Konserwacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konserwacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
8
lis

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku usług konserwacji

Fragment:

W zależności od tego, jaki podmiot jest Zamawiającym (z kim .....” S.A. zawarła umowę na dostawę i montaż windy), czy jest to Główny Wykonawca, czy też bezpośrednio Inwestor – na rzecz tego podmiotu świadczone są usługi konserwacji, gdyż są one nierozerwalnie związane z transakcją dostawy i montażu windy. Odnośnie dokumentowania usług konserwacji, jak zostało wskazane we wniosku ORD-WS poz. 76 świadczone usługi konserwacji nie są przedmiotem oddzielnego fakturowania. Powyższe czynności dokumentowane są stosownym protokołem z wykonania prac, wpisem do ewidencji w dzienniku konserwacji poszczególnych urządzeń, itp. Jak zostało wskazane we wniosku ORD-WS „czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach konserwacji klasyfikowane są do grupowania 43.29.19.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. jako „ Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane ”. Zgodnie z opisem grupowania przedstawionym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego grupowanie to obejmuje specjalistyczne roboty związane z instalowaniem dźwigów towarowych i wind osobowych, schodów ruchomych i ruchomych chodników włączając naprawy i konserwację (...)”. Wskazane wyżej grupowanie mieści się w poz. 29 załącznika nr 14 do ustawy o VAT. W poz. 29 załącznika nr 14 do ustawy o VAT przewidziane zostały usługi sklasyfikowane w PKWiU 43.29.19.0 jako „ Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ”.

2014
27
lis

Istota:

Prawo do zastosowania 0% stawki podatki dla usług polegających na konserwacji i naprawie samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na konserwacji i naprawie samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności usługi powyższe sklasyfikowane są jako PKD: 33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych. Świadczone usługi wykonywane są na samolotach pasażerskich używanych przez operatorów lotniczych w transporcie międzynarodowym zarówno zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej, jak i w państwach spoza Unii Europejskiej. Wnioskodawca posiada wszelkie certyfikaty i licencje niezbędne do wykonywania opisanych usług. Usługi są wykonywane na terenie kraju, samoloty przylatują do Polski celem wykonania okresowych przeglądów, planowanych remontów, konserwacji. Bezpośrednim odbiorcą usługi (zleceniodawcą) jest kontrahent Wnioskodawcy – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Polsce (zwana dalej Spółką). Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przyjmuje zlecenia naprawy, remontu lub konserwacji od właścicieli środków transportu lotniczego, jak również od przewoźników (operatorów lotniczych zarówno polskich, jak i zagranicznych).

2014
24
kwi

Istota:

Brak możliwości zastosowania stawki 0% przy remoncie i konserwacji statków powietrznych

Fragment:

Ze zlecenia wynika tym samym charakterystyka każdego podlegającego remontowi, przebudowie lub konserwacji samolotu oraz zakres i rodzaj działalności prowadzonej przez operatora lotniczego nim władającego. Z charakterystyki wynika także, czy konkretny samolot użytkowany jest głównie w transporcie międzynarodowym. Brzmienie przepisu art. 83 ust. 1 pkt 16 wskazuje, że przesłanką do zastosowania stawki 0% jest wykonywanie usług remontu, konserwacji lub przebudowy środków transportu lotniczego lub sprzętu zainstalowanego w tych środkach wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy międzynarodowe. Nie jest zatem konieczne aby usługa konserwacji wykonywana była bezpośrednio na rzecz przewoźnika lotniczego. Istotne jest, aby usługa dotyczyła samolotów należących do takiego przewoźnika. Zatem w przypadku Wnioskodawcy, gdy świadczy usługi konserwacji i naprawy samolotów należących do przewoźnika lotniczego, ale bezpośrednim nabywcą usługi jest polska Spółka, która następnie odprzedaje taką usługą przewoźnikowi, ma prawo stosować stawkę 0% podatku VAT na mocy art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile prowadzi dokumentację, z której jednoznacznie wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi dotyczą środków transportu lotniczego wykorzystywanych głównie w transporcie międzynarodowym zgodnie z art. 83 ust. 2.

2013
9
paź

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego.

