Konserwacja zabytków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konserwacja zabytków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
7
maj

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT dla świadczonej przez Wnioskodawczynię usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich oraz w zakresie braku obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT

Fragment:

Zwolnienie usług konserwacji zabytków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez twórcę, artystę plastyka i konserwatora dzieł sztuki, posiadającego jako twórca prawa autorskie, potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 1750/12). Podsumowując: Wnioskodawczyni pracuje w ramach działalności gospodarczej (opodatkowanej w formie karty podatkowej), na podstawie umów zawieranych z Urzędami Ochrony Zabytków, parafiami, muzeami, przekazuje prawa autorskie na rzecz zlecającego po zakończeniu prac konserwatorskich i wykonaniu dokumentacji naukowo-historycznej tychże prac, wynagrodzenie Zainteresowanej w formie honorarium obejmuje zarówno zapłatę za zrealizowane prace konserwatorsko-restauratorskie, badania konserwatorskie, jak i opracowanie dokumentacji naukowo-historycznej, przy czym sprzedaż ww. dokumentacji, stanowi element świadczenia głównego, którym jest świadczenie usług konserwacji zabytków, status twórcy potwierdza dyplom magistra sztuki w dziedzinie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej, uzyskany po ukończeniu studiów oraz prawo do korzystania jako twórca z praw autorskich, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2014
30
paź

Istota:

Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi konserwacji zabytków ruchomych i sprzedaży praw do korzystania z dokumentacji powstałej w trakcie ich realizacji są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) konserwacji zabytków ruchomych oraz w zakresie braku obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi polegającej na konserwacji zabytków ruchomych oraz w zakresie braku obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest absolwentem studiów magisterskich na wydziale Akademii ... o kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki, konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. W oparciu o umowy o dzieło Wnioskodawca zamierza wykonywać prace konserwatorskie polegające na pełnej konserwacji zabytków ruchomych tj. dzieł sztuki malarstwa sztalugowego i ściennego, rzeźby polichromowanej i złoconej, przedmiotów zabytkowych i artystycznych. Polegają one na ochronie zabytków rozumianej jako działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji, a następnie na działaniach mających na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku lub odtwarzanie jego części (prace restauratorskie) oraz udokumentowanie działań.

2011
1
cze

Istota:

Usługi sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 92.52.12-00.00, polegające na remoncie konserwatorskim obiektów wpisanych do rejestru zabytków korzystają ze zwolnienia od podatku.

Fragment:

(...) kulturalnym (PKWiU ex 92.72), działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12. Z treści objaśnienia zamieszczonego pod załącznikami do ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że wskazany symbol PKWiU wraz z oznaczeniem „ ex ” – dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania – konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU. W dziale 92 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 18 marca 1997 r. zostały zamieszczone usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem - pod poz. 92.52 ujęto usługi muzealnictwa oraz ochrony zabytków (PKWiU: 92.52.12 – Usługi ochrony zabytków). Zgodnie z treścią art. 3 pkt 1, 6, 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób opodatkować należy przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług w zakresie badań i nadzorów archeologicznych, konserwacji i renowacji zabytków oraz usług ogólnobudowlanych przy zabytkach?

Fragment:

Z kolei konserwacja zabytków – to zespół stałych i systematycznych działań mających na celu utrzymanie obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym. Renowacja zabytków zaś polega na naprawie, remoncie oraz odtwarzaniu brakujących elementów zabytków. Zarówno usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii, mieszczące się wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 1997r. Nr 42, poz 264 ze zm.) w grupie 73.20 –usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych- jak i usługi w zakresie ochrony zabytków, mieszczące się wg PKWiU w grupowaniu 92.52.12 – usługi ochrony zabytków - wymienione zostały w załączniku nr 2 do ustawy z 1998r., odpowiednio w poz. 13 i 28. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż wyklucza to możliwość opodatkowania przychodów uzyskanych z tychże usług ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Reasumując, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie badań i nadzorów archeologicznych, konserwacji i renowacji zabytków oraz usług ogólnobudowlanych przy zabytkach, podatnik ma prawo wyboru podatku liniowego wg stawki 19% lub zasad ogólnych, z zastrzeżeniem iż wybór podatku liniowego wyklucza możliwość wspólnego z małżonkiem rozliczenia dochodów

2011
1
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług ochrony zabytków ora możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z kosztami realizacji tych usług.

