IPTPB1/4511-857/15-1/SJ | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika – konkursy przez internet
IPTPB1/4511-857/15-1/SJinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. internet
 3. konkursy
 4. nagrody
 5. obowiązek płatnika
 6. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z). Spółka w ramach swojej działalności będzie organizowała konkursy za pośrednictwem Internetu. Spółkę będzie łączyć z użytkownikami umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Spółka będzie świadczyć usługi drogą elektroniczną, polegające na założeniu i prowadzeniu konta w portalu oraz umożliwieniu udziału w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil (jako uczestnik lub jako głosujący).

Wśród użytkowników portalu można wyróżnić następujące grupy:

 • (1) „Jurorzy”, tj. Użytkownicy oddający głosy na użytkowniczki biorące udział w konkursie i (2) „Uczestnicy konkursu”, tj. użytkowniczki biorące udział w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil,
 • (1) Użytkownicy korzystający z portalu po wykupieniu abonamentu i (2) Użytkownicy korzystający z portalu bez wykupowania abonamentu.

Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskiwane będą ze sprzedaży abonamentu umożliwiającego dostęp do portalu internetowego, sprzedaży tzw. głosów premium oraz z reklam. Abonament będzie dostępny do nabycia poprzez wysłanie SMS Premium lub płatność za pośrednictwem operatora szybkich płatności internetowych. Zakup abonamentu odblokowuje wszystkie funkcje portalu. Zakup abonamentu uprawnia użytkownika do kontaktu z zarejestrowanymi w portalu użytkowniczkami i oddawania na nie głosów. Zarejestrowanemu w serwisie użytkownikowi przysługuje możliwość dokonania zakupu jednego z dostępnych w portalu abonamentów lub pojedynczych głosów premium. Zakupu wybranego abonamentu lub głosów premium można dokonać z poziomu podstrony. Przy zakupie abonamentu użytkownik otrzymuje głosy premium przypisywane do jego konta. Użytkownicy mogą dokonać zakupu wybranego przez siebie abonamentu lub głosów premium po cenach widocznych na podstronie sklepu.

Użytkownik posiadający głos premium (w ramach abonamentu lub wykupiony pojedynczo) może obdarować nim dowolną użytkowniczkę serwisu. Zwiększa tym jej szanse na zwycięstwo w konkursie na najatrakcyjniejszy profil. Każda z użytkowniczek rejestrując się na portalu będzie brała udział w konkursie na najatrakcyjniejszy profil. W ramach konkursu użytkowniczki mają szansę na wygranie jednej z trzech nagród głównych - rzeczowych (dodatkowym elementem nagrody będzie nagroda pieniężna z przeznaczeniem do odprowadzenia do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego), lub nagród pocieszenia - nagród pieniężnych o wartości iloczynu zdobytych głosów premium i określonej kwoty pieniężnej (np. 0,25 zł). Warunkiem wypłaty nagrody pocieszenia jest zdobycie co najmniej np. 100 głosów premium.

Element rywalizacji będzie polegał na zabieganiu o głosy pozostałych użytkowników portalu. Uczestniczki konkursu będą mogły wpływać na głosy użytkowników portalu, dodając nowe zdjęcia oraz uzupełniając swój profil o nowe informacje.

Otrzymanie nagród rzeczowych będzie uwarunkowane zdobyciem największej liczby głosów. Otrzymanie nagród pocieszenia będzie uwarunkowane zdobyciem określonej minimalnej ilości głosów premium (np. 100 głosów premium) i wypełnieniem stosownego formularza z wnioskiem o wypłatę nagrody. Użytkownicy portalu będą mogli w konkursie oddawać dwa typy głosów:

 • zwykłe - ich ograniczoną ilość będzie mógł oddać każdy zalogowany użytkownik portalu,
 • premium - będą mogli oddawać je tylko użytkownicy, którzy wykupili abonament lub wykupili pojedyncze głosy premium; głosy premium są przedstawiane graficznie jako „Monety” i są brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród pocieszenia.

