ITPB2/4511-3/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca – organizator konkursu – byłby zobowiązany do pobierania od zwycięzców zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat nagród stawianych do dyspozycji podatnika (osoby fizycznej) z tytułu wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości nagrody?
ITPB2/4511-3/15/MMinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. nagroda rzeczowa
  3. obowiązek płatnika
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu do tutejszego organu dnia 2 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród wygranych w konkursie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród wygranych w konkursie.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako przedsiębiorca planuje organizację konkursu z nagrodami (rzeczowymi oraz pieniężnymi), którego uczestnikami miałyby być wyłącznie osoby fizyczne (konsumenci w rozumieniu kodeksu cywilnego – jako osoby działające w charakterze niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą; byłyby to osoby obce dla Wnioskodawcy, organizatora). Konkurs przeprowadzany będzie za pośrednictwem sieci Internet. Przedmiotem konkursu będzie szeroko określona dziedzina nauki w ten sposób, że uczestnik będzie poprzez przejaw oryginalności i w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu fotografii, sztuki, kultury, literatury, filmu, teatru, muzyki układał edukacyjne pytania zamknięte (tworzenie propozycji pytań edukacyjnych) dotyczące wiedzy o danym, wybranym dowolnie przez uczestnika, zagadnieniu z wyżej wymienionych wraz z odpowiedziami, w tym jedną odpowiedzią prawidłową na pytanie.

Organizator z otrzymanych przez uczestników pytań (odpowiedzi uczestników) wybrałby najciekawsze, najbardziej oryginalne pytanie, którego autor miałby otrzymać nagrodę rzeczową lub pieniężną, o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł. W dalszej konsekwencji pytanie to brałoby udział w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jaką jest prowadzenie Quizów jako rozrywka intelektualna różnych imprez organizowanych przez podmioty trzecie.

Do konkursu opisanego powyżej, byłby przygotowany odpowiedni regulamin określający przedmiot konkursu, jego nazwa, oznaczenie organizatora, wskazanie osób, które mogą brać udział w konkursie – uczestników, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzcy. Regulaminy byłby udostępniony w formie elektronicznej każdemu z uczestników. Uczestnik chcąc brać udział w konkursie winien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego treść.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca – organizator konkursu – byłby zobowiązany do pobierania od zwycięzców zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat nagród stawianych do dyspozycji podatnika (osoby fizycznej) z tytułu wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości nagrody...

Zdaniem Wnioskodawcy, wygrane w opisanym konkursie, o wartości niższej niż 760 zł korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Jednakże przepisy ww. ustawy dopuszczają także w pewnych sytuacjach zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych wygranych w konkursach. Wolna od podatku dochodowego jest bowiem wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymywanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe prowadzi do wniosku, że konkurs jako organizowany i emitowany przez Internet można zaliczyć do środków masowego przekazu i z tego tytułu uzyskane nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł powinny korzystać ze zwolnienia. Niezależnie od miejsca organizowania i emitowania konkursu, dotyczy on dziedziny nauki - uczestnik w oparciu o swoją wiedzę merytoryczną dotyczącą wielu dziedzin nauki winien skonstruować pytanie o charakterze edukacyjnym, co zdaniem Wnioskodawcy wyczerpuje pojęcie dziedziny nauki i z tego względu wygrane te korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec faktu, że wartość wygranych - w konkursie, który miałby być zorganizowany przez Wnioskodawcę, jako konkursie organizowanym i emitowanym przez środki masowego przekazu (Internet), a także dotyczącym dziedziny nauki - będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobierania od zwycięzców zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat nagród stawianych do dyspozycji podatnika (osoby fizycznej) z tytułu wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości nagród.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, do źródeł przychodów zalicza się inne źródła, przy czym pojęcie innych źródeł nie zostało wprost zdefiniowane w powołanym przepisie.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, jako przedsiębiorca planuje organizację konkursu z nagrodami (rzeczowymi oraz pieniężnymi), którego uczestnikami miałyby być wyłącznie osoby fizyczne (konsumenci w rozumieniu kodeksu cywilnego – jako osoby działające w charakterze niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą; byłyby to osoby obce dla Wnioskodawcy, organizatora). Konkurs przeprowadzany będzie za pośrednictwem sieci Internet. Przedmiotem konkursu będzie szeroko określona dziedzina nauki w ten sposób, że uczestnik będzie poprzez przejaw oryginalności i w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu fotografii, sztuki, kultury, literatury, filmu, teatru, muzyki układał edukacyjne pytania zamknięte (tworzenie propozycji pytań edukacyjnych) dotyczących wiedzy o danym, wybranym dowolnie przez uczestnika, zagadnieniu z wyżej wymienionych wraz z odpowiedziami, w tym jedną odpowiedzią prawidłową na pytanie.

