IPPB1/4511-503/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

PIT -w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem konkursów
IPPB1/4511-503/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. konkursy
 3. nagrody
 4. nagrody w konkursach
 5. obowiązek płatnika
 6. płatnik
 7. wygrana
 8. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem konkursów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem konkursów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest podmiotem działającym na rynku związanym z organizacją i sprzedażą gier liczbowych i loterii pieniężnych w wyznaczonych sieciach i punktach sprzedaży (tzw. kolekturach).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca organizuje w danym miesiącu różnego rodzaju konkursy. Konkursy organizowane są przez Spółkę na podstawie zatwierdzonych regulaminów, które co do zasady określają m.in.: nazwę konkursu, uczestników, do których skierowane są konkursy, cel konkursu, zasady prowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, nagrody, a także tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Każdy z organizowanych przez Spółkę konkursów posiada Komisję Nadzorującą prawidłowy przebieg i rozstrzygnięcie konkursu.

Potencjalnymi uczestnikami konkursów są zazwyczaj sprzedawcy (tzw. kolektorzy) posiadający uprawnienia do sprzedaży produktów Spółki w punktach sprzedaży (gier liczbowych, dalej: „Produkty”) oraz swój numer identyfikacyjny w systemie on-line Spółki. Wśród uczestników tych występują najczęściej następujące grupy: (i) osoby fizyczne prowadzące sprzedaż Produktów na podstawie zawartej ze Spółką umowy zlecenia lub umowy o pracę (tzw. kolektorzy fizyczni), (ii) pracownicy, agenci partnerów sieciowych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (dalej: „Agenci partnerów sieciowych”), pracownicy Agentów partnerów sieciowych, którzy sprzedają Produkty na podstawie stosownej umowy zawartej z partnerami sieciowymi Spółki (tzw. kolektorzy partnerów sieciowych), (iii) osoby fizyczne prowadzące sprzedaż Produktów w ramach wykonywanej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy mają zawartą stosowną umowę agencyjną ze Spółką (dalej: „Kolektorzy prawni”) oraz pracownicy Kolektorów prawnych.

Konkursy organizowane przez Spółkę mają na celu wyłonienie najlepszych sprzedawców jej Produktów, najlepsze kolektury (osoby prowadzące kolektury albo sprzedające w kolekturach) oraz kolektorów, którzy osiągną najwyższe przekroczenie określonego dla siebie poziomu sprzedaży. Zgodnie z regulaminami, na podstawie danych o sprzedaży gier i loterii uzyskanych z systemu on-line Spółki, Wnioskodawca przyznaje wygrane w postaci nagród pieniężnych oraz bonów towarowych (dalej: „Nagrody”) w określonej wysokości, na rzecz tych Kolektorów prawnych oraz Agentów partnerów sieciowych, którzy w zorganizowanych przez Spółkę konkursach osiągnęli w swojej grupie kolejno najlepsze wyniki sprzedaży (najwyższy udział sprzedaży) Produktów w określonym przedziale czasu.

W dniu 28 września 2011 r. Spółka uzyskała interpretację indywidualną Ministra Finansów (nr IPPB1/415-654/11-2/ES) w zakresie kwalifikacji podatkowej Nagród przyznawanych Kolektorom prawnym, w której stanowisko Spółki zostało uznane za nieprawidłowe. Spółka zaskarżyła powyższą interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 20 stycznia 2015 r. Naczelny Sad Administracyjny wydał wyrok (sygn/akt II FSK 232/13; dalej: „Wyrok”), w którym oddalił skargę kasacyjną Spółki stwierdzając, iż w przypadku zorganizowania przez Spółkę przedsięwzięcia spełniającego cechy konkursu uzyskane przez uczestników wygrane stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zgodniej z zasadami przewidzianymi w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT niezależnie od tego, czy przychód ten został uzyskany przez przedsiębiorcę czy też przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku ze stanowiskiem zaprezentowanym w Wyroku Spółka postanowiła dokonać zmiany sposobu postępowania w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu Nagród przyznawanych Kolektorom prawnym oraz Agentom partnerów sieciowych.

W związku z powyższym, Spółka zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w aktualnym, przedstawionym powyżej stanie faktycznym, zgodnie z tezami zaprezentowanymi w powyższym Wyroku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy Nagrody przyznawane na rzecz Kolektorów prawnych oraz Agentów partnerów sieciowych, z tytułu wygranych w konkursach podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej, tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT...
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1) czy w związku z przyznaniem Nagród na rzecz Kolektorów prawnych oraz Agentów partnerów sieciowych, na Spółce będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody przyznawane na rzecz Kolektorów prawnych oraz Agentów partnerów sieciowych, z tytułu wygranych w konkursach podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej, tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT.

