Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsorcjum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie oraz dokumentowanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum, faktura
Fragment:
Na mocy jej postanowień Uczestnicy Konsorcjum zobowiążą się współdziałać w świadczeniu usług na rzecz klientów Konsorcjum, tj. realizować wszelkie projekty wynikające z kontraktu zawartego pomiędzy Konsorcjum, a Zamawiającym, wykorzystując przy tym posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz dokładając wszelkiej staranności zawodowej. Konsorcjum będzie funkcjonowało na następujących zasadach: Konsorcjum będzie zobowiązane wobec Zamawiającego do realizacji Projektu w zamian za ustalone wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie Konsorcjum). Strony Konsorcjum mogą w Umowie Konsorcjum powołać Kancelarię na „ Lidera ” Konsorcjum. W takim przypadku Kancelaria, jako Lider, będzie działać we własnym imieniu oraz w imieniu Stron Konsorcjum, jako organizator i koordynator wszelkich czynności w ramach realizacji Projektów, objętych zakresem Umowy Konsorcjalnej. W tym zakresie Lider będzie reprezentował Konsorcjum w relacjach z Zamawiającymi. Jednocześnie możliwy jest przypadek, kiedy Spółka będzie uczestnikiem Konsorcjum, zaś Liderem będzie inny podmiot, który przystąpi do Umowy Konsorcjum. W przypadku, gdy Spółka będzie Liderem, Konsorcjum będzie się rozliczało na następujących zasadach: Kancelaria, jako Lider będzie uprawniona i zobowiązana do wystawiania wszystkich faktur na Zamawiającego z tytułu prac wykonywanych przez Konsorcjum w zakresie projektów.
2016
10
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania oraz dokumentowania wzajemnych rozliczeń w ramach umowy konsorcjum oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
W zawieranych umowach do zadań lidera konsorcjum należy również m.in. zapewnienie koordynacji obsługi prawno-organizacyjnej zamówienia, w tym złożenie przygotowanej oferty oraz dokonywanie innych czynności związanych z reprezentowaniem konsorcjum. Faktury z tytułu realizacji zamówienia, wystawiane są na rzecz Zamawiającego przez lidera konsorcjum. Należne od Zamawiającego płatności, przekazywane są na rachunek lidera konsorcjum, który następnie dokonuje rozliczenia z pozostałymi członkami konsorcjum. Umowa konsorcjum przewiduje, że rozliczenia te będą następować na podstawie faktur VAT. Wnioskodawca w związku z zawarciem danej umowy konsorcjum, może występować w roli lidera konsorcjum lub też innego członka konsorcjum. W uzupełnieniu dodano, że usługi realizowane na rzecz Zamawiającego polegają na łącznym wykonaniu druku np. broszur lub innych dokumentów oraz dostarczeniu ich do konkretnych odbiorców. W ramach realizacji umowy na rzecz Zamawiającego, Wnioskodawca odpowiedzialny jest za dostarczenie wydrukowanych dokumentów (realizuje usługę pocztową), natomiast czynności dotyczące druku wykonywane są przez drugiego konsorcjanta. Podmiotem, który zawiera umowę z Zamawiającym jest Lider konsorcjum, którym może być też Wnioskodawca. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy rozliczenia dokonywane pomiędzy liderem konsorcjum a pozostałymi członkami konsorcjum z tytułu wykonanych przez tych członków prac na potrzeby zamówienia powinny być traktowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług lub dostawę towarów podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i dokumentowane fakturami wystawianymi przez członków konsorcjum na lidera.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania oraz dokumentowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum.
