IPTPB1/4511-442/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Możliwości uznania planowanego programu promocyjno-lojalnościowego za konkurs oraz obowiązków płatnika w przypadku wydania, w ramach tego programu, nagrody pieniężnej osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.
IPTPB1/4511-442/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. konkursy
 3. nagrody
 4. obowiązek płatnika
 5. opodatkowanie
 6. przychód
 7. płatnik
 8. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania planowanego programu promocyjno-lojalnościowego za konkurs oraz obowiązków płatnika w przypadku wydania, w ramach tego programu, nagrody pieniężnej osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) jest podmiotem specjalizującym się w świadczeniu usług outsourcingowych w zakresie wsparcia promocji i sprzedaży produktów konsumpcyjnych swoich klientów (artykułów spożywczych, artykułów sanitarnych, kosmetycznych, napojów i wód, itp.).

W ramach świadczonych na rzecz swoich klientów usług Spółka podejmuje szereg akcji i przedsięwzięć o charakterze promocyjno-marketingowym, które mają na celu wsparcie promocji i sprzedaży produktów klientów Wnioskodawcy wśród konsumentów i kontrahentów. Produkty klientów Spółki na terenie Polski są dystrybuowane m.in. przez hurtownie oraz punkty sprzedaży detalicznej.

W ramach działań ukierunkowanych na osiągnięcie takich celów biznesowych, jak: promocja towarów, budowanie renomy i wzrost świadomości marki klientów Spółki, Spółka planuje organizację przedsięwzięć w postaci konkursów.

Intencją konkursów jest:

 • stymulowanie inicjatywy oraz pomysłowości ekspedientów (tj. pracowników punktów lub osób prowadzących punkty, w których sprzedane są produkty klientów Spółki) w zakresie promocji marki oraz produktów klientów Spółki,
 • budowanie znajomości, świadomości i przywiązania do marki klientów Spółki,
 • kreowanie innych działań mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów,
 • nagradzanie aktywnych postaw oraz wzajemnej rywalizacji ekspedientów w zakresie realizowanych wyników sprzedaży produktów klientów Spółki.

Jednym z takich działań jest planowana przez Spółkę realizacja programów promocyjno-lojalnościowych dla punktów sprzedaży detalicznej i hurtowni (dalej „Program”), które są skierowane do:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w postaci punktów sprzedaży,
 • osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w punktach sprzedaży.

Wymienione powyżej osoby, które przystąpią do Programu, będą zwane dalej „Uczestnikami”. Uczestnicy nie są zatrudnieni przez Spółkę, ani nie łączy ich z nią inna umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenia), ani nie świadczą na rzecz Spółki usług w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Konkurs skierowany jest do osób zaangażowanych w sprzedaż towarów klientów Spółki, tj. ekspedientów (osób zatrudnionych przez sklepy na podstawie stosunku pracy lub osób zaangażowanych przez sklepy na podstawie kontraktów cywilnoprawnych) oraz osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Spółkę nie łączy więc z Uczestnikami żaden stosunek prawny, w szczególności zaś stosunek nadrzędności służbowej. Wzięcie udziału w konkursie nie wynika z umów, na podstawie których Uczestnicy dokonują sprzedaży towarów klientów Spółki, lecz z odrębnego regulaminu konkursu opublikowanego przez Spółkę.

W konsekwencji, Spółka nie ma możliwości wpływu na zachowania Uczestników, np. poprzez stosowanie systemu nagród i kar, czy inne czynniki.

Program nie jest tworzony dla konkretnego podmiotu, a więc nie uwzględnienia w jakimkolwiek stopniu m.in. kultury organizacji, środowiska pracy, itp., tj. czynników dotyczących pracy Uczestników. Spółka, nie posiada informacji, co do otoczenia pracy Uczestników, ani nie tworzy zasad Programu w oparciu o analizę warunków ich pracy.

Na podstawie wstępnych analiz, Spółka spodziewa się, że w Programie weźmie udział ok. 15 000 Uczestników.

Zasady funkcjonowania Programu zostały sprecyzowane w postaci Regulaminu Konkursu motywacyjno-lojalnościowego (dalej „regulamin”), który określa m.in. kryteria wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, osoby odpowiedzialne za przebieg i rozliczenie Programu, nazwę, organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców.

