Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Konsorcjum | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsorcjum. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Partner Konsorcjum rozliczając się za pośrednictwem Lidera Konsorcjum staje się podwykonawcą i zobowiązany jest do stosowania odwrotnego obciążenia od 1 stycznia 2017 r.?
Fragment:
Wnioskodawca występuje w roli Partnera Konsorcjum. Liderem Konsorcjum jest inna firma. Partnerzy Konsorcjum wobec Zamawiającego zgodnie z umową są solidarnie odpowiedzialni za realizowany kontrakt, a zaspokojenie Zamawiającego przez któregokolwiek Partnera zwalnia pozostałych. Zlecenie wykonania przedmiotu umowy Zamawiający powierza Wykonawcy (tj. Liderowi Konsorcjum). Lider konsorcjum rozdziela otrzymane zlecenia na poszczególnych Partnerów Konsorcjum. Po wykonaniu zlecenia Partner Konsorcjum (Wnioskodawca) wystawia fakturę do Lidera Konsorcjum. Wnioskodawca otrzymuje zapłatę od Lidera Konsorcjum. Lider Konsorcjum będzie wystawiał faktury sprzedaży na rzecz zamawiającego obejmujące całość świadczenia konsorcjum, w tym także prace wykonane przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. U Wnioskodawcy nie występuje sprzedaż zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Lider Konsorcjum jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy konsorcjum polegają na wykonaniu przyłączy kablowych nowych odbiorców T. i są wymienione w załączniku Nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług; poz. 8 – Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze, poz. 23 – Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych.
2017
22
cze

Istota:
Czy Uczestnik konsorcjum może zostać uznany za podwykonawcę Lidera, w świetle regulacji wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT?
Czy, w przypadku uznania, że Uczestnik konsorcjum nie działa, jako podwykonawca w stosunku do Lidera, to czy Lider jest uprawniony do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych przez Partnera)?
Fragment:
W przedmiotowym stanie faktycznym P. oraz A. w celu wspólnej realizacji kontraktu budowlanego dla Zamawiającego będącego podmiotem Publicznym zawarły umowę konsorcjum (dalej Umowa konsorcjum). Oba podmioty są podatnikami VAT czynnymi. Umowa konsorcjum podpisywana jest pomiędzy niezależnymi podmiotami. W ramach wykonywania kontraktu budowlanego Podmioty Zainteresowane wykonywały będą usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT. P. oraz A. (dalej "Uczestnicy konsorcjum") zobowiązały się do wspólnego działania celem urzeczywistnienia konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego. W Umowie konsorcjum Uczestnicy konsorcjum udzielili jednemu z uczestników tj. A. (dalej „ Lider ”) pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum przed zamawiającym usługę (dalej „ Zamawiający ”). Pozostały Uczestnik konsorcjum tj. P. w treści niniejszego wniosku nazywany jest również Partnerem. Zgodnie z zapisami Umowy konsorcjum, Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie projektu. Z kolei, każdy Uczestnik konsorcjum jest władny powierzyć podwykonawcy (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) wykonanie czynności, do których się zobowiązał. W dalszym ciągu jednak, to powierzający czynności podwykonawcy Uczestnik Konsorcjum jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób podwykonawca wykona określone prace.
2017
22
cze

Istota:
Czy przyjęty sposób dokumentowania fakturą dokonywanych dostaw wyrobów i świadczonych usług jest prawidłowy?
Fragment:
Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Konsorcjum nie może być uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej. W rozpatrywanej sprawie, celem zawarcia umowy konsorcjum pomiędzy Partnerem a Liderem konsorcjum jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia, jednakże podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest konsorcjum, lecz każda ze stron, która działa w określonym zakresie jako samodzielny i niezależny podatnik.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Nabywanie materiałów przez Lidera Konsorcjum na rzecz Konsorcjum: materiały i usługi zewnętrzne nabywane przez Lidera Konsorcjum na potrzeby Konsorcjum będą przekazywane do Konsorcjum według kosztów ich zakupu; wniesienie do Konsorcjum nastąpi poprzez wystawienie wewnętrznego dowodu księgowego; z tytułu nabycia przez Lidera Konsorcjum materiałów i usług zewnętrznych, otrzyma on wynagrodzenie; wynagrodzenie będzie płatne z Rachunku bankowego. 5. Przekazywanie przez Konsorcjum prac na rzecz Zamawiającego: wraz z realizacją poszczególnych etapów wykonanych prac, prace Konsorcjum zostaną przekazane na rzecz Zamawiającego; przekazania kolejnych etapów prac do Zamawiającego będzie dokonywał w imieniu Konsorcjum Lider Konsorcjum; w szczególności, wyłącznie Lider Konsorcjum będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego. 6. Alokacja kosztów ponoszonych przez Konsorcjum: Konsorcjanci będą partycypować w kosztach ponoszonych przez Konsorcjum według uzgodnionych proporcji (wskazanej wyżej); Lider konsorcjum wystawi na rzecz Partnerów noty obciążeniowe dokumentujące udział Partnerów w kosztach ponoszonych przez Konsorcjum (kosztami ponoszonymi przez Konsorcjum będą zarówno koszty podwykonawstwa wewnętrznego, jak i koszty zakupu materiałów i usług zewnętrznych); płatności z tytułu udziału w kosztach ponoszonych przez Konsorcjum będą dokonywane na Rachunek bankowy. 7.
2017
22
cze

