IPPB2/415-913/14-2/MG | Interpretacja indywidualna

Z uwagi na to, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z organizowanym przez Spółkę konkursem, zawierającym elementy niezbędne do uznania tego przedsięwzięcia z konkurs – nie ulega wątpliwości, że wartość wydanej konsumentom nagrody podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z zacytowanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Spółce, jako organizatorze konkursu, wydającej przedmiotowe nagrody ciąży obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, stosownie do treści art. 41 ust. 4 w powiązaniu z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/415-913/14-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. sprzedaż premiowa
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagród wydanych w ramach organizowanego przez Spółkę konkursu konsumenckiego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagród wydanych w ramach organizowanego przez Spółkę konkursu konsumenckiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka (dalej zwana „Wnioskodawca”) jest podmiotem należącym do światowego koncernu X. będącego liderem nowoczesnych technologii w tym w branży technologii cyfrowych oraz wiodącą firmą w branży elektronicznej, specjalizującą się w produkcji urządzeń elektronicznych i medialnych, półprzewodników, pamięci i integracji systemów. W Polsce Spółka prowadzi w szczególności sprzedaż urządzeń koncernu X..

Spółka organizuje szereg akcji promocyjnych i reklamowych skierowanych do konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) KC. Mogą być to akcje o charakterze konkursu, sprzedaży premiowej, gratisowych wydań, etc., a wydanie nieodpłatnego upominku najczęściej związane jest z dokonaniem określonego zakupu/ów produktów marki X..

Co do zasady w akcjach promocyjnych nie mogą uczestniczyć pracownicy Wnioskodawcy lub osoby pozostającego z Wnioskodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

W przypadku akcji promocyjnych o charakterze konkursu po poprawnym wykonaniu zadania konkursowego określonego w regulaminie akcji promocyjnej nagroda rzeczowa o jednorazowej wartości do 200 złotych brutto jest przyznawana zwycięzcom, tj. osobom, które - zdaniem jury powołanego przez Wnioskodawcę - najlepiej wykonają zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe może polegać przykładowo na przesłaniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie z zakresu wiedzy ogólnej, przesłaniu najzabawniejszego zdjęcia do X., przesłaniu smsa na numer wskazany przez X. w czasie najbardziej zbliżonym do określonej godziny. Zadania konkursowe mogą, ale nie muszą być zadaniami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Tematyka pytania konkursowego jest najczęściej związana z charakterem promowanego poprzez dany konkurs produktu, np. zakup telefonu X. o funkcjonalnościach dostosowanych do oczekiwań nastolatków może upoważniać do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą będzie bilet na koncert, a pytanie będzie z zakresu znajomości najnowszych trendów w muzyce lub znajomości repertuaru jakiegoś artysty.

Nagroda w konkursie promocyjnym może być nagrodą rzeczową lub „przekazaniem” usługi obcej, np. biletu. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że nagrody nie są przyznawane wszystkim uczestnikom konkursów, lecz zwycięzcom konkursów wyłonionym przez jury konkursu. Nagrody rzeczowe mogą być opatrzone logo X..

Udział w konkursach może być uzależniony, ale nie musi, od zakupu produktu X. w placówce detalicznej prowadzonej przez kontrahenta X..

Konkursy są ogłaszane w środkach masowego przekazu, w tym najczęściej w Internecie.

Celem akcji promocyjnych jest przede wszystkim reklama i promocja produktów X., popularyzacja produktów Spółki i promocja logo X., co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia sprzedaży towarów X. na polskim rynku i wzrostu przychodów Spółki.

Akcja promocyjno-reklamowa, w ramach której organizowany jest konkurs, może być przeprowadzona samodzielnie przez X. lub też we współpracy z agencją reklamową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wartość nagrody wydanej w organizowanym przez Spółkę konkursie konsumenckim, w sytuacji, kiedy wartość ta nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowymi od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wydanej przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, w sytuacji, kiedy wartość ta nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Punktem wyjścia do niniejszej analizy jest art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT. Zgodnie z treścią tego przepisu opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT źródłami przychodów są inne źródła. Stosownie do art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Zdaniem Spółki do przychodów z innych źródeł należy zaliczyć wartość nagród uzyskiwanych przez uczestników w konkursach będących przedmiotem niniejszego wniosku.