Zgodnie z regulaminem, Program składa się z określonej ilości akcji, np. 24 (dalej „Akcja”), w których Uczestnicy współzawodniczą ze sobą w zakresie zbierania jak największej liczby punktów przyznawanych za wykonanie premiowanych czynności.

Nagrodami w Programie będą dodatkowe punkty wymienialne na nagrody rzeczowe, tj. Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów w ramach poszczególnych Akcji oraz w ramach całego Programu, otrzyma nagrodę w postaci dodatkowych punktów. Następnie zdobyte punkty mogą być wymieniane na nagrody rzeczowe z katalogu nagród. Zadanie Uczestników w każdej z Akcji oraz w całym Programie polega zatem na zebraniu jak największej liczby punktów.

Do zakresu punktowanych działań należy przede wszystkim:

 • dokonywanie zamówień lub zakupów określonych produktów klientów Spółki,
 • osiąganie ustalonego poziomu obrotu realizowanego na zakupach określonych produktów klientów Spółki,
 • wykonywanie określonych zadań ekspozycyjnych.

Dla każdej premiowanej czynności przewidziany został przedział punktów, tj. najmniejsza i największa liczba punktów do uzyskania za wykonanie danej czynności. Przyznanie określonej liczby punktów w ramach przewidzianego przedziału zależy od obiektywnych kryteriów, tj. stopnia wykonania przez danego Uczestnika określonej czynności.

W wyniku rozstrzygnięcia każdej Akcji zostaną wyłonieni:

 • jeden zwycięzca, który zbierze największą liczbę punktów w czasie jej trwania w porównaniu z innymi Uczestnikami, oraz
 • Uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej określoną w danej Akcji ilość punktów za wykonanie którejś z premiowanych czynności (dalej „finaliści”).

Ranking finalistów zostanie ustalony na podstawie liczby zebranych przez nich punktów za wykonanie określonych zadań podczas Akcji.

Zwycięzca każdej Akcji otrzyma nagrodę główną w postaci dodatkowych 100 punktów, które łącznie z punktami zebranymi za wykonanie czynności premiowanych będą mogły być wymienione na nagrody z katalogu nagród. Również finaliści, czyli Uczestnicy, którzy osiągną określoną w danej Akcji minimalną ilość punktów, będą mogli wymienić je na nagrody rzeczowe z katalogu nagród.

W wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia i podsumowania całego Programu, zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który zbierze największą łączną liczbę punktów otrzymanych w ramach Programu. Zwycięzca całego Programu otrzyma nagrodę główną w postaci dodatkowych 500 punktów. Punkty, otrzymane jako nagroda główna wraz z punktami zebranymi za premiowane czynności, podlegają wymianie na nagrodę z katalogu nagród.

Laureatami konkursu będą zatem nie wszyscy jego Uczestnicy, lecz jedynie grono Uczestników, które uzyska określoną dla danej Akcji minimalną ilość punktów, tj. finaliści i jeden zwycięzca Akcji.

Powyższe zasady Programu przewidują zatem ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie będą przekazane wszystkim Uczestnikom). Nagrody w konkursie otrzymują zwycięzcy konkursu, którzy osiągną największą liczbę punktów w trakcie trwania konkursu (w poszczególnej Akcji i w ramach całego Programu) oraz Uczestnicy, którzy zgromadzą liczbę punktów przekraczającą określone w regulaminie progi. Nagród nie otrzymają pozostali Uczestnicy, którzy zdobędą zbyt mało punktów.

Spółka wyznaczy osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz przyznanie nagród.

Programy nie będą emitowane w środkach masowego przekazu. Dla Uczestników Programu zostanie uruchomiona dedykowana strona internetowa, która umożliwia obsługę Programu, np. sprawdzenie stanu punktów wygranych przez Uczestników lub zamianę punktów na poszczególne nagrody.

Spółka nie należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu.

W katalogu zawarte są zarówno nagrody o wartości poniżej, jak i powyżej 760 zł.

Dla Uczestników Programów nie są przewidziane pytania konkursowe.

