IPTPB1/4511-398/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nagród z tytułu wygranej w konkursie
IPTPB1/4511-398/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród z tytułu wygranej w konkursie dla uczestników będących:

 • osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, ale nabywającymi towary bez związku z prowadzoną działalnością – jest prawidłowe,
 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które nabywają towary w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 18 września 2015 r., Nr IPTPB1/4511-398/15-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 18 września 2015 r. (data doręczenia 21 września 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 28 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje zorganizować konkurs dla swoich klientów. Celem konkursu jest wsparcie sprzedaży (zachęcenie klientów do zakupu danych produktów u Wnioskodawcy). Zasady konkursu są określone w regulaminie konkursu.

Zgodnie z regulaminem, uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne, które należy podzielić na 3 kategorie:

 1. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale nabywające towary bez związku z prowadzoną działalnością,
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają towary w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Zgodnie z regulaminem konkursu, konkurs będzie dwuetapowy. W ramach pierwszego etapu uczestnicy konkursu będą zbierać punkty za zakupy dokonane u Wnioskodawcy w wysokości określonej w regulaminie konkursu, dokonane w swoim lub cudzym imieniu. Wolumen zakupów sam w sobie nie gwarantuje wygranej w konkursie. Uczestnicy, którzy zbiorą największą ilość punktów w określonym przez organizatora okresie, będą mieli możliwość uczestniczenia w drugim etapie konkursu, polegającym na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na kilka pytań konkursowych. Poprawna odpowiedź na 3 pytania jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody rzeczowej lub karty przedpłaconej. Nagrody będą wydawane przez Wnioskodawcę. Nagrody będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnikiem jest uczestnik konkursu. Zgodnie z regulaminem, dla uzyskania nagrody nie ma znaczenia, czy kupujący nabywa towary w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, gdyż celem konkursu jest nagradzanie kupujących, którzy dokonują zakupów na najwyższe kwoty oraz jednocześnie posiadających największą wiedzę o ofercie sprzedającego.

W piśmie z dnia 25 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

 1. Przedmiot działalności Wnioskodawcy to:

PKD 46.13.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

PKD 46.18.Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

PKD 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.73.Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia,

PKD 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

PKD 46.76.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

PKD 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

PKD 49.41.Z - transport drogowy towarów,

PKD 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

PKD 71.11.Z - działalność w zakresie architektury,

PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

PKD 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

PKD 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

PKD 77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

PKD 82.11.Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

PKD 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

 1. Organizatorem konkursu jest Wnioskodawca. Partnerami konkursu są pozostałe spółki powiązane z Nim kapitałowo.
 2. Dla uzyskania nagrody konieczne jest oprócz zebrania odpowiedniej liczby punktów udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 3 z 5 zadanych pytań. Powoduje to, że zdaniem Wnioskodawcy, konkurs nie ma charakteru sprzedaży premiowej.
 3. Konkurs nie jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Pytania konkursowe dotyczą produktów znajdujących się w asortymencie oraz działalności Wnioskodawcy i powiązanych z Nim kapitałowo spółek.
 4. Konkurs będzie zachęcał do zakupu wszelkich produktów znajdujących się w asortymencie organizatora i partnerów konkursu. Partner może indywidualnie przyjąć korzystniejszy system naliczania punktów za zakup danego produktu w celu zwiększenia jego sprzedaży. Jednak działania te planowo nie mają mieć charakteru regularnego.
 5. Element rywalizacji będzie polegał na tym, że do drugiego etapu konkursu zapraszani przez partnera będą ci uczestnicy konkursu, którzy uzyskali w danym okresie największą liczbę punktów. Nagrody otrzymają ci, którzy poprawnie odpowiedzą na co najmniej 3 z 5 pytań.
 6. Co do zasady konkurs nie jest organizowany dla pracowników, a dla klientów. Nie ma jednak w regulaminie konkursu wyraźnego wyłączenia uczestnictwa w konkursie dla pracowników. Pracownik może uczestniczyć w konkursie na takich zasadach jak osoba trzecia, tzn. musi uzbierać odpowiednią liczbę punktów i udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytania.
 7. Celem konkursu jest zwiększenie sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie Wnioskodawcy oraz innych partnerów.
 8. Wnioskodawca będzie ponosił koszty nabycia produktów przeznaczonych na nagrody.
 9. Wartość nagród będzie zależała od ilości zebranych punktów. Nie została określona wartość maksymalna nagrody. Może ona przekroczyć kwotę 760 zł.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nagrody otrzymane przez uczestnika konkursu podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ryczałtowej 10% wysokości podatku bez względu na to, czy zakup ma związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, czy też w przypadku uczestników konkursu prowadzących działalność gospodarczą i nabywających towary w związku z tą działalnością, wartość nagrody ma być doliczona do przychodu przedsiębiorcy i opodatkowania na zasadach ogólnych według skali, wynikającej z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zgodnie z wyborem przedsiębiorcy podatkiem liniowym przewidzianym w art. 30c ust. 1 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, tak zorganizowana akcja promocyjna jest konkursem, od którego Wnioskodawca, jako płatnik, będzie miał obowiązek pobrać podatek na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 bez względu na to, czy uczestnik konkursu uczestniczy w konkursie i nabywa towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawcy, tak zorganizowana akcja marketingowa, zwłaszcza pierwszy etap, ma widoczny charakter rywalizacji i w związku z tym jest konkursem, a nagrody za udział w konkursie podlegają opodatkowaniu podatkiem w ryczałtowej 10% wysokości. Wnioskodawca opiera swoje stanowisko na dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 232/13: „ art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. jest przepisem szczególnym i nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym, nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach organizowanych przez kontrahentów tych przedsiębiorców.