Istota:
1. Istota interpretacji: Czy Wnioskodawca jako lider konsorcjum prawidłowo wystawił fakturę zamawiającemu?
2. Czy partner konsorcjum prawidłowo wystawił fakturę do lidera konsorcjum stosując mechanizm odwrotnego obciążenia, pomimo że działał w konsorcjum i nie był podwykonawcą?
Fragment:
Lider konsorcjum wystawia faktury sprzedaży na rzecz zamawiającego obejmujące całość świadczenia konsorcjum. W umowie konsorcjum zawarto, że rozliczeń z Inwestorem dokonuje lider konsorcjum, a następnie lider rozlicza się z członkami konsorcjum. Partner konsorcjum wystawił dla lidera fakturę za wykonany zakres robót. Zamawiający (inwestor) dokonuje zapłaty liderowi i konsorcjum, który następnie przekazuje wynagrodzenie partnerom w oparciu o wystawione przez nich faktury. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania Czy Wnioskodawca jako lider konsorcjum prawidłowo wystawił fakturę zamawiającemu? Czy partner konsorcjum prawidłowo wystawił fakturę do lidera konsorcjum stosując mechanizm odwrotnego obciążenia, pomimo że działał w konsorcjum i nie był podwykonawcą? Stanowisko Wnioskodawcy. Wnioskodawca uważa, że prawidłowo wystawił fakturę VAT zamawiającemu. Jest liderem konsorcjum, zgodnie z umową umocowanym do rozliczeń za usługi konsorcjum z zamawiającym. Konsorcjant (partner) nie wystawia własnych faktur do zamawiającego. Wnioskodawca uważa, że partner konsorcjum prawidłowo wystawił fakturę liderowi konsorcjum stosując mechanizm odwrotnego obciążenia.
2017
22
cze

Istota:
Wystawianie faktur przez Wnioskodawcę jako partnera konsorcjum dla lidera konsorcjum z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej.
2017
15
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla robót budowlanych wykonywanych przez Konsorcjanta na rzecz Lidera Konsorcjum
Fragment:
Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej.
2017
7
cze

Istota:
Uznanie czynności realizowanych pomiędzy Liderem konsorcjum a Wnioskodawcą za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT w ramach podwykonawstwa oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
W ramach umowy członkowie konsorcjum udzielili Liderowi konsorcjum pełnomocnictwa do reprezentowania członków konsorcjum w czynnościach prawnych z inwestorem takich jak: podpisanie i złożenie oferty, reprezentowanie członka konsorcjum w wyjaśnianiu treści oferty przedmiotowego zamówienia i negocjacji warunków umowy, podejmowanie czynności prawnych a w szczególności składania oświadczeń wiedzy i woli w związku z uczestnictwem w realizacji umowy, zawarcie umowy z inwestorem, po wcześniejszej akceptacji warunków umowy przez członka konsorcjum, z zastrzeżeniem że każda zmiana umowy wymagać będzie akceptacji członka konsorcjum, dokonywania w imieniu członka konsorcjum rozliczeń z inwestorem, reprezentowania członka konsorcjum w sprawach sądowych. Za pełnienie roli Lidera konsorcjum przysługuje liderowi wynagrodzenie od członków konsorcjum w wysokości określonej procentowo od wynagrodzenia należnego poszczególnym członkom konsorcjum. Wynagrodzenie jest potrącane proporcjonalnie, z każdej płatności dokonanej przez inwestora na rzecz konsorcjum. Do wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT, a samo wynagrodzenie dokumentowane fakturą. Lider Konsorcjum umocowany jest także do: wystawiania na inwestora faktur w imieniu konsorcjum jak również otrzymywania od zamawiającego płatności.
2017
7
cze

Istota:
Czy w opisanej we wniosku sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia?
Fragment:
Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum. Konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum, a przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. W konsekwencji działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej.
2017
2
cze