Fragment:
Na mocy jej postanowień Uczestnicy Konsorcjum zobowiążą się współdziałać w świadczeniu usług na rzecz klientów Konsorcjum, tj. realizować wszelkie projekty wynikające z kontraktu zawartego pomiędzy Konsorcjum, a Zamawiającym, wykorzystując przy tym posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz dokładając wszelkiej staranności zawodowej. Konsorcjum będzie funkcjonowało na następujących zasadach: Konsorcjum będzie zobowiązane wobec Zamawiającego do realizacji Projektu w zamian za ustalone wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie Konsorcjum). Strony Konsorcjum mogą w Umowie Konsorcjum powołać Kancelarię na „ Lidera ” Konsorcjum. W takim przypadku Kancelaria, jako Lider, będzie działać we własnym imieniu oraz w imieniu Stron Konsorcjum, jako organizator i koordynator wszelkich czynności w ramach realizacji Projektów, objętych zakresem Umowy Konsorcjalnej. W tym zakresie Lider będzie reprezentował Konsorcjum w relacjach z Zamawiającymi. Jednocześnie możliwy jest przypadek, kiedy Spółka będzie uczestnikiem Konsorcjum, zaś Liderem będzie inny podmiot, który przystąpi do Umowy Konsorcjum. W przypadku, gdy Spółka będzie Liderem, Konsorcjum będzie się rozliczało na następujących zasadach: Kancelaria, jako Lider będzie uprawniona i zobowiązana do wystawiania wszystkich faktur na Zamawiającego z tytułu prac wykonywanych przez Konsorcjum w zakresie projektów.
2016
21
lip

Istota:
Czynność podziału przychodów i kosztów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podlega dostawa towarów (usług) wykonywana pomiędzy partnerami w ramach podziału zadań w konsorcjum. Fakturą powinna zostać udokumentowana odsprzedaż towarów i usług dokonywana w ramach konsorcjum a nie samo „rozliczenie przychodów i kosztów”. Z faktury dokumentującej „rozliczenie przychodów” lub „rozliczenie kosztów” nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
W tej sytuacji dochodzi więc do podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży (świadczenia usług lub dostawy towarów) nie tylko między liderem a zleceniodawcą konsorcjum (zamawiającym), lecz także między partnerem konsorcjum (który nie jest liderem) a liderem. Wynagrodzeniem partnera za dostawy i świadczenia wykonane na rzecz lidera jest w tej sytuacji ta część przychodów konsorcjum, która przypada partnerowi zgodnie z umową konsorcjum. Analogicznie, w zakresie rozliczenia kosztów konsorcjum, lider konsorcjum obciążając pozostałych konsorcjantów (w odpowiedniej proporcji, wynikającej z umowy konsorcjum) kosztami towarów/usług nabywanych na potrzeby konsorcjum, powinien być traktowany jako podmiot, który sam nabywa te towary/usługi a następnie {w części) dokonuje ich „ odsprzedaży ” na rzecz partnera konsorcjum. Beneficjentem nabytych przez lidera konsorcjum towarów/usług nie jest bowiem w tej sytuacji wyłącznie sam lider, lecz także drugi z konsorcjantów. Skoro bowiem towary i usługi nabywane są na potrzeby konsorcjum oznacza to, iż służą one nie tylko działalności lidera, lecz także działalności partnera konsorcjum (skoro obaj - z wykorzystaniem tych towarów/usług - wspólnie działają na rzecz zleceniodawcy konsorcjum). Pomiędzy liderem a partnerem konsorcjum dochodzi zatem do (częściowej) „ odsprzedaży ” nabytych wcześniej - na potrzeby konsorcjum towarów i usług.
