IPPB4/415-728/14-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawczyni osiąga przychody z tytułu praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem wygranej w konkursie). Przychód z tytułu praw majątkowych może być pomniejszony o 50% koszty uzyskania przychodu. Wnioskodawczyni nie ma obowiązku uiszczenia zaliczek w ciągu roku podatkowego. W terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym Wnioskodawczyni uzyska przychód, winna złożyć do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania zeznanie roczne z tytułu uzyskanego dochodu i opodatkować według skali podatkowej. Natomiast przychody z tytułu wygranej w konkursie z tytułu dziedziny nauki, kultury i sztuki należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody z działalności wykonywanej osobiście). W odniesieniu do wypłacanych nagród będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.
IPPB4/415-728/14-4/JK3interpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. licencja
 4. projekt
 5. twórcy
 6. utwory
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. (data nadania 4 grudnia 2014 r, data wpływu 8 grudnia 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-728/14-2/JK3 (data nadania 25 listopada 2014 r., data doręczenia 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych – jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z tytułu praw majątkowych, zwolnienia z opodatkowania nagrody pieniężnej,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej zakwalifikowania wygranej w konkursie nagrody pieniężnej do przychodów z innych źródeł.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z tytułu praw majątkowych, zwolnienia z opodatkowania nagrody pieniężnej oraz zakwalifikowania wygranej w konkursie nagrody pieniężnej do przychodów z innych źródeł.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-728/14-2/JK3 (data nadania 25 listopada 2014 r., data doręczenia 1 grudnia 2014 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego. Pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. (data nadania 4 grudnia 2014 r, data wpływu 8 grudnia 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. braki w terminie.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z odpłatnego udostępniania własnych projektów w formie plików cyfrowych za pośrednictwem zagranicznych portali internetowych. Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a więc podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. Zważywszy, że zasady korzystania/rozporządzania prawami do projektów oraz tytuły wynagradzania są różne Wnioskodawczyni przedstawia następujące trzy stany faktyczne do analizy:

 1. Wnioskodawczyni odpłatnie zezwala na wykorzystanie projektów na wskazanych w opisie wyświetlanej oferty (regulaminie) polach eksploatacji takich jak:
  • drukowanie przez klientów w dowolnej ilości, wyświetlanie na monitorach, które ma służyć wykorzystaniu projektów dla celów marketingowych klientów,
  • drukowanie przez klientów w dowolnej ilości i rozmiarze jednakże bez możliwości komercyjnego wykorzystania projektów.
  Regulamin zawiera stwierdzenie, że klient akceptuje jego postanowienia w szczególności w zakresie możliwości wykorzystania projektów.
  Zdarza się, że Wnioskodawczyni uprzednio dostosowuje projekty do indywidualnych potrzeb klientów. Projekty są oferowane za pośrednictwem „sklepów” internetowych prowadzonych przez podmioty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Wnioskodawczyni otrzymuje zapłatę zarówno bezpośrednio od klientów zamieszkałych głównie w Stanach Zjednoczonych jak i za pośrednictwem podmiotu prowadzącego portal internetowy, który uprzednio dokonuje potrącenia należnej sobie prowizji.
 2. Wnioskodawczyni zgłasza swoje projekty do konkursu organizowanego przez podmiot ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wybrane przez organizatora konkursu projekty są nagradzane w formie pieniężnej. Zajęcie premiowanej lokaty w konkursie pociąga za sobą obowiązek przeniesienia praw do nagrodzonych projektów na organizatora konkursu, który ma możliwość wykorzystywać projekty do produkcji i sprzedaży artykułów zawierających projekt graficzny. W związku ze sprzedażą takich produktów projektant otrzymuje wynagrodzenie autorskie w formie prowizji od sprzedaży każdego produktu zawierającego projekt.
 3. Wnioskodawczyni udziela firmom ze Stanów Zjednoczonych licencji niewyłącznej na wykorzystanie zamieszczonych przez Wnioskodawczynię na stronie internetowej projektów. Firmy te zajmują się produkcją i sprzedażą gadżetów takich jak kubki czy koszulki zawierających projekty graficzne. Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie autorskie w postaci prowizji od sprzedanych produktów zawierających projekt autorski Wnioskodawczyni.

Wszystkie wyżej opisywane przychody należne są w dolarach amerykańskich.

