Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsorcjum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lip

Istota:

Czy dokonując zakupu ww. usług od partnera konsorcjum Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać podatek VAT należny, opodatkowując zakup według stawki 23% oraz czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (neutralność transakcji)?

Fragment:

Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej.

2018
3
lip

Istota:

Nie podlegają opodatkowaniu płatności dokonywane przez leadera konsorcjum na rzecz partnera.

Fragment:

Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum. Powyższego nie zmienia okoliczność, że w przypadku umów konsorcjum dopuszczalne jest zawarcie ustaleń, że rozliczenia gospodarcze i księgowe, w tym dotyczące podpisywania umów i wystawiania faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz podmiotów zamawiających te prace na podstawie zawartego z nimi kontraktu – będzie dokonywał wytypowany przez uczestników konsorcjum podmiot wiodący tj. Lider. Zatem przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. Powyższe oznacza, że działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej, w tym także w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis stanu faktycznego Spółka stoi na stanowisku, że rozliczenie ustalonego procentu przychodów przypadającego na Partnera w ramach konsorcjum nie będzie stanowić świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
20
maj

Istota:

Zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia przez przedsiębiorcę zainteresowanego niebędącego stroną postępowania oraz prawa do odliczenia podatku przez Wnioskodawcę

Fragment:

Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT). Dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej.

2018
10
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie, które zostanie otrzymane przez Spółkę od Lidera Konsorcjum, za wykonane prace poligraficzne, powinno zostać udokumentowane przez Spółkę fakturą VAT wystawioną na rzecz Lidera Konsorcjum, ustalenia, czy kwota będąca podziałem zysku pomiędzy konsorcjantami, otrzymana przez Spółkę od Lidera Konsorcjum, nieodnosząca się do żadnych wykonanych przez Spółkę usług, a stanowiąca jedynie transfer przez Lidera Konsorcjum części wynagrodzenia od zamawiającego, powinna zostać udokumentowana przez Spółkę notą księgową.

Fragment:

Za prace poligraficzne, za które rzeczowo, zgodnie z Umową, odpowiedzialna jest Spółka, będzie wystawiała na Lidera Konsorcjum faktury VAT. Lider Konsorcjum będzie wystawiał zamawiającemu faktury za realizację całego przedmiotu zamówienia, obejmującego prace należące rzeczowo do Lidera Konsorcjum oraz Spółki. Po otrzymaniu przez Lidera Konsorcjum zapłaty od zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, Spółka wystawi na Lidera Konsorcjum notę obciążającą kwotą wynikającą z % podziału zysku z tytułu swojego udziału we wspólnym przedsięwzięciu - postępowaniu przetargowym. Zgodnie z Umową, ostateczna kwota zysku określona w wartości % dla Spółki oraz Lidera Konsorcjum podlegająca podziałowi, będzie uzależniona od sumy kosztów poniesionych przez Lidera Konsorcjum i Członka Konsorcjum z tytułu realizacji zamówienia będącego przedmiotem Umowy, przedstawionych w rozliczeniu powykonawczym. Podsumowując, w mechanizmie rozliczenia konsorcjum zawiązanego przez Spółkę i Lidera Konsorcjum, zostaną otrzymane przez Spółkę dwa rodzaje przychodu. Pierwszym z nich będzie wynagrodzenie za usługi poligraficzne wykonane w ramach konsorcjum, które będzie rozliczone przez Spółkę poprzez wystawienie faktury na rzecz Lidera Konsorcjum. Drugim rodzajem przychodu będzie kwota otrzymana przez Spółkę z tytułu podziału zysku, stanowiącego różnicę pomiędzy uzyskaną przez Lidera Konsorcjum od zamawiającego kwotą, a wynikającymi z przygotowanego podsumowania kosztów wskazanych w protokole rozliczeń.

2018
1
maj

Istota:

Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach umowy konsorcjum.

