Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsorcjum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie realizowanych przez Wnioskodawcę świadczeń opisanych w pkt 1 wniosku, w zakresie opodatkowania realizowanych przez Wnioskodawcę świadczeń opisanych w pkt 2 wniosku, w zakresie opodatkowania realizowanych przez Wnioskodawcę świadczeń opisanych w pkt 3 wniosku, w zakresie opodatkowania realizowanych przez Wnioskodawcę świadczeń opisanych w pkt 4 wniosku.
Fragment:
Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Zatem, skoro Wnioskodawca – w zdarzeniu przyszłym 2 – występując w roli partnera konsorcjum będzie fakturował swoją część prac na lidera konsorcjum, natomiast lider konsorcjum będzie uprawniony do wystawiania na Inwestora faktur w imieniu konsorcjum należy stwierdzić, że Wnioskodawca (partner konsorcjum) będzie w tym schemacie występował w charakterze podwykonawcy lidera konsorcjum, działającego w takim przypadku jako główny wykonawca względem Inwestora.
2018
14
mar

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlano-montażowych realizowanych w ramach konsorcjum
Fragment:
Lider Konsorcjum będzie pełnić jedynie dodatkowo rolę pełnomocnika Konsorcjum w kontaktach z Inwestorem (w zakresie ściśle w umowie Konsorcjum oznaczonym), co będzie miało na celu jedynie uproszczenie procedur i zasad w kontakcie Konsorcjum z Inwestorem. Ustalenie, że faktury za cały zakres prac wykonanych przez Konsorcjum będą wystawiane na rzecz Inwestora wyłącznie przez Lidera Konsorcjum również ma na celu jedynie uproszczenie tych rozliczeń. Przepisy prawa nie zakazują dokonywania przez członków Konsorcjum wzajemnych rozliczeń w sytuacji, gdy wyłącznie Lider Konsorcjum wystawia faktury na rzecz Inwestora. Oznacza to, że prawo dopuszcza wystawienie faktury VAT przez członka Konsorcjum na rzecz Lidera Konsorcjum pomimo faktu, że usługi świadczone przez członków Konsorcjum nie są de facto świadczone na rzecz Lidera Konsorcjum, ale na rzecz Inwestora. Sam więc fakt wystawienia faktury na rzecz Lidera Konsorcjum przez Członka Konsorcjum nie będzie oznaczał zmiany statusu członka Konsorcjum w ramach umowy zawartej przez Członków Konsorcjum (w tym Lidera) z Inwestorem. Członek Konsorcjum nie stanie się podwykonawcą tylko dlatego, że wystawia faktury VAT na Lidera - faktury te bowiem dokumentują zakres prac wykonany w ramach Konsorcjum na rzecz Inwestora. Należy podkreślić, że jedynie w stosunkach wewnętrznych Lider Konsorcjum i Członkowie Konsorcjum przyjmą na siebie odpowiedzialność za własny zakres prac.
2018
9
mar

Istota:
Brak opodatkowania rozliczeń pomiędzy liderem a partnerem konsorcjum, brak wystąpienia importu usług oraz sposób dokumentowania tych rozliczeń.
Fragment:
Zarówno Spółka, jak i Członek Konsorcjum, samodzielnie ponoszą ryzyka gospodarcze i finansowe związane udziałem w konsorcjum, a także samodzielnie pokrywają koszty związane z realizacją projektu (np. związane z zatrudnieniem ekspertów lub podwykonawców), o ile Umowa Konsorcjum nie stanowi inaczej. Wynagrodzenie za czynności wykonane przez obu członków konsorcjum będzie wpływało na rachunek bankowy Spółki jako lidera konsorcjum. Następnie Spółka będzie wypłacać na rzecz Partnera należny mu udział z tytułu czynności wykonywanych w ramach konsorcjum w wysokości wynikającej z Umowy Konsorcjum. Z uwagi na fakt, że członkowie konsorcjum nie świadczą sobie nawzajem żadnych usług, rozliczenie pomiędzy Spółką, jako liderem konsorcjum, oraz Partnerem następuje na podstawie not księgowych wystawianych przez Partnera na Spółkę, proporcjonalnie do udziału przypadającego Partnerowi w przychodach określonego w Umowie Konsorcjum. W przypadku gdy Zamawiający z jakiegokolwiek powodu zatrzyma część wynagrodzenia należnego konsorcjum, kwota zatrzymanego wynagrodzenia będzie alokowana pomiędzy Spółkę i Partnera proporcjonalnie do udziałów w konsorcjum. W razie konieczności uiszczenia na rzecz Zamawiającego jakichkolwiek kar umownych lub odszkodowań, zapłaty dokona ta strona Umowy Konsorcjum, która jest odpowiedzialna za wystąpienie przesłanek do powstania ww. roszczenia.
2018
6
mar

