IPPP2/4512-285/15-3/JO/IZ | Interpretacja indywidualna

Spółka z tytułu przekazania towarów w ramach opisanych we wniosku akcji promocyjnych (organizowania konkursów) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, Spółka nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT od przedmiotowych nagród i tym samym nie ma obowiązku dokumentowania wydania nagród przez Agencję laureatom konkursów w ramach tych akcji przy zastosowaniu kasy fiskalnej.
IPPP2/4512-285/15-3/JO/IZinterpretacja indywidualna
 1. agencja
 2. konkursy
 3. prawo do odliczenia
 4. przekazanie towarów
 5. usługi kompleksowe
 6. usługi marketingowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku naliczenia przez Spółkę podatku VAT należnego od nagród rzeczowych przekazanych przez Agencję laureatom konkursów oraz ewidencjowania obrotu z tego tytułu za pomocą kasy fiskalnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku naliczenia przez Spółkę podatku VAT należnego od nagród rzeczowych przekazanych przez Agencję laureatom konkursów oraz ewidencjowania obrotu z tego tytułu za pomocą kasy fiskalnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej jako: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest członkiem międzynarodowej grupy będącej światowym lideremw branży rozrywki rodzinnej. Spółka jest zarejestrowana na VAT w Polsce. Działalność Spółki obejmuje szeroki zakres czynności marketingowych, w tym m.in. organizację promocji oraz akcji marketingowych. Jedną z form prowadzonych przedsięwzięć promocyjnych będą różnego rodzaju konkursy, w tym także konkursy z dziedziny kultury, np. plastyczne, literackie, fotograficzne itp. (dalej jako: „Konkursy”), w ramach których promowana jest marka Spółki.

W związku z tym, że akcje promocyjne Spółki w sieciach handlowych ulegną zintensyfikowaniu, a co za tym idzie ilość uczestników biorących w nich udział, stale się zwiększa, Spółka planuje nawiązać współpracę z agencją marketingową (dalej jako: „Agencja”), w ramach której Agencja na zlecenie Spółki będzie zobowiązana do kompleksowego zorganizowania, przygotowania i przeprowadzenia Konkursów, których celem będzie promocja produktów Grupy , w tym m.in. do zakupu nagród, zebrania prac konkursowych od uczestników, wyłonienia zwycięzców oraz przekazania im nagród.

Agencja będzie zajmowała się całościową organizacją, przeprowadzeniem i obsługą Konkursów występując, jako ich Organizator, natomiast Wnioskodawca będzie występował jedynie jako zleceniodawca usługi marketingowej oraz podmiot wskazujący rodzaj nagród.

W ramach planowanego schematu współpracy z Agencją Spółka przewiduje, że będzie odpowiedzialna m.in. za wskazanie rodzaju nagród rzeczowych, jakie mają być przekazywanew Konkursach, natomiast sam zakup nagród, ich przechowywanie oraz dostarczenie / wydanie laureatom Konkursów będzie obowiązkiem Agencji. W przypadku, gdyby koszt nabycia nagród w poszczególnych Konkursach był wysoki (co mogłoby utrudniać Agencji nabycie wskazanych przez Spółkę nagród w wymaganej ilości ze względu na płynność finansową), Spółka dopuszcza możliwość takich porozumień z Agencją, w ramach których Spółka będzie dokonywała przedpłat na poczet przyszłego rozliczenia konkretnej usługi zleconej Agencji, tak aby Agencja otrzymawszy wcześniej wynagrodzenie za usługę dysponowała środkami pieniężnymi niezbędnymi do nabycia konkretnych nagród. Nagrodami w Konkursach mogą być zarówno konkretne towary (np. smartfony, tablety) jak i vouchery na usługi (np. wycieczki z biura podróży) lub bilety na koncert. W każdym przypadku będą to jednak towary lub usługi zakupione bezpośrednio przez Agencję od podmiotów trzecich, we własnym imieniu (bezpośrednio Agencja zawrze z tymi podmiotami umowy kupna-sprzedaży).

Na potrzeby każdego Konkursu będzie przygotowywany odrębny regulamin, określający zasady jego przeprowadzenia, w którym jako Organizator będzie wskazana Agencja, natomiast Spółka będzie wskazana tylko jako fundator nagród. Ramowe wzory regulaminów poszczególnych Konkursów będą opracowywane przez Agencję, przy czym Agencja powinna uwzględnić uwagi od sieci handlowych (w których przeprowadzony będzie konkurs) oraz Wnioskodawcy jako fundatora nagród. Każdorazowo regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Agencji (Organizatora Konkursu) oraz jednej dedykowanej stronie internetowej (nie będzie to strona Wnioskodawcy). Prace konkursowe będą przesyłane drogą pocztową elektroniczną lub jako wiadomości tekstowe (sms) na adres Organizatora Konkursu, który zobowiązany będzie do ich przechowywania przez okres wymagany przez przepisy prawa. Nad prawidłowym przebiegiem każdego z Konkursów będzie czuwać komisja konkursowa, która będzie także dokonywała wyboru zwycięzcy Konkursu. Członkami komisji będą przedstawiciele Agencji oraz co najmniej jeden przedstawiciel Wnioskodawcy.

