Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsorcjum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności przekazania przez Wnioskodawczynię, M S.A. części przychodów w ramach zawartej Umowy konsorcjum oraz odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Odnosząc się do przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy wskazać, że co do zasady konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Jakkolwiek ani w prawie cywilnym, ani w prawie podatkowym nie występuje legalna definicja konsorcjum, przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 353 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), w ramach tzw. swobody umów. W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcjum podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia).
2017
11
sty

Istota:
W zakresie dokumentowania otrzymanego przez Partnera Konsorcjum wynagrodzenia uzyskanego przez Konsorcjum z tytułu prowadzonej działalności w zakresie handlu detalicznego
Fragment:
Zasada reprezentowania Konsorcjum przez Lidera nie będzie wpływać na relacje każdego z Partnerów z usługodawcami / dostawcami świadczącymi czynności na potrzeby danego Partnera (w tym, w zakresie zadań realizowanych przez niego jako Partnera Konsorcjum), jak również usługobiorcami / nabywcami towarów od danego Partnera. Spółka, jako Lider Konsorcjum, będzie koordynować wszelkie działania wykonywane przez Partnerów w ramach Konsorcjum. W szczególności, o ile co innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, Spółka jako Lider Konsorcjum jest upoważniona do: koordynowania działań Partnerów oraz uszczegóławiania zakresu czynności wykonywanych przez każdego z Partnerów w ramach Konsorcjum, negocjowania treści i zawierania (zmieniania) dla potrzeb i w imieniu Konsorcjum umów i porozumień podmiotami trzecimi, składania w imieniu Konsorcjum oraz Partnerów oświadczeń związanych z działalnością Konsorcjum i przekazywania dokumentów z tym związanych, planowania i wdrażania dla potrzeb działalności prowadzonej przez Konsorcjum wszelkich działań marketingowych, reklamowych i promocyjnych, wystawiania dokumentów rozliczeniowych, w tym, faktur VAT dotyczących działalności prowadzonej przez Konsorcjum, odbierania wynagrodzenia należnego Konsorcjum (Partnerom) udokumentowanego takimi dokumentami rozliczeniowymi, w tym, fakturami VAT. Wnioskodawca jako Partner Konsorcjum (...)
2017
4
sty

Istota:
Opodatkowaniu podlega dostawa towarów (usług) wykonywana pomiędzy partnerami w ramach podziału zadań w konsorcjum. Podstawą opodatkowania dla czynności dokonywanych między członkami konsorcjum w związku z wykonywaniem zadania dla zamawiającego będzie zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wszystko co stanowi zapłatę tj. kwoty wynikające z rozliczenia pomiędzy MZ i MZRP przychodów i kosztów.
Fragment:
Wynagrodzeniem lidera za dostawy/świadczenia na rzecz partnera konsorcjum jest przy tym kwota, którą (zgodnie z umową konsorcjum) lider obciąża partnera, a więc wynikająca z rozliczenia kosztów konsorcjum. Identycznie, jeżeli to partner konsorcjum nabywa towary lub usługi na potrzeby konsorcjum, ponosząc z tego tytułu określone koszty, to sytuacja, w której partner obciąża tymi kosztami w odpowiedniej części (wynikającej z umowy konsorcjum) lidera, powinna być traktowana jako „ odsprzedaż ” (częściowa) realizowana przez partnera na rzecz lidera konsorcjum - podlegająca opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT. W tej sytuacji to lider konsorcjum staje się (obok partnera konsorcjum) beneficjentem towarów/usług nabytych na potrzeby konsorcjum przez partnera. Wynagrodzeniem partnera za dostawy/świadczenia na rzecz lidera konsorcjum jest przy tym w takim przypadku kwota, którą (zgodnie z umową konsorcjum) partner obciąża lidera (lub którą lider uznaje partnera), a więc wynikająca z rozliczenia kosztów konsorcjum. Konkluzje powyższe pozostają aktualne nie tylko w odniesieniu do kwot wynikających z rozliczenia kosztów, które mają charakter zewnętrzny, a więc wynikają z nabyć towarów i usług na potrzeby konsorcjum od podmiotów zewnętrznych (dostawców i usługodawców konsorcjum), lecz identycznie dotyczą także kosztów wynikających ze świadczeń i dostaw wykonywanych - dla realizacji wspólnego zadania - przez poszczególnych konsorcjantów własnymi siłami i środkami.
