Konserwacja | Interpretacje podatkowe

Konserwacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konserwacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do zastosowania 0% stawki podatki dla usług polegających na konserwacji i naprawie samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich.
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na konserwacji i naprawie samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności usługi powyższe sklasyfikowane są jako PKD: 33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych. Świadczone usługi wykonywane są na samolotach pasażerskich używanych przez operatorów lotniczych w transporcie międzynarodowym zarówno zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej, jak i w państwach spoza Unii Europejskiej. Wnioskodawca posiada wszelkie certyfikaty i licencje niezbędne do wykonywania opisanych usług. Usługi są wykonywane na terenie kraju, samoloty przylatują do Polski celem wykonania okresowych przeglądów, planowanych remontów, konserwacji. Bezpośrednim odbiorcą usługi (zleceniodawcą) jest kontrahent Wnioskodawcy – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Polsce (zwana dalej Spółką). Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przyjmuje zlecenia naprawy, remontu lub konserwacji od właścicieli środków transportu lotniczego, jak również od przewoźników (operatorów lotniczych zarówno polskich, jak i zagranicznych).
2014
27
lis

Istota:
Brak możliwości zastosowania stawki 0% przy remoncie i konserwacji statków powietrznych
Fragment:
Ze zlecenia wynika tym samym charakterystyka każdego podlegającego remontowi, przebudowie lub konserwacji samolotu oraz zakres i rodzaj działalności prowadzonej przez operatora lotniczego nim władającego. Z charakterystyki wynika także, czy konkretny samolot użytkowany jest głównie w transporcie międzynarodowym. Brzmienie przepisu art. 83 ust. 1 pkt 16 wskazuje, że przesłanką do zastosowania stawki 0% jest wykonywanie usług remontu, konserwacji lub przebudowy środków transportu lotniczego lub sprzętu zainstalowanego w tych środkach wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy międzynarodowe. Nie jest zatem konieczne aby usługa konserwacji wykonywana była bezpośrednio na rzecz przewoźnika lotniczego. Istotne jest, aby usługa dotyczyła samolotów należących do takiego przewoźnika. Zatem w przypadku Wnioskodawcy, gdy świadczy usługi konserwacji i naprawy samolotów należących do przewoźnika lotniczego, ale bezpośrednim nabywcą usługi jest polska Spółka, która następnie odprzedaje taką usługą przewoźnikowi, ma prawo stosować stawkę 0% podatku VAT na mocy art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile prowadzi dokumentację, z której jednoznacznie wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi dotyczą środków transportu lotniczego wykorzystywanych głównie w transporcie międzynarodowym zgodnie z art. 83 ust. 2.
2014
24
kwi

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego.
Fragment:
W związku z brakiem możliwości zapewnienia prania i konserwacji odzieży roboczej przez Wnioskodawcę (pracodawcę), wynikającej głównie z różnej częstotliwości i stopnia koniecznej konserwacji, czynności te będą wykonywane przez pracownika za jego zgodą. W związku z powyższym Wnioskodawca (pracodawca) na podstawie przywołanych powyżej przepisów zobowiązany jest wypłacić pracownikom ekwiwalent pieniężny będący rekompensatą poniesionych przez nich kosztów. Zasada wypłacania ekwiwalentu oraz jego wysokość uregulowane zostaną w Regulaminie Pracy. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i konserwację obuwia skalkulowano w oparciu o cenniki pralni usługowych oraz ceny rynkowe środków piorących, kosztów energii elektrycznej oraz zużycia wody i urządzeń technicznych. Za konserwację odzieży przysługiwać będzie comiesięcznie ekwiwalent w wysokości 40 zł, a za używanie obuwia 11 zł dla pracownika pełnoetatowego. Wysokość ekwiwalentu będzie pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do etatu, gdyż przewiduje się, iż koszty używania i konserwacji są wprost proporcjonalne do zużycia. Wypłata ekwiwalentu będzie również uzależniona od obecności pracownika na stanowisku pracy, w przypadku miesięcznej nieobecności pracownikowi ekwiwalent nie będzie przysługiwał bez względu na przyczynę, gdyż nie poniesie on faktycznych koszów związanych z praniem odzieży i konserwacją obuwia.
2013
9
paź

