IPPB4/4511-1169/15-2/MS2 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika.
IPPB4/4511-1169/15-2/MS2interpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. przychód
  3. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca) oraz W. (dalej: W., dalej: Organizatorzy) zamierzają wspólnie zrealizować konkurs mający na celu wyłonienie najbardziej wszechstronnego inspektora transportu drogowego w Polsce oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa drogowego (dalej: Konkurs). Konkurs będzie odbywał się na płaszczyźnie sprawnościowej, sportowej oraz wiedzy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zawodu inspektora drogowego. W skład zadań konkursowych wchodzić będą następujące konkurencje: testy z wiedzy zawodowej oraz prawa, praktyczne udzielanie pomocy przedmedycznej oraz manualne konkurencje w zakresie poruszania się samochodem osobowym oraz motocyklem. Uczestnikami Konkursu będą inspektorzy pozostający w stosunku pracy z Organizatorami oraz inspektorzy pozostałych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego nie pozostający ani w stosunku pracy z Organizatorami, ani w ramach innego stosunku cywilnoprawnego. Konkurs posiada regulamin, który jest dostępny dla uczestników Konkursu oraz uczestnicy przed przystąpieniem do Konkursu muszą potwierdzić zapoznanie się z jego treścią.

Zgodnie z założeniami Organizatorów oraz treścią regulaminu Konkursu, zwycięzcą Konkursu będzie inspektor, który uzyska łącznie największą ilość punktów w klasyfikacji generalnej, na którą składają się zarówno kompetencje sprawnościowe jak i teoretyczne. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i klasyfikowaniem poszczególnych inspektorów w klasyfikacji generalnej pieczę sprawować będą sędziowie. Dla zwycięzcy Konkursu oraz inspektorów zajmujących najwyższe lokaty w klasyfikacji generalnej przewidziane są nagrody rzeczowe. Ponadto, dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziane są pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy dla wszystkich beneficjentów nagród źródłem przychodów będą inne źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, a opodatkowanie powinno odbywać się w oparciu o art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa PIT)...
  2. Czy Konkurs w opisanej formule odbywać się będzie w dziedzinie sportu i nauki, a zatem możliwe będzie zastosowanie zwolnienia z podatku PIT nagród o wartości nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 760 zł...

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź w zakresie pyt. 1 Natomiast w zakresie pyt. 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, dla wszystkich beneficjentów nagród otrzymanych w Konkursie źródłem przychodu będą tzw. inne źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT.

Ustawa PIT w art. 10 ust. 1 wymienia osiem źródeł przychodów, m. in. stosunek służbowy i stosunek pracy wyartykułowany w art. 10 ust. 1 pkt 1 i doprecyzowany w art. 12 oraz przychody z tzw. innych źródeł dookreślone w art. 20 ustawy PIT w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i Świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Czy zatem, gdy osobą uprawnioną do nagrody będzie pracownik Organizatora, to czy otrzymanie nagrody należy kwalifikować do źródła przychodów ze stosunku pracy i opodatkować analogicznie do pozostałych świadczeń otrzymanych w związku z łączącym pracownika z organizatorem konkursu stosunkiem pracy...

Zdaniem Wnioskodawcy, decydujące znaczenie ma to, czy konkurs kierowany jest wyłącznie do pracowników, czy też mogą w nim brać udział również inne osoby niebędące pracownikami. Tylko w tym pierwszym przypadku przychody z tytułu nagród w konkursach uznaje się za przychody ze stosunku pracy, (przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2010 r., znak ILPB1/415-1058/10-2/IM czy Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r., znak IPPB2/415-857/12-2/JG)

Jeżeli zatem konkurs jest kierowany zarówno dla pracowników organizatora konkursu jak i osób trzecich to bez względu na fakt, kto otrzyma nagrodę, przychód taki należy kwalifikować do tzw. przychodów z innych źródeł na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT. Pogląd taki obecnie dominuje w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo zaprezentował go Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (z dnia 1 lutego 2013 r., znak IPTPB1/415-675/12-2/KO) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (z dnia 12 lutego 2015 r., znak ILPB1/415-1254/14-4/AN). Również Naczelny Sąd Administracyjny, zwrócił uwagę, że cyt.: „o zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z tego rodzaju stosunkiem prawnym” (z dnia 27 marca 2015 r, sygn. II FSK 1695/14).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c raz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie:

  • w pkt 2 wymienia przychody z działalności wykonywanej osobiście,
  • w pkt 9 wymienia inne źródła.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami ze stosunku pracy są zatem otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania. O tym, czy dane świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba nie związana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą.

Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wymienia w swej treści przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w myśl którego za przychód z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Z przedstawionych informacji wynika, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie zamierzają wspólnie zrealizować konkurs mający na celu wyłonienie najbardziej wszechstronnego inspektora transportu drogowego w Polsce oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Konkurs będzie odbywał się na płaszczyźnie sprawnościowej, sportowej oraz wiedzy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zawodu inspektora drogowego. W skład zadań konkursowych wchodzić będą następujące konkurencje: testy z wiedzy zawodowej oraz prawa, praktyczne udzielanie pomocy przedmedycznej oraz manualne konkurencje w zakresie poruszania się samochodem osobowym oraz motocyklem. Uczestnikami Konkursu będą inspektorzy pozostający w stosunku pracy z Organizatorami oraz inspektorzy pozostałych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego nie pozostający ani w stosunku pracy z Organizatorami, ani w ramach innego stosunku cywilnoprawnego. Konkurs posiada regulamin, który jest dostępny dla uczestników Konkursu oraz uczestnicy przed przystąpieniem do Konkursu muszą potwierdzić zapoznanie się z jego treścią. Zgodnie z założeniami Organizatorów oraz treścią regulaminu Konkursu, zwycięzcą Konkursu będzie inspektor, który uzyska łącznie największą ilość punktów w klasyfikacji generalnej, na którą składają się zarówno kompetencje sprawnościowe jak i teoretyczne. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i klasyfikowaniem poszczególnych inspektorów w klasyfikacji generalnej pieczę sprawować będą sędziowie. Dla zwycięzcy Konkursu oraz inspektorów zajmujących najwyższe lokaty w klasyfikacji generalnej przewidziane są nagrody rzeczowe. Ponadto, dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziane są pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowej wersji słownika języka polskiego, konkurs to:

  1. impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.,
  2. postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W analizowanym przypadku nie będzie można zakwalifikować przyznawanych nagród do kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak możliwości zakwalifikowania przyznanych nagród do ww. kategorii przychodów wynika z faktu, że konkursy organizowane przez Wnioskodawcę są skierowane do różnych grup uczestników (np. pracowników, członków rodzin pracowników, osoby współpracujące z kontrahentami Spółki, kontrahenci Spółki, pracownicy tymczasowi), żadne umowy łączące Wnioskodawcę z uczestnikami konkursu nie odnoszą się do ich uczestnictwa w konkursie oraz źródłem regulującym zasady uczestnictwa w konkursie jest regulamin opracowany przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji przyznawane przez Wnioskodawcę nagrody w konkursach nie będą mogły być uznane za przychody, których źródłem jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, działalność wykonywana osobiście, czy też pozarolnicza działalność gospodarcza, natomiast będą stanowiły przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej nagrody.

W myśl art. 41 ust. 4 powołanej ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłaty (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4 -5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast na podstawie art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Obowiązek poboru podatku jednakże nie wystąpi jeżeli wygrana/nagroda otrzymana w konkursie spełnia warunki do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Do wygranej w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, gdzie wartość przyznanej nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku, gdy wartość nagrody będzie wyższa niż 760 zł – przyznana przez Wnioskodawcę nagroda będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o powołany powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w przypadku, gdy konkurs będzie z innych dziedzin niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy zastosowania nie znajdzie zwolnienie przewidziane w ww. przepisie, dlatego przyznana przez Wnioskodawcę nagroda będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem.

Reasumując, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dla wszystkich beneficjentów nagród źródłem przychodów będą inne źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, a opodatkowanie powinno odbywać się w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że interpretacje te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretacje.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.