IPPB2/415-590/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z organizacją konkursu w ramach programu promocyjnego organizowanego przez Spółkę
IPPB2/415-590/14-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. programy
 5. płatnik
 6. wygrana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) oraz piśmie z dnia 2 października 2014 r. (data nadania 3 października 2014 r., data wpływu 8 października 2014 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-590/14-2/MG z dnia 25 września 2014 r. (data nadania 26 września 2014 r., data doręczenia 29 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z organizacją konkursu w ramach programu promocyjnego organizowanego przez Spółkę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z organizacją konkursu w ramach programu promocyjnego organizowanego przez Spółkę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenia przyszłe.

Spółka zorganizowała na rzecz firm partnerskich i obsługuje program promocyjny. Celem programu jest zwiększanie obrotów firm partnerskich biorących udział w programie, będących usługobiorcami Spółki, poprzez zwiększanie satysfakcji i lojalności ich klientów. Środkiem do tego celu ma być m.in. nagradzanie klientów za zakupy dokonane u partnerów biorących udział w programie.

Program wielopartnerski polega na tym, że Spółka emituje uprawnione dostępy („Kody Dostępu”), które są wydawane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (dalej: „Kontrahenci”), którzy następnie przekazują Kody Dostępu wybranym przez siebie osobom fizycznym („Posiadacze Kodu Dostępu”), uprawniające do uzyskania określonych korzyści w związku z zakupem towarów lub usług oferowanych przez firmy partnerskie („Partnerzy Programu”) współpracujące ze Spółką.

W programie będą zatem brały udział następujące podmioty:

 1. Spółka jako podmiot organizujący program i zarządzający nim,
 2. Partnerzy Programu, czyli sklepy internetowe - podmioty korzystające z programu będące nabywcami usług Spółki; stroną umowy ze Spółką może być afiliator, czyli firma świadcząca usługi (obsługa i prowadzenie stron internetowych odsyłających do stron sklepów internetowych), na rzecz przedsiębiorców (prowadzących takie sklepy), na podstawie zawartej umowy o współpracy,
 3. Klienci (osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynność prawnych, a ich miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski), do których program będzie skierowany;
 4. Kontrahenci Spółki, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą, za pośrednictwem których konsumenci otrzymają możliwość uczestniczenia w programie.

Program oparty jest o portal internetowy prowadzony przez Spółkę. Spółka zapewnia Partnerom Programu dodatkowy kanał dystrybucji oferowanych przez nich towarów i usług poprzez umożliwienie bezpośredniego przekierowania Posiadaczy Kodu Dostępu z portalu Spółki na wskazane przez Partnera Programu lub afiliatora strony internetowe, gdzie można zrealizować transakcję zakupu towaru lub usługi. Sama transakcja zakupu towaru lub usługi dokonywana będzie między Posiadaczami Kodu Dostępu i Partnerem, bez udziału Spółki. Zadaniem Spółki może być również zapewnienie promocji Partnera Programu oraz towarów i usług oferowanych przez Partnera, np. w formie reklam na stronie internetowej.

Zasady udziału w programie określa regulamin, w którym wskazany jest m.in. organizator, uczestnicy programu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców. Każdy uczestnik programu będzie zbierał punkty, które będzie można wymienić na nagrody w ramach konkursu. Nagrodą jest korzyść majątkowa w postaci środków pieniężnych, rzeczy, usług lub praw majątkowych. Punkty będą przyznawane za:

 1. dokonywanie zakupów towarów lub usług u Partnerów Programu za pośrednictwem ich portali internetowych;
 2. wypełnienie formularzy (ankiet) reklamowych; możliwość wypełnienia niektórych z formularzy może być uzależniona od uiszczenia dodatkowej opłaty, o czym klienci zostaną w stosowny sposób poinformowany;
 3. w przyszłości także Spółka rozważa przyznawanie punktów za obejrzenie filmów reklamowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie punktów konkursowych w ilości umożliwiającej ich zamianę na nagrodę. Uczestnik konkursu przystępując do niego wskazuje nagrodę, którą chce wygrać. Przypisane uczestnikowi konkursu punkty mogą być zamienione na nagrodę dopiero w przypadku udzielenia prawidłowych odpowiedzi na 3 pytania konkursowe. Jeżeli zatem klient nie przystąpi do konkursu, to pomimo zgromadzenia odpowiedniej ilości punktów nie otrzyma żadnej nagrody. Pytania konkursowe będą dotyczyły różnych dziedzin. O wyniku konkursu decyduje wiedza uczestnika, który powinien udzielić określonej w regulaminie ilości prawidłowych odpowiedzi. Uczestnik konkursu, który nie udzieli ostatecznej prawidłowej odpowiedzi chociażby na jedno z pytań, odpada z konkursu i jednocześnie traci określoną ilość punktów konkursowych. Odpadnięcie z konkursu nie wyklucza możliwości ponownego przystąpienia do konkursu, pod warunkiem posiadania przez uczestnika konkursu odpowiedniej liczby punktów konkursowych umożliwiających ich zamianę na wybraną nagrodę. Punkty konkursowe, które umożliwiły uczestnikowi konkursu nabycie praw do nagrody nie mogą być wykorzystane powtórnie.