Agencja będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za należyty przebieg każdego z Konkursu, w zakresie wskazanym w danym regulaminie, przyjmowanie prac konkursowych, powoływanie i zapewnianie warunków do pracy komisji konkursowych, ewidencję zwycięskich prac, zakup nagród, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, jak również za zbieranie oświadczeń i deklaracji potrzebnych dla celów podatkowych oraz wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Agencja, jako Organizator Konkursu, będzie każdorazowo składać przyrzeczenie publiczne przyznania nagród na warunkach określonych w regulaminie Konkursu i to Agencja będzie zobowiązana nabyć nagrody na własność, a następnie, jako ich właściciel, wydać laureatom Konkursu.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu będą zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora. Organizator będzie miał prawo dokonać weryfikacji dowodu zakupu przez uczestnika konkursu produktu w okresie sprzedaży promocyjnej, jako warunku wzięcia udziału w Konkursie. Ponadto Agencja będzie sprawdzać spełnienie przez uczestników innych warunków uczestnictwa w Konkursie wynikających z regulaminu oraz będzie uprawniona do wykluczania z Konkursu osób, które ich nie spełniły lub w inny sposób naruszyły zasady regulaminu. Agencja po weryfikacji i przyznaniu nagród będzie zawiadamiać zwycięzców Konkursu o wygranej oraz dokonywać przekazania nagród konkursowych (bezpośrednio lub przesyłką kurierską/pocztową).

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu będzie Organizator (Agencja). W celu ich zmiany lub usunięcia uczestnik będzie mógł przesłać odpowiednią informację na adres Agencji. Przewiduje się wskazanie w Regulaminach i w umowie regulującej współpracę z Agencją, iż do każdej nagrody głównej w formie rzeczowej, której wartość zgodnie z przepisami ustawy PDOF podlega opodatkowaniu, zostanie dodana przez Agencję nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości tejże nagrody rzeczowej. W przypadku nagrody rzeczowo - pieniężnej, której wartość podlega opodatkowaniu, przed jej wydaniem Organizator, jako podmiot przekazujący nagrodę we własnym imieniu, potrąci od wartości nagrody zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% i odprowadzi go do stosownego urzędu skarbowego.

Spółka przewiduje dwa możliwe Warianty rozliczeń z Agencją z tytułu organizacji Konkursów:

 • Wariant 1 - Agencja będzie wystawiać na rzecz Spółki fakturę VAT, która dokumentować będzie koszt organizacji kompleksowej usługi marketingowej obejmującej zarówno przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, jak również nabycie towarów dla potrzeb Konkursu - wydanych następnie jako nagrody dla laureatów. Usługa zostanie opodatkowana według odpowiedniej stawki VAT.
 • Wariant II - Agencja udokumentuje koszt netto wyświadczonej usługi organizacji Konkursu oraz podatek VAT z tego tytułu za pomocą faktury VAT. Natomiast koszt brutto towarów zakupionych przez Agencję, a następnie przekazanych jako nagrody w Konkursach, będzie zwracany Agencji przez Spółkę na podstawie noty księgowej wystawionej przez Agencję.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Spółka ma obowiązek naliczać VAT należny od nagród rzeczowych przekazanych przez Agencję laureatom organizowanych konkursów oraz ewidencjonować obrót z tego tytułu za pomocą kasy fiskalnej... (pytanie nr 3 we wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art, 7 ust. 1 przywołanej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny;

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Brzmienie powyższych przepisów wskazuje, że Ustawa o VAT zrównuje nieodpłatne przekazanie towarów z odpłatną dostawą towarów w przypadku, gdy następuje wydanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika oraz jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych towarów.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym nagrody przekazywane laureatom Konkursów w celu promocji Wnioskodawcy w żadnym momencie nie będą własnością Spółki. Towary te będą nabywane we własnym imieniu i na własny rachunek przez Agencję, która następnie w ramach obowiązków wynikających z zawartej umowy będzie dokonywać ich przekazania laureatom Konkursów. Zatem to Agencja będzie nabywać towary i przenosić na laureatów prawo do rozporządzania nimi jak właściciel.

W konsekwencji, zdaniem Spółki nie można uznać, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie przekazywać towary należące do jej przedsiębiorstwa. Tym samym, nie będzie można uznać, że Spółka dokonuje dostawy nagród na rzecz laureatów Konkursów, a w konsekwencji nie zajdzie konieczność naliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT należnego z tego tytułu.

Stanowisko Spółki w tym zakresie znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 25 marca 2014 r.(sygn. IPPP3/443-1196/13-2/KB),
 • interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-155/13-4/ALN);
 • interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 kwietna 2009 r. (sygn. ILPP2/443-113/09-2/GZ).

Zgodnie z przepisami art. 111 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z uwagi na fakt, że w opinii Spółki przekazanie nagród na rzecz laureatów Konkursów nie będzie stanowiło dostawy wykonywanej przez Spółkę, w analizowanej sytuacji Spółka nie będzie również zobowiązana do ewidencji obrotu z tytułu wydanych nagród za pomocą kasy fiskalnej.

