Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsorcjum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług świadczonych w ramach umowy konsorcjum
Fragment:
Zamawiający zlecał więc Konsorcjum wykonywanie prac wyłącznie jako inwestor. Natomiast w uzupełnieniu do wniosku z dnia 20 czerwca 2017 r. Wnioskodawca przedstawił następujące informacje odnośnie postanowień wynikających z umowy konsorcjum co do: sposobu organizacji konsorcjum: Zgodnie z § 3 umowy konsorcjum (zwaną dalej „ Umową ”) zatytułowanego „ Ustalenie Lidera Konsorcjum i zasady reprezentacji ”, ust. 1: „Strony umowy zgodnie ustalają, że Liderem Konsorcjum będzie „ S ” S.A..”; ust. 2: „ Lider Konsorcjum jest upoważniony do występowania w imieniu i na rzecz Konsorcjum w trakcie realizacji Kontraktu na każdym jego etapie, zarówno w stosunkach z Zamawiającym jak i z osobami trzecimi. W przypadku składania przez Lidera oświadczeń dla Zamawiającego, powodujących skutki prawne i finansowe dla Uczestnika Konsorcjum wymaga to jego pisemnej zgody. ”; ust. 3: „Zakres prac Lidera Konsorcjum (pełnomocnika) będzie obejmować w szczególności: nadzór nad pracami Uczestników Konsorcjum uczestniczących w przetargu, podpisanie umowy w imieniu Konsorcjum, podpisania ofert, pełnienie roli generalnego wykonawcy zadania, reprezentowanie Konsorcjum wobec osób trzecich, (...)
2017
12
sie

Istota:
1. Czy Uczestnik konsorcjum może zostać uznany za podwykonawcę Lidera, w świetle regulacji wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT?
2. Czy w przypadku uznania, że Uczestnik konsorcjum nie działa jako podwykonawca w stosunku do Lidera, to czy Lider jest uprawniony do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych przez Partnera?
Fragment:
W Umowie konsorcjum Uczestnicy konsorcjum udzielili jednemu z uczestników, tj. spółce T., pełniącej rolę Lidera konsorcjum, pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum przed zamawiającym usługę. Uczestnik konsorcjum, tj. spółka E., jest w ramach konsorcjum Partnerem. Zgodnie z zapisami Umowy konsorcjum, Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie projektu. Każdy Uczestnik konsorcjum może powierzyć podwykonawcy wykonanie czynności, do których się zobowiązał, jednak nadal to Uczestnik jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób podwykonawca wykona określone prace. Zatrudnienie podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego. W imieniu wszystkich Uczestników konsorcjum umowę z Zamawiającym Publicznym podpisał Lider na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Partnera. Z Umowy głównej wynika, że została ona zawarta pomiędzy Zamawiającym, a wszystkimi Uczestnikami konsorcjum. Umowa główna dotyczy wykonania określonych w tej umowie obiektów budowlanych. Zgodnie z Umową konsorcjum rozliczeń z Zamawiającym będzie dokonywał jeden podmiot – Lider, który będzie wystawiał faktury na Zamawiającego. Natomiast Partner za wykonane przez siebie usługi wystawia fakturę na Lidera.
2017
2
sie

