Konsolidacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsolidacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Skutki podatkowe konsolidacji W. oraz P. oraz dokonywanej w związku z nią Integracji Funkcji.

Fragment:

(...) czynnością, która nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z przedstawionych przez Spółkę okoliczności wynika, iż z dniem 15 października 2009r. P. I. nabył akcje spółki W. Zgodnie ze strategią połączonej Grupy P. na poszczególnych rynkach krajowych ma mieć miejsce integracja działalności spółek działających uprzednio w ramach odrębnych koncernów P. i W. Proces integracji obejmie również rynek polski. Końcowym efektem integracji ma być konsolidacja podmiotów operujących na danym rynku krajowym - osiągnięta zasadniczo poprzez redukcję liczby podmiotów w wyniku połączenia czy też likwidacji wybranych spółek. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka dokona połączenia z innym podmiotem gospodarczym, tj. nastąpi prawne połączenie P. Sp. z o.o. z W. Sp. z o.o. Ze względów biznesowych podjęto decyzję, że w Polsce proces integracji spółek P. i W. rozpocznie się 1 grudnia 2009 roku. (...)

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie czynności zamiany akcji spółek sektora elektroenergetycznego.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2010 r. (data wpływu – 26 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności zamiany akcji spółek sektora elektroenergetycznego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka koszty doradcy wykonującego prace na rzecz Spółki oraz koszty obsługi prawnej związane z procesem konsolidacji może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia - na zasadzie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) podmioty gospodarcze) działające w formie spółek z o.o., jawnych, jak i będące własnością osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Część tych podmiotów jest powiązana kapitałowo z naszą Spółką - właściciele tych podmiotów są udziałowcami naszej Spółki. Spółka zamierza przeprowadzić proces konsolidacji podmiotów powiązanych, którego celem jest doprowadzenie do wzmocnienia pozycji rynkowej firmy i tym samym zwiększenia jej przychodów. Konsolidacja może zostać przeprowadzona w szczególności w drodze wniesienia do Spółki aportu w postaci udziałów lub majątku będących obecnie własnością odpowiednio wspólników lub podmiotów współpracujących ze Spółką. Przygotowanie konsolidacji i planu rozwoju Spółki musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem szeregu specjalistycznych prac, takich jak badanie stanu przedsiębiorstw, które mogą uczestniczyć w późniejszym procesie konsolidacji, ich wyceną oraz sporządzeniem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty konsolidacji w trybie art. 492 1 pkt 1 k.s.h. stanowią dla spółki przejmowanej koszty uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 18 lipca 2005 r. Nr PB1/423-15/05/GB w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i stwierdza, iż przedstawione we wniosku Spółki stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Spółka występując na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawiła następujący stan faktyczny:W wyniku konsolidacji przeprowadzonej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. 94, poz. 1037 ze zm.), poprzez (...)