IPTPB3/4511-405/15-3/RR | Interpretacja indywidualna

Czy wygrane w konkursach internetowych organizowanych na rzecz Wnioskodawcy przez agencję reklamową podlegałyby przepisowi art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji, czy Wnioskodawca jako organizator konkursu organizowanego i ogłaszanego za pośrednictwem portalu społecznościowego w sieci Internet przy przyznaniu nagrody biorąc pod uwagę zwolnienie podatkowe przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, stanowiącym przepis szczególny w stosunku do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku przyznania zwycięzcom konkursu nagród jednostkowych o wartości nie przekraczającej kwoty w wysokości 760,00 zł. Wnioskodawca zwolniony będzie z określonego w art. 42 ust. 1 ustawy obowiązku przekazania jako płatnik na rachunek właściwego urzędu skarbowego 10 % zryczałtowanego podatku od wartości nagród wygranych w tym konkursie?
IPTPB3/4511-405/15-3/RRinterpretacja indywidualna
  1. internet
  2. konkursy
  3. nagrody
  4. zwolnienia przedmiotowe
  5. środki masowego przekazu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nagród osobom fizycznym w ramach organizowanych konkursów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nagród osobom fizycznym w ramach organizowanych konkursów.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 7 marca 2015 r., nr IPTPB3/4511-405/15-2/RR (doręczonym w dniu 10 marca 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 18 marca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 16 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym celem jest produkcja oraz sprzedaż napojów bezalkoholowych. W celu wsparcia sprzedaży i promocji swoich wyrobów oraz marki Wnioskodawca inicjuje różne akcje marketingowe, polegajace m. in. na przeprowadzaniu konkursów za pośrednictwem internetu. Konkursy są organizowane na zlecenie Wnioskodawcy przez agencje reklamowe. Agencja reklamowa działająca na zlecenie Wnioskodawcy utworzyła i administruje profil Wnioskodawcy (tzw. fanpage) w portalu społecznościowym dotyczący produkowanych przez Wnioskodawcę napojów. Agencja reklamowa ma przygotować na zlecenie Wnioskodawcy za pośrednictwem fanpage konkursy adresowane do osób fizycznych zarejestrowanych w tym portalu społecznościowym, w których jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekroczy 760 zł. Nagrody nie będą związane ze sprzedażą premiową.

Konkursy organizowane z wykorzystaniem fanpage nie będą charakteryzowały się żadnym stopniem losowości, więc nie można ich uznać za loterie w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Konkursy będą polegać na rywalizacji, której przedmiotem jest wykonanie określonego zadania konkursowego (np. wykonanie zdjęcia, udzielenie odpowiedzi na pytanie).

Zwycięzcą konkursu będzie mogła zostać osoba, która wykona zadanie konkursowe, które może być oceniane przez powołaną do tego komisję. Sposób wyboru zwycięzców konkursu oraz wszelkie inne zasady będą każdorazowo opisywane w regulaminach konkursu, dostępnych dla wszystkich uczestników. Z uczestnictwa w konkursach będą wyłączeni pracownicy Wnioskodawcy oraz agencji reklamowej.

Ponadto w piśmie z dnia 16 marca 2016 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że zadania konkursowe nie będą obejmowały dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, np. oryginalne i kreatywne skomentowanie wpisu konkursowego na fanpage, wymyślenie hasła reklamowego, najszybsze dokończenie cytatu itp.

Konkursy nie będą adresowane do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Konkursy będą adresowane do osób pełnoletnich.

Celem konkursu jest promowanie marki produktowej i samych produktów Wnioskodawcy wśród internautów będących użytkownikami danego portalu społecznościowego. Regulaminy konkursów będą przygotowywane każdorazowo przed ogłoszeniem danego konkursu i publikowane na fanpage oraz udostępnione w formie pisemnej w siedzibie Wnioskodawcy. Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie posiadanie zarejestrowanego konta na portalu społecznościowym, zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień regulaminu oraz wykonanie zadania konkursowego, np. Uczestnik oryginalnie i kreatywnie skomentuje wpis konkursowy na fanpage prowadzonym na portalu społecznościowym w sieci Internet dla danej marki produktowej, co będzie oceniane według subiektywnej opinii komisji konkursowej. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców – pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nagrodami dla zwycięzców konkursu będą nagrody rzeczowe ufundowane przez Wnioskodawcę o różnej wartości w zależności od miejsca zajętego przez danego zwycięzcę – nagrody nie będą przekraczały wartości brutto 760 zł.

