ITPB2/4511-758/15/IB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nagrody w konkursie.
ITPB2/4511-758/15/IBinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. przychody z innych źródeł
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu – 23 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • w zakresie kwalifikowania do źródła przychodu - jest nieprawidłowe,
 • w zakresie opodatkowania nagrody oraz informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w skutków podatkowych otrzymania nagrody w konkursie.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako pracownik firmy dystrybucyjnej A wygrał samochód w konkursie zorganizowanym przez firmę B, której produkty sprzedaje pracując w firmie A. Będąc pracownikiem firmy A Wnioskodawca nie był i nie jest równocześnie pracownikiem firmy B, nie pozostaje także z firmą B w stosunku zlecenia, ani w innym stosunku cywilnoprawnym o podobnym charakterze. Konkurs ten polegał na zrobieniu jak najlepszego, najbardziej oryginalnego zdjęcia zawierającego produkty i sprzęt firmy B, co będzie niżej wskazane we fragmencie regulaminu konkursu. Firma B w regulaminie akcji „P", który był dostępny dla wszystkich uczestników, określała organizatora, uczestników akcji, czas trwania, liczbę i stopnie przyznawanych nagród, zasady akcji: udział w konkursie mógł wziąć każdy przedstawiciel firm dystrybucyjnych, który brał udział w akcji, za którą przedstawiciele firm dystrybucyjnych otrzymywali nagrody pieniężne za sprzedaż produktów firmy B, określał również kryteria sprzedażowe, które przedstawiciele handlowi musieli spełnić, aby wziąć udział w konkursie, precyzował także sposób rozstrzygnięcia akcji: "...nagrody przyznaje komisja wyznaczona przez organizatora, komisja wybierze najlepsze zdjęcie, które zdaniem komisji będzie najlepsze, najciekawsze, najbardziej oryginalne oraz najbardziej kreatywne spośród wszystkich nadesłanych zdjęć..”. Regulamin precyzował nagrody i sposób przekazania nagrody. Organizator konkursu chce w związku z wygraną wystawić informację PIT - 8C i aby Wnioskodawca wykazał wygraną jako przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wygraną Wnioskodawca powinien zapłacić podatek 10% od wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak twierdzi organizator konkursu podatek z tytułu przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy stanowisko organizatora konkursu związane z wygraną Wnioskodawcy i wystawienie informacji PIT-8C jest błędne. W związku z tym, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają określonej definicji konkursu, według Wnioskodawcy należy je definiować zgodnie z potocznym znaczeniem tego słowa. Definicja zawarta w Słowniku Języka Polskiego PWN określa konkurs jako „przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.” Przesłankami uznania akcji marketingowej za konkurs są zatem:

 • element rywalizacji pozwalający wyłonić zwycięzców,
 • wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową według ustalonych i obiektywnych kryteriów,
 • ograniczona liczba zwycięzców,
 • wydanie nagród.

Wnioskodawca uważa, że wszystkie wyżej wymienione przesłanki konkursu zostały spełnione, a Wnioskodawca jako zwycięzca konkursu powinien zapłacić podatek w wysokości 10 %.

Według Wnioskodawcy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane nagrody najlepszym uczestnikom konkursu - pracownikom firm dystrybucyjnych (nie będących pracownikami organizatora) powinny być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Uczestnicy konkursu nie są pracownikami organizatora, nie pozostają w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Według Wnioskodawcy wygrana nie może być poczytywana jako przychód z innego źródła, ponieważ o wygranej decydowała komisja, która uznała zdjęcia Wnioskodawcy za najlepsze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w zakresie kwalifikowania do źródła przychodu oraz za prawidłowe w zakresie opodatkowania nagrody oraz informacji PIT-8C.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca wygrał samochód w konkursie zorganizowanym przez firmę B, której produkty sprzedaje pracując w firmie A. Będąc pracownikiem firmy A Wnioskodawca nie był i nie jest równocześnie pracownikiem firmy B, nie pozostaje także z firmą B w stosunku zlecenia, ani w innym stosunku cywilnoprawnym o podobnym charakterze. Konkurs ten polegał na zrobieniu jak najlepszego, najbardziej oryginalnego zdjęcia zawierającego produkty i sprzęt firmy B. Regulamin akcji był dostępny dla wszystkich uczestników, określał organizatora, uczestników akcji, czas trwania, liczbę i stopnie przyznawanych nagród, zasady akcji: udział w konkursie mógł wziąć każdy przedstawiciel firm dystrybucyjnych, który brał udział w akcji, za którą przedstawiciele firm dystrybucyjnych otrzymywali nagrody pieniężne za sprzedaż produktów firmy B, określał również kryteria sprzedażowe, które przedstawiciele handlowi musieli spełnić, aby wziąć udział w konkursie, precyzował także sposób rozstrzygnięcia akcji: "...nagrody przyznaje komisja wyznaczona przez organizatora, komisja wybierze najlepsze zdjęcie, które zdaniem komisji będzie najlepsze, najciekawsze, najbardziej oryginalne oraz najbardziej kreatywne spośród wszystkich nadesłanych zdjęć..". Regulamin precyzował nagrody i sposób przekazania nagrody.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić zatem należy, że nagroda otrzymana przez Wnioskodawcę ma charakter wygranej w konkursie i stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Wnioskodawca nie uwzględnia zatem tego przychodu w zeznaniu podatkowym, ponieważ obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku ciąży na płatniku i odbywa się na zasadach określonych w powołanych wyżej przepisach art. 41 i 42 ww. ustawy. Nie występuje również w tym przypadku obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.