Reasumując, zdaniem Spółki, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT należnego z tytułu przekazania zwycięzcom Konkursów nagród, na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT, gdyż podmiotem nabywającym te towary, rozporządzającym nimi jak właściciel i przekazującym prawo ich własności laureatom Konkursów będzie Agencja jak również nie będzie zobowiązany do ewidencji obrotu z tytułu wydanych nagród za pomocą kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że działalność Spółki obejmuje czynności marketingowe, w tym m.in. organizację promocji oraz akcji marketingowych. Jedną z form prowadzonych przedsięwzięć promocyjnych będą różnego rodzaju konkursy, w ramach których promowana jest marka Spółki. Spółka planuje nawiązać współpracę z agencją marketingową, w ramach której Agencja na zlecenie Spółki będzie zobowiązana do kompleksowego zorganizowania, przygotowania i przeprowadzenia konkursów, których celem będzie promocja produktów Spółki, w tym m.in. do zakupu nagród, zebrania prac konkursowych od uczestników, wyłonienia zwycięzców oraz przekazania im nagród. Agencja będzie zajmowała się całościową organizacją, przeprowadzeniem i obsługą konkursów występując, jako ich Organizator, natomiast Wnioskodawca będzie występował jedynie jako zleceniodawca usługi marketingowej oraz podmiot wskazujący rodzaj nagród. Obowiązkiem Agencji będzie zakup nagród, ich przechowywanie oraz dostarczenie / wydanie laureatom Konkursów będzie obowiązkiem Agencji. Nagrodami w Konkursach mogą być zarówno konkretne towary (np. smartfony, tablety) jak i vouchery na usługi (np. wycieczki z biura podróży) lub bilety na koncert. W każdym przypadku będą to jednak towary lub usługi zakupione bezpośrednio przez Agencję od podmiotów trzecich, we własnym imieniu (bezpośrednio Agencja zawrze z tymi podmiotami umowy kupna-sprzedaży).

U Wnioskodawcy pojawiły się wątpliwości w zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT należnego od nagród rzeczowych przekazanych przez Agencję laureatom konkursów oraz ewidencjowania obrotu z tego tytułu za pomocą kasy fiskalnej.

Jak wskazano wyżej, w niniejszych okolicznościach Agencja dokonuje dwóch odrębnych świadczeń – świadczy usługę marketingową na rzecz Spółki oraz wykonuje towarzyszące tej usłudze lecz odrębne, pozostające bez wpływu na charakter usługi marketingowej, świadczenie polegające na wydaniu nagród laureatom konkursów (dokonuje przekazania nagród rzeczowych na rzecz osób trzecich - laureatów).

W przedmiotowej sprawie nagrody przekazywane w celu promocji marki Spółki nie są własnością Spółki. Towary te są nabywane przez Agencję we własnym imieniu i na własny rachunek, która następnie w ramach obowiązków wynikających z zawartej umowy dokonuje ich przekazania laureatom konkursów. Zatem, to Agencja nabywa towary i przenosi prawo do rozporządzania przedmiotowymi towarami jak właściciel na rzecz laureatów konkursów.

W konsekwencji, nie można uznać, że Spółka dokonuje przekazania towarów należących do jej przedsiębiorstwa. Tym samym, nie jest spełniona podstawowa przesłanka warunkująca konieczność naliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 7 ustawy, tj. czynność odpłatnej dostawy towarów, a zatem nie mamy do czynienia ze sprzedażą przedmiotowych towarów (nagród przekazywanych w ramach konkursów) przez Wnioskodawcę.

Generalny obowiązek stosowania kas rejestrujących w działalności wynika z art. 111 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencje obrotu oraz kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wynika z już wcześniej cyt. przepisów ustawy, obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących objęta jest sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz przedstawiony stan sprawy należy stwierdzić, że Spółka z tytułu przekazania towarów w ramach opisanych we wniosku akcji promocyjnych (organizowania konkursów) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, Spółka nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT od przedmiotowych nagród i tym samym nie ma obowiązku dokumentowania wydania nagród przez Agencję laureatom konkursów w ramach tych akcji przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku naliczenia przez Spółkę podatku VAT należnego od nagród rzeczowych przekazanych przez Agencję laureatom konkursów oraz ewidencjowania obrotu z tego tytułu za pomocą kasy fiskalnej należy uznać za prawidłowe.

Ponadto tut. Organ wskazuje, że w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanej faktury wystawionej przez Agencję z tytułu świadczenia usług organizacji konkursów, w ramach której następuje wydanie nagród oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury wystawionej przez Agencję wyłącznie od usług organizacji konkursów (bez przekazywania nagród laureatom konkursów) wniosek został rozpatrzony odrębnie.

Ponadto w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca nie odniósł się do obowiązku naliczania podatku VAT należnego od przekazywanych biletów na koncerty i voucherów na usługi oraz ewidencjowania obrotu z tego tytułu za pomocą kasy fiskalnej, tut. Organ nie zajął stanowiska w tej kwestii.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.