IPPB4/415-674/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Wartość ww. nagrody stanowi na gruncie przepisów ustawy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Przychód ten podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a nie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jednocześnie wartość ww. nagrody nie będzie podlegała zwolnieniu wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, bowiem przedstawiciele handlowi nie otrzymują nagród wygranych w konkursie, a jedynie dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki sprzedaży. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1a ustawy oraz obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8AR. Wnioskodawca będzie jedynie zobowiązany wystawić i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a ustawy.
IPPB4/415-674/14-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. obowiązek płatnika
  3. program motywacyjny
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazywanych przedstawicielom handlowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazywanych przedstawicielom handlowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja (Wnioskodawca) organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych itd.

W zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację Agencja planuje zorganizowanie konkursu dla przedstawicieli handlowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u dystrybutorów będących kontrahentami producenta głównego. Producent główny jest klientem Agencji i zleceniodawcą akcji. Przygotowany regulamin konkursu zakłada, że organizatorem jest Agencja. W związku z tą rolą dokonuje ona wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, łącznie z wyłonieniem zwycięzców w ramach komisji konkursowej i przekazaniem nagród.

Celem konkursu jest zwiększenie sprzedaży produktów producenta głównego. Produkty są wyszczególnione w regulaminie konkursu. Pięciu najlepszych i najefektywniejszych przedstawicieli handlowych zostanie nagrodzonych. Jako kryterium pomiaru jakości i efektywności służą osiągnięte wyniki sprzedażowe, ustalane według ilości sprzedanego produktu. Komisja konkursowa organizatora (Agencji) stworzy listę rankingową uczestników, rosnącą według dokonanej sprzedaży. Dane będą przekazywane organizatorowi za pośrednictwem pracodawców przedstawicieli handlowych, tj. dystrybutorów, poprzez wprowadzenie ich do bazy aplikacji. Czas trwania konkursu, rozumiany jako okres wykonywania zadania, wynosić będzie 6 miesięcy, gdzie data początkowa i końcowa zostaną określone w regulaminie konkursu. Wyniki sprzedażowe obowiązane są mieć potwierdzenie w fakturach, stąd też faktury muszą być wystawione w okresie trwania konkursu. Nagrodami w akcji są wycieczki o wartości 4 tys. zł każda wraz z kwotą pieniężną przewidzianą celem tzw. ubruttowienia nagrody.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy wygrana w konkursie ze zdarzenia przyszłego podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68...
  2. Czy płatnikiem 10%-zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku nagrody wygranej przez uczestnika w konkursie adresowanym do przedstawicieli handlowych dystrybutora będącego kontrahentem producenta głównego jest Agencja, jako organizator konkursu...
  3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zakładając że płatnikiem jest Agencja, ciąży na niej obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8AR, czy też PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1.

Agencja nie ma wątpliwości, że planowana akcja promocyjna ma charakter konkursu.

W tym miejscu celowym jest przytoczenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r. (sygn. akt. III SA/Wa 203/12). „W każdym konkursie mogą być określane warunki, precyzujące sposób zachowania się osoby pragnącej w nim uczestniczyć, a następnie warunki uzyskania nagrody. Do warunków takich można zaliczyć osiągnięcie najwyższego poziomu sprzedaży (...). W tym zakresie istnieje analogia pomiędzy konkursami, organizowanymi przez spółkę, a konkursami o charakterze naukowym czy artystycznym, w każdym z tych konkursów chodzi bowiem o wyłonienie zwycięzcy - podmiotu najlepszego w danym konkursie, choć wyboru tego dokonuje się według zgoła odmiennych kryteriów, przyjętych przez organizatorów konkursu. Trzeba jednak mieć na względzie, że odmienni są również adresaci tych konkursów. Konkurs może być organizowany w każdej niemal dziedzinie życia, i o ile tylko spełnia wskazane wcześniej (także przez organ w interpretacji) kryteria uznania go za konkurs, nie ma znaczenia, w jakiej dziedzinie jest organizowany. Jeżeli tylko mamy do czynienia z przedsięwzięciem dającym możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, czy - tak jak w niniejszej sprawie - sprzedawców, którego zwycięzcy (uczestnicy) są wyróżniani nagrodami, mamy do czynienia w typowym konkursem.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym obecny jest element współzawodnictwa, wskazano zasady i przewidziane nagrody, które przekazywane są najlepszym i najefektywniejszym przedstawicielom handlowym, tj. uczestnikom uzyskującym najwyższe wyniki sprzedaży. Obiektywnego wyboru zwycięzców dokonuje komisja, na podstawie spełnienia przesłanek uczestnictwa i danych dotyczących wykonanego zadania. Wszystkie te cechy kwalifikują akcję organizowaną przez Agencję do kategorii konkursu.