Istota:
Brak opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum oraz sposób ich dokumentowania.
Fragment:
(...) konsorcjum. Strony ustalą w Umowie Konsorcjum, iż koszty obciążające Konsorcjum w związku z realizacją Inwestycji będą obciążać Lidera oraz Uczestnika Konsorcjum w częściach równych. Z kolei, zysk lub strata Konsorcjum rozumiany będzie jako zysk lub strata Lidera Konsorcjum osiągane w wyniku realizacji Inwestycji. Zysk brutto Lidera Konsorcjum będzie kolejno dzielony między Lidera i Uczestnika Konsorcjum w częściach równych, rozliczony i wypłacony w terminie 30 dni po sprzedaży ostatnich budowanych i remontowanych powierzchni. W umowie Strony przewidzą, iż będą solidarnie odpowiadać za kierowane w stosunku do Konsorcjum roszczenia wykonawców oraz roszczenia gwarancyjne ze strony nabywców lokali wybudowanych w ramach Inwestycji. Strony ustalą ponadto, iż wszelkie wydatki i należności pieniężne Konsorcjum będą realizowane wyłącznie z i na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum. Lider zobowiązany będzie do prowadzenia odrębnego rozliczenia księgowego dla Inwestycji. W ramach realizacji przychodów, po uzyskaniu zgody uczestników Konsorcjum, Lider będzie uprawniony do wypłaty zaliczek na poczet zysków z Inwestycji Uczestnikowi Konsorcjum. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2017
22
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do robót budowlanych wykonywanych przez partnera konsorcjum na rzecz lidera konsorcjum.
Fragment:
Pojęciem konsorcjum zwykło się określać współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, których celem jest ich wzajemne zobowiązanie się do wspólnej realizacji określonego zadania. Współpraca w ramach konsorcjum ograniczona jest zwykle do realizacji jednego zadania. Konsorcjum powstaje na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczestnikami. Konsorcjum, jako forma współpracy gospodarczej przedsiębiorców, nie posiada podmiotowości prawnej, nie jest też samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, ani odrębną jednostką organizacyjną. Treść umowy konsorcjum zależy w pełni od stron umowy. W praktyce najczęściej występują dwa modele konsorcjum: konsorcjum składające się z uczestników konsorcjum, których pozycja jest równa; konsorcjum składające się z uczestników konsorcjum i lidera konsorcjum, który reprezentuje pozostałych uczestników konsorcjum w relacjach z zamawiającym. W przypadku wykonywania robót budowlanych w ramach konsorcjum składającego się z uczestników konsorcjum i lidera konsorcjum, nie jest jasne, czy poszczególni uczestnicy konsorcjum są podwykonawcami w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT. 3. Podkreślić należy, że ustawodawca na potrzeby regulacji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia w podatku VAT na roboty budowlane nie sformułował definicji podwykonawcy.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usługi wykonywanej przez Uczestnika Konsorcjum na rzecz Lidera Konsorcjum.
Fragment:
Płatności od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy będą wpływały na konto Lidera Konsorcjum. Uczestnik Konsorcjum wykonujący usługę na rzecz Zamawiającego będzie natomiast wystawiał Liderowi Konsorcjum faktury VAT po dokonaniu protokolarnego odbioru każdej częściowej dostawy przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Działając na zasadach określonych w Umowie Konsorcjum, Wnioskodawca w imieniu Konsorcjum złożył ofertę, która została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. Przed ponownym podjęciem prac w dniu 17 lutego 2016 r. Uczestnicy Konsorcjum zawarli dodatkową umowę konsorcjum (dalej: Umowę Konsorcjum II). Zgodnie z Umową Konsorcjum i Umową Konsorcjum II, z tytułu realizacji na rzecz Zamawiającego poszczególnych zadań, Uczestnicy Konsorcjum wystawiali Liderowi Konsorcjum faktury VAT. Lider Konsorcjum wystawiał faktury VAT (refaktury) Zamawiającemu. Po wpłynięciu środków na konto, Lider Konsorcjum przekazywał środki na rachunki bankowe pozostałych Uczestników Konsorcjum zgodnie z wystawionymi przez nich fakturami. W dniu 1 lutego 2017 r. Uczestnik Konsorcjum wystawił Liderowi Konsorcjum fakturę VAT nr 7021001, wskazując, że usługa wskazana na fakturze mieści się jego zdaniem w katalogu usług wymienionych w poz. 2-48 Załącznika nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług, a on traktuje się jako podwykonawcę Lidera Konsorcjum albowiem Lider Konsorcjum fakturuje wykonaną usługę dalej na Zamawiającego.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie objęcia świadczonych przez Wnioskodawcę usług mechanizmem odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Strony ustaliły podział robót związanych z przedmiotem kontraktu Konsorcjum i określiły ten podział w załączniku nr 1 do umowy Konsorcjum jeszcze przed złożeniem oferty przetargowej. Po wygraniu przetargu strony Konsorcjum wykonały zadania zgodnie z ustalonym podziałem prac. W styczniu 2017 r. Konsorcjum zostało zobowiązane przez gminę do gwarancyjnej naprawy wcześniej wykonanych przez Konsorcjum robót - do odtworzenia nawierzchni drogowych. W załączniku nr 1 Konsorcjum w poz. 4.2 wykonawcą tej części robót był lider Konsorcjum czyli spółka sp. z o.o. W celu gwarancyjnej naprawy wcześniej wykonanych robót spółka sp. z o.o. zleciła tą naprawę firmie Wnioskodawcy. Wnioskodawca wykonał te roboty w miesiącu lutym 2017 r. Po wykonaniu wyżej opisanych robót Wnioskodawca wystawił dla spółki sp. z o.o. fakturę VAT bez naliczania podatku VAT - zastosował mechanizm odwrotnego obciążenia. Lider Konsorcjum, na podstawie aneksu do umowy Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonywania gwarancyjnych napraw wcześniej wykonanych przez Konsorcjum robót będących przedmiotem wniosku. Lider Konsorcjum zawarł z Wykonawcą czyli firmą Wnioskodawcy osobną umowę na realizację napraw gwarancyjnych (nie objętych umową Konsorcjum).
2017
12
lip