Fragment:

Liderem Konsorcjum (Lider), albo Konsorcjantem/Partnerem Konsorcjum (Partner). Zasady współpracy w ramach konsorcjum regulowane są umową konsorcjum zawieraną pomiędzy Wnioskodawcą i innymi konsorcjantami. Wnioskodawca wskazuje, że Lider konsorcjum ma za zadanie reprezentować konsorcjum w relacji z zamawiającym. W szczególności Lider reprezentuje konsorcjum w danych przetargach, jest umocowany do prowadzenia korespondencji z zamawiającym, co obejmuje także otrzymywanie oświadczeń, instrukcji i zleceń od zamawiającego w toku wykonywania usług przez konsorcjum. Lider ma również za zadanie: zaciąganie wspólnych zobowiązań uczestników konsorcjum pozostających w związku z celem tego konsorcjum, przyjmowanie i dokonywanie w imieniu konsorcjum płatności związanych z konsorcjum, koordynować roboty prowadzone przez uczestników konsorcjum, w tym także między ewentualnymi podwykonawcami. Jednocześnie, Wnioskodawca wskazuje, że Lider rozlicza również wykonywanie usług przez konsorcjum z zamawiającym. W ramach rozliczania usług konsorcjum z zamawiającym Lider wystawia na zamawiającego faktury, dokumentujące część lub całość usług wykonywanych przez konsorcjum.

2018
21
kwi

Istota:

Opodatkowania i udokumentowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum.

Fragment:

Zatem przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. Powyższe oznacza, że działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej, w tym także w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, spółka z siedzibą w Austrii, jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT oraz posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca wraz ze spółką z siedzibą w Szwecji (dalej: A.) zawarły umowę konsorcjum (dalej: Umowa Konsorcjum Y.). Konsorcjum Y. zawarło umowę (dalej: Umowa Podwykonawcza) z I. (dalej: I.), który jest członkiem konsorcjum z K. Konsorcjum K. zawarło umowę z E. „ Budowa instalacji oczyszczania spalin ”. Zgodnie z tą umową Konsorcjum K. dokona m.in. dostawy i montażu instalacji oczyszczania spalin dla kotłów K1-K5 oraz dostawy i zabudowy innych urządzeń i instalacji oraz wykona inne prace niezbędne do osiągnięcia zakładanego w umowie celu. Postanowienia Umowy Konsorcjum Y. Umowa Konsorcjum Y. przewiduje następujący udział procentowy stron w projekcie: A. - 23,7 %, Y. - 76,3%.

2018
20
kwi

Istota:

Obowiązek poboru podatku u źródła w związku z wypłatą Partnerowi części zysków z tytułu udziału we wspólnym przedsięwzięciu.

Fragment:

W wykonaniu powyższych ustaleń, Spółka oraz Partner zdecydowały się na powołanie konsorcjum, które zostało uregulowane umowami z 13 września 2017 r. oraz z 13 grudnia 2017 r. (zwane dalej łącznie: „ Umową Konsorcjum ”). Umowa Konsorcjum nie powołuje żadnego nowego podmiotu, w szczególności nie stanowi ona umowy spółki prawa handlowego ani spółki cywilnej lub umowy o podobnym charakterze. Umowa Konsorcjum ma na celu wyłącznie uregulowanie zasad współpracy oraz rozliczeń stron w związku z realizacją projektu na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z Umową Konsorcjum Spółka pełni funkcję lidera konsorcjum. Jako lider konsorcjum, Spółka wykonuje m.in. następujące czynności: reprezentuje obie strony Umowy Konsorcjum wobec Zamawiającego; jest odpowiedzialna za prowadzenie negocjacji z Zamawiającym w imieniu konsorcjum; podpisuje w imieniu konsorcjum umowę z Zamawiającym oraz inne niezbędne dokumenty i deklaracje; wystawia faktury z tytułu sprzedaży usług wykonanych przez Spółkę oraz Partnera na rzecz Zamawiającego w imieniu konsorcjum; otrzymuje zapłatę całości wynagrodzenia należnego konsorcjum od Zamawiającego oraz dokonuje podziału otrzymanych środków pomiędzy Spółkę i Partnera zgodnie ze wskazanymi w Umowie Konsorcjum udziałami Spółki i Partnera we wspólnym przedsięwzięciu; wykonuje na rzecz Zamawiającego uzgodnioną w Umowie Konsorcjum (...)

