IPPB4/4511-15/16-7/JK | Interpretacja indywidualna

Na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Płatnikiem tego podatku będzie podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji konkursu oraz wypłaty nagród.
IPPB4/4511-15/16-7/JKinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. przychód
 3. zwolnienia przedmiotowe
 4. zwolnienie
 5. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 615, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 1 lutego 2016 r. (data nadania 1 lutego 2016 r., data wpływu 3 lutego 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 21 stycznia 2016 r. Nr IPPB4/4511-15/16-3/JK (data nadania 22 stycznia 2016 r., data doręczenia 25 stycznia 2016 r.) oraz uzupełnione pismem z dnia 19 lutego 2016 r. (data nadania 19 lutego 2016 r., data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty osobom fizycznym nagród przekazanych w ramach konkursu emitowanych za pośrednictwem Internetu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty osobom fizycznym nagród przekazanych w ramach konkursu emitowanych za pośrednictwem Internetu.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. Nr IPPB4/4511-15/16-3/JK (data nadania 22 stycznia 2016 r., data doręczenia 25 stycznia 2016 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wyjaśnienie w jakim charakterze występuje Wnioskodawca (płatnik czy podatnik), doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, sformułowania pytania, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego przyporządkowane do zdarzenia przyszłego i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawcy jako płatnika oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sprecyzowanego pytania (pytań).

Pismem z dnia 1 lutego 2016 r. (data nadania 1 lutego 2016 r., data wpływu 3 lutego 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi marketingowo – reklamowe na rzecz swoich klientów (dalej jako: Kontrahenci), polegające m.in. na organizacji konkursów konsumenckich w sieci Internet. Akcje konkursowe organizowane są za pośrednictwem stron internetowych, których twórcą jest Spółka i które utrzymywane są na serwerach dzierżawionych przez Spółkę, w ramach ogólnodostępnej sieci Internet. Niektóre konkursy są również ogłaszane i organizowane za pośrednictwem stron Kontrahentów (fanpage Kontrahenta, fanpage produktów Kontrahenta) na portalu Facebook.com. Na potrzeby konkursu tworzona jest przez Spółkę bądź to dedykowana strona internetowa publicznie dostępna dla użytkowników medium jakim jest sieć Internet, bądź to aplikacja (oprogramowanie) dostępna dla użytkowników portalu Facebook dostępnego w ogólnodostępnej sieci Internet. Z wykorzystaniem powyższych mechanizmów (strona internetowa, aplikacja Facebookowa) uczestnik konkursu zgłasza swój udział do konkursu oraz rozwiązuje zadanie konkursowe polegające na:

 • przygotowaniu hasła reklamowego lub dokończeniu zdania,
 • udziale w grze zręcznościowej,
 • udzieleniu odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Wszystkie konkursy prowadzone są na podstawie regulaminu, który w sposób szczegółowy określa nazwę konkursu, organizatora, krąg uczestników, nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców. Treść regulaminu określającego zasady uczestnictwa w konkursie oraz warunki przyznawania wygranej dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej konkursu lub aplikacji Facebookowej. Spółka występuje w roli organizatora powyższych akcji promocyjnych oraz przyrzekającego nagrody w rozumieniu artykułu 919 Kodeksu cywilnego. Konkursy realizowane są na zlecenie dużych podmiotów gospodarczych, Kontrahentów Spółki, zaś podstawą ich realizacji jest każdorazowo zlecenie zawarte pomiędzy Spółką a Kontrahentem oraz przygotowany przez Spółkę regulamin określający prawa i obowiązki Spółki oraz uczestników akcji – osób fizycznych, konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. Konkursy adresowane są do nieokreślonego (nieznanego z imienia i nazwiska lub innego wyróżnika np. adres e-mail) kręgu odbiorców, obejmując swoim zasięgiem terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej, zaś informacja o ich organizacji i przebiegu zamieszczana jest za pośrednictwem publicznego środka komunikacji jakim jest globalna sieć Internet, w postaci budowy i publicznego rozpowszechniania dedykowanej strony internetowej utrzymywanej w sieci przez Spółkę, zawierającej w szczególności materiały informacyjne i reklamowe dotyczące danego konkursu lub aplikacji Facebookowej. Spółka lub Kontrahenci informują ponadto potencjalnych uczestników konkursów o ich organizacji za pośrednictwem reklam w telewizji lub na dedykowanych produktach, których zakup uprawnia do udziału w konkursie. W każdym razie informacje te odsyłają odbiorców do dedykowanej strony internetowej lub aplikacji Facebookowej. Laureaci w konkursach nagradzani są nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi o różnych wartościach tj.:

 1. poniżej 760 złotych brutto,
 2. powyżej 760 złotych brutto,

przy czym wartość ta jest każdorazowo określana w regulaminie konkursu.

W Konkursach nie mogą uczestniczyć ani uzyskać nagrody pracownicy oraz współpracownicy Spółki (organizatora) jak również Kontrahenta. Konkursy nie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Przeprowadzane konkursy nie będą podlegały przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, będą o zróżnicowanej tematyce, uzależnionej od zlecenia Kontrahenta.

W uzupełnieniu z dnia 1 lutego 2016 r. (data nadania 1 lutego 2016 r., data wpływu 3 lutego 2016 r.) Wnioskodawca poinformował, że występuje w charakterze płatnika oraz jako organizator konkursu, we własnym imieniu przekazuje nagrody. Cały ekonomiczny ciężar związany z realizacją konkursu (w tym nagród) ponosi Kontrahent Wnioskodawcy. Wnioskodawca kieruje konkursy wyłącznie do konsumentów, tj. osób fizycznych w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie jest w stanie zweryfikować, czy uczestnik przystępujący do konkursu nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast istotne jest, że uczestnik przystępując do konkursu nie dokonuje tego w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydanie przez Spółkę nagrody w konkursie organizowanym i ogłaszanym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej umieszczonej na serwerze mającym dostęp do sieci Internet pozostającym w dzierżawie Spółki lub aplikacji Facebookowej umieszczonej na portalu Facebook.com dostępnym dla nieograniczonego kręgu odbiorców tego masowego portalu, której jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wypłacenia go organowi podatkowemu...

Zdaniem Wnioskodawcy, organizowane i ogłaszane przez Spółkę za pośrednictwem publicznie dostępnych stron internetowych oraz aplikacji Facebookowych zlokalizowanych w sieci Internet konkursy spełniają przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej jako: „Ustawa”), zatem jeżeli wartość poszczególnych nagród przekazywanych w ramach konkursu nie przekracza kwoty 760 złotych brutto, jest ona zwolniona z podatku dochodowego, a w konsekwencji Spółka jako organizator konkursu (płatnik) nie ma obowiązku pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku i złożenia PIT-8AR.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 Ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c Ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. W myśl art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. l Ustawy, osoba prawna będąca organizatorem konkursu jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wartości przekazanych w konkursach nagród i przekazać go w odpowiednim terminie na konto właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 złotych. Zdaniem Spółki, z regulacji powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy, jednoznacznie wynika, że wola ustawodawcy jest, by zwolnieniem przedmiotowym objęta była – w granicach limitu 760 złotych – wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) w środkach masowego przekazu. Ustawa nie definiuje pojęcia środki masowego przekazu. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, dlatego też należy poszukiwać rozumienia tego pojęcia w znaczeniu potocznym postępując zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów, uznając nadrzędność językowej wykładni prawa.

I tak, zgodnie z definicją zawartą w słowniku wydawnictwa PWN S.A. - środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą, których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Z kolei internetowa Encyklopedia PWN definiuje pojęcie środki masowego przekazu jako urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności, prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet.