2016
20
lip

Istota:
Czynność podziału przychodów i kosztów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podlega dostawa towarów (usług) wykonywana pomiędzy partnerami w ramach podziału zadań w konsorcjum. Fakturą powinna zostać udokumentowana odsprzedaż towarów i usług dokonywana w ramach konsorcjum a nie samo „rozliczenie przychodów i kosztów”. Z faktury dokumentującej „rozliczenie przychodów” lub „rozliczenie kosztów” nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
W tej sytuacji dochodzi więc do podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży (świadczenia usług lub dostawy towarów) nie tylko między liderem a zleceniodawcą konsorcjum (zamawiającym), lecz także między partnerem konsorcjum (który nie jest liderem) a liderem. Wynagrodzeniem partnera za dostawy i świadczenia wykonane na rzecz lidera jest w tej sytuacji ta część przychodów konsorcjum, która przypada partnerowi zgodnie z umową konsorcjum. Analogicznie, w zakresie rozliczenia kosztów konsorcjum, lider konsorcjum obciążając pozostałych konsorcjantów (w odpowiedniej proporcji, wynikającej z umowy konsorcjum) kosztami towarów/usług nabywanych na potrzeby konsorcjum, powinien być traktowany jako podmiot, który sam nabywa te towary/usługi a następnie (w części) dokonuje ich „ odsprzedaży ” na rzecz partnera konsorcjum. Beneficjentem nabytych przez lidera konsorcjum towarów/usług nie jest bowiem w tej sytuacji wyłącznie sam lider, lecz także drugi z konsorcjantów. Skoro bowiem towary i usługi nabywane są na potrzeby konsorcjum oznacza to, iż służą one nie tylko działalności lidera, lecz także działalności partnera konsorcjum (skoro obaj - z wykorzystaniem tych towarów/usług - wspólnie działają na rzecz zleceniodawcy konsorcjum). Pomiędzy liderem a partnerem konsorcjum dochodzi zatem do (częściowej) „ odsprzedaży ” nabytych wcześniej - na potrzeby konsorcjum towarów i usług.
2016
19
lip

Istota:
5) Czy w przypadku, gdy Kancelaria nie będzie Liderem Konsorcjum, lecz innym Uczestnikiem, przychodem Wnioskodawcy ze wspólnego przedsięwzięcia będzie wyłącznie kwota wynagrodzenia otrzymana od Lidera Konsorcjum w części przypadającej Kancelarii za wykonane prace zgodnie z Udziałem określonym w Umowie Konsorcjum?
6) Czy w przypadku, gdy Kancelaria nie będzie Liderem Konsorcjum, lecz innym Uczestnikiem, kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą koszty faktycznie przez niego poniesione w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia (Projektów) wyłącznie w części proporcjonalnie do przypadającego na Kancelarię Udziału określonego w Umowie Konsorcjum?
7) Czy w przypadku, gdy Kancelaria nie będzie Liderem Konsorcjum, lecz innym Uczestnikiem, Wnioskodawca powinien posiadać podatkowe dokumentacje cen transferowych, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w zakresie podziału przychodów i kosztów pomiędzy Uczestnikami Konsorcjum jeśli wśród Uczestników Konsorcjum będą podmioty powiązane z Wnioskodawcą w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o CIT?
Fragment:
W sytuacji Wnioskodawcy kwestię Udziału w Konsorcjum Lidera Konsorcjum i pozostałych Uczestników Konsorcjum regulować będzie szczegółowo Umowa Konsorcjum. Umowa Konsorcjum stanowić będzie, iż Lider Konsorcjum będzie upoważniony do wystawiania faktur na rzecz klienta i otrzymywania od niego wynagrodzenia za realizację określonych w umowie z klientem usług. Następnie zaś Lider Konsorcjum w ramach rozliczeń wewnątrz Konsorcjum dokona podziału i wypłaty wynagrodzenia otrzymanego od Zleceniodawcy pomiędzy siebie i Uczestników Konsorcjum za wykonany przez każdego z nich zakres prac zgodnie z Udziałem wynikającym z Umowy Konsorcjum. Wynagrodzenie należne Liderowi Konsorcjum oraz Uczestnikom Konsorcjum zostanie ustalone w oparciu o przyznany każdemu z nich procentowy Udział w przychodach i kosztach Konsorcjum określony w Umowie Konsorcjum. Podział wynagrodzenia zostanie oparty na ustaleniach biznesowych między stronami Umowy Konsorcjum i jest uzależniony m.in. od zakresu prac przypadającego każdemu z nich oraz ponoszonego ryzyka gospodarczego i prawnego. Ustawa nie wskazuje sposobu, w jaki powinien zostać określony udział w przychodach ze wspólnego przedsięwzięcia, co oznacza, że wyznaczenie tegoż udziału stanowi realizację zasady swobody umów dla stron Umowy Konsorcjum, co potwierdza doktryna.