Za przygotowanie i realizację Programu, Spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie od swego Klienta. W ramach tego wynagrodzenia Spółka będzie zobowiązana do kompleksowego zorganizowania Programu, stworzenia regulaminu, nabycia nagród, przygotowania strony internetowej z aplikacją do rozliczania wyników Programu, dystrybucji nagród Uczestnikom, dokonania rozliczeń podatkowych w związku z wydanymi nagrodami, itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zasady planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego Programu, spełniają przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie ich jako konkursu, w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy nagrody wydawane, w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego Programu, Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (tj. osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej) powinny być opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy nagrody wydawane, w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego Programu, Uczestnikom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczej (tj. osobom, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej prowadzą punkt sprzedaży detalicznej lub hurtowej) powinny być opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy w związku z wydaniem nagród w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego Programu, Wnioskodawca winien sporządzić deklarację PIT-8A i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym wydano nagrody, złożyć do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego, czy też winien sporządzić informację PIT-8C i przekazać ją osobom otrzymującym nagrody oraz do urzędu skarbowego właściwego wg. miejsca zamieszkania takich osób...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 1 i Nr 2 oraz część pytania Nr 4 odnoszącą się do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W zakresie określonym pytaniem Nr 3 oraz częścią pytania Nr 4, dotyczącą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydana zostanie odrębna interpretacja.

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, dotyczącym pytania Nr 1, zasady planowanego Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego Programu spełniają przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie ich jako konkursu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), (dalej „ustawa PDOF”).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Ustawa o PDOF nie zawiera definicji pojęcia „konkurs”. Przepisy przywołanej ustawy wskazują na poszczególne rodzaje akcji, tym niemniej nie podają konkretnych definicji. Definicje te, tworzone w oparciu m.in. o definicje słownikowe, zostały wskazane w praktyce podatkowej (tj. w piśmiennictwie organów podatkowych, wyrokach sądów administracyjnych).

Definicje słownikowe opisują „konkurs” jako pewien rodzaj konkurencji, współzawodnictwo, tj. „możność wyboru przez eliminację najlepszych”, „ubieganie się o pierwszeństwo” lub „przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac”, itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) „konkurs” to: „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możność wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Słowniku Wyrazów Obcych (wyd. Europa) określa konkurs jako „imprezę, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”.

Według Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego pod redakcja S. Dubisza, PWN, Warszawa 2003 r., tom 2, str. 210 - „konkurs” to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami.

Z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego pod redakcją B. Dunaja, wyd. Cykada, str. 202, wynika, że „konkurs”, to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród.

Definicje tworzone w praktyce podatkowej (tj. piśmiennictwie organów podatkowych, wyrokach sądów administracyjnych) również odwołują się do ww. definicji słownikowych. Na tej podstawie organy podatkowe podkreślają, że wyróżnikiem konkursów spośród innych działań promocyjnych przedsiębiorcy jest zaistnienie rzeczywistego elementu współzawodnictwa między uczestnikami, w stopniu pozwalającym na wytypowanie i nagrodzenie najlepszych uczestników.

Przykładowo:

 1. w interpretacji podatkowej z 10 kwietnia 2012 r. (Nr .....) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przywołał następujące definicje słownikowe:
  • konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnionych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN);
  • konkurs to „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. S. Dubisza, PWN);
  • konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś” (Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa);
  • konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród” (Domowy Popularny Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada).
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 4 lipca 2011 r. (Nr ....) stwierdził, że: „konkursem można określić przedsięwzięcie, jeżeli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego, tj. zwycięzcy lub zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria”.
 3. Podobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012 r. (.....) wskazano, że: „Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie i, żeby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji”.

Za równie ważny element konkursów uznawana jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem przygotowanie regulaminu, w którym zostanie określona nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z 16 listopada 2011 r., Nr .....).

Konkurs może być organizowany w każdej niemal dziedzinie życia i, o ile tylko spełnia wskazane wcześniej (także przez organ w interpretacji) kryteria uznania go za konkurs, nie ma znaczenia, w jakiej dziedzinie jest organizowany. Jeżeli tylko mamy do czynienia z przedsięwzięciem dającym możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, czy - tak jak w niniejszej sprawie - sprzedawców, którego zwycięzcy (Uczestnicy) są wyróżniani nagrodami, mamy do czynienia z typowym konkursem.

Z powyższych definicji wynika, że konkurs powinien zawierać przede wszystkim tzw. czynnik rywalizacji, co oznacza, że jego uczestnicy powinni współzawodniczyć ze sobą o zajęcie jak najwyższego miejsca poprzez wykonanie wyznaczonego zadania. Czynnikiem rywalizacji może być poziom wiedzy, liczba zbieranych punktów lub inne obiektywne kryterium pozwalające wyłonić najlepszych.

