Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsorcjum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania otrzymywanego od Lidera Konsorcjum wynagrodzenia oraz w zakresie uznania Członka Konsorcjum za podwykonawcę i zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
W Umowie Konsorcjum ustalono także, że za wykonany przez Konsorcjum zakres prac objętych zamówieniem Lider Konsorcjum będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT, zaś płatność na rzecz Członka Konsorcjum będzie realizowana przez Lidera Konsorcjum. Również w umowie zawartej przez Konsorcjum z Zamawiającym na realizację przedmiotu zamówienia ustalono, że faktury w imieniu wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum będzie wystawiał wyłącznie Lider Konsorcjum, zaś wszelkie oświadczenia i informacje złożone Liderowi Konsorcjum są skuteczne wobec pozostałych członków Konsorcjum. Zgodnie zaś z Umową Konsorcjum, wynagrodzenie należne Członkowi Konsorcjum płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Lidera Konsorcjum, pod warunkiem przedłożenia Liderowi Konsorcjum oświadczeń podwykonawców Członków Konsorcjum o niezaleganiu z płatnościami. Umowa Konsorcjum nie przewiduje przyznania Liderowi Konsorcjum wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji Lidera. Z kolei w zakresie regulacji kosztów działalności Konsorcjum Umowa Konsorcjum przewiduje, że każda ze stron we własnym zakresie w całości ponosi koszty robót przyjętych do wykonania.
2017
14
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentacji usług świadczonych na rzecz Zamawiającego, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na rzecz Lidera Konsorcjum przez Członka Konsorcjum, uznania Członka Konsorcjum za podwykonawcę i zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz opodatkowania i udokumentowania przez Wnioskodawcę obciążenia Członka Konsorcjum częścią kosztów wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej ze Zlecającym lub częścią kosztów uzupełnienia kwoty zabezpieczenia na wypadek jej częściowego wykorzystania.
Fragment:
W Umowie Konsorcjum ustalono także, że za wykonany przez Konsorcjum zakres prac objętych zamówieniem Lider Konsorcjum będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT, zaś płatność na rzecz Członka Konsorcjum będzie realizowana przez Lidera Konsorcjum. Również w umowie zawartej przez Konsorcjum z Zamawiającym na realizację przedmiotu zamówienia ustalono, że faktury w imieniu wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum będzie wystawiał wyłącznie Lider Konsorcjum, zaś wszelkie oświadczenia i informacje złożone Liderowi Konsorcjum są skuteczne wobec pozostałych członków Konsorcjum. Zgodnie zaś z Umową Konsorcjum, wynagrodzenie należne Członkowi Konsorcjum płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Lidera Konsorcjum, pod warunkiem przedłożenia Liderowi Konsorcjum oświadczeń podwykonawców Członków Konsorcjum o niezaleganiu z płatnościami. Umowa Konsorcjum nie przewiduje przyznania Liderowi Konsorcjum wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji Lidera. Z kolei, w zakresie regulacji kosztów działalności Konsorcjum Umowa Konsorcjum przewiduje, że każda ze stron we własnym zakresie w całości ponosi koszty robót przyjętych do wykonania.
2017
14
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami Konsorcjum.
Fragment:
W ramach powyższej współpracy funkcję lidera Konsorcjum będzie pełnił T Sp. z o.o. Sp.k. (dalej jako: „ Lider Konsorcjum ” lub „ Lider ”).Tbędzie uczestnikiem zawiązanego Konsorcjum, działającym w charakterze merytorycznego partnera (dalej łącznie, jako: „ Partnerzy ”). W zakresie podziału kosztów związanych z realizacją celów Konsorcjum, każda ze stron umowy będzie zobowiązana do pokrycia kosztów ww. zadań, za które jest odpowiedzialna. Płatności otrzymywane przez Konsorcjum od usługobiorców będą dokonywane na rachunek lub do kasy Lidera oraz dokumentowane fakturami. Następnie będą dzielone przez Lidera Konsorcjum pomiędzy Lidera i Partnerów w ustalonym stosunku procentowym, wskazanym w Umowie Konsorcjum, w odniesieniu do każdego ze zrealizowanych zadań. Przy czym ustalony przez Strony umowy podział procentowy przychodów wynika z rozkładu obowiązków i kosztów na poszczególnych uczestników Konsorcjum. Ustalony procent przychodów należny Wnioskodawcy ma odzwierciedlać liczbę obowiązków Spółki w ramach Konsorcjum i udział w budżetowanych kosztach przedsięwzięcia. Po każdym miesiącu Partnerzy wystawią dla Lidera Konsorcjum dokumenty rozliczeniowe, w celu wypłaty przez Lidera przypadającego tym podmiotom procenta przychodu osiągniętego przez Konsorcjum.
