IPPB4/4511-772/15-4/IM | Interpretacja indywidualna

W ocenie tut. organu w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności prowadzonej przez uczestnika konkursu. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.
IPPB4/4511-772/15-4/IMinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. opodatkowanie
 5. pracownik
 6. płatnik
 7. sprzedaż premiowa
 8. zryczałtowany podatek dochodowy
 9. zwolnienia przedmiotowe
 10. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 2 września 2015 r. (data nadania 3 września 2015 r., data wpływu 7 września 2015 r.) na wezwanie z dnia 21 sierpnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-772/15-2/IM (data nadania 24 sierpnia 2015 r., data doręczenia 27 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazywanych w ramach konkursów – jest:

 • nieprawidłowe - w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym 10 % podatkiem nagród o jednorazowej wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł, przyznanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej;
 • prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazywanych w ramach konkursów.

Z uwagi na braki formalne, tut. organ pismem z dnia 21 sierpnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-772/15-2/IM (data nadania 24 sierpnia 2015 r., data doręczenia 27 sierpnia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pismem z dnia 2 września 2015 r. (data nadania 3 września 2015 r., data wpływu 7 września 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej dla uatrakcyjnienia programu telewizyjnego, czy zwiększenia sprzedaży, szczególnie dotyczącej przychodów z reklamy, organizuje różne konkursy. Jedne konkursy są związane ze sprzedażą premiową skierowane do osób bezpośrednio zaangażowanych w zdobywanie kontraktów reklamowych. Inne konkursy mają odmienną tematykę, są to konkursy promujące wiedzę z różnych dziedzin. Na antenie przeważają konkursy, związane z wydarzeniami kulturalnymi czy naukowymi, które Spółka realizuje w ramach misji nadawcy publicznego. Do poszczególnych konkursów przygotowywane są odpowiednie regulaminy. Spółka wyznacza osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz przyznanie nagród. Stosownie do regulaminów uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które spełniają wymogi określonego regulaminu.

W zależności od regulaminu konkursu nagrody w konkursach mogą być przekazywane różnych grupom osób:

 1. osobom fizycznym biorącym udział w konkursach nieprowadzącym działalności gospodarczej i prowadzącym działalność gospodarczą,
 2. pracownikom kontrahentów (nieprowadzącym działalności gospodarczej), kontrahentom i ich pracownikom będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (firma).

Regulaminy konkursu przewidują jednolite zasady rywalizacji dla wszystkich uczestników. Wzięcie udziału w konkursie nie wynika z umów, lecz z odrębnego regulaminu konkursu opublikowanego przez Spółkę.

Zatem udział w ww. konkursach biorą osoby fizyczne o różnym statusie i laureatami konkursów otrzymującymi nagrody są zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (firma).

W uzupełnieniu z dnia 2 września 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że w ramach swojej działalności organizuje różne konkursy. Dla przykładu Wnioskodawca opisał typowe konkursy:

 1. Konkursy organizowane przez Biuro Reklamy Wnioskodawcy.
  Przykładowymi konkursami organizowanymi przez Biuro Reklamy były: „Wystrzałowy rebus” czy „Przestaw się na rower i złap ten moment w obiektywie”. Konkursy dedykowane były wyłącznie do pracowników Domów Mediowych i Reklamodawców. Uczestnikami nie mogli być pracownicy Biura Reklamy oraz ich rodziny. Regulaminy były dostępne na stronach internetowych Biura Reklamy Wnioskodawcy. Zadaniem konkursu było rozwiązanie przesłanego przez Wnioskodawcę drogą mailową Rebusu do zgłoszonych uczestników. Zdobycie nagrody w tych konkursach nie było uzależnione od ilości zawartych kontraktów dla Wnioskodawcy tylko od wypełnienia zadań poszczególnych konkursów, np. rozwiązanie rebusu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Laureat - osoba fizyczna otrzymała nagrodę rzeczową o wartości 1.000,00 zł i nagrodę pieniężną o wartości 100 zł. Pozostałe 20 osób otrzymało nagrody pocieszenia (nagrody rzeczowe) o wartości poniżej 760,00 zł. Przed wydaniem nagrody rzeczowej, na podstawie przepisów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 4 i 7 ustawy o PIT został potrącony i przekazany podatek w wysokości 10 % przez organizatora konkursu (Wnioskodawcę) na konto urzędu skarbowego. Na podstawie przepisów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT z tytułu przekazanych nagród pocieszenia (poniżej 760 zł) podatku nie został potrącany.
 2. Konkurs organizowany przez Wnioskodawcę pt. „21 Przegląd i Konkurs Dziennikarskiego Oddziałów Terenowych” w 4 kategoriach:
  • Informacja
  • Publicystyka
  • Reportaż
  • Kultura.

