Konserwacja budynków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konserwacja budynków. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Z uwagi na różnorodność interpretacji w temacie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 25 dni od daty złożenia deklaracji, w której występuje podatek naliczony wynikający z faktur regulowanych za pomocą kompensaty, w Spółce zrodziła się niepewność co do prawa ubiegania się o zwrot w terminie 25 dni.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, za prawidłowy. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca zamierza ubiegać się o skrócenie z 60 do 25 dni, terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej ze składanych deklaracji VAT-7. Kwoty podatku naliczonego wykazanego w deklaracji VAT-7 wynikają m. in. z faktur dokumentujących kwoty zobowiązań, które zostały w całości zapłacone w formie wzajemnego rozliczenia, czyli kompensaty. Z uwagi na różnorodność interpretacji w temacie prawa do zwrotu nadwyżki (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT stosować dla robót remontowych schroniska górskiego wraz z ujęciem wody?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Nr L.Dz. 1991/2003 z dnia 05.09.2003 r. uzupełnione pismem Nr Ldz.2292/2003 r. z 10.10.2003 r. stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że: Remont ujęcia wody dla Schroniska (...) będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług w stawce 22% zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Na podstawie poz. 86 pkt 3 załącznika Nr 4 do wyżej cyt. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowane według stawki 7% jest budowa, remont i bieżąca konserwacja budynku zakwaterowania turystycznego (PKOB 1212), do których zalicza się schroniska górskie. Ujęcie wody dla schroniska nie mieści się w zakresie ww. robót, tak więc nie może być opodatkowane obniżoną stawką 7%. (...)

2011
1
lut

Istota:

Nadleśnictwo uprzejmie prosi o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy pracach remontowych i inwestycyjnych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej (budynki biurowe, warsztaty, stolarnia, muzeum, osada dewizowa) zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535) do dnia 31 rgudnia 2007r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do: 1) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, 2) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Natomiast na materiały budowlane od 1 maja 2004r. obowiązuje stawka podatku 22%. Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastukturą towarzyszącą (opodatkowane stawką 7%), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego (PKOB 111, 112, ex 113) i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające wraz z (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 06.06.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej wysokości stawek podatku od towarów i usług przy opodatkowaniu sprzedaży niektórych usług wymienionych w piśmie, informuje: Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. W związku z powyższym opodatkowaniu w/w stawką podlegają wymienione przez Zakład usługi w zakresie: - odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków - poz. 125 załącznika Nr 3 do w/w ustawy, - oczyszczania terenów gminnych, jak również odśnieżania dróg gminnych - poz. 128 załącznika Nr 3 do w/w ustawy, - remontów, utrzymania dróg i chodników gminnych - (...)

2011
1
sty

Istota:

Stawka podatku VAt dla usług serwisowych na kotłowniach gazowych i olejowych?

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 23.03.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.03.2004r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanie usług serwisowych na kotłowniach gazowych i olejowych w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej, uprzejmie wyjaśniam, że: Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniża się do wysokości 7% dla materiałów i usług (robót) budowlanych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. W poz. 86 tego załącznika wymienione są usługi budowy, remontu i bieżącej konserwacji budynków: - zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130) – w tym mieszczą się domy pomocy społecznej, - hoteli (...)

2011
1
sty

Istota:

W związku z zawartą umową obejmującą utrzymanie pogotowia awaryjnego, konserwację i naprawy awaryjne w budynkach mieszkalnych XXXXXXXX prosimy o podanie stawki podatku VAT za ww zlecenia.Zgodnie z umową świadczone usługi polegają m.in. na zapewnieniu całodobowej ochrony technicznej budynków mieszkalnych XXXXXXXX łącznie z urządzeniami technicznymi (elektrycznymi, co, cw, wodno-kanalizacyjnymi, gazowniczymi, wentylacyjnymi, dymowymi i spalinowymi), przyłączami do budynków i infrastruktury towarzyszącej, obsługa zgłaszanych awarii przez mieszkańców budynków, usuwanie przyczyn awarii instalacji i urządzeń, naprawę szkód wynikłych z powodu zaistniałych awarii, usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa dla najemców i osób trzecich występujących na obiektach mieszkalnych, konserwacja budynków mieszkalnych.

Fragment:

(...) XXXXXXXX łącznie z urządzeniami technicznymi (elektrycznymi, co, cw, wodno-kanalizacyjnymi, gazowniczymi, wentylacyjnymi, dymowymi i spalinowymi), przyłączami do budynków i infrastruktury towarzyszącej, obsługa zgłaszanych awarii przez mieszkańców budynków, usuwanie przyczyn awarii instalacji i urządzeń, naprawę szkód wynikłych z powodu zaistniałych awarii, usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa dla najemców i osób trzecich występujących na obiektach mieszkalnych, konserwacja budynków mieszkalnych. Ww usługi w opinii tutejszego organu podatkowego, wyczerpują więc definicję robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą temu budownictwu opisaną w art. 146 ust. 2 pkt. a ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Do usług tych w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 7%, bowiem związek tych usług z obiektami budownictwa (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT stosuje się dla usług polegających na zabezpieczaniu rzeźb i renowacji attyk w budynku ośrodka szkolno-wychowawczego z internatem?

Fragment:

(...) Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (pismo z dnia 14.11.2003 r. Nr OISK-5672/OB-73/14-8193/03) budynek ośrodka szkolno – wychowawczego z internatem, którego przeważająca część powierzchni użytkowej przeznaczona jest na zakwaterowanie dzieci słabo słyszących mieści się w grupowaniu PKOB grupa 113 klasa 1130 “Budynki zbiorowego zamieszkania” Stosownie do art. 51 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11. poz. 50 ze zm.) w związku z poz. 86 załącznika nr 5 do tej ustawy, do dnia 31 grudnia 2003 r., opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega budowa, remonty i bieżąca konserwacja m.in. budynków zbiorowego zamieszkania – z wyłączeniem budynków stałego zamieszkania kościelnych i związków wyznaniowych (PKOB ex 1130). Biorąc powyższe pod uwagę, organ podatkowy stoi na stanowisku, iż w przedmiotowej sprawie (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaka powinna być zastosowana prawidłowa stawka podatku VAT na usługi elektromechniczne polegające na serwisie agregtów prądotwórczych zainstalowanych w placówkach muzelnych, budynkch szpitali i zakładów opieki medycznej

Fragment:

(...) jej- jedna z placówek Muzeum Narodowego w nowej przygotowywanej umowie zaproponowała zastosowanie 7 % stawki podatku na konserwację agregatów prądotwórczych powołując się przy tym na załącznik nr 5 poz. 86 pkt 5 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zawierającym wykaz materiałów i usług ( robót budowlanych ), których sprzedaż jest objęta ww. stawką podatku. Według niego budowa, remont i konserwacja budynków ogólnodostępnych obiektów kulturalnych korzysta z preferencyjnej 7% stawki podatku. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów podziela ten pogląd. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym co prawda nie definiuje pojęcia budynku, jednakże zgodnie z art. 3 pkt 1 a) w zw. z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi w zakresie konserwacji oraz prac remontowych przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych ?

Fragment:

(...) W przedmiotowym wniosku strona zwróciła się o potwierdzenie stawki podatku VAT w wysokości 7% dla świadczonych usług w zakresie konserwacji oraz prac remontowych przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych. W myśl art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o których mowa powyżej, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.W myśl ust. 3 tego artykułu usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce (...)