2017
9
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania realizowanych w ramach konsorcjum świadczeń.
Fragment:
Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcjum podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Konsorcjum nie może być uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej. W rozpatrywanej sprawie, celem zawarcia umowy Konsorcjum pomiędzy Zainteresowanymi było opracowanie i złożenie wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu oraz wspólnej oferty, zgodnie z dokumentami przetargowymi w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, a w przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum - wspólne wykonanie Zamówienia, zgodnie z Kontraktem i Umową Konsorcjum.
2017
19
wrz

Istota:
Brak opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum, sposób ich dokumentowania oraz prawo do odliczania całości podatku naliczonego związanego z realizacją wspólnego przedsięwzięcia.
Fragment:
W odniesieniu do opodatkowania i dokumentowania czynności rozdziału kosztów ponoszonych dla realizacji celów konsorcjum, wskazać należy, że również w tym przypadku nie wystąpią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. ILPP2/443-885/11/13-S/EN , wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: „ (...) podział przychodów i kosztów Konsorcjum pomiędzy Partnerów Konsorcjum stosownie do ich Udziałów, dokonywany przez Lidera Konsorcjum w formie not obciążeniowychi not uznaniowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą o VAT. (...) brak jest podstaw do przyjęcia, aby Spółka (partner konsorcjum) zobligowana była w tych przypadkach do wystawiania faktur z uwagi na przepis art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. ” Interpretacja z dnia 17 września 2013 r., sygn. ILPP4/443-230/13-4/ISN , wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: „Zainteresowany wskazał, że po odbiorze robót lider rozlicza usługę wystawiając dla niego noty zarówno uznaniowe jak i obciążeniowe - procentowo do uzyskanych przychodów konsorcjum, obciążeniowe - procentowo do poniesionych kosztów konsorcjum. Zdaniem tut. Organu, otrzymane noty nie dokumentują wzajemnych świadczeń między tymi podmiotami, które wypełniałyby znamiona świadczenia odrębnej czynności opodatkowanej w postaci odpłatnego świadczenia usług, zdefiniowanego w art. 8 ust. 1 ustawy.
2017
16
wrz

Istota:
Dokumentowanie rozliczeń dokonywanych z Bankiem, jako liderem Konsorcjum, za pomocą not obciążeniowych.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami Umowy Konsorcjum, Bank został powołany na Lidera Konsorcjum i pełnomocnika Konsorcjum upoważnionego do samodzielnego reprezentowania Konsorcjum w stosunkach z podmiotami trzecimi. W szczególności, Bank jako Lider został upoważniony do negocjowania treści i zawarcia w imieniu Konsorcjum (Partnerów Konsorcjum) Umowy Agencyjnej z ZU, składania ZU w imieniu Konsorcjum (Partnerów Konsorcjum) wszelkich oświadczeń związanych z Umową Agencyjną oraz zawierania w imieniu Konsorcjum (Partnerów Konsorcjum) wszelkich aneksów, zmian lub porozumień dotyczących Umowy Agencyjnej, jak również podejmowania decyzji o rozwiązaniu Umowy Agencyjnej. Także Bank, jako Lider Konsorcjum, został upoważniony do wystawiania na rzecz ZU faktur VAT zawierających sumaryczne informacje finansowe dotyczące wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu czynności wykonywanych na rzecz ZU. Na podstawie ww. faktur, ZU wypłacają wynagrodzenie za czynności wykonywane przez Konsorcjum - zgodnie z Umową Konsorcjum, do otrzymywania od ZU wynagrodzenia należnego Konsorcjum (Partnerom Konsorcjum) upoważniony został Bank jako Lider. Zgodnie z życzeniem ZU oraz zgodną wolą Partnerów Konsorcjum, wszelkie rozliczenia pomiędzy Konsorcjum a ZU mają być dokonywane wyłącznie przez Bank działający w charakterze Lidera.