Istota:
Obowiązek wykazania przez lidera konsorcjum wartości usług świadczonych przez wszystkich członków konsorcjum oraz zwolnienie od podatku świadczonych w ramach konsorcjum usług ubezpieczeniowych.
Fragment:
Zgodnie z umową agencyjną i dystrybucyjną lider Konsorcjum, czyli Spółka, wystawia fakturę na 100% prowizji należnej Konsorcjum. Następnie konsorcjant wystawia na lidera Konsorcjum fakturę VAT na przypadającą część prowizji. Usługa dokumentowana przez Wnioskodawcę, jako leadera Konsorcjum, fakturą VAT na rzecz Ubezpieczyciela podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o VAT. Dla przeprowadzenia analizy prawnej, która doprowadziła Wnioskodawcę do powyższego wniosku konieczna jest: analiza charakteru konsorcjum z punktu widzenia VAT; analiza świadczeń wykonywanych przez konsorcjum. Ad 1) Charakter prawny konsorcjum. Konsorcjum w przepisach VAT i praktyce stosowania przepisów o VAT. Przepisy Ustawy o VAT nie odnoszą się do pojęcia konsorcjum. Analiza definicji podatnika w art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT wskazuje, że jest nim osoba fizyczna, prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, wykonujący samodzielne działalność gospodarczą. Konsorcjum nie spełnia przesłanek definicji podatnika, niemniej nie jest wykluczone, że status podatnika VAT mogą mieć konsorcjanci. „ Z konsekwencji ”, powstaje wątpliwość, czy rozliczenia dokonywane pomiędzy konsorcjantami należy uznać za rozliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (dostaw towarów, świadczenia usług) czy też są to rozliczenia niestanowiące takiego wynagrodzenia.
2018
2
mar

Istota:
Dokumentowanie rozliczeń pomiędzy członkiem i liderem konsorcjum.
Fragment:
To z postanowień konkretnej umowy konsorcjum wynika sposób jego organizacji i rozliczeń pomiędzy jego członkami a inwestorem, jak również zakres usług świadczonych przez poszczególnych członków konsorcjum. W prawie cywilnym ani w prawie podatkowym nie występuje definicja konsorcjum, jednakże przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), w ramach tzw. swobody umów. W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum.
2018
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczenia sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 42.22.23.0 w skład którego wchodzą: dostawy i prace montażowe, uruchomienia i szkolenia z branży elektroenergetycznej.
Fragment:
Jak wskazano w preambule Kontraktu wykonawcą robót jest konsorcjum firm S., I. oraz E. (dalej – Konsorcjum), które są solidarnie odpowiedzialne za jego realizację. Konsorcjum jest reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa przez S. 3. Zgodnie z postanowieniami Umowy Konsorcjum: każdy z członków Konsorcjum działa na własny rachunek w zakresie wynikającym z realizacji Umowy Konsorcjum i nie jest upoważniony do wiązania umownego pozostałych członków Konsorcjum, wobec Zamawiającego członkowie Konsorcjum występują jako konsorcjum działające pod nazwą „ Konsorcjum firm S.-I.-E. ”, poza Konsorcjum, w zakresie wynikającym z realizacji Umowy Konsorcjum, członkowie Konsorcjum zawsze występują odrębnie i indywidualnie, działając we własnym imieniu i na swoją rzecz. Ponadto, w myśl Umowy Konsorcjum członkowie Konsorcjum są solidarnie związani warunkami oferty przetargowej oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego w związku z realizacją prac na podstawie Kontraktu. Zgodnie z zapisami ww. umowy, względem siebie członkowie Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu ponoszą odpowiedzialność oddzielnie, wynikającą z zakresów zadań, które realizują. Wewnętrzny stosunek między członkami Konsorcjum jest taki, jak gdyby każdy z nich złożył własną ofertę i zawarł własną umowę dot. zakresów prac, które realizuje.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności rozliczenia kosztów pomiędzy N (liderem) a Spółką oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez lidera w związku z tymi czynnościami
Fragment:
Sąd zauważył też, że w przedstawionych we wniosku okolicznościach, brak jest takiego stosunku prawnego, z którego wynikałaby wzajemność świadczenia Lidera konsorcjum przybierającego postać rozdziału kosztów i przychodów całego przedsięwzięcia. Jednocześnie umowa konsorcjum nie stanowi stosunku prawnego, w którym podział przychodów i kosztów pomiędzy partnerami konsorcjum stanowiłby wynagrodzenie za dostarczane na rzecz konsorcjum przez jej partnerów towary i usługi. Wnioskodawca otrzymując przychód od Lidera konsorcjum nie otrzymuje w istocie żadnego świadczenia od Lidera, lecz odbiera należne od Zamawiającego wynagrodzenie (odpowiada, zgodnie z umową przed Zamawiającym a nie Liderem Konsorcjum za wykonanie zamówienia), które tylko dla pewnego usprawnienia relacji pomiędzy Partnerami konsorcjum a Zamawiającym, dokonywane jest poprzez Lidera konsorcjum. W konsekwencji, zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie podział przychodów i kosztów Konsorcjum dokonywany przez Partnerów Umowy o Współpracę stosownie do ich udziału we wspólnym przedsięwzięciu (konsorcjum), nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług, w rozumieniu art. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Wskutek powyższego wniosek Strony wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: G. jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem macedońskim, posiadającą siedzibę w Macedonii (dalej: „ Spółka ”).
2018
15
lut