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowaniu podlega dostawa towarów (usług) wykonywana pomiędzy partnerami w ramach podziału zadań w konsorcjum. Podstawą opodatkowania dla czynności dokonywanych między członkami konsorcjum w związku z wykonywaniem zadania dla zamawiającego będzie zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wszystko co stanowi zapłatę tj. kwoty wynikające z rozliczenia pomiędzy MZ i MZRP przychodów i kosztów.
Fragment:
Wynagrodzeniem lidera za dostawy/świadczenia na rzecz partnera konsorcjum jest przy tym kwota, którą (zgodnie z umową konsorcjum) lider obciąża partnera, a więc wynikająca z rozliczenia kosztów konsorcjum. Identycznie, jeżeli to partner konsorcjum nabywa towary lub usługi na potrzeby konsorcjum, ponosząc z tego tytułu określone koszty, to sytuacja, w której partner obciąża tymi kosztami w odpowiedniej części (wynikającej z umowy konsorcjum) lidera, powinna być traktowana jako „ odsprzedaż ” (częściowa) realizowana przez partnera na rzecz lidera konsorcjum - podlegająca opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT. W tej sytuacji to lider konsorcjum staje się (obok partnera konsorcjum) beneficjentem towarów/usług nabytych na potrzeby konsorcjum przez partnera. Wynagrodzeniem partnera za dostawy/świadczenia na rzecz lidera konsorcjum jest przy tym w takim przypadku kwota, którą (zgodnie z umową konsorcjum) partner obciąża lidera (lub którą lider uznaje partnera), a więc wynikająca z rozliczenia kosztów konsorcjum. Konkluzje powyższe pozostają aktualne nie tylko w odniesieniu do kwot wynikających z rozliczenia kosztów, które mają charakter zewnętrzny, a więc wynikają z nabyć towarów i usług na potrzeby konsorcjum od podmiotów zewnętrznych (dostawców i usługodawców konsorcjum), lecz identycznie dotyczą także kosztów wynikających ze świadczeń i dostaw wykonywanych - dla realizacji wspólnego zadania - przez poszczególnych konsorcjantów własnymi siłami i środkami.
2016
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zapłatę premii
Fragment:
Nadto celem Przedsięwzięcia jest realizacja celu publicznego, a zarazem jednego z podstawowych zadań własnych Gminy, wynikającej z Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o gospodarce komunalnej oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami, jakim jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. ” Stosownie do Umowy PPP Uczestnicy Konsorcjum są solidarnie zobowiązani i odpowiedzialni w stosunku do Gminy m.in. za realizację przedsięwzięcia. Solidarna odpowiedzialność Uczestników Konsorcjum oznacza również, że obowiązki i zobowiązania obciążające Konsorcjum na podstawie Umowy PPP obciążają również wszystkich Uczestników Konsorcjum. Wkładem własnym Gminy w ramach przedsięwzięcia będą m. in.: Nieruchomości objęte Przedwstępną Warunkową Umową Sprzedaży Nieruchomości, które zostaną sprzedane na rzecz Uczestników Konsorcjum na podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości, na których Konsorcjum będzie realizowało Obiekty Celu Komercyjnego; Nieruchomości, których właścicielem jest Gmina i które zostaną udostępnione Konsorcjum na czas realizacji Przedsięwzięcia w celu wykonania przez Konsorcjum Obiektów Celu Publicznego, a w zakresie Obiektów Celu Publicznego, które zostaną przekazane Konsorcjum na Okres Utrzymania i Zarządzania nieruchomości zostaną udostępnione Konsorcjum również na ten okres. Zgodnie z Umową PPP Konsorcjum zobowiązane jest korzystać z wkładu własnego wniesionego przez Gminę w ramach przedsięwzięcia zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Umowie, w szczególności w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, na warunkach, zasadach i w celu określonym w Umowie oraz zgodnie z przepisami Prawa.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie rozliczeń dokonywanych między członkami konsorcjum.