Organizator z otrzymanych przez uczestników pytań (odpowiedzi uczestników) wybrałby najciekawsze, najbardziej oryginalne pytanie, którego autor miałby otrzymać nagrodę rzeczową lub pieniężną, o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł. W dalszej konsekwencji pytanie to brałoby udział w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jaką jest prowadzenie Quizów jako rozrywka intelektualna różnych imprez organizowanych przez podmioty trzecie.

Do konkursu opisanego powyżej, byłby przygotowany odpowiedni regulamin określający przedmiot konkursu, jego nazwa, oznaczenie organizatora, wskazanie osób, które mogą brać udział w konkursie – uczestników, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzcy. Regulaminy byłby udostępniony w formie elektronicznej każdemu z uczestników. Uczestnik chcąc brać udział w konkursie winien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego treść.

Z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „konkurs” jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Zgodnie natomiast z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Należy zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie.

Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Jednakże dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu” określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Z powyższego wynika, że do środków masowego przekazu można również zakwalifikować Internet.

Jednakże literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby ww. konkursy były zarówno ogłaszane (emitowane), jak i organizowane przez środki masowego przekazu. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. A to oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Mając na uwadze powyższe, nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że skoro Internet można zaliczyć do środków masowego przekazu, to w sytuacji, gdy konkurs będzie zorganizowany za pośrednictwem Internetu, wygrane przyznane w tym konkursie o wartości niższej niż 760 zł będą korzystały z przedmiotowego zwolnienia.

Druga grupa konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy to konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. W tym przypadku dla zastosowania zwolnienia istotne znaczenie ma aby dotyczył jednej z dziedzin wskazanych w omawianym przepisie, oraz jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć 760 zł.

Ustawodawca w przepisach podatkowych nie zdefiniował pojęcia „dziedzina”, jednakże zgodnie z Internetowym Słownikiem Języka Polskiego PWN, dziedzina, to zakres czyjegoś działania w obrębie nauki, gospodarki, techniki, kultury itp.

W ww. przepisach brak jest również definicji „nauki”, ale zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku współczesnego języka polskiego”, Wydawnictwo Wilga, Warszawa, wydanie drugie z 2000 r. – nauka to ogół usystematyzowanej wiedzy ludzkiej, zespół poglądów, wiadomości dotyczących określonej dziedziny wiedzy. Według tego samego słownika wiedza to ogół wiadomości, umiejętności w jakiejś dziedzinie zdobytych dzięki uczeniu się, doświadczeniu życiowemu itp.

Z powołanych definicji wynika, że „nauka” odnosi się do określonej wiedzy z różnych dziedzin życia.

Zatem w sytuacji, gdy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca faktycznie zorganizuje konkurs, w znaczeniu powyżej zdefiniowanym oraz będzie to konkurs z dziedziny nauki (pytania układane przez uczestników konkursu wraz z odpowiedziami będą odnosiły się do wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki), wygrane w konkursie będą przyznawane tylko najlepszym uczestnikom tego konkursu i ich wysokość nie przekroczy kwoty 760 zł, wówczas zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia wynikającego art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki naliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od ww. wygranych.

Jednocześnie tut. organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem opisane we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości stanu faktycznego, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.