Odnosząc powyższe do zasad Akcji i całego Programu należy zauważyć, że zawierają one określone elementy niezbędne do zaklasyfikowania ich jako konkursu. W szczególności, zasady Akcji i Programu przewidują, że Uczestnicy będą rywalizowali o zdobycie nagrody głównej w postaci dodatkowych 100 punktów do wymiany na nagrodę z katalogu, a w całym Programie - o nagrodę główną w postaci dodatkowych 500 punktów podlegających wymianie na nagrodę.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami Programu, zwycięzcą każdej Akcji oraz całego Programu będzie Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów, a finalistami każdej Akcji będą Uczestnicy, którzy zdobędą minimum 10 punktów za premiowane czynności.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, opisane w regulaminach zasady funkcjonowania Akcji i Programu wskazują, że można je potraktować jako konkursy dla celów podatkowych.

Program jest bowiem przedsięwzięciem, podczas którego Uczestnicy rywalizują między sobą, co prowadzi do wyłonienia najlepszych Uczestników na podstawie określonych w regulaminie kryteriów zdobywania punktów. W wyniku udziału w Programie wyeliminowani zostają słabsi Uczestnicy, natomiast ci najlepsi zostają nagrodzeni.

W ocenie Spółki, bez znaczenia dla kwalifikacji Programu jako konkursu, na gruncie podatkowym jest to, że Program zawiera elementy motywacyjne. Brak jest bowiem powodów do uznania, że opisywane przez Spółkę przedsięwzięcia nie posiadają cech konkursu. Organizowane przez Spółkę akcje konkursowe przeprowadzone są na podstawie regulaminu precyzyjnie określającego wszystkie elementy przedmiotowo istotne konkursu, w tym kryteria przyznawania nagród ograniczonemu kręgowi uczestników, wyłonionym w drodze ich wzajemnej rywalizacji, która polega na przygotowaniu najlepszych ekspozycji sklepowych, poziomie złożonych zamówień na produkty lub innych aktywności podejmowanych w związku ze sprzedażą produktów klientów Spółki.

W ocenie Spółki brak jest także podstaw do uznania, że przekazywane przez nią nagrody stanowią dodatkową gratyfikację (premię) za dobrze wykonaną pracę, a nie wygraną w konkursie. Pomimo, że istotą organizowanych przez Spółkę akcji jest nagradzanie postaw związanych z pracą wykonywaną przez laureatów konkursu na rzecz punktów, w których sprzedawane są produkty klientów Spółki, tym niemniej organizatorem akcji jest podmiot (Spółka), którego nie łączy z tymi osobami stosunek pracy, ani żaden inny stosunek prawny. W konsekwencji, nie sposób uznać, że nagrody stawiane do dyspozycji tych osób stanowią dodatkową gratyfikację (premię) za ich pracę, gdyż jedynym podmiotem uprawnionym do wypłacania premii za wykonaną pracę jest pracodawca, którym - jak wskazano uprzednio -nie jest Spółka.

Za niezasadny należy uznać również ewentualny pogląd, w świetle którego przedsięwzięciom organizowanym przez Spółkę można by przypisać charakter programów motywacyjnych. Programy motywacyjne mające na celu integrację pracowników, poprawę atmosfery i wydajności pracy są bowiem elementem polityki zarządzania kapitałem ludzkim, prowadzonej w relacji pracodawca - pracownicy. Z oczywistych względów, relacja ta nie zachodzi pomiędzy Spółką a laureatami Programu. Nie powinno ulegać wątpliwości, że częściowa zbieżność celów, dla których Spółka organizuje konkursy z celami stawianymi zwycięzcom tych konkursów przez ich pracodawcę (tj. maksymalizacja wolumenu sprzedaży produktów klientów Spółki, itp.) ma dla oceny charakteru świadczeń przekazywanych tym osobom przez Spółkę w ramach konkursów znaczenie, co najwyżej pochodne i drugorzędne. O ile bowiem zwiększanie obrotów ze sprzedaży produktów klientów Spółki jest celem wspólnym, o tyle jednak należy zwrócić uwagę, że bezpośrednia rywalizacja uczestników w ramach konkursów dotyczy określonych działań okołosprzedażowych, mających swoje źródło w kreatywności oraz pomysłowości pracowników lub osób prowadzących punkty sprzedaży (ekspedientów) w zakresie konkretnych, podejmowanych przez nich inicjatyw reklamowych, a nie zaś osiągnięcie określonej wartości sprzedaży produktu klientów Spółki. Warto także podkreślić, że działania motywacyjne w postaci zachęcenia potencjalnych uczestników Programu mogą być także elementem organizowanych konkursów. Przykładem takich akcji mogą być konkursy na najlepszą pracę magisterską, projekt, opracowanie, najlepszy staż, itp. Występowanie czynnika motywacyjnego nie stanowi wystarczającej przesłanki do odmawiania organizowanym przedsięwzięciom charakteru konkursu.

