IPPB4/4511-773/15-6/MP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wygranej w konkursie z dziedziny nauki, organizowanym przez zagraniczną firmę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
IPPB4/4511-773/15-6/MPinterpretacja indywidualna
 1. USA
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. konkursy
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. nagrody
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póź. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data nadania 6 sierpnia 2015 r., data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) na wezwanie z dnia 27 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-773/15-2/MP (data nadania 28 lipca 2015 r., data doręczenia 30 lipca 2015 r.) oraz pismem z dnia 21 września 2015 r. (data nadania 21 września 2015 r., data wpływu 21 września 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 1 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-773/15-4/MP (data nadania 2 września 2015 r., data doręczenia 18 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wygranej w konkursie z dziedziny nauki, organizowanym przez zagraniczną firmę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wygranej w konkursie z dziedziny nauki, organizowanym przez zagraniczną firmę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 27 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-773/15-2/MP (data nadania 28 lipca 2015 r., data doręczenia 30 lipca 2015 r.) oraz pismem z dnia 1 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-773/15-4/MP (data nadania 2 września 2015 r., data doręczenia 18 września 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego oraz przedstawienie własnego stanowiska.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data nadania 6 sierpnia 2015 r., data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) oraz pismem z dnia 21 września 2015 r. (data nadania 21 września 2015 r., data wpływu 21 września 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 11 marca 2015 roku został ogłoszony internetowy konkurs programistyczny pod nazwą „A.”, sponsorowany przez firmę B. z siedzibą w C, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (Organizator). B. jest globalnym, wiodącym producentem oprogramowania do tworzenia, analizowania, zarządzania i wizualizacji danych przestrzennych (dane posiadające lokalizację na ziemi). Organizator posiada wielu klientów z dziedzin nauki oraz ochrony środowiska. Dodatkowo wspiera jednostki pozarządowe, jednostki naukowo-badawcze oraz placówki oświatowe poprzez oferowanie różnego rodzaju grantów. Ogłoszony konkurs polegał na opracowaniu internetowej aplikacji, która pozwoli lepiej zrozumieć złożone, statystyczne i/lub naukowe oraz publicznie dostępne dane, poprzez odpowiednią ich wizualizację na mapie, z wykorzystaniem narzędzi programistycznych organizatora. Konkurs był otwarty dla wszystkich chętnych spełniających kryteria udziału (szczegółowe warunki udziału w konkursie znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku). Uczestnik konkursu musiał utworzyć aplikację dostępną przez przeglądarkę internetową wraz z opisem jej działania w postaci filmu opublikowanego w portalu. Wnioskodawca zgłosił swój akces w niniejszym konkursie, prezentując aplikację o nazwie „D”. Aplikacja przedstawiała porównanie wyników wyborów prezydenckich w latach 2005 i 2010 wraz z oceną preferencji wyborczych w zależności od gęstości zaludnienia, dochodów, bezrobocia i religijności oraz trendów w preferencjach wyborców. Film, przedstawiający możliwości aplikacji, znajduje się pod łączem internetowym.

W dniu 11 maja 2015 roku zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu. Wnioskodawca otrzymał informację od organizatora o przyznaniu mu pierwszego miejsca w konkursie wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) dolarów amerykańskich. Nagrodę pieniężną otrzymał przelewem zagranicznym na krajowy rachunek bankowy prowadzony w Polsce.

Ponadto Wnioskodawca doprecyzował, że zgłoszenie pracy do konkursu nie było równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej. Regulamin konkursu nie zawiera żadnej informacji na temat konieczności przekazania praw autorskich organizatorowi konkursu do zgłaszanej pracy konkursowej. Prawa autorskie do pracy konkursowej nie zostały przekazane organizatorowi konkursu. Przekazanie ww. praw autorskich nie było również bezpośrednim warunkiem otrzymania nagrody. Regulamin konkursu nie zawiera żadnej informacji na temat konieczności przekazania praw autorskich organizatorowi konkursu do zgłaszanej pracy konkursowej, również w przypadku wyboru jej jako zwycięzcy konkursu.