W przypadku osób fizycznych dochód z wygranych opodatkowany jest 10%-zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych. Konkurs omawiany w zdarzeniu przyszłym wedle Agencji nie podlega zwolnieniu przedmiotowemu określonemu ww. ustawą z racji niespełnienia przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten przewiduje bowiem zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wygranej w konkursie nieprzekraczającej 760 zł, gdy jest to konkurs organizowany i ogłaszany przez środki masowego przekazu oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Akcja ze zdarzenia przyszłego adresowana jest do wąskiego grona uczestników i dotyczy dziedziny sprzedażowej, a jej organizatorem jest agencja reklamowa. Ponadto, wartość nagrody przewyższa kwotę zwolnienia, więc nie miałoby ono zastosowania nawet w razie zakwalifikowania niniejszego konkursu cło konkursu wyczerpującego przesłanki wspomnianego artykułu.

Ad. 2.

Rozważając spełnienie przez Agencję obowiązków płatnika, Agencja jako kryterium kwalifikacji przychodów uznaje funkcjonalne i przedmiotowe pochodzenie danego przychodu ze źródłem jego uzyskania. Oznacza to, że w sytuacji, gdy nagroda została uzyskana przez osobę fizyczną będącą w stosunku pracy i w związku z nim, to wówczas stanowi ona dla osoby fizycznej przychód z tego stosunku pracy. W przypadku konkursu ze zdarzenia przyszłego związek ten przejawia się w fakcie, że jest on adresowany jedynie do przedstawicieli handlowych dystrybutora produktów producenta będącego zleceniodawcą akcji. Ocenie podlega efektywność działań uczestników, jednakże bez statusu pracownika dystrybutora uczestnictwo nie byłoby możliwe.

Jednocześnie jednak Agencja uznaje, że postanowienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią przepis szczególny wobec regulacji dotyczących przychodów ze stosunku pracy. W związku z tym Agencja zajmuje stanowisko, że wygraną należy opodatkować 10%-zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydanej w dniu 21 lipca 2012 r. sygn.: IPPB1/415-553/12-2/ES wskazano, że bez znaczenia dla opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% jest czy osoba fizyczna otrzymuje nagrodę stanowiącą przychód z innego źródła, bądź przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Korzystając z analogii można uznać, że także w tym przypadku obojętna dla kwestii zastosowania ww. ryczałtu jest kwalifikacja nagrody jako przychodu z innego źródła albo jako przychodu ze stosunku pracy. Gdyby ustawodawca zamierzał zwolnić płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z jego obowiązku poboru podatku od nagrody, wskazałby to wprost w ustawie.

Z uwagi na powyższe, Agencja zajmuje stanowisko, że wygraną należy opodatkować 10%-zryczałtowanym podatkiem dochodowym i przyjąć, że na mocy art. 41 ust. 4 ww. ustawy na Agencji ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku. Wśród przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Agencja nie znajduje postanowień, które zwalniałyby Agencję z tego obowiązku w rozważanym zdarzeniu przyszłym.

Ad. 3.

W następstwie przyjętych twierdzeń, w związku z rozliczeniem podatku w formie ryczałtu i uznania, że Agencja pełni rolę płatnika, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, kwotę pobranego podatku Agencja jest obowiązana przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby Agencji, jako płatnika nie będącego osobą fizyczną (art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przedmiocie drugiego pytania Agencja stwierdza zatem, że obowiązana jest jako płatnik wystawić deklarację PIT-8AR i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, w którym podatnik otrzymał nagrodę, przesyła do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika wspomnianą roczną deklarację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są również inne źródła.