Wnioskodawczyni tworzy kreacje graficzne kartek okolicznościowych, plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych (projekty). Zazwyczaj kreacje te tworzone są przy użyciu narzędzi informatycznych (programów komputerowych do tworzenia grafiki). Czasem powstają w formie odręcznej i podlegają obróbce komputerowej. Wnioskodawczyni ukończyła Akademię Sztuk Pięknych. Kreacje są oryginalnym dziełem autorskim Wnioskodawczyni. Projekty zawierają fonty (czcionki) - jedyny element stworzony przez inne osoby, do których eksploatacji Wnioskodawczyni posiada prawa. Wykonywanie projektów ma zatem charakter twórczy.

Stosownie zaś do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia t sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Ustawowy katalog utworów jest zatem otwarty i nie wyczerpuje wszystkich form w jakich może być wyrażony utwór. Wobec faktu, że projekty graficzne mają charakter twórczego wytworu intelektu ludzkiego są one „utworem” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Wnioskodawczyni osiąga przychody z tytułu praw majątkowych z wyjątkiem otrzymanej nagrody pieniężnej (wygranej w konkursie), która stanowi przychód z innych źródeł...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko zgodnie, z którym Wnioskodawczyni ma możliwość rozpoznać koszty uzyskania przychodów z praw majątkowych w wysokości 50% wartości uzyskanego przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 do maksymalnej ich wysokości 42.764 zł...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Wnioskodawczyni nie jest zobligowana do uiszczania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z praw majątkowych...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym nagroda pieniężna uzyskana za zajęcie premiowanego miejsca w konkursie dla projektantów podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68...

Zdaniem Wnioskodawczyni,

W odniesieniu do opisywanych stanów faktycznych zastosowanie znajdzie umowa zawarta między Polską a Stanami Zjednoczonymi o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisana w Waszyngtonie 8 października 1974 roku i obowiązująca do dnia dzisiejszego. Stosownie do art. 13 ust. 3 niniejszej umowy należności licencyjne oznaczają:

 1. wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stage telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo -badawczych lub umiejętności (know -how) oraz
 2. zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami.

Zdaniem Wnioskodawczyni odpłatności uzyskiwane za udostępnianie projektów do wykorzystania na określonych przez projektanta zasadach, przedstawione w ramach pierwszego stanu faktycznego mieszczą się w kategorii należności licencyjnych. Natomiast wynagrodzenie autorskie zależne od sprzedaży produktów zawierających projekt odpowiada zdaniem pełnomocnika definicji należności licencyjnych wskazanej w literze b) albowiem przychody uzyskane z przeniesienia/korzystania z praw autorskich (dyspozycji) uzależnione są od ich użycia do wytworzenia a następnie sprzedaży produktu z projektem. Zgodnie zaś z ustępem 5 art. 13 umowy należności licencyjne będą uważane za powstałe w umawiającym się państwie tylko wtedy kiedy takie należności są wypłacane jako zaspokojenie używania lub praw do używania wartości majątkowych lub praw wymienionych w ust. 3 na terytorium tego umawiającego się państwa. Zasadą wynikającą z ust. 1 art. 13 jest opodatkowanie należności licencyjnych w kraju miejsca zamieszkania osoby otrzymującej takie płatności. Jednakże ust. 2 dopuszcza opodatkowanie należności licencyjnych także w państwie, w którym powstały. Natomiast na podstawie art. 20 ust. l umowy Polska, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń, zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce na zaliczenie na poczet należnych Polsce podatków, odpowiednich kwot podatków zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Przechodząc do obowiązków podatkowych Wnioskodawczyni istniejących w Polsce należy zauważyć, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia katalog źródeł przychodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne oraz prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c). Zdaniem Wnioskodawczyni z wyjątkiem pieniężnej nagrody konkursowej przedstawione we wniosku przychody należy zakwalifikować do źródła „prawa majątkowe”. Stosownie do treści art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Do przychodów tych znajdzie zastosowanie norma wynikająca z art. 11 zgodnie, z którą przychodami będą otrzymane pieniądze w danym roku kalendarzowym. Natomiast przychody wyrażone w walutach obcych należy zgodnie z art. 11a przeliczyć na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Natomiast w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni uważa, że zarówno w przypadku odpłatności za korzystanie z projektów jak i wynagrodzenia autorskiego w postaci prowizji od sprzedaży produktów zawierających projekt zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy. Przepis ten stanowi, że koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