2016
17
lip

Istota:
W zakresie:
- opodatkowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie liderem konsorcjum (pytanie nr 5 i 6) – jest prawidłowe;
- obowiązku sporządzenia dokumentacji o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z zawartą umową konsorcjum w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie liderem konsorcjum.
Fragment:
W sytuacji Wnioskodawcy kwestię Udziału w Konsorcjum Lidera Konsorcjum i pozostałych Uczestników Konsorcjum regulować będzie szczegółowo Umowa Konsorcjum. Umowa Konsorcjum stanowić będzie, iż Lider Konsorcjum będzie upoważniony do wystawiania faktur na rzecz klienta i otrzymywania od niego wynagrodzenie za realizację określonych w umowie z klientem usług. Następnie zaś Lider Konsorcjum w ramach rozliczeń wewnątrz Konsorcjum dokona podziału i wypłaty wynagrodzenia otrzymanego od Zleceniodawcy pomiędzy siebie i Uczestników Konsorcjum za wykonany przez każdego z nich zakres prac zgodnie z Udziałem wynikającym z Umowy Konsorcjum. Wynagrodzenie należne Liderowi Konsorcjum oraz Uczestnikom Konsorcjum zostanie ustalone w oparciu o przyznany każdemu z nich procentowy Udział w przychodach i kosztach Konsorcjum określony w Umowie Konsorcjum. Podział wynagrodzenia zostanie oparty na ustaleniach biznesowych między stronami Umowy Konsorcjum i jest uzależniony m.in. od zakresu prac przypadającego każdemu z nich oraz ponoszonego ryzyka gospodarczego i prawnego. Ustawa nie wskazuje sposobu, w jaki powinien zostać określony udział w przychodach ze wspólnego przedsięwzięcia, co oznacza, że wyznaczenie tegoż udziału stanowi realizację zasady swobody umów dla stron Umowy Konsorcjum, co potwierdza doktryna.
2016
17
lip

Istota:
Rozliczenie przychodów odpowiadające udziałowi stron w Konsorcjum, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani też świadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy. Zatem czynności te nie podlegają opodatkowaniu VAT i nie powinny być dokumentowane fakturami, lecz innym dowodem księgowym, np. notą księgową.
Fragment:
Lider Konsorcjum nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Lidera. Strony Konsorcjum zgodnie z ustaleniami dokonują tylko i wyłącznie podziału zysków, w wysokości proporcjonalnej do wkładu jaki wnoszą podczas pracy nad projektem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Na podstawie jakich dokumentów powinni rozliczać się między sobą Lider Konsorcjum a Członek Konsorcjum za świadczone usługi w ramach umowy konsorcjum... Zdaniem Wnioskodawcy, Członek Konsorcjum powinien wystawiać na jego rzecz noty obciążeniowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Na podstawie podpisanej umowy konsorcjum Partnerzy Konsorcjum dokonują podziału zadań do wykonania, które każdy z nich wykonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Każdy z Członków Konsorcjum jest współtwórcą stworzonej gry, ale jedynie Lider Konsorcjum ma możliwość dokonywania rozliczeń z podmiotami udostępniającymi gry na swoich platformach (w tym m.in. ze S.). Następnie Lider Konsorcjum dokonuje podziału zysku zgodnie z ustaleniami zawartymi w podpisanej umowie konsorcjum. Partnerzy Konsorcjum są równorzędnymi twórcami. Produktem finalnym jest wspólny wynik pracy Lidera oraz Członka, wynik pracy jednego z Partnerów Konsorcjum jest jedynie półproduktem, niezdatnym do używania.