W świetle art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do art. 42a ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (PIT-8C).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności, Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych. Agencja planuje zorganizowanie konkursu dla przedstawicieli handlowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u dystrybutorów będących kontrahentami producenta głównego. Producent główny jest klientem Agencji i zleceniodawcą akcji. Przygotowany regulamin konkursu zakłada, że organizatorem jest Agencja. W związku z tą rolą dokonuje ona wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, łącznie z wyłonieniem zwycięzców w ramach komisji konkursowej i przekazaniem nagród. Celem konkursu jest zwiększenie sprzedaży produktów producenta głównego. Produkty są wyszczególnione w regulaminie konkursu. 5 najlepszych i najefektywniejszych przedstawicieli handlowych zostanie nagrodzonych. Jako kryterium pomiaru jakości i efektywności służą osiągnięte wyniki sprzedażowe, ustalane według ilości sprzedanego produktu. Komisja konkursowa organizatora (Agencji) stworzy listę rankingową uczestników, rosnącą według dokonanej sprzedaży. Dane będą przekazywane organizatorowi za pośrednictwem pracodawców przedstawicieli handlowych, tj. dystrybutorów, poprzez wprowadzenie ich do bazy aplikacji. Czas trwania konkursu, rozumiany jako okres wykonywania zadania, wynosił będzie 6 miesięcy, gdzie data początkowa i końcowa zostaną określone w regulaminie konkursu. Wyniki sprzedażowe obowiązane są mieć potwierdzenie w fakturach, stąd też faktury muszą być wystawione w okresie trwania konkursu. Nagrodami w akcji są wycieczki o wartości 4 tys. zł każda wraz z kwotą pieniężną przewidzianą celem tzw. ubruttowienia nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W tym miejscu należy wskazać, że motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników, sprzedawców określonych towarów na rzecz sukcesu organizacji. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców. Celem systemu motywacyjnego jest zachęcenie do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika więc, że akcja organizowana przez Agencję (Wnioskodawcę), nosi cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu.

Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest sprzedaż produktów producenta głównego. Pięciu najlepszych i najefektywniejszych przedstawicieli handlowych zostanie nagrodzonych. Jako kryterium pomiaru jakości i efektywności służą osiągnięte wyniki sprzedażowe, ustalane według ilości sprzedanego produktu. Nagrodami w akcji są wycieczki o wartości 4 tys. zł wraz z kwotą pieniężną przewidzianą celem tzw. ubruttowienia nagrody.

Przedmiotowa nagroda stanowić będzie zatem dodatkową gratyfikację za dobre wyniki sprzedaży a nie za wygraną w konkursie.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121).

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także uregulowane przez prawo.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu, co zostało już wskazane powyżej, jednak nie zmienia to faktu, że celem konkursu, w odróżnieniu od działań motywacyjnych, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu.

Tego rodzaju cele realizowane są w ramach odrębnego przedsięwzięcia jakim jest w szczególności program motywacyjny. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu jak i jego organizatora.

Program motywacyjny tworzony jest dla konkretnego podmiotu, uwzględniają zatem jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania sprzedawców zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród i kar. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań sprzedawców oraz praw rządzących wartością nagród.

Program motywacyjny to długoterminowe, zaplanowane motywowanie odbiorców programu (np. sprzedawców, pośredników) do zrealizowania założonego celu (np. wzrost sprzedaży danego produktu, usługi), poprzez oferowanie im w zamian pożądanych korzyści. Podstawowym celem programu motywacyjnego jest zatem osiągnięcie określonych korzyści finansowych przez organizatora programu lub podmiot zlecający jego organizację a także zwiększenie motywacji i wydajności uczestników programu poprzez nagrodzenie najlepszych (zapłata za wymierne efekty a nie za starania).

Z tych też względów programu motywacyjnego nie można utożsamiać z konkursem, również w sytuacji gdy pomiędzy jego uczestnikami pojawia się element rywalizacji charakterystyczny dla konkursu.

Dlatego też uzyskana przez przedstawicieli handlowych programu motywacyjnego organizowanego przez Wnioskodawcę nagroda nie stanowi wygranej (nagrody) w konkursie, lecz nagroda związana jest z osiągnięciem najlepszych rezultatów w zorganizowanym przez Wnioskodawcę programie promocyjnym, który charakterystyką, odpowiada programowi motywacyjnemu a nie konkursowi.

Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach nie będą podlegały 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A tym samym tut. organ nie dokonał oceny skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zwolnienie to dotyczy wygranych w konkursach. Natomiast jak wskazano powyżej przedmiotowe nagrody nie stanowią wygranej w konkursie, lecz nagroda związana jest z osiągnięciem najlepszych rezultatów w zorganizowanym przez Wnioskodawcę programie, który charakterystyką odpowiada programowi motywacyjnemu, a nie konkursowi.

W świetle powyższego, wartość ww. nagrody stanowi na gruncie przepisów ustawy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Przychód ten podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a nie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jednocześnie wartość ww. nagrody nie będzie podlegała zwolnieniu wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, bowiem przedstawiciele handlowi nie otrzymują nagród wygranych w konkursie, a jedynie dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki sprzedaży. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1a ustawy oraz obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8AR. Wnioskodawca będzie jedynie zobowiązany wystawić i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Z uwagi na to, że wniosek z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy 1 zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazywanych przedstawicielom handlowym, natomiast opłata została uiszczona w kwocie 120,00 zł, zatem dodatkowa opłata dokonana w dniu 1 sierpnia 2014 r. w wysokości 80,00 zł zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej zostanie zwrócona, na wskazany przez Stronę rachunek bankowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.