:
Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. W prawie cywilnym ani w prawie podatkowym nie występuje definicja konsorcjum, jednakże przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 353 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), w ramach tzw. swobody umów. W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia).
2017
24
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konsorcjum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.