Przyjęcie poglądu przeciwnego do stanowiska Spółki i zakwestionowanie charakteru akcji konkursowych dla ekspedientów punktów sklepowych de facto odebrałoby Spółce prawo do organizacji konkursów dla takich osób, zajmujących się sprzedażą produktów klientów Spółki w punktach sprzedaży. Takie postępowanie zaś, niweczyłoby wynikającą ze swobody umów zasadę wolnego kształtowania relacji prawnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

W opinii Spółki, działania polegające na motywacji oraz tworzeniu warunków do rywalizacji w obrębie grupy osób mającej wspólne cele mogą przeplatać się wzajemnie. Podobnie jak pracodawca może mobilizować swoich pracowników do efektywnej pracy wprowadzając wzajemną rywalizację między nimi, tak samo Spółka - jako organizator konkursu - może motywować osoby niebędące jej pracownikami do podejmowania określonych zachowań. Działania motywacyjne są integralnie wpisane w akcje konkursowe, albowiem cechą konstytutywną i nieodłącznym elementem każdego konkursu jest zachęcanie potencjalnych uczestników do poniesienia określonego wysiłku, celem konkurowania między sobą o wymierną korzyść w postaci obiecanej nagrody. Występowanie czynnika motywującego do określonych działań nie stanowi jednak per se przeszkody do uznania Akcji za konkurs i kwalifikowania jej do rzekomo rozłącznej od konkursów grupy szeroko pojętych działań motywacyjnych, właściwych w swej charakterystyce zorganizowanym programom, podejmowanym przez pracodawcę w celu stymulowania wydajności pracy jego pracowników. Tym bardziej, w ocenie Spółki występowanie czynnika motywującego nie stanowi wystarczającej ani uzasadnionej przesłanki do odmawiania tym Akcjom charakteru konkursów - zwłaszcza w sytuacji, w której spełnione są wszelkie niezbędne warunki formalne dla takiej kwalifikacji. Nie ulega wątpliwości, że spełnienie tychże warunków formalnych powinno być jedynym wyznacznikiem dla uznania danej inicjatywy za konkurs w rozumieniu przyjętym w piśmiennictwie podatkowym.

Trudno byłoby wymagać od Spółki, jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, aby podejmowała przedsięwzięcia bez związku z tą działalnością. Jak każdy przedsiębiorca, organizując akcję promocyjną Spółka zmierza zatem przede wszystkim do realizacji celów, które będą służyły jej działalności, np. poprzez zwiększenie poziomu sprzedaży produktów jej klientów. Przyjęcie stanowiska wykluczającego możliwość uznania za konkurs działania mającego elementy motywacyjne musiałaby skutkować przyjęciem, że żadna akcja organizowana przez przedsiębiorcę nie może być uznana za konkurs. Działanie takie zawsze ma bowiem uzasadnienie gospodarcze, wyrażające się w dążeniu przedsiębiorcy do osiągnięcia określonych korzyści, jak dotarcie z informacją o produktach do jak najliczniejszego grona klientów, zachęcenie do nabywania jak największej ilości oferowanych towarów, a w konsekwencji - zwiększenie wyników sprzedaży. Jednocześnie sprecyzowanie takiego celu zawsze będzie znajdowało odzwierciedlenie w określeniu grupy docelowej, do której skierowany jest konkurs.

