IPPB2/415-741/14-3/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Organizator konkursu, którego uczestnikami są osoby dokonujące zakupu dystrybuowanych przez Spółkę napojów, jest zobowiązany pobrać od wartości nagród przekazywanych uczestnikom - zwycięzcom 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród przyznawanych przez Wnioskodawcę w konkursach organizowanych i emitowanych przez internet i portale społecznościowe – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród przyznawanych przez Wnioskodawcę w konkursach organizowanych i emitowanych przez internet i portale społecznościowe.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Głównym przedmiotem działalności Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest dystrybucja i sprzedaż piwa, a także prowadzenie działalności marketingowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży dystrybuowanych przez siebie napojów alkoholowych i bezalkoholowych Wnioskodawca przeprowadza i zamierza przeprowadzać w przyszłości konkursy. Część z tych konkursów będzie ogłaszana i organizowana przez Wnioskodawcę tylko w Internecie (czyli nie jest ogłaszana w prasie, telewizji i radiu) za pośrednictwem jednej lub ewentualnie kilku stron internetowych pod adresami domen internetowych należących do Wnioskodawcy jak i za pomocą portali społecznościowych (np. Facebook). Za każdym razem na stronie internetowej lub na stronie Spółki na portalu społecznościowym umieszczany będzie regulamin konkursu, zasady uczestnictwa oraz wszelkie inne informacje niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Bardzo często będą tam umieszczane również dodatkowe informacje tj. wizerunek nagród, rankingi graczy lub listy zwycięzców.

Konkursy nie będą podlegały przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, ponieważ nie wystąpi w nich element przypadkowości. Wygrana będzie bowiem uzależniona od podjęcia określonych działań oraz umiejętności uczestników. Konkursy będą o różnej tematyce. Wspólną cechą organizowanych konkursów będzie cel czyli zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę. By to osiągnąć, nabywca w momencie zakupu towarów Wnioskodawcy, będzie mógł wziąć udział w konkursie, w którym zazwyczaj komisja konkursowa będzie wybierała laureatów obdarowywanych nagrodami. Nagrody przyznawane zwycięzcom konkursów, będą miały charakter pieniężny lub niepieniężny (rzeczowy), a ich wartość nie będzie przekraczała 760 zł (w przypadku nagród niepieniężnych liczonej w wartości brutto z podatkiem od towarów i usług).

Poniżej Wnioskodawca przedstawia przykładowy schemat organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów:

Organizatorem będzie Wnioskodawca, który na stronie www lub portalu społecznościowym Facebook ogłosi (wyemituje) informację o konkursie. Wraz z informacją o organizowanym konkursie będzie umieszczony regulamin konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i wydania nagrody będzie nabycie co najmniej jednego produktu promowanego oraz zachowanie pochodzącej z niego zawleczki lub kapsla z kodem wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Z opisanych w regulaminie zasad, będzie wynikało, że po zakupie i otwarciu butelki lub puszki piwa, uczestnik poznaje unikalny kody konkursowy umieszczony na spodniej stronie zawleczki od puszki (tzw. kluczyka) lub na spodniej stronie kapsla od butelki produktu promowanego. Kod ten będzie umożliwiał wzięcie udziału w konkursie poprzez wpisanie go na stronie internetowej i jednoczesną rejestrację. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien udzielić jak najciekawszą odpowiedź na pytanie otwarte. Odpowiedź na pytanie konkursowe udzielana będzie online. Wyboru najlepszej odpowiedzi na pytanie konkursowe będzie dokonywać komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Wnioskodawcy.

Komisja wybierając zwycięzcę, będzie się kierować zazwyczaj następującymi kryteriami dotyczącymi odpowiedzi na pytanie konkursowe:

  • kreatywnością i oryginalnością,
  • poprawnością językową,
  • możliwością wykorzystania odpowiedzi dla celów marketingowo-promocyjnych Wnioskodawcy.

Informacja o laureatach konkursu zostanie opublikowana na stronie, gdzie został zamieszczony regulamin konkursu.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez Internet, w tym także przez portale społecznościowe jako środek masowego przekazu, będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez Internet, w tym także przez portale społecznościowe jako środek masowego przekazu, będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową-jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z powadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zatem, warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Ustawodawca w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymieniając środki masowego przekazu nie stworzył katalogu zamkniętego, ale jedynie podał przykłady mediów, które mogą być źródłem emitującym lub ogłaszającym informację, która powinna być jak najbardziej publiczna (w tym wypadku informacja o konkursie) czyli powinna dotrzeć do jak największej liczby osób.