Ponadto warto wskazać, że nie ma też na gruncie jeżyka polskiego jednej ściśle określonej definicji środków masowego przekazu, a powyższe mają jedynie charakter przykładowy. Brak jest, w związku z tym, wyraźnie określonych granic rozumienia tego pojęcia, co w konsekwencji powoduje, że istnieje duża różnorodność odmian i form przedsięwzięć, które na gruncie języka potocznego mogą być określane tym mianem. Wskazać jednak trzeba na elementy wspólne definicji, które sprowadzają się do określenia środków masowego przekazu jako środków społecznego (masowego) komunikowania o szerokim zasięgu. Zatem, stwierdzić należy, że użyte w powołanym przepisie określenie (...) przez środki masowego przekazu (...) mieści w sobie również inne środki zaliczane potocznie (vide definicja językowa za PWN S.A.) i funkcjonalnie do środków masowego przekazu, jak na przykład Internet.

Mając na względzie przywołane definicje językowe środków masowego przekazu, a także to, że organy podatkowe jak również sądy nie kwestionują, że środkiem masowego przekazu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy jest również medium w postaci Internetu. Zdaniem Spółki, mając na względzie wykładnię językową art. 21 ust. l pkt 68 Ustawy należy przyjąć, że również nagrody wydawane w konkursach organizowanych przez Spółkę i emitowanych (ogłaszanych) w sieci Internet za pośrednictwem publicznych stron internetowych lub aplikacji Facebookowej, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy. Zdaniem Spółki, nie jest konieczne, aby konkurs lub gra były organizowane przez podmioty będące wydawcami środków masowego przekazu – taka konstatacja nie wynika ani z wykładni językowej ani celowej przepisu.

Zdaniem Spółki, wykładnia celowościowa zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 68 Ustawy prowadzi do wniosku, że ze zwolnienia winien korzystać konkurs lub gra, które organizowane są za pośrednictwem środków masowego przekazu, a dodatkowo są w nich ogłaszane. Wskazać przy tym należy, że gdyby ustawodawcy chodziło o przyznanie zwolnienia przedmiotowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy, jedynie konkursom lub grom, których organizatorem są wydawcy tych środków to jest niektórym tylko podatnikom, bez względu na ich publiczny przebieg i dostęp, wskazywałby to wyraźnie w treści art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy.

Nawet gdyby jednak przyjąć, pomijając kwestie ogłoszenia, że wydawca środka masowego przekazu musi być organizatorem konkursu, aby zastosowanie znalazło zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy, w ocenie Spółki spełnia ona ów wymóg albowiem:

 1. strona internetowa jest administrowana przez Spółkę, co oznacza, że wyłącznie Spółka zamieszcza na niej treści konkursowe, które są rozpowszechniane do znaczącego kręgu odbiorców,
 2. strona internetowa lub aplikacja Facebookowa zlokalizowana jest na serwerach należących lub dzierżawionych przez Spółkę, co umożliwia dotarcie treści do jej odbiorców.

Ponadto Spółka wskazuje, że w odniesieniu do środka masowego przekazu jakim jest Internet, nie sposób budować definicji wydawcy środka masowego przekazu w inny sposób niż opisany w punktach 1) i 2) powyżej, z uwagi na specyfikę tego środka.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, w odniesieniu do konkursów organizowanych i emitowanych za pośrednictwem ogólnodostępnych stron internetowych lub aplikacji Facebookowej przez Spółkę ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. l pkt 68 Ustawy, jeżeli wartość poszczególnych nagród przekazywanych w ramach konkursu nie przekracza kwoty 760 złotych. W takim wypadku Spółka nie ma również obowiązku składania PIT-8AR.