Okoliczność, że opisana we wniosku Akcja ma uzasadnienie gospodarcze i w związku z tym kierowana jest do określonej grupy podmiotów (potencjalnych uczestników) nie może dyskwalifikować jej jako konkursu. Jest to bowiem standardowy i nieodzowny element konkursów przeprowadzanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Pomimo, że istotą konkursów organizowanych przez Spółkę jest nagradzanie postaw propagowanych w związku z wykonywaną pracą przez ekspedientów sklepów, tym niemniej nie sposób uznać, że podstawą prawną wypłaty nagród uzyskanych przez laureatów Programu jest stosunek pracy. Jako, że organizatorem konkursów jest Spółka, której nie łączą z laureatami konkursów umowy o pracę, ani inny stosunek prawny (Spółka nie jest ich pracodawcą, zleceniodawcą, zamawiającym), nagrody przekazane pracownikom podmiotu zewnętrznego (sklepu) niepowiązanego ze Spółką nie mogą zostać - w ocenie Spółki - zaliczone do przychodów ze stosunku pracy. Świadczenie od podmiotu niebędącego pracodawcą, otrzymane przez osobę zatrudnioną w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę nie stanowi bowiem dla tej osoby przychodu ze stosunku pracy. Zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że fakt wydania nagrody przez podmiot niebędący pracodawcą laureata powoduje, że otrzymane świadczenie jest oderwane od stosunku pracy. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt ...., w którym Sąd orzekł, że: „(...) o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą (...).” Powyższe, zdaniem Spółki, potwierdza, że analizowane nagrody nie podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PDOF, a zastosowanie znajdują zasady opodatkowania przewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF. Oznacza to, że Spółka, jako płatnik, obowiązana jest pobierać i odprowadzać na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody.

Spółka podnosi, że identyczne z prezentowanym przez nią stanowisko w odniesieniu do analogicznego w założeniach przedsięwzięcia (Programu) w zakresie oceny jego charakteru jako konkursu wyraził między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej Nr ...., w której uznał, że w zorganizowanym przez Spółkę przedsięwzięciu wystąpiły elementy niezbędne dla uznania tych Programów za konkurs, tj. regulamin, nagrody. Należy zatem przyjąć, że w tej sytuacji mamy do czynienia z wygraną w konkursie, do której powinien mieć zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego wypłacane nagrody podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w licznym orzecznictwie sądowo-administracyjnym, w tym następujących wyrokach:

 • WSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt ....., w którym WSA uznał, że nagrody z tytułu przedsięwzięć o charakterze konkursu, zawierające elementy motywacyjne, adresowane do określonej grupy osób - pracowników -odrębnego od organizatora konkursu podmiotu gospodarczego powinny być opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy UPDOF. W tym zakresie na spółce będzie ciążył obowiązek, jako płatnika, pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego podatku od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody,
 • WSA we Wrocławiu z dnia 7 maja 2015 r., sygn. akt ...., w którym WSA uznał, że odwoływanie się przez organ podatkowy do argumentacji związanej z programami motywacyjnymi jest całkowicie chybione. Programy motywacyjne mające na celu integrację pracowników, poprawę atmosfery i wydajności pracy są elementem polityki zarządzania kapitałem ludzkim, prowadzonej w relacji pracodawca - pracownicy. W sprawie taka relacja nie zachodzi. Stąd argumentacja organu wskazująca na uwzględnienie przy organizacji spornego przedsięwzięcia m.in. kultury organizacji, personelu, środowiska pracy (...) jest nietrafna. Skarżąca z uwagi na brak relacji pracodawca - pracownik organizując konkurs sprzedażowy nie może kierować się czynnikami na jakie powołuje się organ podatkowy. Zdaniem Sądu wadliwe jest także stanowisko Ministra Finansów uznające nagrody przyznawane w konkursie za premię dla uczestników za dobrze wykonaną pracę, a nie za wygraną w konkursie. Jak już powiedziano, Spółki nie łączy z uczestnikami konkursu stosunek pracy, tym samym nie może ona (nie będąc pracodawcą) wypłacać premii. W ocenie Sądu w sprawie organizowane przez Spółkę przedsięwzięcie stanowi konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2. u.p.d.o.f.,
 • WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. akt ...., w którym Sąd uznał, że „nagrody wydawane w ramach organizowanego przez Skarżącą przedsięwzięcia o charakterze konkursu, zawierającego elementy motywacyjne, adresowanego do określonej grupy osób, tj. osób zatrudnionych przez kontrahentów Skarżącej (dystrybutorów jej towarów) na podstawie powołania lub umów cywilnoprawnych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), które to osoby nie są związane stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym z samą Skarżącą, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.”,
 • WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt ...., w którym Sąd uznał, że „organizowane dla osób będących pracownikami kontrahentów Spółki (dystrybutorów towarów Spółki), które nie są związane stosunkiem pracy, ani żadnym stosunkiem cywilnoprawnym ze Skarżącą, jak i osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, przedsięwzięcie zawierające elementy motywacyjne stanowi rodzaj konkursu. Sąd orzekający w sprawie podziela w tym zakresie pogląd zaprezentowany w prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt ..... W tej sytuacji nagrody uzyskiwane przez zwycięzców konkursu podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wskazać bowiem należy, że brak jest powodów do uznania, że opisywane przez Spółkę przedsięwzięcie nie posiada cech konkursu. W wyroku tym Sąd uznał także, że nie powinno ulegać wątpliwości, że zbieżność celów, dla których Skarżąca organizuje konkursy z celami stawianymi zwycięzcom tych konkursów przez ich pracodawcę (tj. maksymalizacja wolumenu sprzedaży produktów Spółki) ma dla oceny charakteru świadczeń przekazywanych tym osobom przez Spółkę w ramach konkursów znaczenie, co najwyżej pochodne i drugorzędne. Nie należy bowiem mylić akcji skierowanej do własnych pracowników lub zleceniobiorców, na których zachowania Spółka może mieć wpływ poprzez stosowanie systemu nagród i kar, z konkursem skierowanym do osób niezwiązanych ze Spółką stosunkiem pracy, ani innym stosunkiem cywilnoprawnym, na zachowania których Spółka ma niewielki lub żaden wpływ. Sąd stwierdził, że nagrody z tytułu przedsięwzięć o charakterze konkursu, zawierające elementy motywacyjne, adresowane do określonej grupy osób - pracowników kontrahentów Spółki (dystrybutorów towarów Spółki), niezwiązanych stosunkiem pracy, ani żadnym stosunkiem cywilnoprawnym z samą Spółką, jak i osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, powinny być opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2”.