W każdej dziedzinie jury ma możliwość przyznania trzech nagród.

Udział w konkursie mogli brać twórcy programów tj. dziennikarze zatrudnieni u Wnioskodawcy oraz współpracownicy prowadzący własną działalność gospodarczą.

W przypadku, gdy nagrodę wygrała osoba fizyczna (dziennikarz) prowadząca działalność gospodarczą, to Wnioskodawca nie potrącił podatku z tytułu wypłaconej nagrody w wysokości 10 % tylko na podstawie przepisów określonych w art. 10 ust. l pkt 3 i art. 14 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy o PIT przelał zwycięzcy kwotę nagrody.

W przypadku, gdy nagrodę wygrała osoba fizyczna zatrudniona u Wnioskodawcy, a charakter jej pracy nie jest związany z konkursem, przed wydaniem nagrody został przez Wnioskodawcę potrącony podatek w wysokości 10 % na podstawie przepisów określonych w art. 30 ust. l pkt 2, art. 41 ust. 4 i 7 ustawy o PIT. W sytuacji gdy nagroda wypłacana pracownikowi Wnioskodawcy jest związana z wykonywanymi przez niego czynnościami, zgodnie z zakresem obowiązków to Wnioskodawca rozlicza kwotę tej nagrody jak świadczenie ze stosunku pracy - art. 12 ust. 1, art. 31 ustawy o PIT.

 1. Konkurs organizowany przez Wnioskodawcę - Dziennikarzy i Fotoreporterów akredytowanych przy X.
  Według regulaminu w konkursie mogli brać wyłącznie udział dziennikarze i fotoreporterzy akredytowani przy X. Nagrodę rzeczową i pieniężna (powyżej 760 zł) otrzymała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Spółka obliczyła i przekazała podatek 10 % z tytułu wygranej nagrody, na podstawie przepisów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 4 i 7 ustawy o PIT.
 2. Konkurs „Y” na X emitowany na antenie Programu w 2014 r.
  Zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronach internetowych Wnioskodawcy zostały określone numery do głosowania na konkretny utwór i wykonawcę. Za pomocą sms telewidzowie mieli możliwość oddawania głosów na konkretne numery utworów do tego konkursu.

Konkurs wygrał utwór i wykonawca, na który telewidzowie oddali najwięcej głosów. Nagrodę (powyżej 760 zł) przekazano firmie reprezentującej wykonawcę wygranego utworu, która prowadzi działalność gospodarczą i zobowiązała się na podstawie dokumentów (oświadczenie), że odprowadzi podatek we własnym zakresie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca przekazał na rzecz podmiotu nagrodę pieniężną bez potrąceń, stojąc na stanowisku, że w opisanym przypadku ma zastosowanie przepis określony w art. 41 ust. 2 ustawy o PIT, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym Spółka nie ma obowiązku potrącenia zaliczki na podatek dochodowy i wypłaca nagrodę w kwocie brutto (bez potrącenia podatku).

Jednorazowa wartość nagrody w większości konkursów przekracza 760 zł. W sytuacjach gdy jednorazowa wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową nie przekracza 760 zł Wnioskodawca nie potrąca podatku.

Ekonomiczny ciężar związany z realizacją opisanych konkursów, ponosi Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, jako organizator konkursu, będzie zobowiązana, pobrać podatek od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród w wysokości 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 30 ust. l pkt 2 w związku z art. 10 ust. l pkt 9 oraz art. 20 ust. l ustawy o PIT, bez względu na status zwycięscy - osoba fizyczna w tym np. pracownik kontrahenta nieprowadząca działalności gospodarczej, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, jako organizator konkursów z różnych dziedzin, Spółka będzie zobowiązana pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. l pkt 2 ustawy o PIT tylko od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Natomiast Spółka uważa, że nie jest płatnikiem podatku w stosunku do uczestników konkursów, które otrzymały nagrody, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada takiego obowiązku na Spółkę.