2016
10
cze

Istota:
Rozliczenie zysków pomiędzy Wnioskodawcą i pozostałymi członkami Konsorcjum (pyt. nr 3)
Fragment:
Udziały stron Konsorcjum zostały określone w następujący sposób: P. - 34% - Lider Konsorcjum D. - 33% - Partner Konsorcjum M. - 33% - Partner Konsorcjum. Dalej strony Konsorcjum uzgodniły m.in., iż będą dzieliły poniesione koszty oraz wydatki, straty oraz przychody wynikające bezpośrednio i pośrednio z Kontraktu proporcjonalnie do wysokości udziałów stron Konsorcjum. Ponadto strony Konsorcjum uzgodniły, iż realizując przypadający do wykonania zakres robót Wnioskodawca będzie wystawiał faktury kosztowe do wysokości wartości kosztorysowej wykonanych prac niezależnie od wartości faktycznie poniesionych kosztów wykonania. Natomiast D. i Lider Konsorcjum będą wystawiali faktury obciążające Konsorcjum w wysokości wartości (100%) faktycznie poniesionych kosztów na realizację Kontraktu. Lider Konsorcjum prowadził rozliczenie całej inwestycji, w którym ujmował koszty wynikające z wystawionych przez partnerów konsorcjum faktur VAT oraz doliczał koszty robót poniesionych przez siebie. Na podstawie obliczonych łącznych kosztów wykonania robót danego zakresu Lider Konsorcjum w imieniu wszystkich członków Konsorcjum wystawiał faktury zbiorcze dla Zamawiającego do wysokości wartości kosztorysowej wykonanych robót.
2016
10
cze

Istota:
Dokumentowanie czynności dokonywanych pomiędzy Partnerem Wiodącym a Uczestnikami Konsorcjum oraz prawa do odliczenia podatku z faktur otrzymanych od Lidera oraz od Uczestników Konsorcjum.
Fragment:
W opisywanym Kontrakcie zdefiniowano następujące pojęcia: Konsorcjum – rozumiane jako Uczestnicy, którzy zawarli niniejszą umowę w celu podpisania i wykonania umowy, czyli wykonania „ Zadania ” w ramach „ Projektu ”; Konsorcjum Naukowe – rozumiane jako Konsorcjum „ B. ” powołane dla realizacji „ Projektu ”; Prace – należy przez to rozumieć prowadzenie na Konsorcjum Naukowego badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług na potrzeby poszczególnych Zadań; Zamawiający – należy przez to rozumieć „ B. ” bądź poszczególnych uczestników Konsorcjum Naukowego, Uczestnik – należy przez to rozumieć każdego z członków Konsorcjum; Zespół Koordynacyjny – należy przez to rozumieć przedstawicieli Uczestników Konsorcjum powołanych przez Uczestników celem bieżącego koordynowania działań Uczestników związanych z wykonaniem Prac. Uczestnicy niniejszej Umowy Konsorcjum, zawarli konsorcjum w celu zawarcia oraz wykonania umowy z Konsorcjum Naukowym B. Dla realizacji powyższego Celu wskazanego w umowie, Uczestnicy działać będą na zasadach określonych niniejszą urnową. Umowa Konsorcjum ulegnie rozwiązaniu po wykonaniu Prac i wygaśnięciu zobowiązań wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji i ich rozliczeniu. Udział Partnera 2 w Konsorcjum kończy się po upływie 2 miesięcy lub po zatwierdzeniu przez wszystkich członków Konsorcjum Naukowego B. strategii oraz szczegółowego planu badań (wskutek tego zdarzenia, które nastąpi wcześniej).
2016
10
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konsorcjum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.