IPPB2/4511-65/15-4/MK1 | Interpretacja indywidualna

Czy po stronie Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wystąpi obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będących pracownikami partnerów handlowych Klientów lub osobami współpracującymi z nimi w oparciu o umowę cywilnoprawną (tj. osób nieprowadzących samodzielnej działalności gospodarczej) z tytułu wygranych w konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”)?
IPPB2/4511-65/15-4/MK1interpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. obowiązek płatnika
  3. program motywacyjny
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) oraz piśmie z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie, z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród w ramach organizowanych przez Spółkę konkursów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród w ramach organizowanych przez Spółkę konkursów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A. Sp. z o.o. (dalej: „A.” lub „Spółka”) jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług marketingowych. Odbiorcami usług świadczonych przez Spółkę są zarówno podmioty z Grupy A. (tj. A. S.A. - lider rynku dystrybucji sprzętu IT w Polsce), jak i podmioty zewnętrzne (dalej łącznie: „Klienci”). Zakres usług marketingowych świadczonych przez Spółkę obejmuje m.in. organizowanie promocji, programów lojalnościowych, eventów, konferencji, a także organizację konkursów.

Jak zostało wskazane powyżej, A. na zlecenie Klientów organizuje i przeprowadza konkursy. Spółka przy organizowaniu konkursów działa w imieniu i na rzecz Klientów wykonując wszystkie czynności materialno-techniczne oraz prawne związane z konkursami, w tym wręcza nagrody. Wynagrodzenie Spółki z tytułu przedmiotowych usług kalkulowane jest przeważnie w oparciu o metodę „koszt plus”, tj. wynagrodzenie otrzymywane od Klientów obejmuje koszty poniesione w związku ze świadczeniem ww. usług oraz określoną w umowie marżę zysku.

Uczestnikami konkursów mogą być osoby fizyczne - pracownicy i przedstawiciele partnerów handlowych Klientów odpowiedzialnych za dystrybucję towarów Klientów. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że konkursy stanowiące przedmiot niniejszego wniosku są skierowane do osób (w tym prowadzących samodzielną działalność gospodarczą), które nie są pracownikami Spółki ani nie łączą taką osobę ze Spółką żadne stosunki umowne. Uczestnikami konkursów są osoby związane z partnerami handlowymi Klientów umową o pracę, umowami cywilnoprawnymi, w tym osoby współpracujące z partnerami handlowymi Klientów w oparciu o umowy o współpracy (tj. osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą).

Zasady konkursów każdorazowo są określone w regulaminach konkursów, które określają zasady rywalizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyłaniania zwycięzców oraz nagrody dla zwycięzców i sposób ich wydawania, a także osoby odpowiedzialne za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg akcji. Konkursy polegają na rywalizacji osób zaangażowanych w dystrybucję towarów Klientów, tj.: polegają na współzawodnictwie uczestników w zakresie nabywania określonego asortymentu towarów Klientów w określonym przedziale czasu. Zwycięzcami konkursów są osoby dokonujące zakupów o najwyższych volumenach określonych towarów Klientów w określonych okresach czasu.

Regulaminy konkursów przewidują jednolite zasady rywalizacji dla wszystkich uczestników. Wzięcie udziału w konkursach nie wynika z umów, na podstawie których uczestnicy dokonują zakupów towarów Klientów, lecz z odrębnych regulaminów konkursów opublikowanych przez Spółkę. Nagrody wydawane w konkursach stanowiących przedmiot niniejszego wniosku mogą mieć w szczególności charakter nagród rzeczowych, wyjazdów, jak i wypłat gotówkowych.

Pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

  1. uiszczenie opłaty odpowiadającej ilości stanów faktycznych na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu.
  2. wyczerpujące przedstawienie opisanego stanu faktycznego poprzez przedstawienie postanowień pisemnych regulaminu konkursu.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 7 kwietnia 2015 r.

Pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data nadania 14 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie i dokonał stosownej opłaty. Wnioskodawca uzupełnił, że regulaminy konkursów wskazują organizatora konkursu, a także nazwę klienta, na rzecz którego organizator działa. Ponadto w ramach regulaminów wskazany jest asortyment objęty konkursem (przykładowo nazwy produktów), a także okres, w którym dany konkurs trwa. W ramach regulaminu może być wskazane, że z tytułu zakupu danego asortymentu dodawane są punkty w z góry określonej wartości (np. 1 punkt za nabycie notebook’a określonego typu, 2 punkty za nabycie notebook’a innego typu lub też, przykładowo, 1 pkt przyznawany jest za każdą złotówkę wydaną na określony w regulaminie asortyment). W regulaminie jest wówczas wskazane, że punkty promocyjne są przyznawane po wystawieniu faktur i gromadzone na indywidualnych kontach uczestników promocji (dodatkowym warunkiem uczestnictwa w konkursie może być zarejestrowanie się na stronie promocji). W ramach regulaminu określony jest krąg osób, które mogą brać udział w konkursie (przykładowo osoby fizyczne - pracownicy lub przedstawiciele partnerów handlowych klienta Spółki, którzy dokonali zakupu towarów objętych konkursem), a także wskazane są nagrody z tytułu zajęcia konkretnych miejsc w danym konkursie (np. poprzez zgromadzenie największej liczby punktów za zakupy danych towarów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy po stronie Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wystąpi obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będących pracownikami partnerów handlowych Klientów lub osobami współpracującymi z nimi w oparciu o umowę cywilnoprawną (tj. osób nieprowadzących samodzielnej działalności gospodarczej) z tytułu wygranych w konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”)...
  2. Czy po stronie Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wystąpi obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będących przedstawicielami partnerów handlowych Klientów (tj. osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą) z tytułu wygranych w konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. W zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Spółki istnieją obowiązki płatnika z tytuł nagród wręczanych osobom fizycznym uczestniczącym w konkursach, zarówno w przypadku osób będących pracownikami partnerów handlowych Klientów, osób współpracujących z nimi w oparciu o umowę cywilnoprawną, jak i w przypadku przedstawicieli partnerów handlowych Klientów (tj. osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą).

Spółka uznaje, że zobowiązana jest do pobrania i rozliczenia podatku w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 2 zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, tj. 10% wygranej lub nagrody, zaś do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym Spółka zobowiązana będzie zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy o PIT do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika (tj. Spółki) deklaracji PIT-8AR.

Uznanie, że po stronie Spółki powstaje obowiązek płatnika oznacza przyjęcie stanowiska, że kwoty otrzymane przez uczestnika w konkursie organizowanym przez Spółkę traktowane są na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT jako inne źródła przychodu. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, zawierającym otwarte wyliczenie kwot, które mogą być kwalifikowane jako „inne źródła przychodów”, za takie należy uznać m.in. „(...) nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 (...)”.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ustawy o PIT, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy o PIT, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 czyli według skali podatkowej.

W myśl z kolei art. 41 ust. 4 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 (wygrane w konkursach).

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

W opinii Spółki rozstrzygające w zakresie przedmiotowego wniosku jest kwalifikacja natury prawnej akcji organizowanych przez Spółkę na rzecz jego Klientów, tj. czy akcje te są konkursami w rozumieniu przepisów o PIT, czy należą też do nieokreślonej kategorii tzw. programów motywacyjnych.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy o PIT nie zawierają definicji pojęcia konkurs, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tej wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. Przykładowo natomiast w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego pod redakcją S. Dubisza (PWN, Warszawa 2003 r., tom 2 str. 210) "konkurs", to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami. Według natomiast, Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (wyd. Cykada, str. 202), "konkurs", to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród. Z kolei, w Słowniku Wyrazów Obcych (wyd. Europa, str. 396-397) wskazano, że "konkurs", to impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś.

Z powyższych definicji wynika, że głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie. Aby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy uczestników spełniających określone kryteria.

Konkurs jest zatem przedsięwzięciem, podczas którego uczestnicy rywalizują między sobą i prowadzi do wyłonienia najlepszych wykonawców w danej dziedzinie. Wykonawcy ci wybierani są na podstawie określonych wcześniej kryteriów. W wyniku udziału w konkursie wyeliminowani zostają słabsi w określonej dziedzinie wykonawcy, natomiast ci najlepsi zostają nagrodzeni.