Fragment:

Podkreślić należy, że wyłączenie ze zwolnienia, przewidziane w pkt 5, nie ma zastosowania do usług konserwacji zabytków, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.5, lecz wyłącznie do wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług wymienionych w tym przepisie. Jak wskazuje Wnioskodawca, wystąpił on do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie pisemnej informacji dotyczącej posługiwania się symbolem PKWiU w ramach wykonywanych prac, prowadzonych w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, z której wynika, że przedmiot prowadzonych prac sklasyfikowany jest pod symbolem 92.52.12-00.00, tj. „ Usługi ochrony zabytków ”. Prace te polegają na: renowacji drzwi zewnętrznych, oczyszczeniu, uzupełnieniu zniszczonych lub brakujących elementów, impregnacji, zabezpieczeniu grzybobójczym, konserwacji detalu wykonanego w zaprawie, polegającej na oczyszczeniu poprzez piaskowanie istniejącego zachowanego detalu i uzupełnieniu go zaprawą sztukatorską, konserwacji gzymsów międzykondygnacyjnych, płycin oraz profilowanych obramień okiennych wykonanych w zaprawie, oczyszczeniu poprzez piaskowanie piaskiem szklarskim zdrowych, nie zagrzybionych części gzymsów, a następnie uzupełnieniu zaprawą sztukatorską, odtworzeniu zniszczonych i zainfekowanych fragmentów gzymsów, konserwacji detalu kamiennego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi ochrony zabytków klasyfikowane do grupowania PKWiU 92.52.12 korzystają na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Fragment:

W pozycji 11 tego załącznika jako zwolnione z opodatkowania wymienione zostały usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - w tym szczególnym przypadku pod warunkiem, że są świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług - z wyłączeniem: 1)usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, 2)usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, 3)usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), 4)wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe, 5)wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku wykonania usługi konserwacji starodruków można zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na inne imprezy sportowe, 5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), 5a usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11) usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), 6. działalności agencji informacyjnych, 7. usług wydawniczych, 8. usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12. Z treści objaśnienia zamieszczonego pod załącznikiem do ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż wskazany symbol PKWiU wraz z oznaczeniem "ex" - dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

2011
1
kwi

Istota:

Stawka podatku dla usług ochrony zabytków, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.52.12-00.00.

Fragment:

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku udziela następującej interpretacji. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 tegoż załącznika zawarto usługi związane z kulturą PKWiU ex 92 ( ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania), w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonywania, usługi związane z rekreacją i sportem z wyłączeniem przypadków wymienionych w punktach od 1 do 8 niniejszej pozycji. W związku z tym, iż usługi ochrony zabytków sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.52.12-00.00 nie zostały objęte wyłączeniem, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: konserwacji i renowacji dzieł sztuki (PKWiU 92.52.12-00.0 - usługi ochrony zabytków); opracowywanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac w formie pisemnej oraz opracowywanie w formie pisemnej ekspertyz stanu zachowania obiektów zabytkowych, które to opracowania podlegają ochronie prawami autorskimi (PKWiU 92.31.22-00.0 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów). Czy po przekroczeniu przychodów kwoty 10.000,00 euro Podatnik jest zobligowany do płacenia podatku VAT, jeśli jego działalność korzysta ze zwolnienia z podatku VAT w całości? Czy w takiej sytuacji jest zobowiązany do rejestracji w systemie VAT?

Fragment:

(...) wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), 5a) usług związanych z produkcja filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), 6) działalności agencji informacyjnych, 7) usług wydawniczych, 8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2) z zastrzeżeniem poz. 12. Usługi konserwacji i renowacji dzieł sztuki, zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 92.52.12-00.00 nie są wymienione w w/w wyłączeniach - zatem są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie cyt wyżej art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Również usługi opracowywania dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac w formie pisemnej oraz opracowywanie w formie pisemnej ekspertyz stanu zachowania obiektów zabytkowych, które to opracowania podlegają ochronie prawami autorskimi, zgodnie z PKWiU symbol 92.31.22-00.0, nie są wymienione w w/w wyłączeniach i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku zawarcia umowy o dzieło - przez osobę będącą podatnikiem podatku od towarów i usług - obrorty osiągane z tytułu takiej umowy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też obowiązek taki powstanie po przekroczeniu progu 10.000 EURO?

Fragment:

(...) pracodawcy, z którym pozostaję w stosunku pracy; c) przychody z ich tytułu zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecanie co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagradzania i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Z uwagi na okoliczności dotyczące stanu faktycznego, o którym mowa w treści pisma podkreślenia wymaga, iż w przypadku opisanym wyżej w punkcie c) wyłączeniu z opodatkowania VAT podlegają nie wszystkie przychody z tytułu umów zlecenia i umowy o dzieło. Wyłączeniu podlegają jedynie te, w których pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym owe czynności istnieje stosunek prawny. Ów stosunek prawny musi określać: - warunki wykonywania zamówionego dzieła - wynagrodzenie - odpowiedzialności zlecającego wykonanie dzieła. Tym samym podmioty realizujące powyższe czynności - kwalifikujące się jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - lecz pozbawione przymiotu samodzielności (niezależności ) przy ich wykonywaniu, nie są podatnikami podatku od towarów i usług, a ich usługi pozostają poza systemem VAT, jako niepodlegające temu podatkowi.