Istota:
Czy faktura wystawiona przez członka konsorcjum (Wnioskodawcę) na lidera konsorcjum powinna zostać objęta procedurą odwrotnego obciążenia?
Fragment:
Są to usługi budowlane o symbolu PKWiU 41.00.40.00. (Wnioskodawca – członek konsorcjum nie świadczy usług na rzecz Lidera konsorcjum). Lider konsorcjum wystawia fakturę sprzedaży na rzecz inwestora obejmującą całość prac wykonanych przez lidera jak i członka konsorcjum. W tym miejscu wskazać należy, że konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. W prawie cywilnym ani w prawie podatkowym nie występuje definicja konsorcjum, jednakże przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w ramach tzw. swobody umów. W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem.
2017
27
maj

Istota:
Możliwość zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Na podstawie Umowy Konsorcjum Wnioskodawca jest Partnerem Konsorcjum. Konsorcjum tworzą Lider konsorcjum „ Firma 1 ” i Partner Konsorcjum – Wnioskodawca. Nie ma żadnej innej strony w tej umowie. Lider konsorcjum jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Umowa Konsorcjum zawarta jest w celu wspólnej realizacji zadania: „ Budowa przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia o przepustowości do 10 nm3/h wraz z rozbudową sieci gazowej oraz przyłączenia klientów o poborze gazu powyżej 10 nm3/h do istniejących gazociągów w zakresie średnic ok 25-63 na terenie działania /.../ Sp. z o.o. / – umowa ramowa ”, którego wykonawca – Konsorcjum zostało wybrane w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Strony na mocy Umowy Konsorcjum ustaliły, iż w zakresie realizacji zadania Lider Konsorcjum jest upoważniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Konsorcjum oraz do działania we własnym imieniu i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzec Partnera a w szczególności do przyjmowania płatności od zamawiającego. W umowie ramowej pomiędzy/.../ Sp. z o.o. a Konsorcjum, Konsorcjum jest nazwane Wykonawcą. Przedmiotem umowy ramowej jest budowa przyłączy gazowych do istniejących gazociągów.
2017
27
maj

Istota:
Zastosowanie przez członków umowy konsorcjum dla świadczenia usług na rzecz T. D. S.A. w rozliczeniu z Wnioskodawcą (liderem konsorcjum) odwrotnego obciążenia
Fragment:
D. za wszystkie prace (w tym usługi wykonane przez członków konsorcjum) wykonane przez konsorcjum na podstawie umowy zawartej z T. D., należy uznać, że członkowie konsorcjum będą w tym schemacie występowali w charakterze podwykonawców lidera konsorcjum (Wnioskodawcy), działającego w takim przypadku jako generalny wykonawca względem zamawiającego (T. D.). W świetle obowiązujących przepisów prawa oznacza to, że obowiązek rozliczenia podatku VAT od wykonanych przez członków konsorcjum - jako podwykonawców - usług będzie w tej sytuacji ciążył na - liderze konsorcjum (na Wnioskodawcy). W szczególności, w niniejszej sprawie nie można uznać, że zarówno lider konsorcjum jak i członkowie konsorcjum równocześnie będą głównymi wykonawcami względem zamawiającego (T. D.). Jak już wskazano, konsorcjum nie może być uznane za jednego podatnika VAT. Biorąc pod uwagę zasadę odrębności podatników w ramach konsorcjum, wszyscy uczestnicy konsorcjum z punktu widzenia rozliczeń podatku od towarów i usług - występują wobec siebie w relacji dostawca - nabywca. Zatem działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług. (...)
2017
26
maj

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Zgodnie ze stosowanym schematem rozliczeń Uczestnicy konsorcjum obciążają Lidera uzgodnionym wynagrodzeniem należnym za wykonanie określonego zakresu prac, natomiast Lider obciąża Zamawiającego wynagrodzeniem należnym Uczestnikom konsorcjum za prace wykonane przez wszystkich Uczestników konsorcjum. Zatem, w przedstawionej sprawie, skoro na rzecz Lidera konsorcjum będą wystawiane przez Uczestników konsorcjum (niebędących liderami) faktury VAT za wykonanie usług budowlanych lub budowlano-montażowych, natomiast Lider konsorcjum wystawi faktury VAT na rzecz Zamawiającego za wszystkie prace wykonane przez Uczestników konsorcjum łącznie, należy uznać, że Uczestnik konsorcjum tj. X S.A., oraz O S.A. będą w tym schemacie występować w charakterze podwykonawcy Lidera konsorcjum działającego w tym przypadku jako generalny wykonawca względem Zamawiającego. W świetle obowiązujących przepisów prawa oznacza to, że obowiązek rozliczenia podatku VAT od wykonanych przez Uczestników konsorcjum usług budowlanych lub budowlano-montażowych, o których mowa w załączniku nr 14 ustawy będzie ciążył na Liderze konsorcjum działającym jako generalny wykonawca. W szczególności, w niniejszej sprawie nie można uznać, że zarówno Lider, jak i Uczestnik konsorcjum (Partner) równocześnie będą głównymi wykonawcami względem Zamawiającego. Bez względu na to, że każdy z Uczestników konsorcjum (...)
2017
24
maj