Konkurs będzie odbywał się cyklicznie, nagrody będą przyznawane raz w miesiącu. Konkurs będzie miał ustalony regulamin. Zwycięzców konkursu będzie wyłaniała powołana przez organizatora komisja. Wyłącznym elementem podlegającym ocenie komisji będzie liczba głosów zebranych przez danego uczestnika. W konkursie będą mogły wziąć udział zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i osoby zawodowo zajmujące się tzw. modelingiem i sprzedażą praw do własnego wizerunku – prowadzące działalność w tym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów osiąganych przez uczestniczki konkursu...
 2. Kiedy i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od nagrody rzeczowej wygranej przez uczestniczkę konkursu, wynikającej z zebrania przez nią największej liczby głosów, a kiedy i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od nagrody pieniężnej zdobytej przez uczestniczkę konkursu, wynikającej z zebrania przez nią ponad 100 głosów premium...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym we wniosku:

Ad. 1)

Spółka będzie zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów osiąganych przez uczestniczki konkursu. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. m.in. osoby prawne, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu (...) - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie są spełnione przesłanki wymagane dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym niezależnie od tego, czy udział w konkursie będzie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą uczestniczki, czy też nie, wartość otrzymanej nagrody zarówno rzeczowej, jak i pieniężnej, stanowić będzie dla uczestniczek konkursu przychód, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody. Wnioskodawca jako płatnik, będzie zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów osiąganych przez uczestniczki konkursu.

Ad. 2)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania. Z kolei zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT -8AR).

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca, jako płatnik będzie zobowiązany w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, a do końca stycznia następującego roku - sporządzić deklarację roczną o zryczałtowanym podatku PIT-8AR, bez względu na fakt, czy uczestnikami - laureatami konkursu będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, „konkurs” jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot, będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy, bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w ramach swojej działalności będzie organizowała konkursy za pośrednictwem Internetu. Spółkę będzie łączyć z użytkownikami umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Spółka będzie świadczyć usługi drogą elektroniczną, polegające na założeniu i prowadzeniu konta w portalu oraz umożliwieniu udziału w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil (jako uczestnik lub jako głosujący).

Wśród użytkowników portalu można wyróżnić następujące grupy:

 • (1) „Jurorzy”, tj. Użytkownicy oddający głosy na użytkowniczki biorące udział w konkursie i (2) „Uczestnicy konkursu”, tj. użytkowniczki biorące udział w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil,
 • (1) Użytkownicy korzystający z portalu po wykupieniu abonamentu i (2) Użytkownicy korzystający z portalu bez wykupowania abonamentu.

Konkurs będzie odbywał się cyklicznie, nagrody będą przyznawane raz w miesiącu. Konkurs będzie miał ustalony regulamin. Zwycięzców konkursu będzie wyłaniała powołana przez organizatora komisja. Wyłącznym elementem podlegającym ocenie komisji będzie liczba głosów zebranych przez danego uczestnika. W konkursie będą mogły wziąć udział zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i osoby zawodowo zajmujące się tzw. modelingiem i sprzedażą praw do własnego wizerunku – prowadzące działalność w tym zakresie.

W rozpatrywanej sprawie, jak wynika z opisu, Wnioskodawca w ramach swojej działalności będzie organizował konkursy za pośrednictwem Internetu. Jak twierdzi Wnioskodawca – konkursy organizowane przez Niego nie będą spełniać wymogów konkursu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec powyższego w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z ww. przepisu.

Stosownie do art. 41 ust. 1 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast, w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego w świetle obowiązujących przepisów prawa, stwierdzić należy, że otrzymane nagrody (ich wartość) stanowić będą dla osób je otrzymujących przychód, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach winien odbyć się zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści art. 41 ust. 4, ust. 7 pkt 1 i 3, a także art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, Spółka - jako płatnik - będzie zobowiązana w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody uczestniczkom konkursu pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody rzeczowej wygranej przez uczestniczkę konkursu, wynikającej z zebrania przez nią największej liczby głosów oraz od nagrody pieniężnej zdobytej przez uczestniczkę konkursu, wynikającej z zebrania przez nią ponad 100 głosów premium i sporządzić deklarację roczną o zryczałtowanym podatku PIT-8AR, bez względu na fakt, czy osobami otrzymującymi będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, czy też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zastrzec trzeba również, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Końcowo wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.