- z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a. Natomiast ust. 9a ogranicza wysokość kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym do kwoty stanowiącej 1/2 wartości progu podatkowego skali podatkowej czyli do kwoty 42.764 zł. W opisywanym w punkcie pierwszym stanie faktycznym twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania z praw autorskich w związku z zezwoleniem na wykorzystanie projektów na wskazanych polach eksploatacji w zamian za odpłatność. W opisywanym w punkcie drugim stanie faktycznym twórca zgodnie z regulaminem organizatora konkursu przenosi swoje prawa autorskie do wyłonionego i nagrodzonego w konkursie projektu na rzecz organizatora konkursu (rozporządza prawami). Wynagrodzenie autorskie z tytułu tego przeniesienia praw będzie zaś realizowane w postaci prowizji od sprzedanych produktów zawierających projekt. Podobnie w stanie faktycznym opisanym w punkcie trzecim projektant korzysta z praw autorskich udzielając licencji niewyłącznej pozwalającej podmiotom zagranicznym na produkcję i sprzedaż gadżetów zawierających projekt. Wynagrodzenie autorskie również zależne jest od sprzedaży produktów zawierających projekt. Zdaniem Wnioskodawczyni nie ma ona obowiązku wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast otrzymane nagrody pieniężne za zajęcie premiowanego miejsca w konkursie dla projektantów należy według składającego wniosek zaliczyć w świetle brzmienia art. 10 ust. l ustawy do kategorii przychodów z innych źródeł. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że kwoty te mogą korzystać ze zwolnienia z podatku zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy do wskazanej przez ustawodawcę wysokości. Przepis ten stanowi, że wolne od podatku dochodowego są wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. W ocenie Wnioskodawczyni konkurs mieści się w kategorii wskazanej przez ustawodawcę jako „konkurs z dziedziny sztuki” a wygrane w dolarach o równowartości nie przekraczającej 760 zł mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do treści art. 3 ust. 1a cytowanej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z odpłatnego udostępniania własnych projektów w formie plików cyfrowych za pośrednictwem zagranicznych portali internetowych. Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania w Polsce a więc podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni tworzy kreacje graficzne kartek okolicznościowych, plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych (projekty). Zazwyczaj kreacje te tworzone są przy użyciu narzędzi informatycznych (programów komputerowych do tworzenia grafiki). Czasem powstają w formie odręcznej i podlegają obróbce komputerowej. Wnioskodawczyni ukończyła Akademię Sztuk Pięknych. Kreacje są oryginalnym dziełem autorskim Wnioskodawczyni. Projekty zawierają fonty (czcionki) - jedyny element stworzony przez inne osoby, do których eksploatacji Wnioskodawczyni posiada prawa. Wykonywanie projektów ma zatem charakter twórczy.

Wnioskodawczyni odpłatnie zezwala na wykorzystanie projektów na wskazanych w opisie wyświetlanej oferty (regulaminie) polach eksploatacji takich jak:

 • drukowanie przez klientów w dowolnej ilości, wyświetlanie na monitorach, które ma służyć wykorzystaniu projektów dla celów marketingowych klientów,
 • drukowanie przez klientów w dowolnej ilości i rozmiarze jednakże bez możliwości komercyjnego wykorzystania projektów.

Zdarza się, że Wnioskodawczyni uprzednio dostosowuje projekty do indywidualnych potrzeb klientów. Projekty są oferowane za pośrednictwem „sklepów” internetowych prowadzonych przez podmioty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Wnioskodawczyni otrzymuje zapłatę zarówno bezpośrednio od klientów zamieszkałych głównie w Stanach Zjednoczonych jak i za pośrednictwem podmiotu prowadzącego portal internetowy, który uprzednio dokonuje potrącenia należnej sobie prowizji.

Wnioskodawczyni zgłasza swoje projekty do konkursu organizowanego przez podmiot ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wybrane przez organizatora konkursu projekty są nagradzane w formie pieniężnej. Zajęcie premiowanej lokaty w konkursie pociąga za sobą obowiązek przeniesienia praw do nagrodzonych projektów na organizatora konkursu, który ma możliwość wykorzystywać projekty do produkcji i sprzedaży artykułów zawierających projekt graficzny. W związku ze sprzedażą takich produktów projektant otrzymuje wynagrodzenie autorskie w formie prowizji od sprzedaży każdego produktu zawierającego projekt.