Istota:
W zakresie wykonywania, remontowania, projektowania, przeglądu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych, alarmowych, domofonowych oraz instalacji automatyki domowej, zwanej "inteligentnym budynkiem" w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11 i lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 12
Fragment:
(...) konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Modernizacja to „ unowocześnienie i usprawnienie czegoś ”- według internetowego słownika języka polskiego (...). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, iż Wnioskodawca wykonuje usługi: PKWiU 43.21.10.2 – wykonywanie, remontowanie, projektowanie, przegląd, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych, PKWiU 43.21.10.1 – wykonywanie, remontowanie, projektowanie, przegląd, konserwacja i naprawa instalacji alarmowych, PKWiU 43.21.10.1 – wykonywanie, remontowanie, projektowanie, przegląd, konserwacja i naprawa instalacji domofonowych, PKWiU 43.21.10.2 – wykonywanie, remontowanie, projektowanie, przegląd, konserwacja i naprawa automatyki domowej, zwanej „ inteligentnym budynkiem ”. Wyżej wymienione usługi świadczone są w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11 oraz lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 12 z wyłączeniem lokali użytkowych. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m 2 , a budynków mieszkalnych nie przekracza 300 m 2 . W skład usługi wchodzi: wykonanie projektu usługi, zakup i montaż materiałów oraz towarów potrzebnych do kompleksowego wykonania usługi, po instalacyjne pomiary elektryczne, sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
2013
18
sty

Istota:
W związku z tym, iż poszczególne czynności, za które ustalone jest wynagrodzenie ryczałtowe opodatkowane są różnymi stawkami VAT (roboty konserwacyjne – 8% VAT, czynności kontrolno-pomiarowe, remonty, eksploatacja węzła, dokumentacja węzła i usuwanie awarii – 23% VAT), czy jest to usługa kompleksowa opodatkowana stawką 23% VAT?
Fragment:
Z ww. kontrahentem Wnioskodawca podpisał umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług polegających na bieżącej konserwacji węzłów cieplnych oraz instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. z zakresie: instalacji c.o. – regulacja hydrauliczna instalacji c.o., sprawdzanie i usuwanie nieszczelności instalacji, odpowietrzanie instalacji c.o., usuwanie niedrożności instalacji, kontrola i uzupełnianie ubytków zładu instalacji c.o., upuszczanie zładu wodnego w porozumieniu z dostawcą czynnika grzewczego, konserwacja i naprawa niesprawnych zaworów grzejnikowych (termostatycznych), wymiana uszkodzonych elementów instalacji c.o., tj. złączki grzejnikowe, odpowietrzniki, zawory stopowe, naby, korki grzejnikowe, konserwacja i naprawa niesprawnych zaworów podpionowych (...), naprawa mocowań instalacji c.o., w wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegających przed dalszymi skutkami, instalacji c.w.u. – regulacja hydrauliczna instalacji c.w.u., sprawdzanie i usuwanie nieszczelności instalacji c.w.u., usuwanie niedrożności instalacji, wymiana uszkodzonych elementów instalacji takich jak mufy i kolana, konserwacja i naprawa niesprawnych zaworów odcinających, likwidacja przecieków na dławicach wrzecion zaworów, wymiana śrub lub nakrętek z zerwanym gwintem, usuwanie pojedynczych (...)
2013
18
sty

Istota:
W zakresie stawki podatku dla usługi przeglądów, okresowych kontroli i codziennych inspekcji wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, oraz dla usług konserwacji wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.
Fragment:
(...) konserwacji wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym. UZASADNIENIE W dniu 16.08.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Wniosek uzupełniony został pismem nadanym w dniu 16.11.2012 r. (data wpływu 20.11.2012 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 07.11.2012 r. (doręczone w dniu 13.11.2012 r.) W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca zwraca się z prośbą w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stawki VAT 8% i 23% na wykonywane usługi konserwacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez firmę S. Usługi te polegają na przeglądach i konserwacjach w budynkach mieszkaniowo - usługowych dotyczących instalacji: Instalacje elektryczne z urządzeniami: przeglądy rozdzielni elektrycznych, kontrola temperatur zacisków prądowych, dokręcanie zacisków, wymiana zużytych źródeł światła, okresowa kontrola działania oświetlenia awaryjnego, w okresie gwarancyjnym zgłaszanie wszystkich awarii do gwaranta, a po okresie gwarancyjnym naprawy awarii, codzienne inspekcje pomieszczeń rozdzielni elektrycznych.
2013
17
sty

