ITPB1/415-891/14/AD | Interpretacja indywidualna

Czy w konkursach, zorganizowanych przez spółkę na rzecz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i będących wspólnikami spółek osobowych oraz na rzecz nieograniczonego kręgu pozostałych osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, a mianowicie: pracowników lub zleceniobiorców kontrahentów organizatora, udziałowców kontrahentów organizatora, rolników prowadzących działalność rolniczą oraz pracowników podmiotów prowadzących działalność rolniczą - spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/415-891/14/ADinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w części dotyczącej:

 • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i będących wspólnikami spółek osobowych - jest nieprawidłowe,
 • osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, a mianowicie: pracowników lub zleceniobiorców kontrahentów organizatora, udziałowców kontrahentów organizatora, rolników prowadzących działalność rolniczą oraz pracowników podmiotów prowadzących działalność rolniczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, która związana jest z dystrybucją na terenie Polski głównie produktów działu środków ochrony roślin oraz działów maszyn i urządzeń rolniczych, pasz, nawozów ogrodniczych i tworzyw sztucznych. W celu zwiększenia sprzedaży spółka zamierza zorganizować w 2015 r. akcje marketingowe w postaci konkursów skierowanych zarówno do przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i będących wspólnikami spółek osobowych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą oraz do innych osób - nie prowadzących działalności gospodarczej a mianowicie: pracowników lub zleceniobiorców kontrahentów organizatora, udziałowców kontrahentów organizatora, rolników prowadzących działalność rolniczą oraz pracowników podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie nabycie określonych produktów spółki.

Konkursy realizowane będą na podstawie regulaminu, który określa osobę organizatora, którym jest spółka, jednolite zasady rywalizacji, warunki uczestnictwa, określenie elementów współzawodnictwa, sposób wyłaniania zwycięzców, oraz nagrody dla zwycięzców i sposób ich wydawania.

W ramach organizowanych konkursów uczestnicy z tytułu zakupu produktów spółki będą otrzymywali punkty. Zebrane punkty stanowią element rywalizacji, ponieważ na podstawie podsumowań wyników Komisja Konkursowa wyłania w ramach miejsc I-III liczbę tych laureatów, którzy osiągnęli w okresie trwania konkursu najwyższy obrót produktami spółki, a w konsekwencji otrzymali najwyższą ilość przyznanych punktów. Regulamin przewiduje, że więcej niż jedna osoba może zostać nagrodzona nagrodą główną, ponieważ w przypadku tej samej ilości zebranych punktów przez uczestników przewiduje się nagrody egzekwo. Zwycięzca (zwycięzcy) otrzymują nagrodę rzeczową. Za pozostałe miejsca przyznane zostaną nagrody gwarantowane, będące nagrodami pocieszenia, przyznawane z katalogu nagród w oparciu o ilość zebranych punktów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w konkursach, zorganizowanych przez spółkę na rzecz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i będących wspólnikami spółek osobowych spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w konkursach, zorganizowanych przez spółkę na rzecz nieograniczonego kręgu pozostałych osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, a mianowicie: pracowników lub zleceniobiorców kontrahentów organizatora, udziałowców kontrahentów organizatora, rolników prowadzących działalność rolniczą oraz pracowników podmiotów prowadzących działalność rolniczą, spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wszystkie opisane w stanie faktycznym zdarzenia będą stanowiły konkurs. Wskazuje, że pojęcie konkursu nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę ale było wielokrotnie przedmiotem rozważań sądów administracyjnych. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą definicją konkursu jest definicja tego pojęcia wyrażona w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w którym sąd stwierdził, że: „Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia: „konkursu” w związku z czym uzasadnione jest odwołanie się w tej mierze do definicji słownikowej tego pojęcia zawartej, np. w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją S. Dubisza (PWN, Warszawa 2003 r., tom 2 str. 210), zgodnie z którą: „konkurs”, to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami. Według natomiast Domowego popularnego słownika języka polskiego pod redakcją B. Dunaja (wyd. Cykada, str. 202), „konkurs”, to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród. Z kolei, w Słowniku wyrazów obcych (wyd. Europa, str. 396-397) wskazano, że „konkurs”, to impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś."

Z powyższego sąd skonkludował „Z powyższych definicji wynika, że głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie i, że aby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji”.