Wnioskodawczyni udziela firmom ze Stanów Zjednoczonych licencji niewyłącznej na wykorzystanie zamieszczonych przez Wnioskodawczynię na stronie internetowej projektów. Firmy te zajmują się produkcją i sprzedażą gadżetów takich jak kubki czy koszulki zawierających projekty graficzne. Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie autorskie w postaci prowizji od sprzedanych produktów zawierających projekt autorski Wnioskodawczyni.

Należy zauważyć, że z wniosku wynika, że projekty Wnioskodawczyni są oferowane za pośrednictwem „sklepów” internetowych prowadzonych przez podmioty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Wnioskodawczyni otrzymuje zapłatę zarówno bezpośrednio od klientów zamieszkałych głównie w Stanach Zjednoczonych jak i za pośrednictwem podmiotu prowadzącego portal internetowy, który uprzednio dokonuje potrącenia należnej sobie prowizji.

Zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała umowa zawarta pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U z 1976 r. Nr 31, poz. 178).

Z treści art. 13 ust. 1 ww. umowy wynika, że należności licencyjne powstałe w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie będą opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. umowy w każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto.

Stosownie do art. 13 ust. 3 ww. umowy stanowi, że określenie „należności licencyjne” użyte w niniejszym artykule oznacza:

 1. wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejętności (know-how), oraz
 2. zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami.

Należności licencyjne będą uważane za powstałe w Umawiającym się Państwie tylko wtedy, kiedy takie należności licencyjne są wypłacane jako zaspokojenie używania lub praw do używania wartości majątkowych lub praw wymienionych w ustępie 3 na terytorium tego Umawiającego się Państwa (art. 13 ust. 5 ww. umowy).

Z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania wynika, że ww. dochód Wnioskodawczyni z praw majątkowych będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w drugim państwie (USA).

W takim przypadku w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Art. 20 ust. 1 powołanej umowy wskazuje sposób unikania podwójnego opodatkowania dochodów. W myśl tego przepisu, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ww. ustawy jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ww. ustawy).

Rozliczenia podatkowe podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dokonywane są w walucie polskiej. Z tego względu, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera unormowania dotyczące zasad ujmowania – dla celów podatkowych – uzyskanych przychodów w walucie obcej.

Stosownie do treści art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 2 i 7 tego przepisu:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (pkt 7).

Z treści art. 13 pkt 2 ww. ustawy wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Nie jest to jednak jedyny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny normujący źródło przychodu związane z działalnością twórczą, bowiem w myśl postanowień art. 18 ww. ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W rozumieniu powołanego powyżej przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazany w ustawie.

Wyliczenie zawarte w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, na co wskazuje użycie wyrażenia „w szczególności”, jednakże wprost zalicza do przychodów z praw majątkowych przychody uzyskiwane z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, a także z odpłatnego zbycia tych praw.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w ww. art. 18 są m.in. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z poźn. zm.).

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W świetle art. 1 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Co do zasady, twórcom utworów, objętych ochroną prawa autorskiego przysługuje wyłączność do tychże praw. Twórca może jednak umożliwić korzystanie podmiotom trzecim ze swojego utworu m.in. poprzez udzielenie im licencji. Istotą umowy licencyjnej jest zezwolenie na korzystanie z dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego. Na jej podstawie podmiot, któremu przysługuje dobro o charakterze niematerialnym, nie przenosi na inną osobę swoich praw, lecz jedynie udziela jej upoważnienia do korzystania z tego dobra w określony sposób, w określonym czasie za stosownym wynagrodzeniem (tzw. opłata licencyjna) lub nieodpłatnie.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

 • po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,
 • po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji).

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że tut. organ nie jest upoważniony do interpretacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, a tym samym do stwierdzenia, czy dana osoba (Wnioskodawca) jest twórcą w rozumieniu ww. ustawy lub czy konkretna praca (wygłoszenie wykładów, przygotowanie opracowania) stanowi prawo autorskie lub prawo pokrewne. Przepisy prawa podatkowego nie określają bowiem kto jest a kto nie jest artystą.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię, z wyjątkiem otrzymanej nagrody pieniężnej (wygranej w konkursie) zaliczyć należy do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Do uzyskanych przychodów z praw majątkowych można zastosować koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Przy czym z art. 22 ust. 9a ww. ustawy wynika, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. (...). (art. 22 ust. 10 ww. ustawy).

Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż kwota określona w ust. 9a (art. 22 ust. 10a ww. ustawy).

Skoro wykonywane przez Wnioskodawczynię projekty graficzne będą utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast Wnioskodawczyni – jako autor projektów – będzie twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym do osiągniętych przychodów z tytułu praw majątkowych, mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodów, przy czym koszty te nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy m.in. ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Natomiast poprzez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Stosownie do tej definicji, ww. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowi przepisów prawa podatkowego, a więc działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest upoważniony do interpretowania tej ustawy w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej.

Ponadto należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują obowiązku odprowadzania zaliczek przez podatnika w trakcie roku podatkowego z tytułu osiągnięcia dochodu określonego w art. 18 ww. ustawy. Dlatego też nie znajduje zastosowania przepis art. 44 ust. 1a ww. ustawy, który stanowi, iż podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

 1. ze stosunku pracy z zagranicy;
 2. z emerytur i rent z zagranicy;
 3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Skoro zatem Wnioskodawca osiąga przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez pośrednictwa płatnika to w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest obowiązany do samodzielnego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego, w którym jest uzyskany przychód.

Dochód z tego źródła podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi na zasadach ogólnych czyli według skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, uzyskanymi w ciągu roku podatkowego. Dochód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-36, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym został uzyskany.

Z opisu stanu faktycznego wynika również, że Wnioskodawczyni zgłasza swoje projekty do konkursu organizowanego przez podmiot ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wybrane przez organizatora konkursu projekty są nagradzane w formie pieniężnej.

Należy zauważyć, że polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje wprost zasad opodatkowania dochodu z wygranych w konkursach.

W myśl art. 5 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 cytowanej Umowy, postanowienia niniejszej Umowy nie będą w żaden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłączeń, zwolnień, zmniejszeń, zaliczeń lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłości przez:

 1. prawo jednego z Umawiających się Państw przy określeniu podatków pobieranych przez to Umawiające się Państwo lub
 2. przez każdą inną umowę zawartą pomiędzy Umawiającymi się Państwami.

Dodatkowo z art. 5 ust. 3 Umowy wynika, że bez względu na postanowienia niniejszej Umowy, z wyłączeniem ust. 4, Umawiające się Państwo może opodatkować obywatela tego Umawiającego się Państwa lub osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie (zgodnie z zasadami art. 4), tak jakby niniejsza Umowa nie weszła w życie.

Powyższe oznacza, że otrzymana przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce nagroda ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jednakże w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w art. 20 ust. 1 Umowy.

Jak już wskazano wcześniej, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (art. 13 pkt 2 ww. ustawy).

Zatem mając na uwadze treść ww. przepisu, nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że uzyskana przez nią nagroda w konkursie stanowi przychód z innych źródeł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W świetle powyższego, ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta wartość wypłaconych wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie takie, których organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu. Ponadto w przypadku gdy jednorazowa wartość wygranej otrzymanej przez zwycięzcę konkursu przekroczy kwotę 760 zł nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w ww. artykule i cała kwota nagrody podlegać będzie opodatkowaniu.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawczyni otrzymuje nagrody pieniężne za projekty (kreacje graficzne kartek okolicznościowych, plakatów, ulotek i i innych materiałów), które zwyciężają w konkursie. Wartość nagród nie przekracza wysokości 760 zł.

Zatem, do wypłacanych nagród będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Reasumując, Wnioskodawczyni osiąga przychody z tytułu praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem wygranej w konkursie). Przychód z tytułu praw majątkowych może być pomniejszony o 50% koszty uzyskania przychodu. Wnioskodawczyni nie ma obowiązku uiszczenia zaliczek w ciągu roku podatkowego.

W terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym Wnioskodawczyni uzyska przychód, winna złożyć do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania zeznanie roczne z tytułu uzyskanego dochodu i opodatkować według skali podatkowej. Natomiast przychody z tytułu wygranej w konkursie z tytułu dziedziny nauki, kultury i sztuki należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody z działalności wykonywanej osobiście). W odniesieniu do wypłacanych nagród będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.