Spółka wskazuje, że mimo że przy wydawaniu interpretacji indywidualnych organ nie może stosować wprost rozstrzygnięć sądów z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego, to jednak zauważyć należy, że orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych w zakresie indywidualnych interpretacji podatkowych, ma istotne znaczenie. Wyrazem tego jest art. 14a Ordynacji podatkowej oraz mający znaczenie w niniejszej sprawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, którego rolą jest eliminowanie wadliwych interpretacji. Tym samym orzecznictwo sądów jest przesłanką do formułowania oceny poprawności funkcjonujących w obrocie prawnym interpretacji, także interpretacji indywidualnych, co szczególnie należy podkreślić w rozpoznanej sprawie. Podkreślić należy bowiem, że art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej wychodzi poza zasadę związania wyrokiem tylko w sprawie, w której on zapadł i nadaje orzecznictwu sądów administracyjnych walor normatywny także w stosunku do innych indywidualnych spraw załatwianych w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych). Orzecznictwo jest zatem istotnym miernikiem legalności wydawanych interpretacji indywidualnych. Jego nieuzasadnione pomijanie narusza wyrażoną w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Pogląd taki ma potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009 r. o sygn. akt .....

Z powyższych względów zdaniem Spółki, organ przy rozpoznawaniu wniosku winien wziąć pod uwagę wskazane orzecznictwo sądowe, mimo, że zapadło w innych niż niniejsza sprawa.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w kwestii objętej pytaniem Nr 2, nagrody wydawane w ramach planowanego Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego programu, Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (tj. osobom zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej), powinny być opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy PDOF.

Zasady opodatkowania nagród przekazywanych w konkursie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej zostały przewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Dodatkowo, w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, nie są wartości pieniężne, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że w przypadku nagród rzeczowych laureaci konkursów, przed wydaniem nagrody powinni wpłacić płatnikowi zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, przy czym wpłata podatku przez podatnika może przybrać postać rzeczywistej wpłaty, bądź potrącenia z kwot przysługujących z wartości otrzymanej nagrody.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem z przedmiotowego zwolnienia skorzystać mogą tylko wygrane w konkursach, których jednorazowa wygrana nie przekroczyła 760 zł, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu. W przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie zostanie przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem (prasa, radio, telewizja). Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

