Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsorcjum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Fragment:

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Ad 1 Partner konsorcjum (Firma B) jest podatnikiem, o których mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Partner konsorcjum (Firma C) jest podatnikiem, o których mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Ad 2 Partner konsorcjum (Firma B) świadczy na rzecz Wnioskodawcy (Lidera konsorcjum) usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ww. ustawy i wystawia z tego tytułu faktury na Lidera konsorcjum. Partner konsorcjum (Firma C) świadczy na rzecz Wnioskodawcy (Lidera konsorcjum) usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ww. ustawy i wystawia z tego tytułu faktury na Lidera konsorcjum. Ad 3 Przedmiotem umowy zawartej, przez uczestników konsorcjum z Zamawiającym jest budowa drogi leśnej. Po podpisaniu umowy dokonano podziału robót pomiędzy Uczestników konsorcjum w taki sposób, że całość drogi podzielono na 3 części i każdy z uczestników konsorcjum ma do kompleksowego wykonania określony odcinek drogi. Zakres robót obejmuje takie czynności jak: mechaniczne karczowanie pni drzew, usunięcie warstwy humusu, roboty ziemne ładowarkami, pozyskanie i dowóz gruntu, formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami, mechaniczne profilowanie podłoża, roboty ziemne wykonane koparkami, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni, wykonanie poboczy, wykonanie rowów melioracyjnych, brukowanie skarp i dna rowów.

2018
7
gru

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia przy wystawieniu faktury przez Wnioskodawcę (będącego uczestnikiem konsorcjum) na rzecz lidera konsorcjum.

Fragment:

Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej.

2018
3
gru

Istota:

Zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie N., S. i O.”” (dalej Inwestycja) pomiędzy K. sp. z o.o. z (dalej Inwestor) a Konsorcjum Firm. E. sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz I. sp. z o.o. (członek Konsorcjum - Wnioskodawca). Konsorcjum w stosunku do Inwestora reprezentowane jest przez jego lidera - konsorcjanci zostali określeni jako „ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ”. Pomiędzy członkami Konsorcjum została zawarta umowa Konsorcjum, na podstawie której członkowie Konsorcjum dokonali podziału zadań, które w ramach realizacji umowy z Inwestorem ma wykonać każdy z członków Konsorcjum. Ustalone zostały również zasady rozliczeń z Inwestorem oraz pomiędzy członkami Konsorcjum, zgodnie z którymi Lider Konsorcjum wystawia faktury do Inwestora za wykonane prace przez Konsorcjum a następnie członek Konsorcjum - Wnioskodawca w odpowiedniej części za wykonane przez siebie prace na inwestycji wystawia fakturę do Lidera Konsorcjum. Zapłata przez Lidera Konsorcjum do członka Konsorcjum - Wnioskodawcy nastąpi w terminie 2 dni od daty wpływu środków od Inwestora na konto Lidera Konsorcjum. W ramach podziałów zakresów prac w ramach całej inwestycji Inwestora Wnioskodawca ma do wykonania m.in. prace projektowe, wyprowadzenie energii cieplnej, wykonanie układu akumulatorów ciepła z systemem ciepłowni, wykonanie fundamentów pod zbiorniki oraz inne prace budowlane, dostawa i montaż stacji trafo, wyprowadzenie energii elektrycznej, dostawa i montaż linii gazowej, serwis układu cieplnego i elektroenergetycznego, system S., szkolenia, rozruchy, ruchy próbne.

2018
3
gru

Istota:

Zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

Powyższe wynagrodzenie dokumentowane jest fakturami VAT wystawianymi przez Lidera Konsorcjum na rzecz Zamawiającego, łącznie z tytułu prac wykonywanych w ramach konsorcjum oraz wypłacane jest na wskazany rachunek bankowy Lidera Konsorcjum. Rozliczenie między Liderem Konsorcjum a Członkiem Konsorcjum dokonywane jest zgodnie z postanowieniami umowy konsorcjum: Lider Konsorcjum jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Członka Konsorcjum o fakcie i terminie wystawienia Zamawiającemu każdej faktury z Kontraktu, o fakcie dokonania każdej płatności przez Zamawiającego i o terminie jej zaksięgowania na rachunku Lidera oraz o opóźnieniu Zamawiającego w płatnościach w stosunku do terminów określonych w Kontrakcie. Wynagrodzenie należne Członkowi Konsorcjum zostanie zapłacone przez Lidera Konsorcjum na podstawie faktur wystawionych przez Członka Konsorcjum Liderowi Konsorcjum, z terminem płatności analogicznym do terminu płatności określonego w Kontrakcie, na podstawie otrzymanej od Lidera Konsorcjum informacji o wpłynięciu na rachunek bankowy wynagrodzenia od Zamawiającego. Na mocy porozumienia szczegółowego zawartego między Liderem Konsorcjum a Członkiem Konsorcjum wynagrodzenie Lidera Konsorcjum określono na 15% wartości sprzedaży do Zamawiającego, a wynagrodzenia Członka Konsorcjum określono na 85% wartości sprzedaży do Zamawiającego.

2018
29
lis

Istota:

Wykonywane przez Spółkę usługi udostępniania pracowników podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinny być dokumentowane fakturami.

Fragment:

Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika podatku od towarów i usług. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami podatku od towarów i usług), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej. Zagadnienia dotyczące uznania za działalność gospodarczą czynności wykonywanych w ramach konsorcjum były przedmiotem rozważań sądów administracyjnych.

2018
23
lis

Istota:

Obowiązek wystawienia faktury na rzecz Lidera konsorcjum dokumentującej rzeczywiste wykonanie prac archeologicznych.