Podobnie do kwestii opodatkowania nagród odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 sierpnia 2006 r., sygn. akt II FSK 304/05. Stwierdzono tam, że: „ art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. ma zastosowanie do wszystkich nagród, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i niemających. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego „wygrane w konkursach” wyłączać nagrody związane z działalnością gospodarczą.”

Należy zatem za NSA przyjąć, że „regulacja z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. stanowi lex specialis w stosunku do zasad opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności, a związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody)”, która zostanie opodatkowana w stawce 10% wartości nagrody, a płatnikiem podatku będzie podmiot wydający nagrodę w konkursie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania nagród z tytułu wygranej w konkursie dla uczestników będących:
 • osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, ale nabywającymi towary bez związku z prowadzoną działalnością – jest prawidłowe,
 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które nabywają towary w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi zaś, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, celem wsparcia sprzedaży, planuje zorganizować konkurs dla swoich klientów. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne, które należy podzielić na 3 kategorie: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale nabywające towary bez związku z prowadzoną działalnością oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają towary w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Dla uzyskania nagrody konieczne jest oprócz zebrania odpowiedniej liczby punktów udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 3 z 5 zadanych pytań. Zdaniem Wnioskodawcy, konkurs nie ma charakteru sprzedaży premiowej. Konkurs ten nie jest również konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Pytania konkursowe dotyczą produktów znajdujących się w asortymencie oraz działalności Wnioskodawcy i powiązanych z Nim kapitałowo spółek. Konkurs nie jest organizowany dla pracowników, ale dla klientów. Nie ma jednak w regulaminie konkursu wyraźnego wyłączenia uczestnictwa w konkursie dla pracowników. Nagrody będą wydawane przez Wnioskodawcę, a ich wartość będzie zależała od ilości zebranych punktów. Nie została określona wartość maksymalna nagrody, może ona więc przekroczyć kwotę 760 zł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowej wersji Słownika Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl), konkurs to:

 1. impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.,
 2. postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko.

Z definicji tej wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważna, jak element współzawodnictwa, jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Jednakże należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

W niniejszej sprawie – jak wskazano we wniosku – konkurs nie będzie konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Konkurs ten nie ma również charakteru sprzedaży premiowej.

W takim zatem przypadku, do wygranej w tego rodzaju konkursie, nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyznane przez Wnioskodawcę nagrody będą co do zasady podlegały u osób je otrzymujących opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o powołany powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu wskazać jednocześnie należy, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przychód (nagroda) uzyskany z tytułu udziału w konkursach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku takich konkursów warunkiem koniecznym udziału jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli bowiem nie budzi wątpliwości, że przychody (nagrody) z tytułu udziału w konkursach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności, to należy uznać, że przychody takie podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez uczestnika konkursu.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie zaś do treści art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem:

 1. wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
 2. świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b,
 3. świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18

-nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przepis art. 42 ust. 1a ww. ustawy, stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Wobec powyższego należy uznać, że Wnioskodawca jako organizator konkursu, którego uczestnikami będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale nabywające towary bez związku z prowadzoną działalnością, jest obowiązany do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych jej uczestnikom (zdobywcom nagród) zgodnie z regulaminem konkursu. W konsekwencji, w myśl art. 41 ww. ustawy, Wnioskodawca jako płatnik obowiązany będzie pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa powyżej nie będą pieniądze, obowiązkiem podatnika jest wpłacenie płatnikowi należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia, co ściśle wynika z art. 41 ust. 7 ww. ustawy z uwzględnieniem postanowień art. 42 ust. 1 i 1a ustawy.

W odniesieniu zaś do uczestników konkursu będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które nabywają towary w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, stwierdzić należy, że przychody (nagrody) z tytułu udziału w konkursach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności, który podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez uczestnika konkursu. Tak więc, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wartość nagrody otrzymanej w konkursie winny zaliczyć do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Końcowo wskazać należy, że wydana interpretacja indywidualna odnosi się wyłącznie do zagadnień prawa podatkowego w kontekście zadanego pytania i zaprezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska. Zaznacza się, że dokonując weryfikacji stanowiska Wnioskodawcy, tutejszy Organ nie odniósł się do kwestii dotyczącej otrzymania nagród w konkursie przez pracowników Wnioskodawcy, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

W odniesieniu zaś do przywołanych przez Wnioskodawcę wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osądzonej w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Podkreślić należy również, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, tj. regulaminu konkursu (jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem).

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.