Natomiast w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...... sąd wskazał jak należy interpretować element rywalizacji: „W każdym konkursie mogą być określane warunki, precyzujące sposób zachowania się osoby pragnącej w nim uczestniczyć, a następnie warunki uzyskania nagrody. Do warunków takich można zaliczyć osiągnięcie najwyższego poziomu sprzedaży, jak to ma miejsce w opisanym w sprawie niniejszej stanie faktycznym. W tym zakresie istnieje analogia pomiędzy konkursami, organizowanymi przez spółkę, a konkursami o charakterze naukowym czy artystycznym. W każdym z tych konkursów chodzi bowiem o wyłonienie zwycięzcy - podmiotu najlepszego w danym konkursie, choć wyboru tego dokonuje się według zgoła odmiennych kryteriów, przyjętych przez organizatorów konkursu. Trzeba jednak mieć na względzie, że odmienni są również adresaci tych konkursów. Konkurs może być organizowany w każdej niemal dziedzinie życia, i o ile tylko spełnia wskazane wcześniej (także przez organ w interpretacji) kryteria uznania go za konkurs, nie ma znaczenia, w jakiej dziedzinie jest organizowany. Jeżeli tylko mamy do czynienia z przedsięwzięciem dającym możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, czy - tak jak w niniejszej sprawie -sprzedawców, którego zwycięzcy (uczestnicy) są wyróżniani nagrodami, mamy do czynienia w typowym konkursem”. Mając powyższe na uwadze w opinii spółki powyższa definicja, a także doktryna oraz praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych pozwala na wyodrębnienie cech niezbędnych do uznania danej akcji promocyjnej za konkurs, tj.:

 • konkursem jest akcja, w której uczestnicy wykonują zadanie konkursowe i w ten sposób współzawodniczą ze sobą o ograniczoną ilość nagród,
 • uczestnicy nie mają gwarancji otrzymania nagrody po spełnieniu określonych kryteriów - otrzymają ją jedynie wówczas, gdy okażą się lepsi od innych uczestników,
 • zwycięzca konkursu wybierany jest w sposób obiektywny (np. przez specjalną komisję) spośród osób, które zgłosiły chęć udziału w konkursie, spełniły warunki regulaminu oraz wykonały zadanie konkursowe,
 • ponadto jak podkreślają organy podatkowe, „przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu” (tak m.in. .........................).

Zatem uznać należy, że organizowana w przedstawionym stanie faktycznym akcja marketingowa przez spółkę zarówno na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących właścicielami firm prowadzących działalność rolniczą jak i dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej spełnia warunki uznania za konkurs, ponieważ:

 • uczestnicy konkursu współzawodniczą ze sobą w zakresie wolumenu zakupów produktów spółki,
 • uczestnicy nie mają gwarancji otrzymania nagród,
 • zwycięzca (zwycięzcy) konkursu wybierany jest przez specjalną komisję,
 • w organizowanym przez spółkę konkursie występuje element współzawodnictwa, determinowany przez możliwość zdobycia nagrody jedynie przez osobę (osoby) wykazującą się najwyższym targetem zakupów produktów spółki.

Mając na uwadze powyższy stan prawny i faktyczny, zdaniem Wnioskodawcy:

 • w zakresie pytania pierwszego - w przypadku nagród przekazanych w ramach konkursu podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na to, że uzyskana gratyfikacja pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i stanowi przychód z tej działalności zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego nagrody uzyskane przez przedsiębiorców w konkursach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, jako że nie zostały wymienione w art. 14 ust. 3 ww. ustawy, stanowią przychód z tej działalności i powinny być opodatkowane przez przedsiębiorcę łącznie z pozostałymi przychodami uzyskanymi w ramach prowadzonej przez niego działalności. Zatem, w opinii Wnioskodawcy wydanie przedstawionych we wniosku nagród w ramach konkursu osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nie będzie skutkowało powstaniem po Jego stronie obowiązku pobrania zryczałtowanego 10% podatku.
 • w zakresie pytania drugiego - konkurs, który planuje przeprowadzić, posiadać będzie regulamin, w którym wskazany będzie sposób wyłaniania zwycięzców, przyznawane im nagrody, a także określenie nagród gwarantowanych dla uczestników konkursu. Wskazane będą również osoby odpowiedzialne za przebieg oraz rozliczenie konkursu. W konsekwencji jako organizator konkursu jest zobowiązany pobrać od wartości przekazanych nagród wskazanym uczestnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Wnioskodawca jako organizator konkursu, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy powinien, jako płatnik, pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy od uczestników konkursu, a następnie - stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano, przekazać kwotę pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, czyli siedziby firmy Wnioskodawcy. Na podstawie art. 42 ust. 1 a ustawy Wnioskodawca jako płatnik podatku zryczałtowanego, byłby zobowiązany złożyć w terminie do końca roku następnego po roku, w którym zwycięzca otrzymał nagrodę roczną deklarację według wzoru PIT-8AR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w części dotyczącej:
 • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i będących wspólnikami spółek osobowych - jest nieprawidłowe,
 • osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, a mianowicie: pracowników lub zleceniobiorców kontrahentów organizatora, udziałowców kontrahentów organizatora, rolników prowadzących działalność rolniczą oraz pracowników podmiotów prowadzących działalność rolniczą - jest prawidłowe.