Fragment:

Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich działaniach niezwiązanych z konsorcjum, a w działaniach podejmowanych w ramach konsorcjum realizują wspólną politykę objętą porozumieniem. Tym samym, konsorcjum nie stanowi odrębnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Jednocześnie ustalenia stron w ramach konsorcjum mogą dotyczyć różnych kwestii, np.: zasad reprezentacji, sposobu rozliczenia danego przedsięwzięcia, podziału robót, udziału w zyskach i stratach, itp. Umowa konsorcjum z reguły wiąże uczestników konsorcjum na czas określony, najczęściej oznaczony osiągnięciem celu, dla którego zostało ono powołane ”. Podatnikami, w rozumieniu ustawy o VAT, są zatem wyłącznie uczestnicy konsorcjum i lider konsorcjum, którzy jako równorzędne podmioty zobowiązały się do wykonania wspólnego przedsięwzięcia. Skoro konsorcjum nie posiada statusu podatnika VAT, każdy z członków wspólnego przedsięwzięcia obowiązany jest do rozliczania VAT odrębnie, to z praktyki obrotu gospodarczego wiadomo, że z reguły umowy konsorcjum przewidują dla jednego spośród jego członków status tzw. lidera, który przeważnie posiada również uprawnienie do wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonanie prac przez konsorcjum.

2018
18
lis

Istota:

Wykonywane przez Partnera konsorcjum usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinny być dokumentowane fakturami.

Fragment:

Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej.

2018
25
paź

Istota:

W zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT w związku z otrzymaniem płatności w ramach dofinansowania projektu

Fragment:

Obowiązki WAT, jako lidera konsorcjum określa poniższy § 5 Umowy Konsorcjum. „Obowiązki Lidera: Złożenie wniosku o dofinansowanie w imieniu Konsorcjum, Reprezentowanie Uczestników Konsorcjum w kontaktach z NCBiR oraz podmiotami zewnętrznymi w związku z realizacją umowy o dofinansowanie Projektu, Zawarcie na rzecz i w imieniu Konsorcjum umowy o dofinansowanie Projektu z NCBiR i w razie potrzeb dokonywania w niej zmian, Pośredniczenie w przekazywaniu Partnerowi środków finansowych otrzymanych z NCBiR i ich rozliczaniu, Dokonywanie zmian w umowie o wykonanie i finansowanie Projektu, Upoważnienie Uczestników Konsorcjum do ponoszenia wydatków kwalifikowanych oraz ustalenie szczegółowych zasad rozliczeń pomiędzy Liderem a Partnerem, Przekazywanie Uczestnikom Konsorcjum na ich żądanie wszelkich informacji uzyskanych od NCBiR w związku z realizacją Projektu, w tym udostępnianie umowy o dofinansowanie Projektu oraz aneksów do przedmiotowej umowy, Przeprowadzenie oceny realizacji Projektu przez niezależny audyt.” Obowiązki, jakie Umowa Konsorcjum nakłada zarówno na Spółkę, jak i na W określa poniższy § 6 Umowy Konsorcjum. „Obowiązki Uczestników Konsorcjum: Wykonywanie z należytą (...)

2018
13
paź

Istota:

Sposób dokumentowania i rozliczenia przepływów pieniężnych między konsorcjantami w związku z realizacją projektu polegającego na budowie statku.

Fragment:

Konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Jakkolwiek ani w prawie cywilnym, ani w prawie podatkowym nie występuje legalna definicja pojęcia „ konsorcjum ”, przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 353 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), w ramach tzw. swobody umów. W konsekwencji, strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia).

2018
1
paź

Istota:

Opodatkowanie rozliczeń pomiędzy liderem a partnerem konsorcjum jak i pomiędzy liderem a zamawiającym, sposób dokumentowania tych rozliczeń, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez partnera konsorcjum oraz brak opodatkowania podziału ewentualnej nadwyżki zysku konsorcjum powstałej po zakończeniu prac oraz sposobu jej dokumentowania.

Fragment:

Oznacza to, że lider będzie wystawiał faktury sprzedaży na rzecz zamawiającego obejmujące całość świadczenia konsorcjum. Lider konsorcjum będzie więc wystawiał faktury sprzedaży do zamawiającego z tytułu realizacji całości Zamówienia niezależnie od ustalonego na potrzeby wewnętrzne konsorcjum podziału zadań wynikających z umowy konsorcjum. Opisywane świadczenie realizowane pomiędzy Wnioskodawcą (jako liderem konsorcjum) a zamawiającym to konglomerat prac, efekt synergii konsorcjum na rzecz zamawiającego, zawierający w sobie nakład prac zarówno samego lidera jak i partnera konsorcjum, faktury za prace wykonane w ramach powierzonej mu, zgodnie z umową konsorcjum, części Zamówienia, partner wystawiał będzie zgodnie z harmonogramem prac i płatności na lidera konsorcjum - w tym zakresie strony przyjmują, że partner pełni rolę podwykonawcy lidera konsorcjum. Oznacza to, że partner będzie wystawiać liderowi konsorcjum faktury sprzedaży z tytułu wykonanych obowiązków wynikających z podziału zadań. Każda ze stron konsorcjum działa na własny rachunek i prowadzi dokumentację rozliczeniową dotycząca prowadzonych przez siebie prac, w przypadku gdy zasady ustalania wynagrodzenia całkowitego (wynagrodzenia, które fakturowane jest przez lidera konsorcjum na zamawiającego za całość prac) ulegną zmianie w stosunku do kwot budżetowanych przez strony w ramach wspólnej oferty konsorcjum, ewentualna nadwyżka lub obniżka rozdzielona zostanie między stronami proporcjonalnie, według zasad uzgodnionych w ramach zespołu koordynacyjnego, zgodnie z umową konsorcjum.