ILPB1/4511-1-479/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika
ILPB1/4511-1-479/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. konkursy
 3. nagrody
 4. przychód
 5. płatnik
 6. sprzedaż
 7. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) jest producentem i dystrybutorem chipsów, chrupek, słonego pieczywa i orzeszków i innych produktów spożywczych. W celu stałego rozwoju swojej sieci dystrybucyjnej oraz zwiększania wolumenu sprzedaży, Spółka organizuje, między innymi, konkurs dla niektórych spośród swoich kontrahentów.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Uczestnikami konkursu mogą być kontrahenci Spółki – osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, będące jednocześnie Ajentami firmy X (która również jest kontrahentem Spółki).

Drugim warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Spółkę jest prowadzenie przez danego Uczestnika aktywnej sprzedaży w Sklepie określonych produktów Spółki, np. wskazanych w regulaminie konkursu rodzajów chipsów. Za aktywną sprzedaż uważa się sprzedaż na poziomie, co najmniej, minimalnym, wyznaczonym przez Spółkę.

W ramach konkursu, Spółka przewidziała realizację następujących zadań konkursowych przez Uczestników:

 1. osiągnięcie przez Uczestników jak najwyższego wzrostu procentowego i ilościowego łącznej sprzedaży wyznaczonych produktów Spółki, np. chipsów, w Sklepach, w określonym okresie konkursowym, w stosunku do sprzedaży osiągniętej przez tych Uczestników w ustalonym okresie porównawczym (przedkonkursowym) względem, którego weryfikowany jest wzrost sprzedaży;
 2. przy czym wielkość sprzedaży osiągnięta przez danego Uczestnika, zarówno w okresie porównawczym (przedkonkursowym), jak i w okresie konkursowym, nie może być niższa niż ustalona przez spółkę sprzedaż minimalna.

Konkurs organizowany przez Spółkę dla jej kontrahentów – Uczestników oparty jest zatem o współzawodnictwo pomiędzy tymi Uczestnikami odbywające się jednak wyłącznie w zakresie zwiększania wolumenu sprzedaży produktów Spółki. Celem konkursu jest wzrost sprzedaży produktów Spółki w Sklepach prowadzonych przez Uczestników oraz motywowanie tych Uczestników do osiągania coraz lepszych wyników sprzedażowych dotyczących produktów Spółki.

Nagrody w konkursie (nagrody rzeczowe) przyznawane są zwycięzcom konkursu – Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie warunki regulaminu konkursu i osiągną w okresie konkursowym największy wzrost sprzedaży produktów Spółki. Zwycięzcy konkursu wyłaniani są przez Spółkę na podstawie danych dotyczących wielkości zrealizowanej przez danego Uczestnika konkursu sprzedaży produktów Spółki, w okresie przedkonkursowym – porównawczym, jak i w okresie konkursowym. Dane te są dostarczane Spółce przez jej kontrahenta - firmę X, będącą jednocześnie Zleceniodawcą ajentów - Uczestników konkursu Spółki.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa regulamin konkursu Spółki. Zgodnie z jedną z wyrażonych w regulaminie konkursu zasad, Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody w konkursie w przypadku rozwiązania umowy ajencyjnej z firmą X w trakcie trwania konkursu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość nagród wydawanych przez Spółkę w organizowanym przez nią konkursie na rzecz zwycięskich Uczestników, tj. jej kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, stanowić będzie dla tych Uczestników przychód z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z czym, Spółka nie będzie zobowiązana do pełnienia roli płatnika zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wydawanych nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość nagród wydawanych przez Spółkę w organizowanym przez nią konkursie na rzecz zwycięskich Uczestników, tj. jej kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, stanowić będzie dla tych Uczestników przychód z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z czym, Spółka nie będzie zobowiązana do pełnienia roli płatnika zryczałtowanego 10% podatku PIT od wydawanych nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Nagrody te powinny zostać opodatkowane przez Uczestników konkursu Spółki jako przychód z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. podatkiem PIT) podlegają, zasadniczo, wszelkiego rodzaju dochody (z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT). Dochodem ze źródła przychodów jest, co do zasady, nadwyżka przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku PIT, jako źródła przychodów wskazuje, między innymi, pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) oraz inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się, między innymi, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Od dochodów (przychodów) z tytułu nagród – wygranych w konkursach lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany 10% podatek PIT. Podatek tej jest pobierany i wpłacany do urzędu skarbowego przez płatnika (organizatora konkursu, sprzedaży premiowej) i wykazywany na składanej przez płatnika deklaracji PIT-8AR (art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1a ustawy o PIT).

Zgodnie natomiast z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W świetle art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowywane przez podatnika (podmiot prowadzący działalność gospodarczą).