Istota:
PIT - zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczeń realizowanych w ramach umowy konsorcjum obejmujących wartość robót budowlanych oraz wartość urządzeń i materiałów dostarczonych na plac budowy.
Fragment:
Lider jest odpowiedzialny za bezpośrednie relacje z Zamawiającym, w tym za rozliczenia finansowe pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym. Y. oraz Z. są partnerami Konsorcjum. Zarówno Wnioskodawca jak i Zainteresowani są czynnymi podatnikami VAT. Oprócz Wnioskodawcy i Zainteresowanych w Konsorcjum uczestniczą także inni partnerzy. Zgodnie z umową zawartą między Konsorcjum a Inwestorem, Konsorcjum jako Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach projektu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIIS) 5.2-5. Zgodnie z umową zawartą między Konsorcjum a Inwestorem (dalej: Umowa, Kontrakt) oraz zgodnie z umową konsorcjum, zawartą między uczestnikami Konsorcjum (dalej: Umowa Konsorcjum) wszelkie rozliczenia z Zamawiającym z tytułu realizacji zamówienia, włączając w to również wystawianie faktur, dokonywane będą w imieniu Konsorcjum wyłącznie przez Lidera, a płatności dokonywane będą przez Zamawiającego na rachunek powierniczy. Zgodnie z Umową Konsorcjum partnerzy Konsorcjum (każdy działając indywidualnie) dostarczą Liderowi Konsorcjum wystarczających i szczegółowych informacji w odpowiednim czasie, dotyczących postępu swojego zakresu prac oraz w odpowiednim czasie dostarczą Liderowi Konsorcjum faktury za zakres prac wykonanych w danym okresie rozliczeniowym - tak aby Lider Konsorcjum mógł fakturę zweryfikować i załączyć do wystawionej przez niego faktury za całość prac wykonanych przez Konsorcjum w danym okresie rozliczeniowym, celem wystawienia i dostarczenia Zamawiającemu faktury zgodnie z Umową.
2018
8
lut

Istota:
VAT - w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczeń realizowanych w ramach konsorcjum.
Fragment:
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm S., I. oraz E., które są solidarnie odpowiedzialne za jego realizację. Konsorcjum jest reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa przez S. Zgodnie z postanowieniami Umowy Konsorcjum: każdy z członków Konsorcjum działa na własny rachunek w zakresie wynikającym z realizacji Umowy Konsorcjum i nie jest upoważniony do wiązania umownego pozostałych członków Konsorcjum, wobec Zamawiającego członkowie Konsorcjum występują jako konsorcjum działające pod nazwą „ Konsorcjum firm... ”, poza Konsorcjum, w zakresie wynikającym z realizacji Umowy Konsorcjum, członkowie Konsorcjum zawsze występują odrębnie i indywidualnie, działając we własnym imieniu i na swoją rzecz. Ponadto, w myśl Umowy Konsorcjum członkowie Konsorcjum są solidarnie związani warunkami oferty przetargowej oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego w związku z realizacją prac na podstawie Kontraktu. Zgodnie z zapisami ww. umowy, względem siebie członkowie Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu ponoszą odpowiedzialność oddzielnie, wynikającą z zakresów zadań, które realizują. Wewnętrzny stosunek między członkami Konsorcjum jest taki, jak gdyby każdy z nich złożył własną ofertę i zawarł własną umowę dot. zakresów prac, które realizuje.
2018
8
lut

Istota:
W zakresie ustalenia właściwych rozliczeń konsorcjum odnośnie wystawienia faktury przez Lidera na całość zamówienia
Fragment:
W stanie faktycznym sprawy przyjęto model, w którym Wnioskodawca wraz z dwoma innymi podatnikami firmy założyli konsorcjum reprezentowane na zewnątrz przez Wnioskodawcę jako Lidera Konsorcjum. Umowa konsorcjum precyzyjnie określa podział obowiązków oraz kwotę wynagrodzenia przypadającego na każdego z konsorcjantów z tytułu wykonania swojego zadania w ramach przedmiotu kontraktu. Wszyscy członkowie konsorcjum włączając Lidera są podatnikami VAT. Umowa Konsorcjum przewiduje, że każdy Członek Konsorcjum pozostaje właścicielem swojej części przedmiotu umowy do chwili odbioru go przez Końcowego Użytkownika w Azerbejdżanie. Faktura zbiorcza i specyfikacja, stanowiąca załącznik nr 1 do tej faktury, określa wartość współwłasności przedmiotu umowy, przypadającą na każdego z konsorcjantów. Każdy z konsorcjantów udziela również we własnym zakresie gwarancji na swoją część przedmiotu umowy. Ustalony przez strony Konsorcjum sposób rozliczeń wskazuje, że każdy z Członków Konsorcjum, oprócz Lidera Konsorcjum, wystawia fakturę na swoją część przedmiotu zamówienia, adresowaną bezpośrednio na Zamawiającego i przesyła je do Lidera. Następnie Lider Konsorcjum wystawia na podstawie tych faktur cząstkowych fakturę zbiorczą, uwzględniającą również swoją część przedmiotu zamówienia.
2018
6
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konsorcjum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.