Fragment:
Na mocy jej postanowień Uczestnicy Konsorcjum zobowiążą się współdziałać w świadczeniu usług na rzecz klientów Konsorcjum, tj. realizować wszelkie projekty wynikające z kontraktu zawartego pomiędzy Konsorcjum, a Zamawiającym, wykorzystując przy tym posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz dokładając wszelkiej staranności zawodowej. Konsorcjum będzie funkcjonowało na następujących zasadach: Konsorcjum będzie zobowiązane wobec Zamawiającego do realizacji Projektu w zamian za ustalone wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie Konsorcjum). Strony Konsorcjum zamierzają w Umowie Konsorcjum powołać „ Lidera ” Konsorcjum. W takim przypadku Lider Konsorcjum będzie działać we własnym imieniu oraz w imieniu Stron Konsorcjum, jako organizator i koordynator wszelkich czynności w ramach realizacji Projektów, objętych zakresem Umowy Konsorcjalnej. W tym zakresie Lider będzie reprezentował Konsorcjum w relacjach z Zamawiającymi. W przypadku, gdy Spółka będzie Liderem, Konsorcjum będzie się rozliczało na następujących zasadach: Kancelaria, jako Lider będzie uprawniona i zobowiązana do wystawiania wszystkich faktur na Zamawiającego z tytułu prac wykonywanych przez Konsorcjum w zakresie projektów.
2016
28
lis

Istota:
Interpretacja w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od członka konsorcjum.
Fragment:
Tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 16 lutego 2010 r., IBPP1/443-128/09/EA: „ faktury za zrealizowane i odebrane protokolarnie roboty wystawia Zamawiającemu Lider Konsorcjum. Lider konsorcjum otrzymuje faktury VAT za zrealizowane roboty od pozostałych członków Konsorcjum i wystawia fakturę łączną na sumę wartości robót swoich (o ile w danym okresie rozliczeniowym wykonuje roboty) i pozostałych wykonawców - członków konsorcjum (...) Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz zasady funkcjonowania konsorcjum np. fakt, że konsorcjum składa się z kilku odrębnych podatników, którzy występują wobec siebie w relacji Lider Konsorcjum - podwykonawcy, uczestnicy konsorcjum uprawnieni są do fakturowania wzajemnych świadczeń oraz wyboru podmiotu, który odpowiedzialny jest za rozliczenia z Zamawiającym. Tym samym uwzględniając charakter wzajemnych powiązań kontraktowych wskazać należy, iż lider konsorcjum, jako podmiot reprezentujący konsorcjum przed Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem oraz rozliczeniem kontraktu (...) jest zobowiązany (...) do wystawiania na rzecz Zamawiającego faktur VAT, dokumentujących całość robót wykonanych przez konsorcjum na rzecz Zamawiającego. Niemożliwym jest w szczególności, by strony odrębnie wystawiały faktury na Zamawiającego, skoro kontrakt wykonywany jest kompleksowo wobec Zamawiającego ”.
2016
28
lis

Istota:
Interpretacja w zakresie opodatkowania rozliczenia (stałego i zmiennego wynagrodzenia) pomiędzy Spółką a Liderem i jego dokumentowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy dokonane na potrzeby realizacji zadania, w związku z którym zostało powołane konsorcjum.