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższych przepisów podatkowych, nagroda (w konkursie) zdobyta przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może, co do zasady, stanowić dla niej przychód z innych źródeł (opodatkowany 10% podatkiem PIT pobieranym i odprowadzanym do urzędu skarbowego przez płatnika – organizatora konkursu) albo przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowany podatkiem PIT przez podatnika – osobę prowadzącą działalność gospodarczą – wg skutecznie wybranych zasad opodatkowania tej działalności gospodarczej).

W opinii Spółki, w celu ustalenia źródła przychodu w konkretnej sytuacji, zasadne jest przeanalizowanie charakteru przedsięwzięcia (konkursu), w którym dana nagroda została wydana.

Przepisy ustawy o PIT nie zawierają definicji konkursu czy nagrody. Należałoby zatem odwołać się w tym miejscu do słownikowych definicji tych pojęć.

Słownikowe definicje konkursu:

 • konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN);
 • konkurs to „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. S. Dubisza, PWN);
 • konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś” (Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa);
 • konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród” (Domowy Popularny Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada).

Nagroda, natomiast, to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. (Słownik Języka Polskiego, PWN).

Konkurs organizowany przez Spółkę, opisany w stanie faktycznym niniejszego wniosku, ma wprawdzie określony program, regulamin, element współzawodnictwa między jego Uczestnikami i nagrody przewidziane dla najlepszych - zwycięskich Uczestników. Niemniej jednak, konkurs ten nie ma charakteru artystycznego, rozrywkowego ani sportowego. Głównym celem tego konkursu jest zwiększenie sprzedaży produktów Spółki w Sklepach prowadzonych przez Uczestników konkursu oraz motywowanie tych Uczestników do podejmowania działań mających na celu dalszy wzrost wolumenu sprzedaży produktów Spółki. Współzawodnictwo w konkursie organizowanym przez Spółkę dotyczy zatem wyłącznie sprzedaży produktów Spółki, a zwycięzca konkursu nie jest najlepszym wykonawcą w danej dziedzinie, a raczej przedsiębiorcą, który osiągnął najwyższy wzrost sprzedaży produktów Spółki w danym okresie.

Należy mieć również na uwadze, iż uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie kontrahenci Spółki - osoby fizyczne prowadzące handlową działalność gospodarczą w dzierżawionych/podnajmowanych lokalach – Sklepach (ajenci), w których sprzedają, między innymi, produkty Spółki. Ponadto, zadania konkursowe, przewidziane w konkursie Spółki, pokrywają się z czynnościami wykonywanymi przez Uczestników konkursu Spółki w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. działalność handlowa polegająca na sprzedaży produktów, w tym produktów Spółki).

Biorąc pod uwagę powyższe, konkurs organizowany przez Spółkę, którego głównym celem jest zwiększanie sprzedaży produktów Spółki oraz motywowanie Uczestników konkursu – kontrahentów Spółki – do podejmowania działań mających na celu dalszy wzrost sprzedaży produktów Spółki, stanowi raczej program motywacyjny niż stricte konkurs, pomimo nazewnictwa używanego przez Spółkę.

Takie pojęcia jak działania motywacyjne czy program motywacyjny również, podobnie jak konkurs czy nagroda, nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku PIT. Zgodnie jednak z definicją działań (programów) motywacyjnych ukształtowaną w indywidualnych interpretacjach organów podatkowych (np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014 r., nr IPPB1/415-389/14-2/EC), działania motywacyjne to przedsięwzięcie ukierunkowane w głównej mierze na zmobilizowanie jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu, jak i jego organizatora.

Przedsięwzięcia motywacyjne tworzone przez konkretny podmiot, uwzględniają jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania sprzedawców zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań sprzedawców oraz praw rządzących wartością nagród.

Motywowanie, jako element zarządzania polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały m.in. zaangażowanie podmiotów zajmujących się dystrybucją towarów (usług) na rzecz sukcesu organizacji. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania za pośrednictwem określonych bodźców.

Działania motywacyjne to zaplanowane motywowanie odbiorców programu (np. kontrahentów, dystrybutorów, sprzedawców) do zrealizowania założonego celu (np. wzrost sprzedaży danego produktu, usługi), poprzez oferowanie w zamian pożądanych korzyści (np. nagród).

Celem konkursu, w odróżnieniu od działań motywacyjnych, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu. Cele te są realizowane w ramach odrębnego przedsięwzięcia – programu motywacyjnego.

