Konserwacja dzieł sztuki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konserwacja dzieł sztuki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Szkoła zwróciła się z prośbą potwierdzenie prawidłowości stawki podatku VAT do świadczonych usług:
1. PKWiU 80 - usługi w zakresie edukacji – wg szkoły zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
2. PKWiU 55.51.10-00.00 usługi stołówkowe – wg szkoły opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%,
3. PKWiU 70.20.12-00.00 – usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny – wg szkoły opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%,
4. PKWiU 92.31.10-00 – dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki – wg szkoły zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
5. usługi w zakresie konserwacji pomników i tablic wykonywanych przez uczniów.

Fragment:

(...) Dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług , towary i usługi zidentyfikowane są przy wykorzystaniu klasyfikacji statystycznych, co oznacza, że nie potoczne i handlowe nazwy poszczególnych towarów, bądź ich skład chemiczny, ale określona przepisami klasyfikacja statystyczna towarów jest istotna z punktu widzenia określenia prawidłowości stawki podatku dla sprzedawanego towaru. W przypadku, gdy podatnik ma wątpliwości dotyczące klasyfikacji statystycznych właściwych dla sprzedawanego przez niego towaru lub wykonywanych usług, może się zwrócić do właściwego dla siedziby podatnika urzędu statystycznego w celu właściwego sklasyfikowania wyrobu lub usługi ) od dnia 01.01.2003r. Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535) w powiązaniu z załącznikiem nr 4 poz. 7 do cyt. ustawy usługi o symbolu PKWiU ex 80 – (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki podatku VAT dla usług konserwacji dzieł sztuki

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek spółki z dnia 4.06.2004 r. uzupełniony pismem z dnia 15.07.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług konserwacji dzieł sztuki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu uprzejmie wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ze spółka prowadzi działalność w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, usług plastycznych i pozłotnictwa przy obiektach zabytkowych (ołtarze, ambony, chrzcielnice, rzeźby, obrazy na płótnie i drewnie, a także polichromii ściennych). Spółka ustaliła symbol klasyfikacji wykonywanych usług: wg PKWiU wykonywane usługi sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00. Według przedstawionego przez spółkę stanowiska usługi konserwacji i restauracji (...)