Pismem z dnia 25 września 2014 r. Nr IPPB2/415-590/14-2/MG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez jednoznaczne doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego m.in. poprzez wyjaśnienie:

 • czy Wnioskodawca jest w istocie organizatorem „konkursu”, czy działa jedynie na zlecenie Partnerów Programu...
 • czy Spółka przekazuje nagrody w swoim imieniu, czy też rola Spółki ogranicza się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród...
 • który podmiot ponosi cały ekonomiczny ciężar związany z realizacją konkursu (w tym nagród)...
 • czy wśród klientów będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz nieprowadzące działalności gospodarczej...

Pismem z dnia 2 października 2014 r. (data nadania 3 października 2014 r., data wpływu 8 października 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w wyznaczonym terminie, w którym wyjaśnił, że:

 1. Spółka jest organizatorem konkursu, a w konsekwencji jest również odpowiedzialna za jego zarządzanie, w tym przekazanie nagród zwycięzcom konkursu. Cały Program stanowi przedsięwzięcie opracowane przez Spółkę, do którego w następnej kolejności mogą przystąpić Partnerzy Programu. Nie można więc uznać, że Spółka działa na zlecenie Partnerów Programu, którzy jedynie upoważniają Spółkę do przeprowadzenia programów lojalnościowych, w szczególności sprzedaży premiowej. Umowa pomiędzy Spółką a Partnerem Programu nie nakazuje Spółce zorganizowania konkursu.
 2. Nagrody są nabywane przez Spółkę i przekazywane (udostępniane) zwycięzcom konkursu w sposób odpowiadający formie nagrody (np. w przypadku nagrody, którą jest doładowanie konta telefonicznego, właściwy kod doładowujący może być przesłany sms-em lub mailem). Spółka przekazuje nagrody w swoim imieniu.
 3. Tytułem wykonania umowy Spółka otrzyma od Partnera Programu lub afiliatora wynagrodzenie prowizyjne, obliczane procentowo od wszystkich kwot zapłaconych przez Posiadaczy Kodu Dostępu na rzecz Partnera Programu (Partnerów) w danym okresie rozliczeniowym tytułem ceny towarów lub usług nabytych od Partnera (Partnerów), po przekierowaniu Posiadaczy Kodu Dostępu z Portalu Spółki. Wynagrodzenie należne Spółce obejmuje także wszelkie wydatki poniesione przez Spółkę w celu wykonania umowy, w szczególności równowartość korzyści wydanych Posiadaczom Kodu Dostępu w związku z realizowanymi przez Spółkę akcjami promocyjnymi. Wysokość wynagrodzenia nie jest uzależniona od tego, czy w ogóle i w jakiej wartości nagrody zostaną wydane klientom. Spółka nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia stanowiącego równowartość wydanych nagród.
 4. Konkurs jest adresowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, aczkolwiek nie można wykluczyć (regulamin tego nie zabrania), że uczestnikiem konkursu będzie także przedsiębiorca. Spółka nie przewiduje weryfikacji statusu uczestnika i przyjmuje założenie, że uczestnicy nie prowadzą działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy od wartości nagród Spółka jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT...
 2. Czy Spółka, jako organizator konkursu i płatnik ma obowiązek złożenia w opisanej sytuacji rocznej deklaracji (PIT-8AR)...

Zdaniem Wnioskodawcy, od wartości nagród, Spółka powinna jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Jednocześnie jako organizator konkursu i płatnik, Spółka ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji (PIT-8AR).

W opinii Spółki, organizowany konkurs zawiera wszelkie cechy charakterystyczne dla konkursu w rozumieniu przywołanej ustawy. Przepisy ustawy PIT nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ustalenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż określone przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Istotne jest bowiem sporządzenie regulaminu (zasad) konkursu, w którym określony zostanie organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Konkurs, który organizuje Spółka posiada regulamin, w którym wskazany jest właśnie m.in. organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Konkurs jest przy tym przeprowadzany na podstawie powszechnie przyjętych kryteriów gwarantujących prawidłowość i wiarygodność ich przebiegu. Przyznanie nagrody jest konsekwencją udzielenia prawidłowych odpowiedzi na postawione pytania. O wyniku konkursu decyduje wiedza uczestnika, który powinien udzielić określonej w regulaminie ilości prawidłowych odpowiedzi. Okoliczność, że do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wystarczającą ilość punktów przyznanych wcześniej m.in. za zakup towarów i usług u Partnera Programu, w żaden sposób nie dyskwalifikuje omawianego przedsięwzięcia jako konkurs.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że spełnione zostaną warunki dla zastosowania sposobu opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, a więc nagrody przyznane w konkursie jego uczestnikom będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W konsekwencji przedstawionego stanowiska, Spółka, jako organizator konkursu, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PIT, z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy PIT, powinna jako płatnik pobrać od uczestników konkursu zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 10%, a następnie - stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano, przekazać kwotę pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, czyli siedziby Spółki.

Na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy PIT, Spółka, jako płatnik podatku zryczałtowanego, jest zobowiązana złożyć w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, w którym zwycięzca otrzymał nagrodę, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby Spółki roczną deklarację (PIT-8AR). Spółka nie jest przy tym zobowiązana do składania w tym zakresie miesięcznych deklaracji podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.