Fragment:

W związku z brakiem możliwości zapewnienia prania i konserwacji odzieży roboczej przez Wnioskodawcę (pracodawcę), wynikającej głównie z różnej częstotliwości i stopnia koniecznej konserwacji, czynności te będą wykonywane przez pracownika za jego zgodą. W związku z powyższym Wnioskodawca (pracodawca) na podstawie przywołanych powyżej przepisów zobowiązany jest wypłacić pracownikom ekwiwalent pieniężny będący rekompensatą poniesionych przez nich kosztów. Zasada wypłacania ekwiwalentu oraz jego wysokość uregulowane zostaną w Regulaminie Pracy. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i konserwację obuwia skalkulowano w oparciu o cenniki pralni usługowych oraz ceny rynkowe środków piorących, kosztów energii elektrycznej oraz zużycia wody i urządzeń technicznych. Za konserwację odzieży przysługiwać będzie comiesięcznie ekwiwalent w wysokości 40 zł, a za używanie obuwia 11 zł dla pracownika pełnoetatowego. Wysokość ekwiwalentu będzie pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do etatu, gdyż przewiduje się, iż koszty używania i konserwacji są wprost proporcjonalne do zużycia. Wypłata ekwiwalentu będzie również uzależniona od obecności pracownika na stanowisku pracy, w przypadku miesięcznej nieobecności pracownikowi ekwiwalent nie będzie przysługiwał bez względu na przyczynę, gdyż nie poniesie on faktycznych koszów związanych z praniem odzieży i konserwacją obuwia.

2013
18
sty

Istota:

W zakresie wykonywania, remontowania, projektowania, przeglądu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych, alarmowych, domofonowych oraz instalacji automatyki domowej, zwanej "inteligentnym budynkiem" w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11 i lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 12

Fragment:

(...) konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Modernizacja to „ unowocześnienie i usprawnienie czegoś ”- według internetowego słownika języka polskiego (...). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, iż Wnioskodawca wykonuje usługi: PKWiU 43.21.10.2 – wykonywanie, remontowanie, projektowanie, przegląd, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych, PKWiU 43.21.10.1 – wykonywanie, remontowanie, projektowanie, przegląd, konserwacja i naprawa instalacji alarmowych, PKWiU 43.21.10.1 – wykonywanie, remontowanie, projektowanie, przegląd, konserwacja i naprawa instalacji domofonowych, PKWiU 43.21.10.2 – wykonywanie, remontowanie, projektowanie, przegląd, konserwacja i naprawa automatyki domowej, zwanej „ inteligentnym budynkiem ”. Wyżej wymienione usługi świadczone są w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 11 oraz lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 12 z wyłączeniem lokali użytkowych. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m 2 , a budynków mieszkalnych nie przekracza 300 m 2 . W skład usługi wchodzi: wykonanie projektu usługi, zakup i montaż materiałów oraz towarów potrzebnych do kompleksowego wykonania usługi, po instalacyjne pomiary elektryczne, sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

2013
18
sty

Istota:

W związku z tym, iż poszczególne czynności, za które ustalone jest wynagrodzenie ryczałtowe opodatkowane są różnymi stawkami VAT (roboty konserwacyjne – 8% VAT, czynności kontrolno-pomiarowe, remonty, eksploatacja węzła, dokumentacja węzła i usuwanie awarii – 23% VAT), czy jest to usługa kompleksowa opodatkowana stawką 23% VAT?

Fragment:

Z ww. kontrahentem Wnioskodawca podpisał umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług polegających na bieżącej konserwacji węzłów cieplnych oraz instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. z zakresie: instalacji c.o. – regulacja hydrauliczna instalacji c.o., sprawdzanie i usuwanie nieszczelności instalacji, odpowietrzanie instalacji c.o., usuwanie niedrożności instalacji, kontrola i uzupełnianie ubytków zładu instalacji c.o., upuszczanie zładu wodnego w porozumieniu z dostawcą czynnika grzewczego, konserwacja i naprawa niesprawnych zaworów grzejnikowych (termostatycznych), wymiana uszkodzonych elementów instalacji c.o., tj. złączki grzejnikowe, odpowietrzniki, zawory stopowe, naby, korki grzejnikowe, konserwacja i naprawa niesprawnych zaworów podpionowych (...), naprawa mocowań instalacji c.o., w wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegających przed dalszymi skutkami, instalacji c.w.u. – regulacja hydrauliczna instalacji c.w.u., sprawdzanie i usuwanie nieszczelności instalacji c.w.u., usuwanie niedrożności instalacji, wymiana uszkodzonych elementów instalacji takich jak mufy i kolana, konserwacja i naprawa niesprawnych zaworów odcinających, likwidacja przecieków na dławicach wrzecion zaworów, wymiana śrub lub nakrętek z zerwanym gwintem, usuwanie pojedynczych (...)