W ocenie Spółki akcje stanowiące przedmiot niniejszego wniosku wypełniają powyższe definicje i, w konsekwencji, powinny zostać uznane na podstawie przepisów o PIT za konkursy. Wynika to z faktu, że podczas przedmiotowych konkursów jego uczestnicy rywalizują ze sobą, zaś same konkursy prowadzą do wyłonienia najlepszych pracowników i przedstawicieli dystrybutorów Klientów, w oparciu o kryteria określone wcześniej w regulaminach konkursów.

W ramach przedmiotowych konkursów każdorazowo istnieją regulaminy określające nazwę organizatora i uczestników konkursu (konkursy adresowane są do zamkniętego grona odbiorców), nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców, ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie są przekazywane wszystkim uczestnikom akcji), wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem, przebieg akcji wydanie nagród zwycięzcy/zwycięzcom.

W ocenie Spółki niezasadne byłoby przyjęcie, że nagrody przekazywane przez Spółkę w ramach akcji stanowiących przedmiot niniejszego wniosku stanowią elementy programu motywacyjnego dla pracowników oraz przedstawicieli partnerów handlowych Klientów.

Podnieść bowiem należy, że pomimo iż istotą organizowanych przez A. akcji jest nagradzanie postaw związanych z pracą wykonywaną przez laureatów konkursu, tym niemniej organizatorem akcji jest podmiot (Spółka), którego nie łączy z tymi osobami stosunek pracy ani żaden inny stosunek. Wzięcie udziału w konkursach nie wynika z łączącego Spółkę z uczestnikami stosunku pracy lub innej umowy lecz z regulaminu konkursu. W konsekwencji, nie sposób zgodzić się z poglądem, że nagrody stawiane do dyspozycji tych osób stanowią dodatkową gratyfikację (premię) za pracę laureatów. Jedynym podmiotem bowiem uprawnionym do wypłacania premii za wykonaną pracę jest pracodawca, którym – w przedstawionym stanie faktycznym - nie jest Spółka.

Należy zauważyć, iż programy motywacyjne mające na celu integrację pracowników, poprawę atmosfery i wydajności pracy są elementem polityki zarządzania kapitałem ludzkim, prowadzonej w relacji pracodawca-pracownicy. Z oczywistych względów, relacja ta nie zachodzi pomiędzy Spółką a laureatami konkursu.

Konkursy stanowiące przedmiot wniosku nie stanowią akcji motywacyjnych w szczególności ze względu na fakt, że w przypadku akcji motywacyjnych celem ich realizacji jest określony wpływ na zachowania pracowników / zleceniobiorców poprzez stosowanie systemu nagród i kar. W przypadku przedmiotowych konkursów skierowanych do osób niezwiązanych ze Spółką stosunkiem pracy ani innym stosunkiem cywilnoprawnym, Spółka ma niewielki lub żaden wpływ na zachowania uczestników.

Ponadto przedsięwzięcia motywacyjne są tworzone dla konkretnego podmiotu, z uwzględnieniem m.in. kultury organizacji, środowiska pracy, itp. Nie można powyższego odnieść w żaden sposób do konkursów organizowanych przez Spółkę, która nie posiada informacji, co do otoczenia pracy pracowników i przedstawicieli kontrahentów Klientów ani nie tworzy zasad konkursów w oparciu o analizę wskazanych powyżej czynników.

Jednocześnie zdaniem Spółki, występowanie czynnika motywacyjnego nie stanowi wystarczającej przesłanki do odmawiania organizowanym przedsięwzięciom charakteru konkursu. Działania motywacyjne w postaci zachęcenia potencjalnych uczestników przedsięwzięcia mogą być bowiem także elementem organizowanych konkursów. Przykładem takich akcji mogą być konkursy na najlepszą pracę magisterską, projekt, opracowanie, najlepszy staż itp. (por. wyrok Warszawskiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 marca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2536/13).