Spółka (będąca organizatorem konkursu) nie należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu. Dla Uczestników Programu zostanie jedynie uruchomiona dedykowana strona internetowa, która umożliwia obsługę Programu, np. sprawdzenie stanu punktów wygranych przez Uczestników lub zamianę punktów na poszczególne nagrody. Nie kwestionując zatem znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób jednak uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF. Mając zatem na uwadze opisane zdarzenie przyszłe, a także przywołane unormowania prawne, stwierdzić należy, że w ocenie Spółki nagrody pieniężne dla Uczestników Programu nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF. W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskany przez Uczestników, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF i podlegać będzie opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zgodnie z art. 30 ust. 3 tej ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a ustawy o PDOF i 13, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis ust. 5 dotyczy przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego i nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z art. 42 ust. 1a ustawy o PDOF wynika, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Jako, że organizatorem konkursów jest Spółka, której nie łączą z laureatami konkursów umowy o pracę, ani inny stosunek prawny (Spółka nie jest ich pracodawcą, ani zleceniodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych), nagrody przekazane pracownikom podmiotu powiązanego nie mogą zostać - w ocenie Spółki - zaliczone do przychodów ze stosunku pracy. Chociaż ustawa o PDOF zawiera szeroką definicję przychodów ze stosunku pracy, nie oznacza to jednak, że każde świadczenie, w tym świadczenie od podmiotu niebędącego pracodawcą, otrzymane przez osobę zatrudnioną w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę, stanowi dla tej osoby przychód ze stosunku pracy. Zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że fakt przekazania nagrody przez podmiot niebędący pracodawcą laureata powoduje, że otrzymane świadczenie jest oderwane od stosunku pracy. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt ....., w którym Sąd orzekł, że: „(...) o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą (...).” Powyższe, zdaniem Spółki, potwierdza, że analizowane nagrody nie podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, a zastosowanie znajdują zasady opodatkowania przewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zdaniem Spółki, wartość przyznanych nagród nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, ani z pozarolniczej działalności gospodarczej, konkursy sprzedażowe są skierowane do podmiotów o różnym statusie prawnym – pracowników zatrudnionych u kontrahenta Spółki oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wzięcie udziału w konkursie nie wynika z łączącego Spółkę z Uczestnikami stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, a reguły przeprowadzenia konkursu zostały określone w specjalnym, oddzielnym regulaminie. W związku z tym kwalifikacja podatkowa nagród musi nastąpić na podstawie przepisów dotyczących przychodów z innych źródeł.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy beneficjentem nagród w każdej Akcji i całym Programie są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wartość nagród podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie określonym pytaniem Nr 4, w związku z wydaniem nagród, w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego programu, Wnioskodawca winien sporządzić deklarację PIT-8A i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym wydano nagrody, złożyć do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego oraz sporządzić informację PIT-8C i przekazać ją osobom otrzymującym nagrody oraz do urzędu skarbowego właściwego wg. miejsca zamieszkania takich osób.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, od uzyskanych na terytorium RP dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Obowiązki płatnika w tym zakresie reguluje art. 41 ust. 4 ww. ustawy. W myśl tego przepisu, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Płatnikami, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, nie są pieniądze, to stosownie do przepisu art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej lub świadczenia.

Jak stanowi przepis art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych nałożony został wyłącznie na podmiot organizujący konkurs i przekazujący wygrane zwycięzcom konkursów.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Stosownie do przepisu art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Wobec powyższego przekazując nagrodę zwycięzcom Programu Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej i przekazania tego podatku na rachunek właściwego organu podatkowego. Natomiast w terminie do końca stycznia kolejnego roku będzie zobowiązany przesłać do własnego urzędu skarbowego roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Mając na względzie opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że w związku z przekazywaniem wygranych (nagród) zwycięzcom konkursu, ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika. Dlatego też, przekazując zwycięzcy konkursu nagrodę, ma obowiązek, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej i przekazać go na rachunek właściwego organu podatkowego w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF, składając jednocześnie deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8A), a nie przekazać informację PIT-8C. Stanowisko powyższe potwierdza przykładowo postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowy w Legnicy z dnia 12 lutego 2007 r., Nr .....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odpowiedzi na prośbę Wnioskodawcy, dołączoną do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącą nadania możliwie szybkiego biegu ww. wnioskowi, gdyż rozpoczęcie konkursu zaplanowano na dzień rozpoczęcia roku szkolnego, tj. od września 2015 r., tut. Organ informuje, że wszystkie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej załatwiane są z zachowaniem kolejności wpływu.

Wniosek Zainteresowanego został rozpatrzony w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy Ordynacja podatkowa, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ..., ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.