IPPB4/415-673/14-6/JK | Interpretacja indywidualna

Czy wygrane w konkursie na wykonanie projektu graficznego nadruku na koszulce korzystają ze zwolnienia przedmiotowego do kwoty 760 zł w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy na Agencji ciążą obowiązki płatnika?
IPPB4/415-673/14-6/JKinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. pośrednictwo
  3. projekt
  4. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 19 listopada 2014 r. (data nadania 20 listopada 2014 r., data wpływu 21 listopada 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 13 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-673/14-2/JK (data nadania 13 listopada 2014 r., data doręczenia 17 listopada 2014 r.) oraz pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (za pośrednictwem faksu: data nadania 26 listopada 2014 r., data wpływu 27 listopada 2014 r., za pośrednictwem poczty: data nadania 26 listopada 2014 r., data wpływu 28 listopada 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie telefoniczne z dnia 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach konkursu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach konkursu.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 13 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-673/14-2/JK (data nadania 13 listopada 2014 r., data doręczenia 17 listopada 2014 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 19 listopada 2014 r. (data nadania 20 listopada 2014 r., data wpływu 21 listopada 2014 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. braki w terminie.

W związku z dalszymi wątpliwościami, tut. organ wezwał telefonicznie w dniu 25 listopada 2014 r. Wnioskodawcę (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez sprecyzowanie pytania, które winno być przyporządkowane do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz odnosić się do przepisów prawa podatkowego i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawcy będącej przedmiotem rozpatrzenia wniosku, a także przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sprecyzowanego pytania.

Pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (fax – data nadania 26 listopada 2014 r., data wpływu 26 listopada 2014 r., za pośrednictwem poczty – data nadania 26 listopada 2014 r., data wpływu 28 listopada 2014 r.), uzupełniono powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie klienta, Wnioskodawca chce zorganizować konkurs o nazwie „P”. „P.” jest konkursem, w którym mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy serwisu PK., zgodnie z obowiązującymi wymogami regulaminu serwisu. W Konkursie „P.” należy zilustrować hasło: „PK. – bo w życiu ważne jest to co możesz osiągnąć, a nie to, co cię ogranicza”. Każdy uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien zaprojektować wzór, rysunek, kreację dowolnie wybraną przez siebie techniką plastyczną, przedstawiające ww. hasło. Następnie uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać projekt lub zdjęcie projektu za pomocą poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny Wnioskodawcy. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania wyłącznie takich projektów lub zdjęć tych projektów, do których posiada także majątkowe prawa autorskie. Uczestnik musi ponadto uzyskać uprzednio na piśmie zgodę osób fizycznych na wykorzystanie ich wizerunku przez Wnioskodawcę oraz osoby trzecie, upoważnione do tego przez Wnioskodawcę, na określonych polach eksploatacji. Żaden z przesłanych projektów lub zdjęć projektów nie może naruszać jakichkolwiek innych praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach karnych i cywilnych. Po upływie terminu nadsyłania projektów oraz zdjęć z projektami, wszystkie projekty zostaną przekazane w ręce komisji konkursowej. W skład komisji konkursowej wchodzi redakcja serwisu PK. Ze wszystkich nadesłanych projektów komisja konkursowa wybierze jedną nagrodę główną. Zwycięzca nagrody głównej otrzyma dyplom „X”, a zwycięzki projekt koszulki zostanie zamieniony na plik graficzny i profesjonalną metodą zostanie naniesiony na koszulki PK.. Projekt ten otrzyma miano Oficjalnej Koszulki PK.. Zwycięzca otrzyma również nagrodę rzeczową o łącznej wartości poniżej 760 zł netto. Przyznane zostaną także trzy wyróżnienia. Każdy z wyróżnionych uczestników otrzyma również nagrodę rzeczową o łącznej wartości poniżej 760 zł netto.

Ponadto, w uzupełnieniu z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) Wnioskodawca poinformował, że Wnioskodawca nie będzie przekazywała nagród w swoim imieniu, jego rola ogranicza się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Cały ciężar ekonomiczny związany z realizacją konkursu ponosi Klient Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie wie, jakie osoby będą wśród użytkowników, więc należy przyjąć założenie, że będą to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz nieprowadzące działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy wygrane w konkursie na wykonanie projektu graficznego nadruku na koszulce korzystają ze zwolnienia przedmiotowego do kwoty 760 zł w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika...