2017
9
wrz

Istota:
Dokumentowanie rozliczeń dokonywanych z Bankiem, jako liderem Konsorcjum, za pomocą not obciążeniowych.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami Umowy Konsorcjum, Bank został powołany na Lidera Konsorcjum i pełnomocnika Konsorcjum upoważnionego do samodzielnego reprezentowania Konsorcjum w stosunkach z podmiotami trzecimi. W szczególności, Bank jako Lider został upoważniony do negocjowania treści i zawarcia w imieniu Konsorcjum (Partnerów Konsorcjum) Umowy Agencyjnej z ZU, składania ZU w imieniu Konsorcjum (Partnerów Konsorcjum) wszelkich oświadczeń związanych z Umową Agencyjną oraz zawierania w imieniu Konsorcjum (Partnerów Konsorcjum) wszelkich aneksów, zmian lub porozumień dotyczących Umowy Agencyjnej, jak również podejmowania decyzji o rozwiązaniu Umowy Agencyjnej. Także Bank, jako Lider Konsorcjum, został upoważniony do wystawiania na rzecz ZU faktur VAT zawierających sumaryczne informacje finansowe dotyczące wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu czynności wykonywanych na rzecz ZU. Na podstawie ww. faktur, ZU wypłacają wynagrodzenie za czynności wykonywane przez Konsorcjum - zgodnie z Umową Konsorcjum, do otrzymywania od ZU wynagrodzenia należnego Konsorcjum (Partnerom Konsorcjum) upoważniony został Bank jako Lider. Zgodnie z życzeniem ZU oraz zgodną wolą Partnerów Konsorcjum, wszelkie rozliczenia pomiędzy Konsorcjum a ZU mają być dokonywane wyłącznie przez Bank działający w charakterze Lidera.
2017
9
wrz

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
(...) Konsorcjum, w tym, za weryfikację potencjalnych podwykonawców zgodnie z wymogami Konsorcjum, negocjowanie zakresu i warunków umów w imieniu Konsorcjum, zawieranie umów w imieniu Konsorcjum. Ponadto, ..., jako drugi lider Konsorcjum, w imieniu Konsorcjum „ przyjmuje ” od podwykonawców faktury VAT za prace wykonane przez nich na rzecz Konsorcjum (jest adresatem faktur). ... jest także adresatem faktur za inne usługi nabywane przez Konsorcjum w ramach realizacji Zamówienia, w tym, usługi ubezpieczenia oraz faktur dotyczących zakupów towarów dokonywanych na potrzeby Konsorcjum. Zatem na tym etapie, na poziomie spółki cywilnej dochodzi do „ akumulacji ” podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług dokonywanych przez Konsorcjum w celu realizacji Zamówienia. Utworzenie spółki cywilnej nie miało wpływu na zasady wyboru podwykonawców i innych usługodawców/dostawców oraz na zasady odpowiedzialności w relacjach pomiędzy Konsorcjum a podwykonawcami. Wybór podwykonawców nadal podlegał zasadom przyjętym na poziomie Konsorcjum i był zatwierdzany przez wszystkich Partnerów Konsorcjum, w ramach przyjętych przez nich reguł. Dodatkowo, z uwagi na możliwości, jakie daje zorganizowanie w formie spółki cywilnej, ... nabywała również składniki majątku oraz zatrudniała i zatrudnia pracowników dla potrzeb realizacji Zamówienia.