Dodatkowo programy motywacyjne z natury rzeczy ukierunkowane są na odniesienie korzyści u ich organizatora. Z oczywistych względów działania podejmowane przez uczestników konkursów stanowiących przedmiot niniejszego wniosku nie prowadzą do osiągnięcia jakichkolwiek korzyści przez organizatora akcji, tj. Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłem przychodów są inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca („A.” lub „Spółka”) jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług marketingowych. Odbiorcami usług świadczonych przez Spółkę są zarówno podmioty z Grupy A. (tj. A. S.A. - lider rynku dystrybucji sprzętu IT w Polsce), jak i podmioty zewnętrzne (dalej łącznie: „Klienci”). Zakres usług marketingowych świadczonych przez Spółkę obejmuje m.in. organizowanie promocji, programów lojalnościowych, eventów, konferencji, a także organizację konkursów. Wnioskodawca na zlecenie Klientów organizuje i przeprowadza konkursy. Spółka przy organizowaniu konkursów działa w imieniu i na rzecz Klientów wykonując wszystkie czynności materialno-techniczne oraz prawne związane z konkursami, w tym wręcza nagrody. Wynagrodzenie Spółki z tytułu przedmiotowych usług kalkulowane jest przeważnie w oparciu o metodę „koszt plus”, tj. wynagrodzenie otrzymywane od Klientów obejmuje koszty poniesione w związku ze świadczeniem ww. usług oraz określoną w umowie marżę zysku. Uczestnikami konkursów mogą być osoby fizyczne - pracownicy i przedstawiciele partnerów handlowych Klientów odpowiedzialnych za dystrybucję towarów Klientów. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że konkursy stanowiące przedmiot niniejszego wniosku są skierowane do osób (w tym prowadzących samodzielną działalność gospodarczą), które nie są pracownikami Spółki ani nie łączą taką osobę ze Spółką żadne stosunki umowne. Uczestnikami konkursów są osoby związane z partnerami handlowymi Klientów umową o pracę, umowami cywilnoprawnymi, w tym osoby współpracujące z partnerami handlowymi Klientów w oparciu o umowy o współpracy (tj. osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą). Zasady konkursów każdorazowo są określone w regulaminach konkursów, które określają zasady rywalizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyłaniania zwycięzców oraz nagrody dla zwycięzców i sposób ich wydawania, a także osoby odpowiedzialne za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg akcji. Konkursy polegają na rywalizacji osób zaangażowanych w dystrybucję towarów Klientów, tj.: polegają na współzawodnictwie uczestników w zakresie nabywania określonego asortymentu towarów Klientów w określonym przedziale czasu. Zwycięzcami konkursów są osoby dokonujące zakupów o najwyższych volumenach określonych towarów Klientów w określonych okresach czasu. Regulaminy konkursów przewidują jednolite zasady rywalizacji dla wszystkich uczestników. Wzięcie udziału w konkursach nie wynika z umów, na podstawie których uczestnicy dokonują zakupów towarów Klientów, lecz z odrębnych regulaminów konkursów opublikowanych przez Spółkę. Nagrody wydawane w konkursach stanowiących przedmiot niniejszego wniosku mogą mieć w szczególności charakter nagród rzeczowych, wyjazdów, jak i wypłat gotówkowych. Regulaminy konkursów wskazują organizatora konkursu, a także nazwę klienta, na rzecz którego organizator działa. Ponadto w ramach regulaminów wskazany jest asortyment objęty konkursem (przykładowo nazwy produktów), a także okres, w którym dany konkurs trwa. W ramach regulaminu może być wskazane, że z tytułu zakupu danego asortymentu dodawane są punkty w z góry określonej wartości (np. 1 punkt za nabycie notebook’a określonego typu, 2 punkty za nabycie notebook’a innego typu lub też, przykładowo, 1 pkt przyznawany jest za każdą złotówkę wydaną na określony w regulaminie asortyment). W regulaminie jest wówczas wskazane, że punkty promocyjne są przyznawane po wystawieniu faktur i gromadzone na indywidualnych kontach uczestników promocji (dodatkowym warunkiem uczestnictwa w konkursie może być zarejestrowanie się na stronie promocji). W ramach regulaminu określony jest krąg osób, które mogą brać udział w konkursie (przykładowo osoby fizyczne - pracownicy lub przedstawiciele partnerów handlowych klienta Spółki, którzy dokonali zakupu towarów objętych konkursem), a także wskazane są nagrody z tytułu zajęcia konkretnych miejsc w danym konkursie (np. poprzez zgromadzenie największej liczby punktów za zakupy danych towarów).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W tym miejscu należy wskazać, że motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie, sprzedawców określonych towarów na rzecz sukcesu organizacji. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców. Celem systemu motywacyjnego jest zachęcenie do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika więc, że akcja organizowana przez Wnioskodawcę, nosi cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu.