Uzasadnienie

Zdaniem Wnioskodawcy, gdy nagrodę w konkursie organizowanym przez Spółkę otrzyma osoba, fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej to organizator, w tym przypadku Wnioskodawca, ma obowiązek stosownie do art. 30 ust. l pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrać od wygranej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 %. Do poboru tego podatku najczęściej obowiązani są jako płatnicy, podmioty wręczające nagrody (najczęściej organizatorzy konkursów).

Natomiast w przypadku gdy uczestnikiem i wygranym w konkursie organizowanym przez Wnioskodawcę będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (firma), które otrzymały nagrody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to powinny one doliczyć wartość tej nagrody do przychodów swojej działalności, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wówczas nie ma obowiązków płatnika poboru podatku i nie pobiera zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%.

Bowiem zgodnie z art. 10 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 361, z późn. zm.) źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Z przepisu art. 14 ust. 1 ustawy wynika, że przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. l pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dlatego też nagrody przyznane uczestnikom konkursów powinny być opodatkowane na analogicznych zasadach jak uzyskiwane przez nich przychody z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jako organizatora konkursów jest następujące:

 1. W przypadku wypłacania nagród dla laureatów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę konkurów, Spółka jako płatnik ma obowiązek na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 4 ustawy o PIT (z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 ustawy PIT w przypadku nagród rzeczowych) obliczyć i wpłacić podatek w wysokości 10 %.
 2. W przypadku wypłacania nagród dla laureatów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów, Spółka na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o PIT nie ma obowiązku obliczania i wpłacania podatku w wysokości 10 %.
Na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie wymieniono m. in. w:

 • pkt 3 – pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • pkt 9 - inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art . 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art . 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej dla uatrakcyjnienia programu telewizyjnego, czy zwiększenia sprzedaży, szczególnie dotyczącej przychodów z reklamy, organizuje różne konkursy. Jedne konkursy są związane ze sprzedażą premiową skierowane do osób bezpośrednio zaangażowanych w zdobywanie kontraktów reklamowych. Inne konkursy mają odmienną tematykę, są to konkursy promujące wiedzę z różnych dziedzin. Na antenie przeważają konkursy, związane z wydarzeniami kulturalnymi czy naukowymi, które Spółka realizuje w ramach misji nadawcy publicznego. Do poszczególnych konkursów przygotowywane są odpowiednie regulaminy. Spółka wyznacza osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz przyznanie nagród. W zależności od regulaminu konkursu nagrody w konkursach mogą być przekazywane różnych grupom osób:

 1. osobom fizycznym biorącym udział w konkursach nieprowadzącym działalności gospodarczej i prowadzącym działalność gospodarczą,
 2. pracownikom kontrahentów (nieprowadzącym działalności gospodarczej), kontrahentom i ich pracownikom będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (firma).

Regulaminy konkursu przewidują jednolite zasady rywalizacji dla wszystkich uczestników. Wzięcie udziału w konkursie nie wynika z umów, lecz z odrębnego regulaminu konkursu opublikowanego przez Spółkę.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy Spółka będzie zobowiązana pobrać podatek od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród w wysokości 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 30 ust. l pkt 2 w związku z art. 10 ust. l pkt 9 oraz art. 20 ust. l ustawy o PIT, bez względu na status zwycięscy - osoba fizyczna w tym np. pracownik kontrahenta nieprowadząca działalności gospodarczej, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą...

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że w sytuacji i gdy jednorazowa wartość nagrody w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - która zostanie wypłacona osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty 760 zł, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika w odniesieniu do przychodu z tytułu nagród uzyskanych w konkursach przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w przypadku, gdy nagrody nie będą korzystały ze zwolnienia zawartego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Przychód ten podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust, 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie tut. organu w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności prowadzonej przez uczestnika konkursu. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.