Co do zasady, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c, oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 Ustawy PIT zawiera podstawowy katalog źródeł przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich można wyróżnić m. in. pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 Ustawy PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uznaje się m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych m.in. w art. 14. Zgodnie natomiast z treścią art. 14 ust. 1 Ustawy PIT za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT Ustawodawca uznaje również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Należy również zaznaczyć, iż pozarolniczą działalnością gospodarczą, w myśl art. 5a ust. 6 Ustawy PIT, jest działalność zarobkowa, w tym wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych m.in. w art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na tle powyższych przepisów, w ocenie Spółki, o tym czy przychód stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej czy też przychód z innych źródeł decyduje w szczególności charakter i rodzaj danego przysporzenia, a także jego powiązanie/ wygenerowanie w ramach działalności gospodarczej. Kluczowe zatem jest ustalenie czy Nagrody przyznawane na rzecz Kolektorów prawnych oraz Agentów partnerów, sieciowych, będących osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy w zorganizowanych przez Spółkę konkursach osiągnęli w swojej grupie kolejno najlepsze wyniki sprzedaży (najwyższy udział sprzedaży) Produktów w określonym przedziale czasu, stanowią w istocie wygrane w konkursach. Innymi słowy, decydujące dla zakwalifikowania danych przychodów do opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym jest w szczególności otrzymanie nagrody (wygranej) z tytułu udziału Kolektora prawnego oraz Agenta partnera sieciowego w konkursie.

Ustawa PIT nie wprowadza legalnej definicji terminu „konkurs”, którym posługuje się Ustawodawca w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT. W związku z powyższym, zasadne staje się odwołanie do literalnej - słownikowej definicji tego pojęcia. Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego PWN, „konkurs” to „impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac”, a także „postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko”.

Z powyższego wynika, że konkursem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT jest takie przedsięwzięcie, które daje możliwość wyboru osoby lub osób najlepszych w danej dziedzinie według kryteriów ustalonych przez organizatora. Oznacza to, że aby konkurs spełniał przesłanki tego typu przedsięwzięcia, istotne jest aby wystąpił nim element rywalizacji. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest formalna strona przedsięwzięcia, konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Warto wspomnieć, że również w bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT uznaje się takie przedsięwzięcia, które zawierają elementy współzawodnictwa,, w tym dają możliwość wyboru poprzez eliminację najlepszych uczestników oraz które zorganizowane są w oparciu o zasady ściśle określone w regulaminie (program) (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 13 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1114/14, a także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12).

Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego, konkursy organizowane przez Spółkę mają na celu wyłonienie najlepszych sprzedawców jej Produktów, najlepsze kolektury (osoby prowadzące kolektury albo sprzedające w kolekturach) oraz kolektorów, którzy osiągną najwyższe przekroczenie określonego dla siebie poziomu sprzedaży, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem określającym w szczególności kategorię uczestników, do których skierowane są konkursy, nazwę konkursu, cel konkursu, zasady wyłaniania zwycięzców, nagrody, a także tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Zgodnie z przyjętymi zasadami, Wnioskodawca przyznaje Nagrody tym uczestnikom, którzy osiągnęli w swojej grupie najlepsze wyniki sprzedaży (najwyższy udział sprzedaży) Produktów w określonym przedziale czasu.

Z powyższego wynika, że sam fakt posiadania statusu kontrahenta Spółki, a także wolumen wielkości sprzedaży uzyskanej w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez danego Kolektora prawnego oraz Agenta partnera sieciowego nie gwarantuje uzyskania jakiejkolwiek nagrody. W celu wyłonienia zwycięzców konieczne jest bowiem porównanie do wielkości sprzedaży osiągniętej przez pozostałych rywalizujących ze sobą uczestników, na którą dany przedsiębiorca nie ma żadnego wpływu. Występuje zatem element rywalizacji, współzawodnictwa, który jest charakterystyczny i niezbędny dla konkursu. Spełnione zostaną również przez Wnioskodawcę warunki związane ze stroną formalną przedsięwzięcia - organizowane przez Wnioskodawcę konkursy opierają się na zasadach objętych każdorazowo odpowiednim regulaminem.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy występują wszystkie elementy niezbędne do uznania przedsięwzięć organizowanych przez Spółkę jako konkursów w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zastosowania przewidzianej w art. 30 ust. 1 pkt 10% to w ocenie Wnioskodawcy powyższy przepis nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem Nagród uzyskiwanych przez Kolektorów prawnych oraz Agentów partnerów sieciowych będących osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jak zostało wskazane na wstępie, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być natomiast opodatkowane - zgodnie z wyborem danym przedsiębiorcy – na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy PIT albo według skali podatkowej zgodnie z art. 27 Ustawy PIT albo podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c Ustawy PIT.

Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 1 Ustawy PIT, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f (włączając zatem art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT), pobiera się od podstawy jego obliczania według skali podatkowej. W myśl natomiast art. 30c ust. 1 Ustawy PIT podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Analizując brzmienie przywołanych powyżej przepisów i zestawiając je ze sobą, należy wskazać, iż Ustawodawca posługując się w art. 27 ust. 1 oraz art. 30c Ustawy PIT wyrażeniem „z zastrzeżeniem”, przewidział możliwość opodatkowania nagród uzyskanych w konkursach przez przedsiębiorców prowadzących działalność, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%. Art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT jest bowiem przepisem szczególnym w odniesieniu do art. 30c ust. 1 i art. 27 Ustawy PIT, tym samym nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców uzyskujących nagrody i wygrane w konkursach.

Podsumowując powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Nagrody przyznawane Kolektorom prawnym oraz Agentom partnerów sieciowych prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą stanowią nagrody uzyskane w konkursach podlegające, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej.

Należy zauważyć, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w uzyskanym przez Spółkę Wyroku. W wyroku tym Sąd orzekł: przede wszystkim należy jednak wskazać, że art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.do.f. nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach organizowanych przez kontrahentów tych przedsiębiorców. (...) Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego „wygrane w konkursach” wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. (...) Gdyby ustawodawca z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody). (...) W konsekwencji za uprawniony należy uznać wniosek, ze jeżeli Skarżąca Spółka organizuje przedsięwzięcie spełniające wymogi przypisane właśnie konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej”.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie innych sądów administracyjnych. Jak przykładowo stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 marca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 2536/13): „W tej sytuacji nagrody uzyskiwane przez zwycięzców konkursu podlegają opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wskazać bowiem należy; iż brak jest powodów do uznania, iż opisywane przez Spółkę przedsięwzięcie nie posiada cech konkursu. Organizowane przez Stronę akcje konkursowe tak jak wskazano we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przeprowadzone są na podstawie regulaminu określającego wszystkie elementy przedmiotowo istotne konkursu, w tym kryteria przyznawania nagród ograniczonemu kręgowi uczestników wyłonionym w drodze ich wzajemnej rywalizacji, która polega na współzawodnictwie osób bezpośrednio zaangażowanych w sprzedaż towarów marki B. mającej na celu zebranie jak największej liczby punktów przyznawanych za poszczególne transakcje sprzedaży towarów Spółki. Liczba punktów przyznawana za sprzedaż danego towaru jest określona w regulaminie”. Podobne stanowisko zaprezentował również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 3381/12) oraz w wyroku z dnia 9 sierpnia 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 2988/11).

Analogiczne stanowisko prezentowane jest również w orzecznictwie organów podatkowych. Jak przykładowo stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 23 czerwca 2014 r. (nr IPPB1/415-380/14-2/EC): podsumowując, stwierdzić należy, że opisane przez Spółkę wygrane uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do ark 27 i ark 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody”.

 1. W ocenie Wnioskodawcy, w związku z przyznaniem Nagród na rzecz Kolektorów pralnych oraz Agentów partnerów sieciowych na Spółce będzie ciążyć obowiązek pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (osoby prawne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2. Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 Ustawy PIT, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 Ustawy PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby Spółki, przesyłając jednocześnie do końca stycznia roku następującego - zgodnie z ust. la powyższego artykułu - roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Konsekwencją faktu, iż Nagrody przyznawane przez Spółkę Kolektorom prawnym oraz Agentom partnerów sieciowych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej, jest konieczność wypełnienia obowiązków nałożonych przez Ustawę PIT na Spółkę działającą w charakterze płatnika.

W świetle powyższego, Spółka zobowiązana będzie pobrać oraz odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu przyznania Nagród Kolektorom prawnym oraz Agentom partnerów sieciowych na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

W związku z przedstawionym opisem stanu faktycznego oraz zaprezentowanym stanowiskiem Wnioskodawcy, jak również w związku ze stanowiskiem zaprezentowanym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 232/13), Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko i rozumienie treści przepisów prawa podatkowego jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.