Z uwagi, iż ustawa nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”, jak i w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, należy posłużyć się definicją słownikową.

I tak, według definicji Wydawnictwa PWN S.A. - środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Z kolei, Internetowa Encyklopedia PWN definiuje pojęcie środki masowego przekazu jako (mass media, media, środki masowego komunikowania), urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że użyte w powołanym przepisie ustawy określenie „środki masowego przekazu” mieści w sobie również pojęcie Internetu, jako środka przekazu, pomimo, iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu.

Niewątpliwie we współczesnych czasach nie sposób bowiem kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu.

Dodatkowo Spółka pragnie podkreślić, że podobną opinię zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 21 czerwca 2013 roku (sygn. akt III SA/WA 2769/12) i z dnia 15 marca 2013 roku (sygn. akt III SA/Wa 2988/12), gdzie zauważył, że „wskazanie przez ustawodawcę środków masowego przekazu w nawiasie w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy ma charakter przykładowy. Treść nawiasu nie stanowi zamkniętego, enumeratywnie wyliczonego katalogu. Wobec tego uzupełnienie zawartych w nawiasie pojęć nowym, współczesnym środkiem masowego przekazu jakim jest Internet nie stanowi nadużycia prawa. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pochodzi z 26 lipca 1991 r., zapis w punkcie 68 został wprowadzony w życie również z dniem 1 stycznia 1992 r. aczkolwiek inna była wówczas kwota nagród wolnych od podatku, a mianowicie była to trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłoszona za grudzień roku poprzedniego. Obecnie obowiązująca wersja -760 zł, została wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz. U. 134, poz. 1509) i zmieniona ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679). Uwzględniając datę powstania przepisu należy zasadnie przypuszczać, że Internet nie był wówczas środkiem komunikacji, a na pewno o charakterze masowym.

Zauważyć przy tym należy, że periodyk internetowy został zarejestrowany i wpisany do rejestru sądowego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. U. Nr 46, poz. 275). Jest więc legalnym czasopismem chociaż nie w formie drukowanej, co potwierdza pogląd o uznaniu Internetu za środek masowego przekazu. Za taką koncepcją przemawiają również słowniki języków obcych wskazujące, że środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego czyli instytucje za pomocą których kieruje się pewne treści do nieograniczonej liczby osób. Określenie „mass” pochodzi z łaciny - co oznacza „masowy”, a „media” z angielskiego co oznacza „pośrednictwo”, a więc masowe środki przekazu (por. Władysław Kopaliński - Słownik Wyrazów Obcych Wydanie XXI str. 322).

W zasadzie zaskarżona interpretacja temu nie zaprzecza, dowodzi jedynie, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursów, były środki masowego przekazu. W ocenie Sądu nie jest to właściwa wykładnia. Jak wiadomo zarówno prasa, radio jak i telewizja są przekaźnikami najprzeróżniejszych artykułów programów i reklam, które tworzy określony właściciel środka masowego przekazu lub wydawca konkretnego programu. Tak więc właścicielem i/lub wydawcą jest określona organizacja np. spółka, przedsiębiorstwo państwowe, stowarzyszenie, fundacja, a nawet osoba fizyczna jako przedsiębiorca. To właściciel lub wydawca za zgodą właściciela jest technicznym organizatorem konkursu określonego rodzaju, nie może być organizatorem sieć połączeń, a więc sieć nośników. Nośniki stanowią sieć technicznego przekazu tak jak dla prasy drukowanej stanowi ją gazeta. Internet to połączenie słów „Inter” z łacińskiego między i „net” - z angielskiego sieć - Słownik Wyrazów Obcych Europa 2001 str. 330,331. Zdaniem Sądu interpretowany przepis należy rozumieć w ten sposób, że na łamach środka masowego przekazu jest organizowany i ogłaszany dany konkurs, a organizuje go autor konkursu, a publikuje wraz z techniczną organizacją właściciel nadajnika albo osoba działająca na jego zlecenie. Internet tym różni się od telewizji czy radia, że każdy może być nadawcą o ile zarejestruje się u użytkownika sieci. Sieci mogą być sieciami telefonicznym (jeszcze), satelitarnymi czy też światłowodami.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (w tym Internet) przez Spółkę, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekroczy kwoty 760 zł. Wnioskodawca bowiem występować będzie jako nadawca wykorzystujący sieć do przekazywania treści o organizowanych przez niego konkursach.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2013 roku (sygn. akt III SA/WA 2769/12) i z dnia 15 marca 2013 roku (sygn. akt III SA/Wa 2988/12).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie m. in. w pkt 9 tego artykułu wymieniono, jako jedno ze źródeł przychodów – inne źródła.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży piwa, a także prowadzenie działalności marketingową.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży dystrybuowanych przez siebie napojów alkoholowych i bezalkoholowych Wnioskodawca przeprowadza i zamierza przeprowadzać w przyszłości konkursy. Część z tych konkursów będzie ogłaszana i organizowana przez Wnioskodawcę tylko w Internecie (czyli nie jest ogłaszana w prasie, telewizji i radiu) za pośrednictwem jednej lub ewentualnie kilku stron internetowych pod adresami domen internetowych należących do Wnioskodawcy jak i za pomocą portali społecznościowych (np. Facebook). Za każdym razem na stronie internetowej lub na stronie Spółki na portalu społecznościowym umieszczany będzie regulamin konkursu, zasady uczestnictwa oraz wszelkie inne informacje niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Bardzo często będą tam umieszczane również dodatkowe informacje tj. wizerunek nagród, rankingi graczy lub listy zwycięzców.

