IPPB5/4510-111/16-4/BC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przedmiotowym konkursie, w związku z wygraniem nagród przez Odbiorców będących osobami prawnymi, na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku lub sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 16 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród w ramach konkursu osobom prawnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród w ramach konkursu osobom prawnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

O. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi hurtową działalność handlową, której przedmiotem są oprawy okularowe (dalej zwane także „Towarem”). Spółka posiada obecnie około 1050 kontrahentów (dalej: „Odbiorcy”), regularnie nabywających od niej Towar. Około 1000 z nich to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podczas gdy pozostałe 50 to firmy działające w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Odbiorcy zatrudniają ok. 300 sprzedawców (dalej: „Pracownicy Odbiorców”).

Kierując się chęcią zwiększenia sprzedaży, Spółka zamierza rozpisać konkurs skierowany zarówno do Odbiorców jak i Pracowników Odbiorców. Zasady konkursu określi regulamin.

A oto kluczowe założenia:

1.

Przedmiotem rywalizacji pomiędzy uczestnikami będzie gromadzenie punktów.

Odbiorcy gromadzą punkty kupując Towar od Spółki. Ilość otrzymywanych punktów będzie wprost proporcjonalna do wartości tych zakupów.

Pracownicy Odbiorców gromadzą punkty sprzedając Towar klientom swoich pracodawców (Odbiorców). Każda złotówka wartości kupionego, i opłaconego przez nabywcę, Towaru przeliczana będzie na punkty.

2.

Konkurs będzie podzielony na kilka etapów. Na przykład, dziewięciomiesięczny konkurs składać się będzie z dziewięciu miesięcznych lub trzech kwartalnych etapów. Rozstrzygnięcie każdego z etapów następować będzie poprzez porównanie ilości punktów zdobytych przez uczestników na koniec ostatniego dnia trwania danego etapu konkursu.

3.

Każdy uczestnik będzie miał prawo odstąpienia od „skonsumowania” swoich punktów w danym etapie, tj. będzie miał prawo przeniesienia ich do etapu następnego. W takim przypadku, w następnym etapie uczestnik startuje z pulą punktów zdobytych na koniec etapu poprzedniego.

4.

Nagrody przyznawane będą na koniec każdego z etapów w następujący sposób:

 • Uczestnik, który w danym etapie konkursu uzyska największą liczbę punktów wygra nagrodę główną - atrakcyjny wyjazd turystyczny,
 • Uczestnicy, którzy nie uzyskają określonego, minimalnego poziomu punktów nie wygrają żadnej nagrody,
 • Pozostali uczestnicy konkursu, tj. ci, który uzyskają przynajmniej określony, minimalny poziom punktów i nie podejmą decyzji o ich przeniesieniu do następnego etapu wygrają nagrody pocieszenia. Nagrody pocieszenia wybierane będą przez takich uczestników samodzielnie w serwisie internetowym, z którym Spółka będzie miała podpisaną umowę na obsługę takiego procesu (koszt zamówionych i wydanych uczestnikom nagród pokryje Spółka).

Powyższy opis stanowi jedno zdarzenie przyszłe, którego rozbicie na trzy elementy wynika z podziału laureatów na trzy grupy: a) osoby prawne, b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, c) osoby fizyczne będące pracownikami. Postawione dalej trzy pytania odpowiadają kolejno każdej z tych okoliczności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w przedmiotowym konkursie, w związku z wygraniem nagród przez Odbiorców będących osobami prawnymi, na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku lub sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru...
 2. Czy w przedmiotowym konkursie, w związku z wygraniem nagród przez Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku lub sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru...
 3. Czy w przedmiotowym konkursie, w związku z wygraniem nagród przez Pracowników Odbiorców, na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku lub sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego nr 1. W zakresie pytań oznaczonych nr 2-3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym konkursie, w związku z wygraniem nagród przez Odbiorców będących osobami prawnymi, na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku, ani też sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru.

Art. 30 ust. 1 pkt 2) Ustawy o PIT, nakładający obowiązek poboru 10% podatku od wygranych w konkursach, nie znajduje zastosowania do osób prawnych, gdyż cała Ustawa o PIT reguluje wyłącznie opodatkowanie dochodów osób fizycznych, o czym stanowi treść jej artykułu pierwszego. Także art. 42a Ustawy o PIT, nakazujący podmiotom wypłacającym niektóre rodzaje świadczeń sporządzenie informacji wg ustalonego wzoru, dotyczy wyłącznie przypadków, gdy otrzymującymi te świadczenia są osoby fizyczne, co ponownie wynika z art. 1 Ustawy o PIT.

Z kolei art. 26 Ustawy o CIT, nakładający obowiązki płatnika na podmioty wypłacające wskazane w nim dochody podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, nie dotyczy dochodów z konkursów (lecz dywidend, odsetek, należności licencyjnych, itp). Ponadto, obowiązku pobrania podatku lub sporządzenia informacji wg ustalonego wzoru nie da się, w takim przypadku jak ten, wywieźć z żadnego innego przepisu prawa podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie braku obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród w ramach konkursu osobom prawnym za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e(...).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2 -2b i 2d pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 (...), na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku,
 2. art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

- sporządzone według ustalonego wzoru.

Art. 26a tej ustawy stanowi natomiast o obowiązku nałożonym na ww. płatników do składania rocznych deklaracji z powyższych tytułów.

Stosownie do art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

– ustala się w wysokości 20% przychodów;

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi natomiast, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie w ww. przepisach przewiduje obowiązki płatnika wobec urzędu skarbowego i podatnika związane z dokonywaniem wypłat należności z tytułów wymienionych w ww. art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego nie wynika, aby Wnioskodawca dokonywał wypłat z powyższych tytułów. Zatem, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wygraniem nagród przez Odbiorców będących osobami prawnymi. Wartość tych nagród należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej ww. podmiotów, który należy doliczyć do pozostałych przychodów i łączną kwotę opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem w tym przypadku płatnikiem będzie podmiot obdarowany. Także Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powyższe uregulowania, stwierdzić należy, iż na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek pobrania i odprowadzenia do właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych od nagród (wygranych) przez Odbiorców będących osobami prawnymi a także sporządzenia informacji podatkowej wg określonego wzoru.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.