Co do zasady, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zdaniem Spółki w niniejszej sprawie nie będzie mieć zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust.1 pkt 68 Ustawy o PIT. Wartość nagród w konkursach, których dotyczy niniejszy wniosek, co prawda nie przekracza „granicznych” 760 złotych, jednak nie jest spełnione drugie kryterium zwolnienia z PIT, które dotyczy bezpośrednio konkursów. Mianowicie, w przypadku Spółki może nie być spełniony żaden z dwóch alternatywnych wymogów określonych w art. 21 ust.1 pkt 68 Ustawy o PIT:

 1. konkursy nie są z dziedziny nauki/kultury/sztuki/dziennikarstwa/sportu
 2. ani też nie są organizowane i ogłaszane przez środki masowego przekazu. Konkursy są co prawda ogłaszane w Internecie i mediach, jednak Wnioskodawca nie jest podmiotem, który można zaliczyć do kategorii środków masowego przekazu.

Ewentualnie może się zdarzyć, że niespełniony będzie drugi ze wskazanych warunków, pomimo że dany konkurs będzie tzw. konkursem „wiedzowym” lub sportowym i pierwszy z warunków byłby rzeczywiście spełniony.

Zdaniem Spółki, do nagród wydawanych w organizowanych przez Wnioskodawcę konkursach ma zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o PIT. Aby móc zastosować przedmiotowe zwolnienie, następujące warunki muszą zostać spełnione:

 1. podatnik otrzymał świadczenie w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy;
 2. świadczenie jest nieodpłatne;
 3. jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200 zł;
 4. świadczenie nie jest dokonane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zdaniem Spółki nie ulega wątpliwości, że konkursy organizowane przez X. są rodzajem akcji promocyjno-reklamowych, które maja pośrednio przyczynić się do wzrostu sprzedaży produktów X..

Żaden przepis ustaw podatkowych ani żaden inny przepis prawa polskiego nie zawiera ogólnej definicji legalnej promocji i reklamy. W takiej sytuacji należy odwołać się do rozumienia tych pojęć w języku potocznym. Zgodnie z definicją przedstawioną w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN (źródło: http://sjp.pwn.pl/slownik/2572655/promocja, stronę odwiedzono ostatni raz dnia 5 września 2014 r.) promocja to „działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia; też: każde z tych działań”. Natomiast reklama została zdefiniowana w tym samym słowniku jako: „1. działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług; 2. plakat, napis, ogłoszenie, krótki film itp. służące temu celowi”.

Z powyższych definicji wynika, że za promocję uważa się wszelkie środki (instrumenty), których celem jest umacnianie pozycji przedsiębiorstwa oraz aktywizacja sprzedaży. Natomiast reklama to wszelka forma efektywnego przedstawiania informacji o towarach lub usługach skierowana do dużej grupy odbiorców, która ma ją zachęcić do skorzystania z reklamowanych produktów. Definicje promocji i reklamy nie są ostre i w pewnych obszarach pokrywają się.

Zdaniem Wnioskodawcy, za działania promocyjno-reklamowe można uznać szeroki wachlarz działań i zdarzeń. Są nimi chociażby loterie promocyjne, w których nabywca określonego produktu może wylosować nagrodę i sprzedaże premiowe, w których nabycie określonego produktu jest premiowane otrzymaniem „upominku” w postaci dodatkowego produktu. Zaliczyć tutaj również należy wszelkie akcje typu „cash back” i „satysfakcja gwarantowana”, w których nabywca produktu w przypadku niezadowolenia z nabytego produktu, może go zwrócić do określonego punktu obsługi promocji i otrzymać równowartość ceny zapłaconej za dany produkt. Akcjami promocyjno-reklamowymi są również wszelkiego rodzaju programy lojalnościowe i motywacyjne, w których nabywcy towarów są nagradzani za „wierność” danym produktom, markom, czy sprzedawcom chociażby punktami, które mogą wymieniać na towary lub usługi, a nawet na gotówkę. Podobnie Akcjami promocyjno-reklamowymi są również wszelkiego rodzaju programy lojalnościowe i motywacyjne kierowane do pracowników firm współpracujących z producentem czy dystrybutorem danego produktu na polskim rynku, w których uczestnicy nagradzani są ogólnie rzecz ujmując za zwiększenie sprzedaży lub osiągnięcie określonych pułapów sprzedaży danego produktu. Wreszcie za akcje promocyjno -reklamowe należy uznać najprostsze działania polegające na wręczaniu produktów danego producenta/dystrybutora, gadżetów lub innych nieodpłatnych świadczeń potencjalnym nabywcom towarów lub usług.