Wnioskodawca będzie ponosił wszelkie wydatki z organizacją konkursu, w tym koszt opracowania specjalnej oprawy graficznej konkursu, koszt zakupu nagród rzeczowych oraz koszty obsługi konkursu – monitorowanie pojawiających się wpisów na fanpageu marki produktowej oraz obsługę logistyczną konkursu związanej z doręczeniem nagród zwycięzcom.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy wygrane w konkursach internetowych organizowanych na rzecz Wnioskodawcy przez agencję reklamową podlegałyby przepisowi art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji, czy Wnioskodawca jako organizator konkursu organizowanego i ogłaszanego za pośrednictwem portalu społecznościowego w sieci Internet przy przyznaniu nagrody biorąc pod uwagę zwolnienie podatkowe przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, stanowiącym przepis szczególny w stosunku do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku przyznania zwycięzcom konkursu nagród jednostkowych o wartości nie przekraczającej kwoty w wysokości 760,00 zł. Wnioskodawca zwolniony będzie z określonego w art. 42 ust. 1 ustawy obowiązku przekazania jako płatnik na rachunek właściwego urzędu skarbowego 10 % zryczałtowanego podatku od wartości nagród wygranych w tym konkursie...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), wygrane w konkursach organizowanych na rzecz Wnioskodawcy przez agencję reklamową za pomocą fanpage na portalu społecznościowym, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z normą art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji legalnej środka masowego przekazu. W konsekwencji należy dokonać językowej wykładni tego pojęcia. W definicji zawartej w słowniku wydawnictwa PWN S.A. – „środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności”. Również internetowa Encyklopedia PWN definiuje środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”. Wnioskodawca uważa, że wobec powyższego wyjaśnienia nie może być wątpliwości, że konkursy organizowane i ogłaszane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem serwisów internetowych umieszczonych pod odpowiednimi domenami, a także na portalu społecznościowym, są organizowane i ogłaszane za pomocą środka masowego przekazu, którym jest Internet (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 lutego 2012 r., nr IBPBII/1/415-966/11/BD oraz z dnia 9 października 2014 r., nr IBPBII/1/415-574/14/BJ). Za taką koncepcją przemawiają również słowniki języków obcych wskazujące, że środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego czyli instytucje za pomocą których kieruje się pewne treści do nieograniczonej liczby osób. Określenie „mass” pochodzi z łaciny – co oznacza „masowy”, a „media” z angielskiego – co oznacza „pośrednictwo”, a więc masowe środki przekazu (por. Władysław Kopaliński – Słownik Wyrazów Obcych Wydanie XXI str. 322).

W orzecznictwie organów podatkowych odwołuje się często do literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podkreślając, że konkursy internetowe powinny być zarówno ogłaszane przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczyć o tym ma użyty spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu”. Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 21 czerwca 2013 r. o sygn. akt III SA/Wa 2769/12 oraz z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2988/12 (CBOSA) wskazał, że nie jest prawidłowe twierdzenie, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursów, były środki masowego przekazu. Sąd w uzasadnieniu powyższych wyroków wskazał, że zarówno prasa, radio jak i telewizja są przekaźnikami najprzeróżniejszych artykułów, programów i reklam, które tworzy określony właściciel środka masowego przekazu lub wydawca konkretnego programu. Tak więc właścicielem i/lub wydawcą jest określona organizacja np. spółka, przedsiębiorstwo państwowe, stowarzyszenie, fundacja, a nawet osoba fizyczna jako przedsiębiorca. To właściciel lub wydawca za zgodą właściciela jest technicznym organizatorem konkursu określonego rodzaju, nie może być organizatorem sieć połączeń, a więc sieć nośników. Nośniki stanowią sieć technicznego przekazu tak jak dla prasy drukowanej stanowi ją gazeta. Internet to połączenie słów „Inter” z łacińskiego między i „net” – z angielskiego sieć – Słownik Wyrazów Obcych Europa 2001 r., str. 330, 331. W ocenie Wnioskodawcy, interpretowany przepis należy rozumieć w ten sposób, że na łamach środka masowego przekazu jakim jest profil w portalu społecznościowym w sieci Internet jest organizowany i ogłaszany dany konkurs, organizuje go autor konkursu, a publikuje wraz z techniczną organizacją właściciel nadajnika albo osoba działająca na jego zlecenie. Cechą wyróżniającą sieć Internet jest fakt, że każdy może być w nim nadawcą, o ile zarejestruje się u użytkownika sieci. Fanpage na portalu społecznościowym stanowi zaś narzędzie masowej komunikacji z konsumentami.

Nie sposób również uznać, aby konkurs mógł być zorganizowany przez Internet stanowiący ogólnoświatową sieć komputerową pozbawioną osobowości prawnej. Zatem, zwolnieniu wynikającemu z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) – w tym przypadku – przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel fanpage na portalu społecznościowym, dostępnym dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników tego portalu. W ocenie Wnioskodawcy, dla uznania fanpage na portalu społecznościowym za środek masowego przekazu w rozumieniu instytucji, nie stoi na przeszkodzie konieczność rejestracji w celu utworzenia profilu w tym portalu przez uczestników konkursu. Należy bowiem zauważyć, że uczestnictwo w takim konkursie ma charakter wtórny wobec takiej rejestracji, bowiem konkurs jest kierowany w takiej sytuacji do użytkowników portalu społecznościowego. Sam wymóg braku rejestracji nie wynika również z żadnej normy prawnej, a wobec tego zgodnie z zasadą legalizmu nie może stanowić podstawy rozstrzygnięć organu podatkowego.

Jednocześnie wypada podkreślić, że w przytoczonych powyżej wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał na fakt, że celem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest premiowanie uczestników konkursów społecznie użytecznych, nie zaś właścicieli poszczególnych środków masowego przekazu w zależności od ich cech technicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest nieprawidłowe

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Spośród źródeł przychodów wskazanych w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, ustawodawca wymienił w pkt 9 tzw. „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i można do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w celu wsparcia sprzedaży i promocji swoich wyrobów oraz marki inicjuje różne akcje marketingowe, polegajace m. in. na przeprowadzaniu konkursów za pośrednictwem Internetu. Konkursy są organizowane na zlecenie Wnioskodawcy przez agencje reklamowe. Agencja reklamowa utworzyła i administruje profil Wnioskodawcy (tzw. fanpage) w portalu społecznościowym. Agencja reklamowa ma przygotować na zlecenie Wnioskodawcy za pośrednictwem fanpage konkursy adresowane do osób fizycznych zarejestrowanych w tym portalu społecznościowym, w których jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekroczy 760 zł. Konkursy organizowane przez Wnioskodawcę nie będą obejmowały nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa czy sportu. Regulaminy konkursów będą przygotowywane każdorazowo przed ogłoszeniem danego konkursu i publikowane na fanpage oraz udostępnione w formie pisemnej w siedzibie Wnioskodawcy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia.

Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”.

Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, że konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród”.

Również ważny jest element współzawodnictwa jako strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym zostanie określona nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z powadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W świetle powyższego, warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Zatem, w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczającym fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”.

W tym miejscu, istotnym wydaje się przypomnienie ugruntowanego, wielokrotnie prezentowanego przez Trybunał Konstytucyjny w swych orzeczeniach poglądu, że „wszelkie normy wprowadzające zwolnienia przedmiotowe mają charakter odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania według jednakowych, tych samych dla każdego podatnika zasad”. Konsekwencją powyższego jest wyjątkowy charakter ulg, odliczeń i zwolnień pojmowanych ściśle i nierozszerzająco. Dlatego też enumeratywny katalog zwolnień przedmiotowych w ustawie, nie może być poprzez interpretację rozszerzany.

Nie kwestionując znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, należy jednak stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Bowiem o zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy nie decyduje sam fakt ogłoszenia konkursu w Internecie. Równie ważne jest, aby organizatorem konkursu były środki masowego przekazu, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę spójnika „i” w wyrażeniu „organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu”. Oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wygranych w konkursach i grach, które łącznie spełniają te dwie przesłanki, czyli są nie tylko emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale też organizowane przez te środki. Stąd, spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, tj. zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w Internecie (np. na stronie internetowej organizatora konkursu, bądź w ogólnopolskim portalu internetowym), nie uprawnia do zastosowania omawianego zwolnienia.

Zatem, zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego wygranych w konkursach lub grach ogłaszanych w Internecie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast, jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, organizatorem konkursu nie będzie instytucja zaliczana do środków masowego przekazu. Organizatorem konkursu będzie Wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu, a regulaminy konkursów będą publikowane na fanpage oraz udostępnione w formie pisemnej w siedzibie Wnioskodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media, w tym przypadku przez Internet, który bezspornie zaliczyć należy do środków masowego przekazu. Jednak wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możność zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, tj. zorganizowania konkursu przez Internet. Spełnienie tej przesłanki nastąpi, wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów.

Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu internetowego występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tych portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej.

Wobec powyższego, konkursy organizowane przez Wnioskodawcę nie mogą być zaliczone do konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, gdyż nie zostaną zorganizowane przez instytucję zaliczaną do środków masowego przekazu, lecz Wnioskodawcę jako właściciela danego portalu internetowego. Ponadto nie będą konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Środek masowego przekazu stanie się jedynie miejscem zamieszczenia informacji o konkursie. Nie będzie jednak ogólnodostępności, ponieważ warunkiem przystąpienia do konkursu będzie posiadanie zarejestrowanego konta na portalu społecznościowym prowadzonym przez Wnioskodawcę. Tym samym, do wygranych uzyskanych w tym konkursie nie będzie miało zastosowanie zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy (niezależnie od wysokości nagród).

W konsekwencji, wygrane w konkursach stanowić będą przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 tej ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Natomiast art. 30 ust. 8 ww. ustawy stanowi, że dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Z treści art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże, w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Tym samym, na Wnioskodawcy jako płatniku w związku z wypłatą nagród w organizowanych konkursach ciążyć będzie obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy i obowiązek przekazania pobranych kwot zryczałtowanego podatku na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy oraz obowiązek przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), o której mowa w art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym będzie wydana nagroda.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. W związku z powyższym, nie negując takiego orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Organ wydający interpretację indywidualną ma obowiązek dokonania samodzielnej oceny przedstawionego we wniosku zagadnienia w procesie wydawania interpretacji indywidualnych, a orzecznictwo sądowe nie odbiera organowi wydającemu interpretację prawa do odmiennej oceny zdarzeń i wykładni przepisów, zwłaszcza w sytuacji, gdy organ uznaje, że prezentowana przez niego wykładnia jest prawidłowa.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach, w innych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.