Istota:
Opodatkowanie 8% stawką podatku VAT usług naprawy i konserwacji wewnętrznej instalacji wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaklasyfikowanych do PKOB 1130 (budynki zbiorowego zamieszkania), z wyłączeniem lokali użytkowych
Fragment:
Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w bieżącym roku przeprowadzał bieżące naprawy i konserwację wewnętrznej instalacji elektrycznej w noclegowni należącej do MOPS. W piśmie uzupełniającym z dnia 9 listopada 2011 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że przedmiotem umowy zawartej z MOPS w B. jest kompleksowa usługa obejmująca bieżące naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej. Usługa została wykonana w obiekcie budownictwa mieszkaniowego zaklasyfikowanego do grupowania PKOB 1130 (budynki zbiorowego zamieszkania), z wyłączeniem lokali użytkowych. Powierzchnia lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m 2 . Wykonane usługi zaliczone są do robót budowlanych i mieszczą się w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, tj. remontu. Usługi konserwacyjne, inne niż remont mają na celu utrzymanie sprawności technicznej w/w budynku. W cenę usługi konserwacji tej wewnętrznej instalacji elektrycznej wliczone są zużyte materiały i wartość tych materiałów nie przekracza 50% wartości świadczonej usługi. Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
2011
15
gru

Istota:
Zakres zwolnienia od podatku usług prac rzeźbiarskich.
Fragment:
W określeniu przedmiotu działalności ma Pan wpis następującej treści: 31.09.2 – produkcja pozostałych mebli; 95.24.2 – naprawa, konserwacja mebli i wyposażenia domowego, 90.03.2 – artystyczna i literacka działalność twórcza. W roku 2009 otrzymał Pan z Głównego Urzędu Statystycznego informację odnośnie klasyfikacji PKWiU świadczonych usług. Zgodnie z przedmiotową informacją wykonywane rzeźby, płaskorzeźby niebędące masowo produkowanymi reprodukcjami i typowymi wyrobami rzemieślniczymi o charakterze handlowym mieszczą się w PKWiU 92.31.10-00.02, jako rzeźby, posągi z dowolnego materiału, oryginalne. Natomiast zgodnie z obowiązującą PKWiU od dnia 1 stycznia 2011 r. wykonywane przez Pana prace rzeźbiarskie mieszczą się w PKWiU 90.03.13.0, jako oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z wyżej opisanym stanem faktycznym prawidłowo stosował Pan zwolnienie od podatku od towarów i usług w okresie od kwietnia 2009 r. do grudnia 2010 r. a w związku ze zmianami prawnymi od 1 stycznia 2011 r. ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług przy wykonywaniu projektów oraz samych rzeźb, płaskorzeźb, ornamentów rzeźbionych w drewnie, które nie są masowo produkowanymi reprodukcjami ani typowymi wyrobami rzemieślniczymi o charakterze handlowymi...
2011
1
paź

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do każdej wyżej wymienionej roboty budowlanej?
Fragment:
Pana zdaniem, rzeczą znamienną dla konserwacji jest jej cykliczność. Prace takie wykonuje się co określony czas, np. tydzień, miesiąc, aby utrzymać w dobrym stanie technicznym, zapobiegając w ten sposób przed przedwczesnym powstaniem niekorzystnych zmian w budynku i ich wyposażeniu. Są to prace polegające na profilaktycznym zabezpieczeniu przed dekapitalizacją. Zgodnie z rozp. Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług § 7 ust. 2 „ Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części ”. Uważa Pan, że jeżeli do powyższej definicji konserwacji zastosujemy wykładnię gramatyczną to czasownik „ utrzymywać ” oznacza zachować w stanie niezmiennym, należytym. W pojęciu konserwacji nie mieści się „ odtwarzanie ”, bo to polega na przywracaniu stanu pierwotnego, co charakteryzuje definicje remontu. W związku z powyższym do regulacji okien i drzwi Pana zdaniem należy zastosować 8% stawkę podatku na podstawie ww. rozporządzenia. Natomiast dla poniższych robót należy zastosować 8% stawkę (...)
2011
1
paź

Istota:
Opodatkowanie usług naprawy i przeglądu technicznego kotła gazowego centralnego ogrzewania i współpracującego z nim zasobnikowego podgrzewacza wody użytkowej wraz z potrzebnymi do tego celu materiałami.
Fragment:
W tym miejscu trzeba wskazać, iż Dział 28 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje naprawę i konserwację kotłów centralnego ogrzewania, sklasyfikowane jako 28.22.90-00.00. Ponadto należy zauważyć, iż jak wynika z art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, który w grupie 111 obejmuje budynki mieszkalne jednorodzinne. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, iż przy świadczeniu usługi, polegającej na naprawie i przeglądzie technicznym kotła gazowego centralnego ogrzewania i współpracującego z nim zasobnikowego podgrzewacza wody użytkowej, obejmującej dostawę potrzebnych do tego celu materiałów zainstalowanego w budynku objętym PKOB 111, przy założeniu, że usługa ta zalicza się do robót konserwacyjnych, o których mowa w powołanym § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka powinna zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług.
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konserwacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.