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie rozliczeń dokonywanych w ramach konsorcjum.

Fragment:

To z postanowień konkretnych umów konsorcjów będzie wynikał sposób jego organizacji i rozliczeń pomiędzy jego członkami a inwestorem, jak również zakres świadczeń realizowanych przez poszczególnych członków konsorcjum. Konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. W prawie cywilnym ani w prawie podatkowym nie występuje definicja konsorcjum, jednakże przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 353 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), w ramach tzw. swobody umów. W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją kształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia).

2018
16
kwi

Istota:

1. Czy Wnioskodawca powinien rozliczać przychody uzyskane w związku z udziałem w Konsorcjum na zasadach opisanych w art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP, tj. poprzez połączenie przychodów z udziału w Konsorcjum, skalkulowanych zgodnie z zasadami uzgodnionymi w Umowie Konsorcjum, ze swoimi pozostałymi przychodami proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Konsorcjum (Udziału), przy czym Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania ww. rozliczenia niezależnie od rzeczywistego otrzymania od Lidera kwoty należnej mu z tytułu Udziału w Konsorcjum?
2. Czy, w świetle art. 5 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 Ustawy o PDOP, powyższa zasada powinna być odpowiednio stosowana do rozliczania kosztów uzyskania przychodów (jak również wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, ewentualnych zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku)?

Fragment:

Podmioty tworzące konsorcjum zachowują niezależność w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcjum partnerzy mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (lider), przy czym może to być jeden z konsorcjantów lub osoba trzecia. Konsorcjum nie posiada wspólnego majątku, a wszelkie płatności regulowane są za pośrednictwem lidera reprezentującego konsorcjum. Konsorcjum nie wymaga własnej księgowości, a jego działalność jest sumą działań jego uczestników (partnerów), które to działania (związane z nimi przychody i koszty) rejestrowane są w ich księgach i sprawozdaniach finansowych. Rozliczenia pomiędzy konsorcjantami są sprawą wewnętrzną konsorcjum i pozostają poza sferą rozliczeń z klientami konsorcjum. Przychody i koszty wykazywane przez Wnioskodawcę jako Partnera Konsorcjum W opinii Wnioskodawcy, Konsorcjum stanowi umowę "wspólnego przedsięwzięcia", o której mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP. W konsekwencji, dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym, o podziale między Partnerami przychodów i kosztów z tytułu udziału w Konsorcjum decydują postanowienia dotyczące podziału zysku zawarte w Umowie Konsorcjum. Powyższe wynika z wykładni art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur przez Wnioskodawcę jako partnera konsorcjum dla lidera konsorcjum z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Zawiera on umowy konsorcjum w związku z realizacją zadań w ramach zamówień publicznych oraz przystępuje do podpisywania umów na wykonywanie robót budowlanych w formie konsorcjum, zawierając z innym przedsiębiorstwem umowę konsorcjum na wspólną realizację określonego zadania. W umowie wskazywany jest lider konsorcjum i partner/partnerzy konsorcjum. Na mocy umów pomiędzy konsorcjantami Wnioskodawca występuje często w roli członka konsorcjum, a drugi konsorcjant występuje w umowie jako lider konsorcjum. Zawarta umowa z inwestorem wskazuje, że lider konsorcjum dokonuje rozliczeń z inwestorem za wykonane roboty budowlane zarówno przez lidera jak i członka konsorcjum, wystawiając fakturę VAT. Partner konsorcjum wystawia z kolei fakturę dla lidera konsorcjum za wykonane w swoim zakresie roboty budowlane. Zarówno partner konsorcjum jak i lider konsorcjum są czynnymi podatnikami VAT. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy występując w charakterze partnera konsorcjum i wystawiając liderowi konsorcjum fakturę za wykonane roboty budowlane będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Należy zauważyć, że w praktyce gospodarczej bardzo często inwestycje budowlane realizowane są przez wykonawców funkcjonujących w formie konsorcjum, które jest związkiem kilku przedsiębiorstw zawartym w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia.