IPTPB3/4511-214/15-6/RR | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z organizowaniem konkursów na rzecz uczestników i przekazywaniem przez Spółkę na rzecz uczestników nagród z tytułu wygranych w danym konkursie, na Wnioskodawcy ciążą/będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB3/4511-214/15-6/RRinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. płatnik
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) oraz pismem z dnia 11 stycznia 2016r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów i przekazywaniem nagród ich uczestnikom z tytułu wygranych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów i przekazywaniem nagród ich uczestnikom z tytułu wygranych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 5 listopada 2015 r., nr IPTPB3/4511-214/15-2/RR (doręczonym w dniu 10 listopada 2015 r.) oraz pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. nr IPTPB3/4511-214/15 -4/RR (doręczonym w dniu 5 stycznia 2016 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania w dniach 17 listopada 2015 r. oraz 12 stycznia 2016 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (nadane odpowiednio w dniach 16 listopada 2015 r. oraz 11 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

... S.A. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest firmą zajmującą się sprzedażą podłóg drewnianych.

W ramach strategii biznesowej Spółka podejmuje/będzie podejmować szereg działań, które wspierają bezpośrednio i /lub pośrednio sprzedaż towarów Spółki. Wśród takich działań są/będą m.in. różnego rodzaju konkursy organizowane przez Spółkę. W zależności od konkursu, uczestnikami takich konkursów mogą być:

 1. osoby fizyczne będące pracownikami Spółki (dalej: pracownicy);
 2. osoby fizyczne będące pracownikami partnerów handlowych Spółki (dalej: agenci), zatrudnione przez agentów w oparciu o umowę o pracę i /lub umowy cywilnoprawne (dalej: pracownicy agentów);
 3. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i współpracujące ze Spółką (dalej: przedsiębiorcy);
 4. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niewspółpracujące w żaden sposób ze Spółką (dalej: osoby fizyczne);

– dalej łącznie uczestnicy.

Zasady konkursów każdorazowo sformułowane są/będą w regulaminach konkursów, które określają/będą określać m.in. (i) organizatora konkursu czyli Spółkę, (ii) czas trwania konkursu, (iii) zasady rywalizacji, (iv) przedmiot rywalizacji, tj. zadanie konkursowe do wykonania, (v) kryteria wyłonienia zwycięzców, (vi) nagrody i sposób ich wydawania. Jednocześnie, w zależności od potrzeb biznesowych Spółki konkursy są/będą kierowane do różnie zdefiniowanych grup docelowych wskazanych powyżej. Oznacza to w praktyce, że możliwe jest/będzie, by uczestnikami danego konkursu były jednocześnie wszystkie cztery grupy uczestników wskazane powyżej, tj. zarówno pracownicy, pracownicy agentów, jak i przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, przy czym mogą się również zdarzyć przypadki, że dany konkurs będzie skierowany wyłącznie do jednej lub tylko kilku grup docelowych wskazanych powyżej.

Na potrzeby przeprowadzenia poszczególnych konkursów, niezależnie od zdefiniowanej grupy docelowej, do której skierowany jest dany konkurs, Spółka ustala/ustali jednolite warunki i zasady uczestnictwa dla wszystkich osób fizycznych biorących udział w takim konkursie. Uczestnictwo w konkursach jest/będzie dobrowolne, tj. będzie uzależnione wyłącznie od zgłoszenia się danej osoby do konkursu w formie określonej regulaminem dotyczącym danego konkursu.

Spółka wskazuje, że zadania konkursowe są/mogą być różnorakie. Konkursy mogą bowiem dotyczyć rywalizacji w takich dziedzinach jak m.in. nauka, sztuka, kultura, dziennikarstwo i sport, a także rywalizacji, w zakresie uzyskania przez uczestników konkursów (np. pracowników agentów, czy też przedsiębiorców) odpowiednich parametrów dotyczących wyników sprzedażowych produktów Spółki w określonym przedziale czasu i według reguł ściśle określonych w danym regulaminie konkursu.

Uczestnicy konkursów organizowanych przez Spółkę mogą otrzymać zarówno nagrody rzeczowe jak i nagrody pieniężne o wartościach nieprzekraczających kwoty 760 zł, jak również o wartościach przewyższającej wskazaną kwotę. Przy czym w przypadku otrzymania nagrody rzeczowej zdarzają/mogą zdarzyć się przypadki, gdzie oprócz nagrody rzeczowej uczestnik konkursu otrzyma również nagrodę pieniężną.

W piśmie z dnia 16 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że zasady konkursów każdorazowo są/będą formułowane w regulaminach konkursów, które są/będą udostępniane ich uczestnikom m.in. w formie papierowej w siedzibie Spółki, środkami masowego przekazu (prasa, telewizja, radio), środkami komunikacji elektronicznej (w tym w szczególności za pośrednictwem intranetu funkcjonującego w Spółce, strony internetowej Spółki, e-mailowo) lub przekazywane agentom (w szczególności w przypadku konkursów kierowanych do pracowników agentów lub osób fizycznych).

Zadania konkursowe są/mogą być różnorakie:

 1. W przypadku konkursów skierowanych do pracowników, zgodnie z założeniami Wnioskodawcy, dotyczą/mogą one dotyczyć rywalizacji:
  1. w dziedzinach typowo związanych z obowiązkami służbowymi wykonywanymi w ramach istniejącego stosunku pracy pomiędzy danym pracownikiem a Spółką lub
  2. w dziedzinach niepowiązanych w jakikolwiek sposób z obowiązkami służbowymi wynikającymi ze stosunku pracy istniejącego pomiędzy danym pracownikiem a Spółką, w tym obejmujących m.in. naukę, sztukę, kulturę, dziennikarstwo i sport;
 2. W przypadku konkursów skierowanych do pracowników agentów, zgodnie z założeniami Wnioskodawcy, dotyczą/mogą one dotyczyć rywalizacji:
  1. w dziedzinach typowo związanych z obowiązkami wykonywanymi przez pracowników agentów w ramach istniejącego stosunku prawnego pomiędzy – danym pracownikiem agentów a agentem, w głównej mierze obejmującymi osiągnięcie przez nich odpowiednich parametrów dotyczących wyników sprzedażowych produktów Spółki w określonym przedziale czasu i według reguł ściśle określonych w danym regulaminie konkursu lub
  2. w dziedzinach niepowiązanych w jakikolwiek sposób z obowiązkami wynikającymi ze stosunku prawnego istniejącego pomiędzy danym pracownikiem agentów a agentem, w tym obejmujących m.in. naukę, sztukę, kulturę, dziennikarstwo i sport;
 1. W przypadku konkursów skierowanych do przedsiębiorców, zgodnie z założeniami Wnioskodawcy, dotyczą/mogą one dotyczyć rywalizacji:
  1. polegającej na osiągnięciu przez przedsiębiorców odpowiednich parametrów dotyczących wyników sprzedażowych produktów Spółki w określonym przedziale czasu i według reguł ściśle określonych w danym regulaminie konkursu lub
  2. w dziedzinach niepowiązanych w jakikolwiek sposób z obowiązkami wynikającymi ze stosunku prawnego istniejącego pomiędzy danym przedsiębiorcą a Spółką, w tym obejmujących m.in. naukę, sztukę, kulturę, dziennikarstwo i sport;
 1. W przypadku konkursów skierowanych do osób fizycznych, zgodnie z założeniami Wnioskodawcy, dotyczą/mogą one dotyczyć rywalizacji odbywającej się na różnych płaszczyznach obejmujących m.in. takie dziedziny jak nauka, sztuka, kultura, dziennikarstwo, sport i inne.

Wnioskodawca wskazał także, że ponosi/będzie ponosił wydatki związane z organizacją konkursów, w tym finansuje/będzie finansował nagrody, o których mowa we wniosku.

Ponadto Wnioskodawca stwierdził, że jego zdaniem pojęcia „konkursy” i „sprzedaż premiowa” powinny być rozpatrywane odrębnie, gdyż są to dwie odrębne instytucje, które choć występują w przepisach prawa podatkowego, nie posiadają legalnej definicji w tych przepisach. Wnioskodawca poinformował, że konkursy są/będą organizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie wyklucza się również, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka będzie podejmować działania, które będą związane ze sprzedażą premiową, przy czym Spółka wskazała, że tego typu działania nie są przedmiotem zapytania przedstawionego we wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z organizowaniem konkursów na rzecz uczestników i przekazywaniem przez Spółkę na rzecz uczestników nagród z tytułu wygranych w danym konkursie, na Wnioskodawcy ciążą/będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki płatnika wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm., dalej: PDOF)...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), z tytułu nagród wręczanych Pracownikom biorącym udział w konkursach organizowanych przez Spółkę, Wnioskodawca jako płatnik jest/będzie zobowiązany do pobrania i rozliczenia podatku w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 2 zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF, tj. w wysokości 10% od wartości przyznanej danemu Pracownikowi nagrody, zaś do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym nagroda zostanie przekazana, Spółka zobowiązana jest zgodnie z art. 42 ust. la ustawy o PDOF do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika (tj. Spółki) deklaracji PIT-8AR pod warunkiem, iż wartość wygranych w konkursach nie będzie korzystać ze zwolnienia z PDOF przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jednocześnie w oparciu o art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF, płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy o PDOF płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z kolei w związku z art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wnioskodawca w tym miejscu wskazuje, że ustawy podatkowe, w tym ustawa o PDOF, nie definiują pojęcia „konkursu”. Dlatego też koniecznym jest odniesienie się do definicji słownikowej tego pojęcia, zgodnie z którą konkurs to m.in. impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. (www.sjp.pwn.pl).

Podobne stanowisko prezentowane jest w wyrokach sądów administracyjnych. I tak przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r., sygn. III SA/Wa 2536/13, stwierdzono: „(...) uzasadnione jest odwołanie się w tej mierze do definicji słownikowej tego pojęcia zawartej, np. w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego pod redakcją S. Dubisza (PWN, Warszawa 2003 r., tom 2 str. 210), zgodnie z którą: »konkurs«, to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami. Według natomiast, Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (wyd. Cykada, str, 202), »konkurs«, to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród. Z kolei, w Słowniku Wyrazów Obcych (wyd. Europa, str. 396-397) wskazano, że „»konkurs«, to impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś. Z powyższych definicji wynika, że głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie. Aby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji. Konkurs jest zatem przedsięwzięciem, podczas którego uczestnicy rywalizują między sobą, konkurs prowadzi do wyłonienia najlepszych wykonawców w danej dziedzinie. Wykonawcy ci wybierani są na podstawie określonych wcześniej kryteriów. W wyniku udziału w konkursie wyeliminowani zostają słabsi w określonej dziedzinie wykonawcy, natomiast ci najlepsi zostają nagrodzeni.

Również w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe prezentowane jest podobne podejście, w tym przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w ...w interpretacji z dnia 2 września 2011 r., sygn. IPPB4/415-480/11-2/SP, wskazał, że: „Przepisy podatkowe posługują się pojęciami »gra« i »konkurs«, chociaż nie zawierają jego definicji W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego konkurs, to »przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami«.

W konsekwencji, odnosząc się do powyżej wyszczególnionej definicji znaczenia słowa „konkurs”, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że przedsięwzięcia organizowane przez Spółkę spełniają/będą spełniać warunki uznania ich za konkurs. Zgodnie bowiem z opisanym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym, Spółka organizuje/będzie organizować przedsięwzięcia zarówno (i) nadając im ramy formalne, tj. warunki i zasady uczestnictwa w danym przedsięwzięciu zostaną ujęte w odrębnych regulaminach zawierających odpowiednie elementy wyszczególniane w definicji konkursu, jak i (ii) wymagając od uczestników rywalizacji w takich dziedzinach jak m.in. nauka, sztuka, kultura, dziennikarstwo i sport, a także rywalizacji w zakresie uzyskania przez uczestników konkursów odpowiednich parametrów dotyczących wyników sprzedażowych produktów Spółki w określonym przedziale czasu i według określonych reguł, mającej na celu wyłonienie zwycięzcy i przekazanie mu nagrody.

Prawidłowa klasyfikacja przedsięwzięć organizowanych/jakie będą organizowane przez Spółkę, ma w tym przypadku znaczenie o tyle szczególne, że dla nagród wydawanych w ramach konkursów przewidziane są szczególne zasady opodatkowania opisane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, tj. według zryczałtowanej stawki podatkowej w wysokości 10% wygranej lub nagrody (po warunkiem, że nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z PDOF przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF).

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, że zdaniem Spółki dla celów powyższej klasyfikacji nie ma znaczenia czy istnieje jakikolwiek związek lub powiązanie pomiędzy Spółką a uczestnikami danego konkursu. Tym samym fakt, że w omawianym przypadku uczestnikiem może być pracownik, pracownik agentów, przedsiębiorca czy też osoba fizyczna nie ma żadnego wpływu na zasady opodatkowania nagród wydawanych przez Spółkę w ramach konkursów. Przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF oraz te dotyczące zwolnienia z PDOF przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF nie przewidują bowiem oddzielnego trybu rozliczenia podatku od wygranych w konkursach od statusu uczestnika. W opinii Wnioskodawcy, gdyby ustawodawca z zakresu tych przepisów chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymywane przez osoby powiązane w jakikolwiek sposób z organizatorem konkursu np. w ramach stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści ustawy o PDOF (tak jak ma to miejsce przykładowo w art. 21 ust. 1 pkt 68 w stosunku do nagród związanych ze sprzedażą premiową lub w art. 21 ust. 1 pkt 68a w stosunku do nieodpłatnych świadczeń wydawanych w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy). W konsekwencji, brak takiego zapisu oznacza, zdaniem Wnioskodawcy, że zasady opodatkowania nagród otrzymywanych w ramach konkursów oraz możliwość zastosowania zwolnienia z PDOF w tym zakresie są jednolite dla wszystkich bez względu na status danej osoby fizycznej i jej powiązania z organizatorem.

Na powyższe traktowanie, tj. stosowanie dla wszystkich uczestników jednolitych zasad opodatkowania w stosunku do otrzymywanych nagród w ramach konkursów (zwolnienie vs. 10% zryczałtowana stawka PDOF), nie ma również wpływu charakter zadania konkursowego i jego potencjalny związek z obowiązkami/czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy czy też innego stosunku cywilnoprawnego, jakie należy wykonać w ramach danego konkursu. Jak bowiem wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zadania konkursowe są/mogą być różnorakie. Mogą one bowiem dotyczyć rywalizacji w takich dziedzinach jak m.in. nauka, sztuka, kultura, dziennikarstwo i sport, w stosunku do których przekazywane nagrody mogą korzystać ze zwolnienia z PDOF pod warunkiem, że ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 PLN, a także rywalizacji w zakresie uzyskania przez uczestników konkursów (np. pracowników agentów, przedsiębiorców) odpowiednich parametrów dotyczących wyników sprzedażowych produktów Spółki w określonym przedziale czasu i według reguł ściśle określonych w danym regulaminie konkursu, co w niektórych przypadkach może pokrywać się z obowiązkami/czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego.

W tym zakresie Wnioskodawca zwraca szczególną uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. II FSK 232/13, potwierdzającego stanowisko Wnioskodawcy, w którym sąd stwierdził m.in., że: „Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego »wygrane w konkursach« wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. Potwierdza to także wykładnia systemowa wewnętrzna, gdyż przepisy dotyczące źródeł przychodów zawarte zostały w przepisach Rozdziału 2 u.p.d.o.f. (art. 10 do art. 20 u.p.d.o.f), zaś przepisy dotyczące podstawy obliczenia i wysokości podatku znajdują się w Rozdziale 6 u.p.d.o.f. W przepisach tych ogólna reguła dotycząca podstawy obliczenia podatku z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.f, dotycząca dochodu ustalonego zgodnie z art. 9 i art. 24 ust. 1 i 2 u.p.d.o.f. została ograniczona zastrzeżeniami wynikającymi z art. 29-30c, art. 30e i art. 30f u.p.d.o.f. Przesądza to zatem, że regulacja z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f stanowi lex specialis w stosunku do zasad opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności. Również w przypadku przedsiębiorców opłacających podatek liniowy z art. 30c ust. 1 u.p.d.o.f zawarto zastrzeżenie, że regulacja ta nie dotyczy dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30 u.p.d.o.f. Gdyby ustawodawca z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody). (...) W konsekwencji za uprawniony należy uznać wniosek, że jeżeli Skarżąca Spółka organizuje przedsięwzięcie spełniające wymogi przypisane właśnie konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej”.

Spółka wskazuje, że podobne stanowisko wyrażone zostało przez organy podatkowe przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. IPPB2/415-271/13/14-5/S/PW, cyt.: „Reasumując Sąd stwierdził, iż nagrody z tytułu przedsięwzięć o charakterze konkursu, zawierające elementy motywacyjne, adresowane do określonej grupy osób – pracowników kontrahentów Spółki (dystrybutorów towarów Spółki), niezwiązanych stosunkiem pracy, ani żadnym stosunkiem cywilnoprawnym z samą Spółką, jak i osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą powinny być opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2. Stan taki będzie istniał bez względu na to czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej (nagrody), uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f.). bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.). Wówczas od wartości nagrody (wygranej) należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%”, a także w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 24 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB2/415-357/14-4/MG), z dnia 23 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB1/415-380/14-2/EC), z dnia 15 maja 2014 r. (sygn. IPPB1/415-227/14-2/EC) oraz zmienionej z urzędu przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnej z dnia 27 października 2014 r. (sygn. DD3/033/327/KDJ/14/RD-97876).

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, nieistotnym jest również fakt, czy konkurs jest skierowany do szerokiego grona tj. wszystkich grup uczestników czy też tylko do wybranych, np. Pracowników. Jak bowiem wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1114/14 „Nie można odmówić realizowanemu przez Skarżącą przedsięwzięciu waloru konkursu ze względu na to, że jest on skierowany do wskazanego wyżej zamkniętego grona odbiorców. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają ograniczeń w tym zakresie. Konkurs może być adresowany do określonej grupy, np. abonentów danej sieci komórkowej, posiadaczy określonych rzeczy, czy też do osób w określonym wieku, itp. Nie ma powodów, aby grupy takiej nie mogły stanowić osoby zaangażowane przez kontrahentów Skarżącej do bezpośredniej sprzedaży jej produktów”.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, wygrane uzyskiwane przez Pracowników w ramach organizowanych przez Spółkę przedsięwzięć sklasyfikowanych jako konkursy podlegają/będą podlegać opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, tj. z zastosowaniem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego chyba, że wartość wygranych w konkursach korzysta/będzie korzystać ze zwolnienia z PDOF przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF. Konsekwentnie, w przypadku braku przedmiotowego zwolnienia z PDOF, po stronie Spółki istnieją obowiązki płatnika z tytułu przekazywanych nagród, tj. Spółka jest/będzie zobowiązana do pobrania i przekazania do właściwego urzędu skarbowego podatku w wysokości 10% od wartości przyznanej pracownikom nagrody, zaś do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym nagroda zostanie przyznana, Spółka zobowiązana jest/będzie do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika (tj. Spółki) deklaracji PIT-8AR.

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu nagród wręczanych Pracownikom Agentów biorącym udział w konkursach organizowanych przez Spółkę, Wnioskodawca jako płatnik jest/będzie zobowiązany do pobrania i rozliczenia podatku w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 2 zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF, tj. w wysokości 10% od wartości przyznanej danemu pracownikowi agenta nagrody, zaś do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym nagroda zostanie przekazana, Spółka zobowiązana jest/będzie zgodnie z art. 42 ust. la ustawy o PDOF do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika (tj. Spółki) deklaracji PIT-8AR pod warunkiem, iż wartość wygranych w konkursach nie będzie korzystać ze zwolnienia z PDOF przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy w przypadku konkursów organizowanych przez Spółkę na rzecz Pracowników Agentów argumentacja dotycząca Pracowników również znajduje zastosowanie w przypadku nagród otrzymywanych przez Pracowników Agentów.

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu nagród wręczanych Przedsiębiorcom biorącym udział w konkursach organizowanych przez Spółkę, Wnioskodawca jako płatnik jest/będzie zobowiązany do pobrania i rozliczenia podatku w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 2 zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF, tj. w wysokości 10% od wartości przyznanej danemu Przedsiębiorcy nagrody, zaś do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym nagroda zostanie przekazana, Spółka zobowiązana jest/będzie zgodnie z art. 42 ust. la ustawy o PDOF do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika (tj. Spółki) deklaracji PIT-8AR pod warunkiem, iż wartość wygranych w konkursach nie będzie korzystać ze zwolnienia z PDOF przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy w przypadku konkursów organizowanych przez Spółkę na rzecz Przedsiębiorców argumentacja dotycząca Pracowników również znajduje zastosowanie w przypadku nagród otrzymywanych przez Przedsiębiorców.

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu nagród wręczanych Osobom Fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, biorącym udział w konkursach organizowanych przez Spółkę, Wnioskodawca jako płatnik jest/będzie zobowiązany do pobrania i rozliczenia podatku w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 2 zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF, tj. w wysokości 10% od wartości przyznanej danemu Pracownikowi (winno być Osobie Fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nagrody, zaś do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym nagroda zostanie przekazana, Spółka zobowiązana jest/będzie zgodnie z art. 42 ust. la ustawy o PDOF do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika (tj. Spółki) deklaracji PIT-8AR pod warunkiem, że wartość wygranych w konkursach nie będzie korzystać ze zwolnienia z PDOF przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy w przypadku konkursów organizowanych przez Spółkę na rzecz Osób Fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej argumentacja dotycząca Pracowników również znajduje zastosowanie w przypadku nagród otrzymywanych przez Osoby Fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego – jest nieprawidłowe

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie wymieniono m.in.:

 • pkt 1 – stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • pkt 2 – działalność wykonywaną osobiście;
 • pkt 3 – pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • pkt 9 – inne źródła.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 – 2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, wynika, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

– podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z treści art. 41 ust. 4 ww. ustawy, wynika, że płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. (...).

Stosownie do art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, iż konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród”.

Z informacji zawartych we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że Spółka podejmuje/będzie podejmować szereg działań, które wspierają bezpośrednio i/lub pośrednio sprzedaż towarów Spółki. Wśród takich działań są/będą m.in. różnego rodzaju konkursy organizowane przez Spółkę.

W zależności od konkursu, uczestnikami takich konkursów mogą być:

 1. osoby fizyczne będące pracownikami Spółki (dalej: pracownicy);
 2. osoby fizyczne będące pracownikami partnerów handlowych Spółki (dalej: agenci), zatrudnione przez agentów w oparciu o umowę o pracę i/lub umowy cywilnoprawne (dalej: pracownicy agentów);
 3. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i współpracujące ze Spółką (dalej: przedsiębiorcy);
 4. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niewspółpracujące w żaden sposób ze Spółką (dalej: osoby fizyczne);