Zdaniem Wnioskodawcy, wygrane w konkursie na wykonanie projektu graficznego nadruku na koszulce korzystają ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość wygranych w konkursie nie przekracza kwoty 760 zł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „konkurs” jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Dlatego też musimy sporządzić regulamin konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie natomiast z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; przy czym, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jak zatem wynika z ww. art. 21 ust. 1 pkt 68, warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem ogłaszającym są środki masowego przekazu. Sztuki plastyczne – jeden z podstawowych obok literatury i muzyki działów sztuk pięknych, obejmuje dziedziny wizualnej twórczości artystycznej. Jedną z podstawowych dziedzin sztuk plastycznych jest grafika. Grafika, to jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy. Grafika użytkowa to dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca celom użytkowym. Związana jest z rynkiem wydawniczym i reklamą. Grafika użytkowa obejmuje plakat, ilustracje, druki okolicznościowe, magazyny, gazety, znaczki pocztowe, banknoty, ekslibrisy i liternictwo.

Biorąc pod uwagę powyższe, organizowany przez Agencję konkurs na wykonanie projektu graficznego nadruku na koszulce spełnia definicję konkursu z dziedziny sztuki, o której mowa w powołanym powyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, wygrane w konkursie na wykonanie projektu graficznego nadruku na koszulce korzystają ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość wygranych w konkursie nie przekracza kwoty 760 zł. Na Agencji nie ciążą obowiązki płatnika, ponieważ jest ona jednostką pośredniczącą (organizuje konkurs na zlecenie klienta, nie jest również odbiorcą nagród).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wynika, że Wnioskodawca (Agencja), jako pośrednik, na zlecenie swojego klienta zamierza zorganizować konkurs o nazwie „P.” skierowany do wszystkich użytkowników serwisu PK., zgodnie z obowiązującymi wymogami regulaminu serwisu. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby nieprowadzące tej działalności. W Konkursie „P.” należy zilustrować hasło: „PK. – bo w życiu ważne jest to co możesz osiągnąć, a nie to, co cię ogranicza”. Każdy uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien zaprojektować wzór, rysunek, kreację dowolnie wybraną przez siebie techniką plastyczną, przedstawiające ww. hasło. Następnie uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać projekt lub zdjęcie projektu za pomocą poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny Wnioskodawcy. Po upływie terminu nadsyłania projektów oraz zdjęć z projektami, wszystkie projekty zostaną przekazane w ręce komisji konkursowej. W skład komisji konkursowej wchodzi redakcja serwisu PK.. Ze wszystkich nadesłanych projektów komisja konkursowa wybierze jedną nagrodę główną. Zwycięzca nagrody głównej otrzyma dyplom „X”, a zwycięzki projekt koszulki zostanie zamieniony na plik graficzny i profesjonalną metodą zostanie naniesiony na koszulki PK.. Projekt ten otrzyma miano Oficjalnej Koszulki PK., Zwycięzca otrzyma również nagrodę rzeczową o łącznej wartości poniżej 760 zł netto. Przyznane zostaną także trzy wyróżnienia. Każdy z wyróżnionych uczestników otrzyma również nagrodę rzeczową o łącznej wartości poniżej 760 zł netto.

Zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w konkursach reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z wniosku wynika, że konkurs, który zamierza zorganizować Wnioskodawca jest skierowany do wszystkich użytkowników serwisu PK., zgodnie z wymogami regulaminu konkursu. Uczestnikami konkursu mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby nieprowadzące tej działalności. A zatem wystąpiły elementy niezbędne do uznania przedsięwzięcia za konkurs.

W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów oraz osób wyróżnionych, tj. przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub naleznego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równoczesnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Jak wynika ze zdarzenia przyszłego, Agencja nie będzie przekazywała nagród w swoim imieniu, jej rola ogranicza się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Cały ciężar ekonomiczny związany z realizacją konkursu ponosi Klient Wnioskodawcy.

Zatem, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy nie jest Wnioskodawca. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, lecz na podmiocie (klient), który na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą ponosi ekonomiczny ciężar obsługi konkursu, w tym finansuje nagrody. Wnioskodawca zajmuje się obsługą konkursu i wydawaniem nagród. Okoliczność ta nie zmienia bowiem faktu, że organizatorem konkursu i podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami w konkursie jest Klient Wnioskodawcy. To Klient Wnioskodawcy jest zatem zobowiązany do realizacji przyrzeczenia – wydania nagrody wygranej w konkursie. Stąd też, to do Klienta będzie mogła wystąpić z roszczeniem osoba, która mimo spełnienia warunków określonych w regulaminie konkursu, tej nagrody nie otrzyma. Wnioskodawca jedynie pośredniczy w wydawaniu nagród. Wnioskodawca, który na zlecenie swojego klienta organizuje konkurs, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki Klienta. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz swojego Klienta, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Płatnikiem tego podatku będzie Klient, ponoszący ekonomiczny ciężar organizacji konkursu oraz wypłaty nagród.

Z uwagi na fakt, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, tut. organ nie dokonał oceny skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.