Fragment:
Jak się przyjęło w praktyce, także organów podatkowych i sądów administracyjnych, w przypadku konsorcjum rzeczowego polegającego na wyraźnym odgórnym podziale prac i wynagrodzenia pomiędzy członkami konsorcjum, uczestnicy konsorcjum powinni wystawić na lidera konsorcjum faktury VAT dokumentujące przypadającą na nich część wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez nich w ramach konsorcjum usług, zaś lider konsorcjum ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego na tych fakturach. Z kolei w przypadku konsorcjum finansowego, w którym zysk uczestników konsorcjum dzieli się na uzyskane wynagrodzenie z tytułu rzeczywiście wykonanych prac oraz zysk wynikający z podziału różnicy między otrzymanym wynagrodzeniem od zamawiającego a łącznymi kosztami zaraportowanymi przez podmioty, uczestnicy konsorcjum powinni wystawić na lidera konsorcjum faktury VAT dokumentujące rzeczywiście wykonane przez nich w ramach konsorcjum prace, natomiast lider konsorcjum ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego na tych fakturach. Natomiast w zakresie, w jakim otrzymany przez uczestników konsorcjum podział zysku nie odnosi się do żadnych wykonanych przez uczestników prac, a stanowi jedynie transfer przez lidera konsorcjum części wynagrodzenia, należnego uczestnikom konsorcjum, nie podlega opodatkowaniu VAT i powinno zostać udokumentowane notą księgową.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie oraz dokumentowanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum, faktura
Fragment:
Na mocy jej postanowień Uczestnicy Konsorcjum zobowiążą się współdziałać w świadczeniu usług na rzecz klientów Konsorcjum, tj. realizować wszelkie projekty wynikające z kontraktu zawartego pomiędzy Konsorcjum, a Zamawiającym, wykorzystując przy tym posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz dokładając wszelkiej staranności zawodowej. Konsorcjum będzie funkcjonowało na następujących zasadach: Konsorcjum będzie zobowiązane wobec Zamawiającego do realizacji Projektu w zamian za ustalone wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie Konsorcjum). Strony Konsorcjum mogą w Umowie Konsorcjum powołać Kancelarię na „ Lidera ” Konsorcjum. W takim przypadku Kancelaria, jako Lider, będzie działać we własnym imieniu oraz w imieniu Stron Konsorcjum, jako organizator i koordynator wszelkich czynności w ramach realizacji Projektów, objętych zakresem Umowy Konsorcjalnej. W tym zakresie Lider będzie reprezentował Konsorcjum w relacjach z Zamawiającymi. Jednocześnie możliwy jest przypadek, kiedy Spółka będzie uczestnikiem Konsorcjum, zaś Liderem będzie inny podmiot, który przystąpi do Umowy Konsorcjum. W przypadku, gdy Spółka będzie Liderem, Konsorcjum będzie się rozliczało na następujących zasadach: Kancelaria, jako Lider będzie uprawniona i zobowiązana do wystawiania wszystkich faktur na Zamawiającego z tytułu prac wykonywanych przez Konsorcjum w zakresie projektów.
2016
10
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania oraz dokumentowania wzajemnych rozliczeń w ramach umowy konsorcjum oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
W zawieranych umowach do zadań lidera konsorcjum należy również m.in. zapewnienie koordynacji obsługi prawno-organizacyjnej zamówienia, w tym złożenie przygotowanej oferty oraz dokonywanie innych czynności związanych z reprezentowaniem konsorcjum. Faktury z tytułu realizacji zamówienia, wystawiane są na rzecz Zamawiającego przez lidera konsorcjum. Należne od Zamawiającego płatności, przekazywane są na rachunek lidera konsorcjum, który następnie dokonuje rozliczenia z pozostałymi członkami konsorcjum. Umowa konsorcjum przewiduje, że rozliczenia te będą następować na podstawie faktur VAT. Wnioskodawca w związku z zawarciem danej umowy konsorcjum, może występować w roli lidera konsorcjum lub też innego członka konsorcjum. W uzupełnieniu dodano, że usługi realizowane na rzecz Zamawiającego polegają na łącznym wykonaniu druku np. broszur lub innych dokumentów oraz dostarczeniu ich do konkretnych odbiorców. W ramach realizacji umowy na rzecz Zamawiającego, Wnioskodawca odpowiedzialny jest za dostarczenie wydrukowanych dokumentów (realizuje usługę pocztową), natomiast czynności dotyczące druku wykonywane są przez drugiego konsorcjanta. Podmiotem, który zawiera umowę z Zamawiającym jest Lider konsorcjum, którym może być też Wnioskodawca. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy rozliczenia dokonywane pomiędzy liderem konsorcjum a pozostałymi członkami konsorcjum z tytułu wykonanych przez tych członków prac na potrzeby zamówienia powinny być traktowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług lub dostawę towarów podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i dokumentowane fakturami wystawianymi przez członków konsorcjum na lidera.
2016
31
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konsorcjum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.