IPPB4/415-1048/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

Czy w przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca jako płatnik nie pobiera podatku dochodowego od wygranej w konkursie i nie składa PIT-8AR i PIT-8C, jeśli wygrana nie przekracza 760,00 zł?
IPPB4/415-1048/14-4/MSinterpretacja indywidualna
  1. internet
  2. konkursy
  3. nagrody
  4. uczestnicy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data nadania 18 marca 2015 r., data wpływu 23 marca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-1048/14-2/MS z dnia 27 lutego 2015 r. (data nadania 2 marca 2015 r., data doręczenia 12 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach konkursu zorganizowanego na zlecenie podmiotu zewnętrznego– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach konkursu zorganizowanego na zlecenie podmiotu zewnętrznego.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-1048/14-2/MS z dnia 27 lutego 2015 r. (data nadania 2 marca 2015 r., data doręczenia 12 marca 2015 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, sprecyzowanie pytania (pytań), które winno być związane z przepisami prawa podatkowego oraz przedstawienie własnego stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data nadania 18 marca 2015 r., data wpływu 23 marca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca organizuje konkursy w sieci internetowej. Na stronie internetowej ogłaszane są konkursy na zlecenie podmiotów gospodarczych dotyczące szaty graficznej, loga firmy, projektu ulotek, wizytówek, plakatów itp. W ramach konkursu ustalony jest regulamin określający organizatora, przedmiot konkursu, czas trwania konkursu, sposób wyłonienia zwycięscy oraz nagrody. Regulamin jest dostępny na stronie konkursu. Wnioskodawca jest administratorem strony internetowej, na której ogłaszany jest konkurs. Strona znajduje się na serwerze wynajmowanym przez Wnioskodawcę.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że jest organizatorem konkursu na zamówienie podmiotów zlecających konkurs. Konkursy są ogłaszane na stronie internetowej Wnioskodawcy. Zlecający konkurs ustala przedmiot konkursu, czas trwania, nagrodę (pieniężną). Dane te są uwidocznione w regulaminie konkursu, dostępne na stronie. Zlecający wpłaca na konto bankowe Wnioskodawcy nagrodę. Uczestnikami konkursu są firmy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Po zakończonym konkursie zlecający wyłania zwycięzcę. Zwycięzca otrzyma od Wnioskodawcy nagrodę. Jeśli zwycięzcą jest firma, rozliczają się na podstawie faktur. Ale jeśli zwycięzcą będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności, to Wnioskodawca ma wątpliwości, czy jako płatnik jest zwolniony z poboru podatku dochodowego oraz składania deklaracji PIT 8-AR i PIT-8C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca jako płatnik nie pobiera podatku dochodowego od wygranej w konkursie i nie składa PIT-8AR i PIT-8C, jeśli wygrana nie przekracza 760,00 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wygrane w konkursach opisanych w sprawie Wnioskodawcy są zwolnione z podatku dochodowego – art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też jako płatnik Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku poboru podatku dochodowego i przekazania do urzędu skarbowego, a także składania PIT-8AR i PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca organizatorem konkursu na zamówienie podmiotów zlecających konkurs. Na stronie internetowej ogłaszane są konkursy na zlecenie podmiotów gospodarczych dotyczące szaty graficznej, loga firmy, projektu ulotek, wizytówek, plakatów itp. W ramach konkursu ustalony jest regulamin określający organizatora, przedmiot konkursu, czas trwania konkursu, sposób wyłonienia zwycięscy oraz nagrody. Regulamin jest dostępny na stronie konkursu. Wnioskodawca jest administratorem strony internetowej, na której ogłaszany jest konkurs. Strona znajduje się na serwerze wynajmowanym przeze Wnioskodawcę. Zlecający wpłaca na konto bankowe Wnioskodawcy nagrodę. Uczestnikami konkursu są firmy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Po zakończonym konkursie zlecający wyłania zwycięzcę. Zwycięzca otrzyma od Wnioskodawcy nagrodę.

Zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w konkursach reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W konsekwencji, przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Jak wynika ze zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest organizatorem konkursów w sieci internetowej na zamówienie podmiotów zlecających konkurs. Konkursy są ogłaszane na stronie internetowej Wnioskodawcy. Zlecający konkurs ustala przedmiot konkursu, czas trwania, nagrodę (pieniężną). Dane te są uwidocznione w regulaminie konkursu, dostępne na stronie. Zlecający wpłaca na konto bankowe Wnioskodawcy nagrodę. Uczestnikami konkursu są firmy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Po zakończonym konkursie zlecający wyłania zwycięzcę. Zwycięzca otrzyma od Wnioskodawczyni nagrodę.

Zatem, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy nie jest Wnioskodawca. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, lecz na podmiocie (podmiot zlecający), który na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar obsługi konkursu, w tym finansuje nagrody. Wnioskodawca zajmuje się organizacją konkursu i wydawaniem nagród. Okoliczność ta nie zmienia bowiem faktu, że podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami w konkursie jest podmiot zlecający Wnioskodawcy. Wnioskodawca jedynie pośredniczy w wydawaniu nagród. Wnioskodawca, który na zlecenie podmiotu trzeciego organizuje konkurs, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Płatnikiem tego podatku będzie podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji konkursu oraz wypłaty nagród.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od nagród, tut. organ nie dokonał zatem oceny skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wypłaconych nagród.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.