Wnioskodawca jest zdania, że wykonana praca miała charakter twórczy. Charakter działalności, związanej z pracą konkursową, za którą Wnioskodawca otrzymał nagrodę finansową, była w całości pracą twórczą Wnioskodawcy. Sam pomysł i projekt podjętego zagadnienia był autorstwa Wnioskodawcy, jak również sposób wykonania i wybór poszczególnych rozwiązań. Wykonana aplikacja internetowa spełnia przesłanki utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca jest przekonany, że posiada status artysty (człowiek parający się pracą twórczą).

Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że aktualnie zawodowo zajmuje stanowisko programisty komputerowego. Jest to praca, która wymaga twórczego podejścia do pełnionych obowiązków. Jednym z nich jest wykonywanie projektów graficznych (stron internetowych, aplikacji, wizualizacji mapowych i innych prezentacji kartograficznych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy od opisanej wyżej wygranej... Wnioskodawca poprosił o informację, czy w odniesieniu do wygranej w konkursie o charakterze naukowo-technicznym, ma zastosowanie art. 21 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest o zwolnieniu od podatku dochodowego, mimo przekroczenia kwoty wymienionej w wymienionym przepisie, to jest 760 zł.
 2. Jeżeli wygrana Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu, to w jaki sposób powinien rozliczyć od niej podatek dochodowy...
 3. Jeśli w zaistniałym przypadku mają zastosowania przepisy art. 13 pkt 2, to jest, że uzyskany przychód wynika z działalności wykonanej osobiście, Wnioskodawca poprosił o szczegółowe informacje o wysokości skali podatkowej, według której powinna zostać obliczona wysokość podatku oraz o sposobie jej uiszczenia. Dodatkowo, poprosił o informację czy przy obliczaniu dochodu może uwzględnić koszty uzyskania przychodów. W przypadku Wnioskodawcy są to koszty związane z wykupem przestrzeni serwerowej, eksploatacji sprzętu komputerowego, koszty łącza internetowego oraz Jego prywatny czas poświęcony na utworzenie aplikacji.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1) Wnioskodawca jest zdania, że nie powinien odprowadzać podatku dochodowego od wygranej w konkursie, ponieważ zaistniały stan faktyczny spełnia przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z faktem uczestnictwa w konkursie w dziedzinie nauki (konkurs informatyczny)Wnioskodawca wniósł o zastosowanie przepisów prawa, o których mowa w art. 21 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest o zwolnieniu z podatku dochodowego, z pominięciem jednorazowej maksymalnej kwoty. W Jego ocenie, konkurs, w którym wziął udział, ma na celu propagowanie nowatorskich technik informatycznych, ułatwienie dostępu i korzystanie ze złożonych danych, za pomocą licznych aplikacji, wykorzystujących oprogramowania do tworzenia map. Jego celem jest również oswojenie współczesnego społeczeństwa z mobilnymi rozwiązaniami, mającymi szerokie zastosowanie zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

Ad. 2) Wnioskodawca jest zdania, że nie powinien odprowadzać podatku dochodowego od wygranej ww. konkursie.

Ad. 3) Wnioskodawca jest zdania, że nie powinien odprowadzać podatku dochodowego od wygranej ww. konkursie. Nie ma zatem zastosowania art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczności ustalania skali podatkowej oraz uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do treści art. 3 ust. 1a cytowanej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że 11 marca 2015 roku został ogłoszony internetowy konkurs programistyczny sponsorowany przez firmę zagraniczną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Organizator). Firma ta jest globalnym, wiodącym producentem oprogramowania do tworzenia, analizowania, zarządzania i wizualizacji danych przestrzennych. Ogłoszony konkurs polegał na opracowaniu internetowej aplikacji, która pozwoli lepiej zrozumieć złożone, statystyczne i/lub naukowe oraz publicznie dostępne dane, poprzez odpowiednią ich wizualizację na mapie, z wykorzystaniem narzędzi programistycznych organizatora. Konkurs byt otwarty dla wszystkich chętnych spełniających kryteria udziału. Uczestnik konkursu musiał utworzyć aplikację dostępną przez przeglądarkę internetową wraz z opisem jej działania w postaci filmu opublikowanego w portalu Youtube. 11 maja 2015 roku zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu. Wnioskodawca otrzymał informację od organizatora o przyznaniu mu pierwszego miejsca w konkursie wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) dolarów amerykańskich. Nagrodę pieniężną otrzymał przelewem zagranicznym na krajowy rachunek bankowy prowadzony w Polsce.

Zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała Umowa zawarta pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U z 1976 r. Nr 31, poz. 178).

Należy zauważyć, że polsko-amerykańska Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje wprost zasad opodatkowania dochodu z wygranych w konkursach.

W myśl art. 5 ww. Umowy, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 cytowanej Umowy, postanowienia niniejszej Umowy nie będą w żaden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłączeń, zwolnień, zmniejszeń, zaliczeń lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłości przez:

 1. prawo jednego z Umawiających się Państw przy określeniu podatków pobieranych przez to Umawiające się Państwo lub
 2. przez każdą inną umowę zawartą pomiędzy Umawiającymi się Państwami.

Dodatkowo z art. 5 ust. 3 Umowy wynika, że bez względu na postanowienia niniejszej Umowy, z wyłączeniem ust. 4, Umawiające się Państwo może opodatkować obywatela tego Umawiającego się Państwa lub osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie (zgodnie z zasadami art. 4), tak jakby niniejsza Umowa nie weszła w życie.

Powyższe oznacza, że otrzymana przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce nagroda ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jednakże w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w art. 20 ust. 1 Umowy.

Art. 20 ust. 1 powołanej umowy wskazuje sposób unikania podwójnego opodatkowania dochodów. W myśl tego przepisu, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Metoda ta znajduje odzwierciedlenie w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Wyżej wskazany przepis art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście – m.in. do przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej i naukowej, w tym (przychodów) z tytułu udziału w konkursach z dziedziny m.in. nauki, co oznacza, że ustawodawca obejmuje tym przepisem wszystkie przychody z osobiście wykonywanej działalności naukowej i artystycznej, a więc i przychody z wygranych w konkursach i z tytułu udziału w nich. Przepis ten odnosi się zatem do osób biorących udział w konkursie, które są artystami – twórcami zajmującymi się profesjonalnie tworzeniem projektów graficznych (stron internetowych, aplikacji internetowych itp.).

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zgłosił swój akces w internetowym konkursie programistycznym sponsorowany przez firmę zagraniczną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Organizator). Ogłoszony konkurs polegał na opracowaniu internetowej aplikacji. Konkurs byt otwarty dla wszystkich chętnych spełniających kryteria udziału. Wnioskodawca otrzymał informację od organizatora o przyznaniu mu pierwszego miejsca w konkursie wraz z nagrodą pieniężną, którą otrzymał przelewem zagranicznym na krajowy rachunek bankowy prowadzony w Polsce. Ponadto Wnioskodawca doprecyzował, że zgłoszenie pracy do konkursu nie było równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej. Prawa autorskie do pracy konkursowej nie zostały przekazane organizatorowi konkursu. Przekazanie ww. praw autorskich nie było również bezpośrednim warunkiem otrzymania nagrody. Wnioskodawca jest zdania, że wykonana praca miała charakter twórczy. Charakter działalności, związanej z pracą konkursową, za którą Wnioskodawca otrzymał nagrodę finansową, była w całości pracą twórczą. Sam pomysł i projekt podjętego zagadnienia był autorstwa Wnioskodawcy, jak również sposób wykonania i wybór poszczególnych rozwiązań. Wykonana aplikacja internetowa spełnia przesłanki utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca jest przekonany, że posiada status artysty (człowiek parający się pracą twórczą). Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że aktualnie zawodowo zajmuje stanowisko programisty komputerowego. Jest to praca, która wymaga twórczego podejścia do pełnionych obowiązków. Jednym z nich jest wykonywanie projektów graficznych (stron internetowych, aplikacji, wizualizacji mapowych i innych prezentacji kartograficznych).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę, z tytułu nagrody pieniężnej (wygranej w konkursie) zaliczyć należy do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. powyżej art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Zatem mając na uwadze treść ww. przepisu oraz przedstawiony stan faktyczny, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie ma zastosowania art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przechodząc do zagadnienia dotyczącego możliwości zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W świetle powyższego, ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta wartość wypłaconych wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie takie, których organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu. Ponadto w przypadku, gdy jednorazowa wartość wygranej otrzymanej przez zwycięzcę konkursu przekroczy kwotę 760 zł nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w ww. artykule i cała kwota nagrody podlegać będzie opodatkowaniu.

