Konserwacja budynków | Interpretacje podatkowe

Konserwacja budynków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konserwacja budynków. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Z uwagi na różnorodność interpretacji w temacie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 25 dni od daty złożenia deklaracji, w której występuje podatek naliczony wynikający z faktur regulowanych za pomocą kompensaty, w Spółce zrodziła się niepewność co do prawa ubiegania się o zwrot w terminie 25 dni.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, za prawidłowy. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca zamierza ubiegać się o skrócenie z 60 do 25 dni, terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej ze składanych deklaracji VAT-7. Kwoty podatku naliczonego wykazanego w deklaracji VAT-7 wynikają m. in. z faktur dokumentujących kwoty zobowiązań, które zostały w całości zapłacone w formie wzajemnego rozliczenia, czyli kompensaty. Z uwagi na różnorodność interpretacji w temacie prawa do zwrotu nadwyżki (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT stosować dla robót remontowych schroniska górskiego wraz z ujęciem wody?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo Nr L.Dz. 1991/2003 z dnia 05.09.2003 r. uzupełnione pismem Nr Ldz.2292/2003 r. z 10.10.2003 r. stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że: Remont ujęcia wody dla Schroniska (...) będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług w stawce 22% zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Na podstawie poz. 86 pkt 3 załącznika Nr 4 do wyżej cyt. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowane według stawki 7% jest budowa, remont i bieżąca konserwacja budynku zakwaterowania turystycznego (PKOB 1212), do których zalicza się schroniska górskie. Ujęcie wody dla schroniska nie mieści się w zakresie ww. robót, tak więc nie może być opodatkowane obniżoną stawką 7%. (...)
2011
1
lut

Istota:
Nadleśnictwo uprzejmie prosi o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy pracach remontowych i inwestycyjnych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej (budynki biurowe, warsztaty, stolarnia, muzeum, osada dewizowa) zarządzanych przez Lasy Państwowe.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535) do dnia 31 rgudnia 2007r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do: 1) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, 2) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Natomiast na materiały budowlane od 1 maja 2004r. obowiązuje stawka podatku 22%. Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastukturą towarzyszącą (opodatkowane stawką 7%), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego (PKOB 111, 112, ex 113) i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające wraz z (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 06.06.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej wysokości stawek podatku od towarów i usług przy opodatkowaniu sprzedaży niektórych usług wymienionych w piśmie, informuje: Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. W związku z powyższym opodatkowaniu w/w stawką podlegają wymienione przez Zakład usługi w zakresie: - odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków - poz. 125 załącznika Nr 3 do w/w ustawy, - oczyszczania terenów gminnych, jak również odśnieżania dróg gminnych - poz. 128 załącznika Nr 3 do w/w ustawy, - remontów, utrzymania dróg i chodników gminnych - (...)
2011
1
sty

Istota:
Stawka podatku VAt dla usług serwisowych na kotłowniach gazowych i olejowych?
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 23.03.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.03.2004r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanie usług serwisowych na kotłowniach gazowych i olejowych w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej, uprzejmie wyjaśniam, że: Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniża się do wysokości 7% dla materiałów i usług (robót) budowlanych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. W poz. 86 tego załącznika wymienione są usługi budowy, remontu i bieżącej konserwacji budynków: - zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130) – w tym mieszczą się domy pomocy społecznej, - hoteli (...)
2011
1
sty

Istota:
W związku z zawartą umową obejmującą utrzymanie pogotowia awaryjnego, konserwację i naprawy awaryjne w budynkach mieszkalnych XXXXXXXX prosimy o podanie stawki podatku VAT za ww zlecenia.Zgodnie z umową świadczone usługi polegają m.in. na zapewnieniu całodobowej ochrony technicznej budynków mieszkalnych XXXXXXXX łącznie z urządzeniami technicznymi (elektrycznymi, co, cw, wodno-kanalizacyjnymi, gazowniczymi, wentylacyjnymi, dymowymi i spalinowymi), przyłączami do budynków i infrastruktury towarzyszącej, obsługa zgłaszanych awarii przez mieszkańców budynków, usuwanie przyczyn awarii instalacji i urządzeń, naprawę szkód wynikłych z powodu zaistniałych awarii, usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa dla najemców i osób trzecich występujących na obiektach mieszkalnych, konserwacja budynków mieszkalnych.
Fragment:
(...) XXXXXXXX łącznie z urządzeniami technicznymi (elektrycznymi, co, cw, wodno-kanalizacyjnymi, gazowniczymi, wentylacyjnymi, dymowymi i spalinowymi), przyłączami do budynków i infrastruktury towarzyszącej, obsługa zgłaszanych awarii przez mieszkańców budynków, usuwanie przyczyn awarii instalacji i urządzeń, naprawę szkód wynikłych z powodu zaistniałych awarii, usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa dla najemców i osób trzecich występujących na obiektach mieszkalnych, konserwacja budynków mieszkalnych. Ww usługi w opinii tutejszego organu podatkowego, wyczerpują więc definicję robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą temu budownictwu opisaną w art. 146 ust. 2 pkt. a ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Do usług tych w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 7%, bowiem związek tych usług z obiektami budownictwa (...)
2011
1
sty

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT stosuje się dla usług polegających na zabezpieczaniu rzeźb i renowacji attyk w budynku ośrodka szkolno-wychowawczego z internatem?
Fragment:
(...) Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (pismo z dnia 14.11.2003 r. Nr OISK-5672/OB-73/14-8193/03) budynek ośrodka szkolno – wychowawczego z internatem, którego przeważająca część powierzchni użytkowej przeznaczona jest na zakwaterowanie dzieci słabo słyszących mieści się w grupowaniu PKOB grupa 113 klasa 1130 “Budynki zbiorowego zamieszkania” Stosownie do art. 51 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11. poz. 50 ze zm.) w związku z poz. 86 załącznika nr 5 do tej ustawy, do dnia 31 grudnia 2003 r., opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega budowa, remonty i bieżąca konserwacja m.in. budynków zbiorowego zamieszkania – z wyłączeniem budynków stałego zamieszkania kościelnych i związków wyznaniowych (PKOB ex 1130). Biorąc powyższe pod uwagę, organ podatkowy stoi na stanowisku, iż w przedmiotowej sprawie (...)
2011
1
sty

Istota:
Jaka powinna być zastosowana prawidłowa stawka podatku VAT na usługi elektromechniczne polegające na serwisie agregtów prądotwórczych zainstalowanych w placówkach muzelnych, budynkch szpitali i zakładów opieki medycznej
Fragment:
(...) jej- jedna z placówek Muzeum Narodowego w nowej przygotowywanej umowie zaproponowała zastosowanie 7 % stawki podatku na konserwację agregatów prądotwórczych powołując się przy tym na załącznik nr 5 poz. 86 pkt 5 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zawierającym wykaz materiałów i usług ( robót budowlanych ), których sprzedaż jest objęta ww. stawką podatku. Według niego budowa, remont i konserwacja budynków ogólnodostępnych obiektów kulturalnych korzysta z preferencyjnej 7% stawki podatku. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów podziela ten pogląd. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym co prawda nie definiuje pojęcia budynku, jednakże zgodnie z art. 3 pkt 1 a) w zw. z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany (...)
2011
1
sty

Istota:
Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi w zakresie konserwacji oraz prac remontowych przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych ?
Fragment:
(...) W przedmiotowym wniosku strona zwróciła się o potwierdzenie stawki podatku VAT w wysokości 7% dla świadczonych usług w zakresie konserwacji oraz prac remontowych przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych. W myśl art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o których mowa powyżej, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.W myśl ust. 3 tego artykułu usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.