Konkursy będą o różnej tematyce. Wspólną cechą organizowanych konkursów będzie cel czyli zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę. By to osiągnąć, nabywca w momencie zakupu towarów Wnioskodawcy, będzie mógł wziąć udział w konkursie, w którym zazwyczaj komisja konkursowa będzie wybierała laureatów obdarowywanych nagrodami. Nagrody przyznawane zwycięzcom konkursów, będą miały charakter pieniężny lub niepieniężny, a ich wartość nie będzie przekraczała 760 zł.

Organizatorem będzie Wnioskodawca, który na stronie internetowej lub portalu społecznościowym Facebook ogłosi (wyemituje) informację o konkursie. Wraz z informacją o organizowanym konkursie będzie umieszczony regulamin konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i wydania nagrody będzie nabycie co najmniej jednego produktu promowanego oraz zachowanie pochodzącej z niego zawleczki lub kapsla z kodem wraz z oryginalnym dowodem zakupu.

Kod ten będzie umożliwiał wzięcie udziału w konkursie poprzez wpisanie go na stronie internetowej i jednoczesną rejestrację. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien udzielić jak najciekawszą odpowiedź na pytanie otwarte. Odpowiedź na pytanie konkursowe udzielana będzie online. Wyboru najlepszej odpowiedzi na pytanie konkursowe będzie dokonywać komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Wnioskodawcy.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m. in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści wniosku wynika, że konkurs, jaki Spółka zorganizuje będzie posiadał regulamin, który określi nazwę konkursu, organizatora, uczestników konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców, a zatem wystąpią elementy niezbędne do uznania ich za konkurs. Z racji tego, że konkurs skierowany jest łącznie do grupy uczestników, którzy dokonaną zakupu dystrybuowanych przez Spółkę napojów - klienci, to możliwość wzięcia udziału w konkursie przez uczestników nie będzie wynikała z łączącego ich ze Spółką żadnego stosunku cywilnoprawnego czy stosunku pracy.

W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym, w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i
  • podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Zatem nie jest wystarczającym sam fakt, że informacja o konkursie zostanie przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. To oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media. Jednakże wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możność zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zorganizowania konkursu przez podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów.

Podsumowując, literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet), rozumianych jako środki komunikowania masowego. Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Tymczasem w niniejszej sprawie organizatorem konkursów będzie Wnioskodawca, który nie jestinstytucją zaliczaną do środków masowego przekazu.

Nie sposób zatem uznać, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, wartość nagród wygranych w konkursie dla uczestników (klientów) nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na wartość nagrody.

Przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca jako organizator konkursu, którego uczestnikami są osoby dokonujące zakupu dystrybuowanych przez Spółkę napojów, jest zobowiązany pobrać od wartości nagród przekazywanych uczestnikom - zwycięzcom 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Powołane rozstrzygnięcia dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.