Wnioskodawca otrzymał informację od organizatora o przyznaniu mu pierwszego miejsca w konkursie o charakterze naukowo-technicznym wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) dolarów amerykańskich.

Z powyższego wynika, że jednorazowa wartość tej nagrody przekracza kwotę 760 zł. Zatem, do wypłacanej nagrody nie będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a cała kwota nagrody podlegać będzie opodatkowaniu.

W myśl art. 44 ust. 1a pkt 3 ww. ustawy podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 44 ust. 3a ww. ustawy).

Przepisy ust. 1a i 7 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a stosuje się odpowiednio (art. 44 ust. 3e ww. ustawy).

Do uzyskanej wygranej w konkursie zakwalifikowanej do źródła przychodu, jakim jest przychód z działalności wykonywanej osobiście można zastosować koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 22 ust. 9a ustawy).

Powołany przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ustalenie, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, i podatnik jest twórcą, czy też artystą wykonawcą należy ocenić w świetle odrębnych przepisów, czyli przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W świetle okoliczności faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę zgłoszenie pracy do konkursu nie było równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej. Prawa autorskie do pracy konkursowej nie zostały przekazane organizatorowi konkursu. Przekazanie ww. praw autorskich nie było również bezpośrednim warunkiem otrzymania nagrody. Nie sposób zatem w przedmiotowej sprawie uznać, że przychód w postaci nagrody został uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z przeniesieniem praw autorskich. W konsekwencji, nie mają zastosowania w tym przypadku 50% koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 4 cyt. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1 - 4, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Aby określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • właściwie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia określonego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Z powyżej powołanych przepisów wynika, że co do zasady koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, określane są ryczałtowo. Wprawdzie mogą one również zostać określone w wysokości kosztów faktycznie poniesionych, (jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z ryczałtu), jednakże takie koszty muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. muszą być ponoszone w celu uzyskania przychodu z działalności wykonywanej osobiście, lub zachowania, zabezpieczenia tego źródła przychodu oraz muszą być właściwie udokumentowane.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy przy obliczaniu dochodu, jaki uzyskał w związku z wygraną w konkursie, może uwzględnić koszty uzyskania przychodów, tj. koszty związane z wykupem przestrzeni serwerowej, eksploatacji sprzętu komputerowego, koszty łącza internetowego oraz prywatny czas poświęcony na utworzenie aplikacji.

Oceniając powyższe na gruncie powołanych przepisów należy zauważyć, że w odniesieniu do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, procentowa norma kosztów uzyskania wynosi 20% uzyskanego przychodu (zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy). Jednakże w zeznaniu rocznym podatnicy osiągający ww. przychody mogą zastosować koszty w wysokości kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli udowodnią, że koszty te były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej. Przepisy ustawy nie określają sposobu dokumentowania ponoszonych wydatków. Jednakże zastosowanie kosztów faktycznie poniesionych jest uzależnione od udowodnienia poniesienia wydatków.

Zatem, jeżeli udokumentowane wydatki są wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, a jednocześnie Wnioskodawca wykaże, że ich poniesienie przyczynia się do zwiększenia przychodów z działalności wykonywanej osobiście lub zabezpieczenia albo zachowania tego źródła przychodów oraz, że nie są one wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to w rocznym zeznaniu podatkowym może uwzględnić koszty faktycznie poniesione w myśl art. 22 ust. 10 ww.

W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany Wnioskodawca miał obowiązek wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy, natomiast po zakończeniu roku podatkowego Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić przedmiotowy dochód łącznie z innymi dochodami osiągniętymi w 2015 r. w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok.

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 (art. 45 ust. 1 ww. ustawy).

Reasumując, przychód z tytułu wygranej w konkursie z tytułu dziedziny nauki należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychód z działalności wykonywanej osobiście), w odniesieniu do którego nie będzie miało zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (tj. na podstawie przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 cyt. ustawy, tj. w wysokości 20% uzyskanego przychodu, bądź kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli Wnioskodawca udowodni, że koszty te były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej).

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Końcowo należy zauważyć, że w pytaniu i we własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał „ art. 21 pkt 68 ”. Tutejszy organ uznał, że jest to omyłka pisarska, a intencją Wnioskodawcy był „ art. 21 ust. 1 pkt 68 ”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.