2013
17
sty

Istota:

W zakresie stawki podatku dla usługi przeglądów, okresowych kontroli i codziennych inspekcji wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, oraz dla usług konserwacji wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Fragment:

(...) konserwacji wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych objętych społecznym programem mieszkaniowym. UZASADNIENIE W dniu 16.08.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Wniosek uzupełniony został pismem nadanym w dniu 16.11.2012 r. (data wpływu 20.11.2012 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 07.11.2012 r. (doręczone w dniu 13.11.2012 r.) W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca zwraca się z prośbą w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stawki VAT 8% i 23% na wykonywane usługi konserwacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez firmę S. Usługi te polegają na przeglądach i konserwacjach w budynkach mieszkaniowo - usługowych dotyczących instalacji: Instalacje elektryczne z urządzeniami: przeglądy rozdzielni elektrycznych, kontrola temperatur zacisków prądowych, dokręcanie zacisków, wymiana zużytych źródeł światła, okresowa kontrola działania oświetlenia awaryjnego, w okresie gwarancyjnym zgłaszanie wszystkich awarii do gwaranta, a po okresie gwarancyjnym naprawy awarii, codzienne inspekcje pomieszczeń rozdzielni elektrycznych.

2011
15
gru

Istota:

Opodatkowanie 8% stawką podatku VAT usług naprawy i konserwacji wewnętrznej instalacji wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaklasyfikowanych do PKOB 1130 (budynki zbiorowego zamieszkania), z wyłączeniem lokali użytkowych

Fragment:

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w bieżącym roku przeprowadzał bieżące naprawy i konserwację wewnętrznej instalacji elektrycznej w noclegowni należącej do MOPS. W piśmie uzupełniającym z dnia 9 listopada 2011 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że przedmiotem umowy zawartej z MOPS w B. jest kompleksowa usługa obejmująca bieżące naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej. Usługa została wykonana w obiekcie budownictwa mieszkaniowego zaklasyfikowanego do grupowania PKOB 1130 (budynki zbiorowego zamieszkania), z wyłączeniem lokali użytkowych. Powierzchnia lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m 2 . Wykonane usługi zaliczone są do robót budowlanych i mieszczą się w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, tj. remontu. Usługi konserwacyjne, inne niż remont mają na celu utrzymanie sprawności technicznej w/w budynku. W cenę usługi konserwacji tej wewnętrznej instalacji elektrycznej wliczone są zużyte materiały i wartość tych materiałów nie przekracza 50% wartości świadczonej usługi. Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2011
1
paź

Istota:

Zakres zwolnienia od podatku usług prac rzeźbiarskich.

Fragment:

W określeniu przedmiotu działalności ma Pan wpis następującej treści: 31.09.2 – produkcja pozostałych mebli; 95.24.2 – naprawa, konserwacja mebli i wyposażenia domowego, 90.03.2 – artystyczna i literacka działalność twórcza. W roku 2009 otrzymał Pan z Głównego Urzędu Statystycznego informację odnośnie klasyfikacji PKWiU świadczonych usług. Zgodnie z przedmiotową informacją wykonywane rzeźby, płaskorzeźby niebędące masowo produkowanymi reprodukcjami i typowymi wyrobami rzemieślniczymi o charakterze handlowym mieszczą się w PKWiU 92.31.10-00.02, jako rzeźby, posągi z dowolnego materiału, oryginalne. Natomiast zgodnie z obowiązującą PKWiU od dnia 1 stycznia 2011 r. wykonywane przez Pana prace rzeźbiarskie mieszczą się w PKWiU 90.03.13.0, jako oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z wyżej opisanym stanem faktycznym prawidłowo stosował Pan zwolnienie od podatku od towarów i usług w okresie od kwietnia 2009 r. do grudnia 2010 r. a w związku ze zmianami prawnymi od 1 stycznia 2011 r. ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług przy wykonywaniu projektów oraz samych rzeźb, płaskorzeźb, ornamentów rzeźbionych w drewnie, które nie są masowo produkowanymi reprodukcjami ani typowymi wyrobami rzemieślniczymi o charakterze handlowymi...

2011
1
paź

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do każdej wyżej wymienionej roboty budowlanej?

Fragment:

Pana zdaniem, rzeczą znamienną dla konserwacji jest jej cykliczność. Prace takie wykonuje się co określony czas, np. tydzień, miesiąc, aby utrzymać w dobrym stanie technicznym, zapobiegając w ten sposób przed przedwczesnym powstaniem niekorzystnych zmian w budynku i ich wyposażeniu. Są to prace polegające na profilaktycznym zabezpieczeniu przed dekapitalizacją. Zgodnie z rozp. Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług § 7 ust. 2 „ Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części ”. Uważa Pan, że jeżeli do powyższej definicji konserwacji zastosujemy wykładnię gramatyczną to czasownik „ utrzymywać ” oznacza zachować w stanie niezmiennym, należytym. W pojęciu konserwacji nie mieści się „ odtwarzanie ”, bo to polega na przywracaniu stanu pierwotnego, co charakteryzuje definicje remontu. W związku z powyższym do regulacji okien i drzwi Pana zdaniem należy zastosować 8% stawkę podatku na podstawie ww. rozporządzenia. Natomiast dla poniższych robót należy zastosować 8% stawkę (...)