Biorąc po uwagę przedstawione rozumienie reklamy i promocji i w świetle przykładów akcji promocyjno-reklamowych podanych powyżej, nie ulega wątpliwości, że również konkursy organizowane przez X. stanowią formę akcji promocyjno-reklamowych. Głównym i długofalowym celem konkursów jest przekazanie pozytywnych informacji o produktach X. jak najszerszej grupie odbiorców (reklama) oraz zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu tych produktów (promocja).

Tym samym, jest oczywiste, że nagrody wydawane w konkursach X. pozostają w związku z promocją i reklamą X.. W konsekwencji pierwszy warunek zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o PIT jest spełniony.

Świadczenia w postaci nagród na rzecz zwycięzców konkursów są nieodpłatne. Słowo „nieodpłatny” oznacza zgodnie z internetowym słownikiem PWN (źródło: http://sjp.pwn.pl/szukaj/nieodpłatny, ostatnie odwiedziny w dniu 8 sierpnia 2014 r.) „niewymagający opłaty. Zwycięzca nie wnosi opłaty za nagrodę gotówką czy też w innej formie, np. rzeczowej, to świadczenie w postaci nagrody należy uznać za nieodpłatne. Poza tym, po stronie zwycięzcy nie dochodzi do żadnego realnego świadczenia na rzecz X. w zamian za nagrodę. W szczególności za takie świadczenie nie można uznać wykonania zadania konkursowego. Nagroda też nie jest gwarantowana co oznacza, że wszędzie tam gdzie udział w konkursie wiąże się z koniecznością zakupu produktu X. uiszczona przez konsumenta cena jest ceną wyłącznie za produkt, a nie za produkt i nagrodę. Zatem i drugi warunek zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jest spełniony.

Ponadto, jednorazowa wartość nagród w konkursach nie przekracza kwoty 200 zł i z udziału w konkursach wyłączeni są pracownicy X. lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Zatem zarówno trzeci jak i czwarty warunek zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych są spełnione.

Zwrócić również uwagę należy, że przepis określający zwolnienie z podatku w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT ma niejako charakter lex specialis do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o PIT. Oznacza to, że jeżeli nieodpłatne świadczenie uzyskane przez podatnika w akcji reklamowo-promocyjnej w postaci konkursu nie spełnia szczególnych warunków do zwolnienia z podatku zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT, to podatnik może mimo wszystko skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o PIT, ponieważ konkurs stanowi akcję promocyjno-reklamową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustalenie wartości przychodu otrzymanego przez podatnika w postaci nieodpłatnego świadczenia reguluje art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Spośród źródeł przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, ustawodawca wymienił tzw. „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne jeszcze przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl natomiast art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka będąca podmiotem należącym do światowego koncernu będącego liderem nowoczesnych technologii, prowadzi w Polsce w szczególności sprzedaż urządzeń koncernu. Spółka organizuje szereg akcji promocyjnych i reklamowych skierowanych do konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. Mogą być to akcje o charakterze konkursu, sprzedaży premiowej, gratisowych wydań, a wydanie nieodpłatnego upominku najczęściej związane jest z dokonaniem określonego zakupu/ów produktów marki X.. W akcjach promocyjnych nie mogą uczestniczyć pracownicy Spółki lub osoby pozostającego ze Spółką w stosunku cywilnoprawnym. W przypadku akcji promocyjnych o charakterze konkursu po poprawnym wykonaniu zadania konkursowego określonego w regulaminie akcji promocyjnej nagroda rzeczowa o jednorazowej wartości do 200 zł brutto jest przyznawana zwycięzcom, tj. osobom, które - zdaniem jury powołanego przez Spółkę - najlepiej wykonają zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe może polegać przykładowo na przesłaniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie z zakresu wiedzy ogólnej, przesłaniu najzabawniejszego zdjęcia, przesłaniu smsa na numer wskazany przez Spółkę w czasie najbardziej zbliżonym do określonej godziny. Zadania konkursowe mogą, ale nie muszą być zadaniami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Tematyka pytania konkursowego jest najczęściej związana z charakterem promowanego poprzez dany konkurs produktu, np. zakup telefonu o funkcjonalnościach dostosowanych do oczekiwań nastolatków może upoważniać do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą będzie bilet na koncert, a pytanie będzie z zakresu znajomości najnowszych trendów w muzyce lub znajomości repertuaru jakiegoś artysty. Nagroda w konkursie promocyjnym może być nagrodą rzeczową lub „przekazaniem” usługi obcej, np. biletu. Nagrody nie są przyznawane wszystkim uczestnikom konkursów, lecz zwycięzcom konkursów wyłonionym przez jury konkursu. Udział w konkursach może być uzależniony, ale nie musi, od zakupu produktu marki X. w placówce detalicznej prowadzonej przez kontrahenta Spółki. Konkursy są ogłaszane w środkach masowego przekazu, w tym najczęściej w Internecie. Celem akcji promocyjnych jest przede wszystkim reklama i promocja produktów marki X., popularyzacja produktów Spółki i promocja logo X., co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia sprzedaży towarów X. na polskim rynku i wzrostu przychodów Spółki. Akcja promocyjno-reklamowa, w ramach której organizowany jest konkurs, może być przeprowadzona samodzielnie przez X. lub też we współpracy z agencją reklamową.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zatem dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia decydujące jest spełnienie łącznie wszystkich warunków określonych w powołanym zwolnieniu, tj.:

 • otrzymanie świadczenia nie jest uzależnione od dokonania przez otrzymującego jakiejkolwiek czynności na rzecz świadczeniodawcy (brak zobowiązania wzajemnego),
 • świadczenie musi mieć charakter nieodpłatny,
 • świadczenie nie jest nagrodą za określone zachowanie/wykonanie danej czynności,
 • świadczenie musi pozostawać w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy,
 • jednorazowa wartość tego świadczenia nie może przekraczać 200 zł,
 • świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby związanej z nim stosunkiem cywilnoprawnym.

Podstawową przesłanką omawianego zwolnienia jest otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne (np. kalendarze, upominki i drobne prezenty), czy też wykonuje usługi wchodzące w zakresie działalności gospodarczej dokonującego świadczenia.

Żeby stwierdzić, czy przekazywane świadczenie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, należy rozstrzygnąć, czy jest ono otrzymywane w ramach promocji lub reklamy świadczeniodawcy.

W prawie podatkowym brak jest definicji promocji. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają również definicji pojęcia reklamy, którą w oparciu o definicje słownikowe można określić jako rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, w celu zachęty do nabywania towarów i korzystania z określonych usług. Reklama jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta, jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter.

Jednakże zasadą jest, że reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu.

W niniejszej sprawie nie można zaprzeczyć, że organizowane przez Spółkę konkursy konsumenckie przyczyniają się do przekazania pozytywnych informacji o produktach jak najszerszej grupie odbiorców oraz zachęcają potencjalnych klientów do zakupu tych produktów, jednakże nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że wartość nagrody wydanej w organizowanym przez Spółkę konkursie konsumenckim korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W analizowanym stanie faktycznym wydanie nagrody następuje bowiem w związku z uczestnictwem konsumenta w konkursie, gdzie sam już udział w danym konkursie może być uzależniony, chociaż nie musi od zakupu produktu X. w placówce detalicznej prowadzonej przez kontrahenta X., a ponadto nagrodę otrzymuje tylko zwycięzca konkursu wyłoniony przez komisję konkursową a nie wszyscy uczestnicy konkursu.

W konsekwencji nie można uznać za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy wskazanych we wniosku nagród uzyskiwanych przez zwycięzców konkursu organizowanego przez Spółkę, pomimo, że wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł. Przesądza o tym fakt, że nagroda nie jest wydawana wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia organizowanego przez Spółkę, a jej uzyskanie uzależnione jest od wzięcia udziału w konkursie i wykonania zadania konkursowego ocenionego przez komisję konkursową. Podkreślenia wymaga, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia jest uwarunkowane tym, że wręczenie drobnych gadżetów reklamowych i promocyjnych nie może wiązać się z żadną inną czynnością wzajemną.

Zatem zwolnienie, o którym mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania w przypadku przedmiotowych nagród wydanych przez Spółkę w ramach organizowanego konkursu konsumenckiego.

Należy także zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera także definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy, bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W związku z powyższym, z uwagi na to, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z organizowanym przez Spółkę konkursem, zawierającym elementy niezbędne do uznania tego przedsięwzięcia z konkurs – nie ulega wątpliwości, że wartość wydanej konsumentom nagrody podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z zacytowanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na Spółce, jako organizatorze konkursu, wydającej przedmiotowe nagrody ciąży obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, stosownie do treści art. 41 ust. 4 w powiązaniu z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.