Zgodnie z regulaminem, z tytułu zakupu danego asortymentu dodawane są punkty (np. 1 punkt za nabycie notebook’a określonego typu, 2 punkty za nabycie notebook’a innego typu lub też, przykładowo, 1 pkt przyznawany jest za każdą złotówkę wydaną na określony w regulaminie asortyment). Punkty promocyjne są przyznawane po wystawieniu faktur i gromadzone na indywidualnych kontach uczestników promocji. W regulaminie także wskazane są nagrody z tytułu zajęcia konkretnych miejsc w danym konkursie (np. poprzez zgromadzenie największej liczby punktów za zakupy danych towarów).

Przedmiotowe nagrody stanowią zatem dodatkową gratyfikację (premię) za dobrze wykonaną pracę (za dobre wyniki sprzedaży), a nie za wygraną w konkursie.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121).

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także uregulowane przez prawo.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu, co zostało już wskazane powyżej, jednak nie zmienia to faktu, że celem konkursu, w odróżnieniu od działań motywacyjnych, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu.

Tego rodzaju cele realizowane są w ramach odrębnego przedsięwzięcia jakim jest w szczególności program motywacyjny. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu jak i jego organizatora.

Program motywacyjny tworzony jest dla konkretnego podmiotu, uwzględnia zatem jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania sprzedawców zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród i kar. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań sprzedawców oraz praw rządzących wartością nagród.

Program motywacyjny to długoterminowe, zaplanowane motywowanie odbiorców programu (np. sprzedawców, pośredników) do zrealizowania założonego celu (np. wzrost sprzedaży danego produktu, usługi), poprzez oferowanie im w zamian pożądanych korzyści. Podstawowym celem programu motywacyjnego jest zatem osiągnięcie określonych korzyści finansowych przez organizatora programu lub podmiot zlecający jego organizację a także zwiększenie motywacji i wydajności uczestników programu poprzez nagrodzenie najlepszych (zapłata za wymierne efekty a nie za starania).

Z tych też względów programu motywacyjnego nie można utożsamiać z konkursem, również w sytuacji gdy pomiędzy jego uczestnikami pojawia się element rywalizacji charakterystyczny dla konkursu.

Dlatego też uzyskana przez osoby fizyczne będące pracownikami partnerów handlowych Klientów lub osoby współpracujące z nimi w oparciu o umowę cywilnoprawną (tj. osoby nieprowadzące samodzielnej działalności gospodarczej) w programie motywacyjnym organizowanym przez Wnioskodawcę nagroda nie stanowi wygranej (nagrody) w konkursie, lecz nagroda związana jest z osiągnięciem najlepszych rezultatów w zorganizowanym przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta przedsięwzięciu, który charakterystyką, odpowiada programowi motywacyjnemu a nie konkursowi.

Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach nie będą podlegały 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast jak wskazano powyżej przedmiotowe nagrody nie stanowią wygranej w konkursie, lecz nagroda związana jest z osiągnięciem najlepszych rezultatów w zorganizowanym przez Wnioskodawcę programie, który charakterystyką odpowiada programowi motywacyjnemu, a nie konkursowi.

W świetle powyższego, wartość ww. nagrody stanowi na gruncie przepisów ustawy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Przychód ten podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a nie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1a ustawy oraz obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8AR. Wnioskodawca będzie jedynie zobowiązany wystawić i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a ustawy.

Końcowo - odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że wyrok ten dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.