2017
7
wrz

Istota:
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy, Wnioskodawca, jako Uczestnik Konsorcjum, świadcząc usługi wymienione w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy zobowiązany jest do wystawienia na rzecz Lidera Konsorcjum faktury bez podatku VAT, tj. z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia, jako „podwykonawca” tych usług. Natomiast Lider Konsorcjum, jako nabywca usług Wnioskodawcy, jest w tej sytuacji podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu części prac zrealizowanych przez Uczestnika Konsorcjum i udokumentowanych fakturą wystawioną na Lidera.
Fragment:
Spółka, na potrzeby udziału w ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: Zamawiający) przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie drogi ekspresowej oraz przeprawy mostowej (dalej: Przetarg), zawarła w dniu 3 października 2014 r. umowę Konsorcjum (dalej: Umowa Konsorcjum) ze spółką budowlaną specjalizującą się w budowie dróg, mostów i wiaduktów (dalej: Partner; dalej również jako Lider Konsorcjum), ustanawiając tym samym konsorcjum (dalej: Konsorcjum). Partner (Lider) Konsorcjum jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Spółka i Partner (dalej: Partnerzy Konsorcjum) zawarli 21 października 2014 r. Porozumienie wykonawcze do Umowy Konsorcjum (dalej: Porozumienie wykonawcze). W ramach Przetargu wybrana została oferta Partnerów Konsorcjum, w wyniku czego zawarli oni z Zamawiającym w dniu 30 grudnia 2014 r. kontrakt na realizację powyższego zadania (dalej: Kontrakt). W Kontrakcie Partnerzy Konsorcjum zostali łącznie nazwani „ Wykonawcą ”. W dalszej części opisu stanu faktycznego Spółka przedstawia najistotniejsze zapisy Umowy Konsorcjum, Porozumienia wykonawczego oraz Kontraktu. Podział prac związanych z realizacją Kontraktu i odpowiedzialność Partnerów Konsorcjum: W Umowie Konsorcjum Partnerzy Konsorcjum uzgodnili, że w stosunku do Zamawiającego zakres robót przewidziany Kontraktem będzie realizowany przez Partnerów Konsorcjum wspólnie.
2017
7
wrz

Istota:
Czy członkowie Konsorcjum działając w ramach Konsorcjum powinni do rozliczeń z Liderem Konsorcjum w części dotyczącej wynagrodzenia należnego od GDDKiA stosować ogólne reguły wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 ze zm) dalej zwana „ustawą o VAT” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy tj. w formie faktur wystawionych na Lidera Konsorcjum a Lider Konsorcjum wystawiał będzie jedną fakturę dla GDDKiA obejmującą wynagrodzenie wszystkich uczestników Konsorcjum czy też członkowie konsorcjum rozliczają się z GDDKiA fakturami obejmującymi przypisaną, zgodnie z umową w Harmonogramie płatności, częścią dofinansowania i w takim przypadku każdy z uczestników Konsorcjum wystawia własną fakturę VAT dla GDDKiA?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy członkowie Konsorcjum działając w ramach Konsorcjum powinni do rozliczeń z Liderem Konsorcjum w części dotyczącej wynagrodzenia należnego od GDDKiA stosować ogólne reguły wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 ze zm) dalej zwana „ ustawą o VAT ” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy tj. w formie faktur wystawionych na Lidera Konsorcjum a Lider Konsorcjum wystawiał będzie jedną fakturę dla GDDKiA obejmującą wynagrodzenie wszystkich uczestników Konsorcjum czy też członkowie konsorcjum rozliczają się z GDDKiA fakturami obejmującymi przypisaną, zgodnie z umową w Harmonogramie płatności, częścią dofinansowania i w takim przypadku każdy z uczestników Konsorcjum wystawia własną fakturę VAT dla GDDKiA? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy rozliczenia obejmujące finansowanie projektu przez GDDKiA pomiędzy Liderem Konsorcjum a członkami Konsorcjum, czynnymi podatnikami podatku VAT powinny odbywać się na ogólnych zasadach tj. fakturami VAT wystawionym na Lidera Konsorcjum zaś Lider Konsorcjum rozlicza to finansowanie z GDDKiA jedną zbiorczą fakturą VAT. Uzasadnienie Konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu.
2017
7
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konsorcjum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.