Powyższe stanowisko Spółki ma również odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów polskich. W podobnej sprawie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2015 r., sygn. akt II SA-WA 32737/14: Sąd uznał, że z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, w szczególności z pojęcia organizowania przez środki masowego przekazu można wywieść tezę, ze organizowanie to może być realizowane przez podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu realizacji konkursu. W ocenie Sądu, udostępnienie przez ogólnodostępne portale internetowe miejsca w obszarze internetu pozwala na uznanie, że Spółka, jak i te portale współorganizują konkursy. Spółka, która będąc osobą prawną posiada pełne prawa do ogólnodostępnych stron internetowych, za pomocą których konkursy te są ogłaszane i przeprowadzane, taka Spółka jest bez wątpienia instytucją, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, we własnym imieniu zajmuje się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem Internetu jako środka masowego przekazu w znaczeniu podmiotowym. Mając na względzie powyższe, taką Spółkę, w tej części jaka jest udostępniania na platformie internetowej należy uznać jako środek masowego przekazu w znaczeniu podmiotowym, natomiast konkursy przez nią organizowane i ogłaszane w internecie za pomocą stron internetowych należy uznać za pozostające w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy.

Powyższe wnioski wynikają z przytoczonego powyżej wyroku WSA z dnia 26 maja 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi marketingowo – reklamowe na rzecz swoich klientów (Kontrahenci), polegające m.in. na organizacji konkursów konsumenckich w sieci Internet. Akcje konkursowe organizowane są za pośrednictwem stron internetowych, których twórcą jest Spółka i które utrzymywane są na serwerach dzierżawionych przez Spółkę, w ramach ogólnodostępnej sieci Internet. Niektóre konkursy są również ogłaszane i organizowane za pośrednictwem stron Kontrahentów (fanpage Kontrahenta, fanpage produktów Kontrahenta) na portalu Facebook.com. Na potrzeby konkursu tworzona jest przez Spółkę bądź to dedykowana strona internetowa publicznie dostępna dla użytkowników medium jakim jest sieć Internet, bądź to aplikacja (oprogramowanie) dostępna dla użytkowników portalu Facebook dostępnego w ogólnodostępnej sieci Internet. Konkursy realizowane są na zlecenie dużych podmiotów gospodarczych, Kontrahentów Spółki. Konkursy adresowane są do nieokreślonego (nieznanego z imienia i nazwiska lub innego wyróżnika np. adres e-mail) kręgu odbiorców. Laureaci w konkursach nagradzani są nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi o różnych wartościach tj.: poniżej 760 złotych brutto bądź powyżej 760 złotych brutto, przy czym wartość ta jest każdorazowo określana w regulaminie konkursu. Cały ekonomiczny ciężar związany z realizacją konkursu (w tym nagród) ponosi Kontrahent Wnioskodawcy.

Zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w konkursach reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W konsekwencji, przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwyciężców konkursu, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równoczesnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Jak wynika ze zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca ogłasza i organizuje konkursy za pośrednictwem Internetu. Konkursy internetowe ogłaszane i organizowane są przez Wnioskodawcę na zlecenie podmiotu trzeciego. Cały ekonomiczny ciężar związany z realizacją konkursu (w tym nagród) ponosi Kontrahent Wnioskodawcy.

Zatem, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy nie jest Wnioskodawca. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, lecz na podmiocie (podmiot zlecający), który na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar obsługi konkursu, w tym finansuje nagrody. Wnioskodawca zajmuje się organizacją konkursu i wydawaniem nagród. Spółka wskazała, że nagrody wydaje we własnym imieniu. Okoliczność ta nie zmienia bowiem faktu, że podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami w konkursie jest podmiot zlecający Wnioskodawcy. Wnioskodawca, który na zlecenie podmiotu trzeciego organizuje konkurs, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Płatnikiem tego podatku będzie podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji konkursu oraz wypłaty nagród.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać jednakże za nieprawidłowe, z uwagi na odmienne uzasadnienie, niż te zawarte w wydanej interpretacji.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od nagród, tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłaconych nagród. W tej kwestii, z uwagi na brak roli płatnika powoduje, że Spółka nie jest zainteresowaną w sprawie.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Sądu, wskazać należy, że rozstrzygnięcie w nim zawarte nie jest wiążące dla tutejszego organu. Wydane rozstrzygnięcie dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Nie wywołuje on zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.