Istota:
Zastosowania przez Wnioskodawcę, członka umowy konsorcjum dla świadczenia usług na rzecz T. D. S.A., w rozliczeniu z liderem konsorcjum odwrotnego obciążenia.
Fragment:
D. za wszystkie prace (w tym usługi wykonane przez członka konsorcjum - Wnioskodawcę) wykonane przez konsorcjum na podstawie umowy zawartej z T. D., należy uznać, że członek konsorcjum będzie w tym schemacie występował w charakterze podwykonawcy lidera konsorcjum, działającego w takim przypadku jako generalny wykonawca względem zamawiającego (T. D.). W świetle obowiązujących przepisów prawa oznacza to, że obowiązek rozliczenia podatku VAT od wykonanych przez członka konsorcjum - jako podwykonawcę - usług będzie w tej sytuacji ciążył na - liderze konsorcjum. W szczególności, w niniejszej sprawie nie można uznać, że zarówno lider konsorcjum jak i członek konsorcjum równocześnie będą głównymi wykonawcami względem zamawiającego (Tauron Dystrybucja). Jak już wskazano, konsorcjum nie może być uznane za jednego podatnika VAT. Biorąc pod uwagę zasadę odrębności podatników w ramach konsorcjum, wszyscy uczestnicy konsorcjum z punktu widzenia rozliczeń podatku od towarów i usług - występują wobec siebie w relacji dostawca - nabywca. Zatem działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, (...)
2017
24
maj

Istota:
Sposób ustalenia przychodów dla uczestników konsorcjum będących osobami fizycznymi.
Fragment:
Wnioskodawca zawarł wraz z X, Y oraz Z umowę konsorcjum (dalej jako: „ Umowa Konsorcjum ”). Konsorcjum funkcjonuje pod nazwą K (dalej jako: „ Konsorcjum ”). W przyszłości możliwe jest przystąpienie do Konsorcjum nowych uczestników (jak również wystąpienie z Konsorcjum któregoś z jego obecnych uczestników). W szczególności Konsorcjum może podjąć decyzję o przyjęciu nowego uczestnika, jeżeli jego działalność mogłaby się przyczynić do realizacji celu działalności Konsorcjum lub do ulepszenia i rozszerzenia usług oferowanych przez Konsorcjum o nowe, komplementarne świadczenia. Konsorcjum nie wyklucza również możliwości zawiązania w przyszłości współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi, o które mógłby zostać powiększony pakiet świadczeń oferowanych przez Konsorcjum – działającymi w charakterze partnerów Konsorcjum. Niemniej jednak model współpracy Konsorcjum z podmiotami działającymi w charakterze jego partnerów nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. Obecnie w skład Konsorcjum wchodzą wyłącznie podmioty powiązane z Wnioskodawcą (dalej jako: „ Grupa ”). 1. Cel utworzenia Konsorcjum Celem utworzenia Konsorcjum jest zaoferowanie jego klientom (dalej (...)
2017
24
maj

Istota:
Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów dla uczestników konsorcjum będących osobami fizycznymi.
Fragment:
Wnioskodawca zawarł wraz z X, Y oraz Z umowę konsorcjum (dalej jako: „ Umowa Konsorcjum ”). Konsorcjum funkcjonuje pod nazwą K (dalej jako: „ Konsorcjum ”). W przyszłości możliwe jest przystąpienie do Konsorcjum nowych uczestników (jak również wystąpienie z Konsorcjum któregoś z jego obecnych uczestników). W szczególności Konsorcjum może podjąć decyzję o przyjęciu nowego uczestnika, jeżeli jego działalność mogłaby się przyczynić do realizacji celu działalności Konsorcjum lub do ulepszenia i rozszerzenia usług oferowanych przez Konsorcjum o nowe, komplementarne świadczenia. Konsorcjum nie wyklucza również możliwości zawiązania w przyszłości współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi, o które mógłby zostać powiększony pakiet świadczeń oferowanych przez Konsorcjum – działającymi w charakterze partnerów Konsorcjum. Niemniej jednak model współpracy Konsorcjum z podmiotami działającymi w charakterze jego partnerów nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. Obecnie w skład Konsorcjum wchodzą wyłącznie podmioty powiązane z Wnioskodawcą (dalej jako: „ Grupa ”). 1. Cel utworzenia Konsorcjum Celem utworzenia Konsorcjum jest zaoferowanie jego klientom (dalej (...)
2017
24
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konsorcjum
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.