W zależności od potrzeb biznesowych Wnioskodawcy konkursy są/będą kierowane do różnie zdefiniowanych grup docelowych wskazanych powyżej. Oznacza to w praktyce, że możliwe jest/będzie, by uczestnikami danego konkursu były jednocześnie wszystkie cztery grupy uczestników wskazane powyżej, tj. zarówno pracownicy, pracownicy agentów, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, przy czym mogą się również zdarzyć przypadki, że dany konkurs będzie skierowany wyłącznie do jednej lub tylko kilku grup docelowych wskazanych powyżej. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że uczestnictwo w danym konkursie jest/będzie dobrowolne i uzależnione wyłącznie od zgłoszenia się danej osoby do konkursu w formie określonej regulaminem, dotyczącym danego konkursu. Spółka organizuje/będzie organizować konkursy na podstawie regulaminów konkursów. Zasady konkursów każdorazowo sformułowane są/będą w regulaminach konkursów, które określają/będą określać m.in. organizatora konkursu czyli Spółkę, czas trwania konkursu, zasady rywalizacji, przedmiot rywalizacji, tj. zadanie konkursowe do wykonania, kryteria wyłonienia zwycięzców, nagrody i sposób ich wydawania, czyli wystąpią elementy niezbędne do uznania działań Spółki za konkurs. Zadania konkursowe są/mogą być różnorakie. Konkursy mogą bowiem dotyczyć rywalizacji w takich dziedzinach jak m.in. nauka, sztuka, kultura, dziennikarstwo i sport, w dziedzinach typowo związanych z obowiązkami służbowymi wykonywanymi w ramach istniejącego stosunku pracy pomiędzy danym pracownikiem a Spółką a także rywalizacji, w zakresie uzyskania przez uczestników konkursów (np. pracowników agentów, czy też przedsiębiorców) odpowiednich parametrów dotyczących wyników sprzedażowych produktów Spółki w określonym przedziale czasu i według reguł ściśle określonych w danym regulaminie konkursu. Uczestnicy konkursów organizowanych przez Spółkę mogą otrzymywać zarówno nagrody rzeczowe jak i nagrody pieniężne o wartościach nieprzekraczających kwoty 760 zł, jak również o wartościach przewyższającej wskazaną kwotę. Przy czym w przypadku otrzymania nagrody rzeczowej zdarzają/mogą zdarzyć się przypadki, gdzie oprócz nagrody rzeczowej uczestnik konkursu otrzyma również nagrodę pieniężną.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, zasady opodatkowania nagród otrzymywanych w ramach konkursów oraz możliwość zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych bez względu na status danej osoby fizycznej i jej powiązania z organizatorem, np. pracownik Spółki, czy osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że przy opodatkowaniu nagród należy natomiast wziąć pod uwagę do kogo adresowany jest konkurs. I tak, w przypadku konkursu organizowanego wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, wygrana (wartość wygranej) stanowi/będzie stanowić przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Stąd do tych wygranych nie ma/nie będzie miało zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy i w konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik ma/będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 32 i 38 ww. ustawy;

W przypadku konkursów adresowanych do wszystkich podmiotów, wskazanych we wniosku, należy stwierdzić, że w odniesieniu do:

 • pracowników Spółki,
 • pracowników partnerów handlowych Spółki, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę/umowy cywilnoprawne,
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewspółpracujących w żaden sposób ze Spółką,

wygrana (wartość wygranej) dla wszystkich uczestników konkursu stanowi/będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Stąd do tych wygranych ma/będzie miało zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Jednakże w przypadku gdy wartość wygranej w konkursie przekroczy kwotę 760 zł, Wnioskodawca jako płatnik ma/będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zryczałtowany 10% podatek dochodowy od całości wygranej, na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i 1a ww. ustawy.

Natomiast w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawca nie jest/nie będzie obowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności prowadzonej przez uczestnika konkursu. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie pełni/nie będzie pełnił funkcji płatnika.

W sytuacji, gdy konkurs jest/będzie kierowany wyłącznie do pracowników partnerów handlowych Spółki lub jedynie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wygrana (wartość wygranej) dla uczestników konkursu stanowi/będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Również do tych wygranych ma/będzie miało zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Jednakże w przypadku gdy wartość wygranej w konkursie przekroczy kwotę 760 zł Wnioskodawca jako płatnik ma/będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zryczałtowany 10% podatek dochodowy od całości wygranej, na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i 1a ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznac za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń sądów administracyjnych należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. W związku z powyższym, nie negując takiego orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Organ wydający interpretację indywidualną ma obowiązek dokonania samodzielnej oceny przedstawionego we wniosku zagadnienia w procesie wydawania interpretacji indywidualnych, a orzecznictwo sądowe nie odbiera organowi wydającemu interpretację prawa do odmiennej oceny zdarzeń i wykładni przepisów, zwłaszcza w sytuacji, gdy organ uznaje, że prezentowana przez niego wykładnia jest prawidłowa.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.