Przepis art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) stanowi, że ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca organizuje konkursy skierowane zarówno do przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i będących wspólnikami spółek osobowych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą oraz do innych osób - nie prowadzących działalności gospodarczej a mianowicie: pracowników lub zleceniobiorców kontrahentów organizatora, udziałowców kontrahentów organizatora, rolników prowadzących działalność rolniczą oraz pracowników podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie nabycie określonych produktów spółki. Konkursy realizowane będą na podstawie regulaminu, który określa osobę organizatora, którym jest spółka, jednolite zasady rywalizacji, warunki uczestnictwa, określenie elementów współzawodnictwa, sposób wyłaniania zwycięzców, oraz nagrody dla zwycięzców i sposób ich wydawania. W ramach organizowanych konkursów uczestnicy z tytułu zakupu produktów spółki będą otrzymywali punkty. Zebrane punkty stanowią element rywalizacji, ponieważ na podstawie podsumowań wyników Komisja Konkursowa wyłania w ramach miejsc I-III liczbę tych laureatów, którzy osiągnęli w okresie trwania konkursu najwyższy obrót produktami spółki, a w konsekwencji otrzymali najwyższą ilość przyznanych punktów. Regulamin przewiduje, że więcej niż jedna osoba może zostać nagrodzona nagrodą główną, ponieważ w przypadku tej samej ilości zebranych punktów przez uczestników przewiduje się nagrody egzekwo. Zwycięzca (zwycięzcy) otrzymują nagrodę rzeczową. Za pozostałe miejsca przyznane zostaną nagrody gwarantowane, będące nagrodami pocieszenia, przyznawane z katalogu nagród w oparciu o ilość zebranych punktów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, że konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród”.

Z powyższych definicji wynika, że głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie. Aby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji. Konkurs jest zatem przedsięwzięciem, podczas którego uczestnicy rywalizują między sobą, konkurs prowadzi do wyłonienia najlepszych wykonawców w danej dziedzinie. Wykonawcy ci wybierani są na podstawie określonych wcześniej kryteriów. W wyniku udziału w konkursie wyeliminowani zostają słabsi w określonej dziedzinie wykonawcy, natomiast ci najlepsi zostają nagrodzeni.

Biorąc zatem pod uwagę treść wniosku należy przyjąć, że organizowane przez Wnioskodawcę w przedstawionym zdarzeniu akcje marketingowe na rzecz podmiotów wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego spełniają warunki uznania ich za konkursy, ponieważ jak wykazano organizowane przez Wnioskodawcę akcje przeprowadzone będą na podstawie regulaminu określającego wszystkie elementy przedmiotowo istotne dla konkursu, w tym kryteria przyznawania nagród uczestnikom wyłonionym w drodze ich wzajemnej rywalizacji, która polega na współzawodnictwie osób w zakupie towarów, polegającym na zebraniu jak największej liczby punktów przyznawanych za poszczególne transakcje zakupu. Liczba punktów przyznawana za sprzedaż danego towaru jest określona w regulaminie.

Reasumując, mając na uwadze powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że - w sytuacji przedstawionej we wniosku - przychód z tytułu nagród uzyskanych przez wszystkich zwycięzców konkursu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegał będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W konsekwencji, Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany pobrać kwotę zryczałtowanego podatku i odprowadzić w określonym ustawą terminie na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Wskazać bowiem należy, że przepis art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przepisem szczególnym w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych normujących opodatkowanie dochodu uzyskanego ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W treści tych przepisów zawarto bowiem zastrzeżenia wprost dotyczące art. 30 ustawy. Ponadto przepis ten nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach. Gdyby ustawodawca z zakresu tego przepisu chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody).

W przypadku bowiem konkursu, w którym wybór nagrody opiera się na kryteriach określonych regulaminem nabycie przez uczestnika konkursu określonych produktów samo w sobie nie gwarantuje wygranej w konkursie. Konieczne jest bowiem porównanie ilości nabytych towarów do wielkości zamówień innych uczestników, na które przedsiębiorca ten nie ma wpływu. Zatem bycie kontrahentem Wnioskodawcy warunkuje udział w organizowanych przez Niego akcjach marketingowych (konkursach), ale nie gwarantuje wygranej lub nagrody. Sama już bowiem wygrana w konkursie wynika z jej losowości, nie zaś z aktywności podatnika w ramach jego działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że skoro w sytuacji przedstawionej we wniosku wystąpią elementy niezbędne do uznania opisanych działań za konkurs, to spełnione zostaną warunki dla zastosowania opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do wszystkich uczestników bez względu na to czy przyjmie się, że dana osoba w wyniku otrzymania wygranej (nagrody), uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź z innego źródła.

Nie można zatem zgodzić się ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, że w sytuacji przedstawionej we wniosku w przypadku nagród przekazanych w ramach konkursu podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na to, że uzyskana gratyfikacja pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i stanowi przychód z tej działalności zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wykazano bowiem powyżej, w sytuacji przedstawionej we wniosku - przychód z tytułu nagród uzyskanych przez wszystkich zwycięzców konkursu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegał będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Tym samym Wnioskodawca, jako osoba prawna (płatnik) zobowiązany jest zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 (wygrane w konkursach).

W odniesieniu natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, tut. organ stwierdza, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Odnosząc się zaś do powołanego we wniosku wyroku - organ podatkowy podkreśla, że jakkolwiek orzeczenia podatkowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. Należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego interpretację indywidualną.

Końcowo należy również wskazać, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów. Wobec powyższego załączone do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy, a oceny stanowiska Wnioskodawcy dokonano wyłącznie na podstawie opisu zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.