Istota:
Zastosowanie odwrotnego obciążenia na fakturach wystawianych na Lidera konsorcjum.
Fragment:
Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych usług dotyczących podatku od towarów i usług.
Fragment:
Lider reprezentuje Konsorcjum przed inwestorem – GDDKiA, jest podmiotem, który wystawia faktury za zrealizowane przez Konsorcjum usługi i przyjmuje zapłatę za ich wykonanie. Następnie Konsorcjum zawarło umowy wykonawcze ze Spółką (jako strona zostali wymienieni wszyscy członkowie Konsorcjum, w tym Spółka). Konsorcjum było reprezentowane przez Lidera Konsorcjum Wnioskodawca, na podstawie umów wykonawczych zawartych z Konsorcjum, zobowiązał się do wykonania całości robót budowlanych, objętych kontraktem głównym i z tego tytułu będzie wystawiał faktury na rzecz Lidera Konsorcjum. Natomiast podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązały się - w zamian za wykonanie w/w usług - do dokonania na rzecz Wnioskodawcy zapłaty ceny w umówionej wysokości. Należności wynikające z faktury wystawionej przez Wnioskodawcę będzie regulował Lider Konsorcjum - w imieniu i na rzecz podmiotów, będących członkami Konsorcjum. Jak wskazał Wnioskodawca faktura ta będzie związana z fakturą wystawianą przez Lidera Konsorcjum na rzecz inwestora, tj. GDDKiA. Usługi świadczone na podstawie umów wykonawczych z Konsorcjum Wnioskodawca zakwalifikował do grupowania statystycznego PKWiU 42.11.20.0.
2017
28
cze

Istota:
Czy Partner Konsorcjum rozliczając się za pośrednictwem Lidera Konsorcjum staje się podwykonawcą i zobowiązany jest do stosowania odwrotnego obciążenia od 1 stycznia 2017 r.?
Fragment:
Wnioskodawca występuje w roli Partnera Konsorcjum. Liderem Konsorcjum jest inna firma. Partnerzy Konsorcjum wobec Zamawiającego zgodnie z umową są solidarnie odpowiedzialni za realizowany kontrakt, a zaspokojenie Zamawiającego przez któregokolwiek Partnera zwalnia pozostałych. Zlecenie wykonania przedmiotu umowy Zamawiający powierza Wykonawcy (tj. Liderowi Konsorcjum). Lider konsorcjum rozdziela otrzymane zlecenia na poszczególnych Partnerów Konsorcjum. Po wykonaniu zlecenia Partner Konsorcjum (Wnioskodawca) wystawia fakturę do Lidera Konsorcjum. Wnioskodawca otrzymuje zapłatę od Lidera Konsorcjum. Lider Konsorcjum będzie wystawiał faktury sprzedaży na rzecz zamawiającego obejmujące całość świadczenia konsorcjum, w tym także prace wykonane przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. U Wnioskodawcy nie występuje sprzedaż zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Lider Konsorcjum jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy konsorcjum polegają na wykonaniu przyłączy kablowych nowych odbiorców T. i są wymienione w załączniku Nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług; poz. 8 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze, poz. 23 – Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych.
2017
22
cze

Istota:
Czy Uczestnik konsorcjum może zostać uznany za podwykonawcę Lidera, w świetle regulacji wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT?
Czy, w przypadku uznania, że Uczestnik konsorcjum nie działa, jako podwykonawca w stosunku do Lidera, to czy Lider jest uprawniony do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych przez Partnera)?
Fragment:
W przedmiotowym stanie faktycznym P. oraz A. w celu wspólnej realizacji kontraktu budowlanego dla Zamawiającego będącego podmiotem Publicznym zawarły umowę konsorcjum (dalej Umowa konsorcjum). Oba podmioty są podatnikami VAT czynnymi. Umowa konsorcjum podpisywana jest pomiędzy niezależnymi podmiotami. W ramach wykonywania kontraktu budowlanego Podmioty Zainteresowane wykonywały będą usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT. P. oraz A. (dalej "Uczestnicy konsorcjum") zobowiązały się do wspólnego działania celem urzeczywistnienia konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego. W Umowie konsorcjum Uczestnicy konsorcjum udzielili jednemu z uczestników tj. A. (dalej „ Lider ”) pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum przed zamawiającym usługę (dalej „ Zamawiający ”). Pozostały Uczestnik konsorcjum tj. P. w treści niniejszego wniosku nazywany jest również Partnerem. Zgodnie z zapisami Umowy konsorcjum, Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie projektu. Z kolei, każdy Uczestnik konsorcjum jest władny powierzyć podwykonawcy (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) wykonanie czynności, do których się zobowiązał. W dalszym ciągu jednak, to powierzający czynności podwykonawcy Uczestnik Konsorcjum jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób podwykonawca wykona określone prace.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konsorcjum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.