W związku z powyższym, konkurs organizowany przez Spółkę, mimo używanego nazewnictwa, nie jest stricte konkursem a programem motywacyjnym dla kontrahentów Spółki, mającym na celu zwiększenie sprzedaży produktów Spółki oraz motywowanie jej kontrahentów (Uczestników) do działań mających na celu zwiększanie wolumenu sprzedaży produktów Spółki. Nagradzane jest osiągnięcie przez Uczestników jak najwyższych wyników wzrostów sprzedaży produktów Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, nagrody przekazywane w ramach przedsięwzięcia Spółki, określanego przez Spółkę mianem konkursu, którego głównym celem jest zwiększanie sprzedaży produktów Spółki a warunkiem uzyskania tych nagród jest osiągnięcie największego wzrostu sprzedaży produktów Spółki, stanowią dla Uczestników dodatkowe wynagrodzenie (premie) za dobre wyniki sprzedaży, realizowanej w ramach prowadzonej przez tych Uczestników działalności gospodarczej. W związku z tym, wartość nagród uzyskiwanych przez kontrahentów Spółki uczestniczących w organizowanym przez nią przedsięwzięciu (konkursie) stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Nagrody te nie będą natomiast podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, co oznacza jednocześnie, że na Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1a ustawy o PIT.

Do podobnych konkluzji dochodzą również organy podatkowe w wydawanych przez nie interpretacjach, w tym między innymi, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 9 października 2014 r., nr IPPB1/415-784/14-4/EC: „uzyskiwane przez uczestników organizowanego przez Spółkę przedsięwzięcia nagrody nie stanowią nagrody w konkursie, lecz nagrody związane z osiągnięciem najlepszych rezultatów sprzedaży produktów Spółki w zorganizowanej przez Spółkę akcji promocyjnej, gdzie Spółka w opisie zdarzenia przyszłego sama wskazała, że: (...) konkursy mają na celu zwiększyć sprzedaż w ramach promocji danego kierunku turystycznego bądź hotelu, konkursy mają wspierać sprzedaż oraz zwiększenie efektywności sprzedaży. Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach, których uczestnikami będą prowadzący działalność gospodarczą nie będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” oraz w interpretacji z dnia 15 maja 2014 r., nr IPPB1/415-227/14-2/EC: „przekazywana nagroda w ramach przedsięwzięcia, określanego przez Spółę mianem konkursu, którego głównym celem będzie zwiększenie sprzedaży produktów Spółki oraz warunkiem uzyskania nagrody będzie pozyskanie minimalnego wolumenu sprzedaży lub osiągnięcie największego wolumenu sprzedaży w okresie trwania konkursu, stanowi dla jej uczestników dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki sprzedaży, i zachętę do dalszego jej zwiększania. Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach, których uczestnikami będą m.in. Partnerzy handlowi prowadzący działalność gospodarczą nie będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagród uzyskiwanych przez Partnerów handlowych stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Reasumując, w opinii Spółki wartość nagród wydanych przez Spółkę w organizowanym przez nią przedsięwzięciu (konkursie) na rzecz zwycięskich Uczestników, tj. jej kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, stanowić będzie dla tych Uczestników przychód z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, tym samym, Spółka nie będzie zobowiązana do pełnienia roli płatnika zryczałtowanego 10% podatku PIT od wydawanych nagród. Nagrody te powinny zostać opodatkowane przez Uczestników konkursu Spółki jako przychód z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest producentem i dystrybutorem chipsów, chrupek, słonego pieczywa i orzeszków i innych produktów spożywczych. W celu stałego rozwoju swojej sieci dystrybucyjnej oraz zwiększania wolumenu sprzedaży, Spółka organizuje, między innymi, konkurs dla niektórych spośród swoich kontrahentów. Zgodnie z regulaminem konkursu, Uczestnikami konkursu mogą być kontrahenci Spółki – osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. W ramach konkursu, Spółka przewidziała realizację zadań konkursowych przez Uczestników. Konkurs organizowany przez Spółkę dla jej kontrahentów – Uczestników oparty jest o współzawodnictwo pomiędzy tymi Uczestnikami odbywające się jednak wyłącznie w zakresie zwiększania wolumenu sprzedaży produktów Spółki. Celem konkursu jest wzrost sprzedaży produktów Spółki w Sklepach prowadzonych przez Uczestników oraz motywowanie tych Uczestników do osiągania coraz lepszych wyników sprzedażowych dotyczących produktów Spółki.

Nagrody w konkursie (nagrody rzeczowe) przyznawane są zwycięzcom konkursu – Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie warunki regulaminu konkursu i osiągną w okresie konkursowym największy wzrost sprzedaży produktów Spółki. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa regulamin konkursu Spółki.

Na wstępie należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W tym miejscu należy wskazać, że motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników, sprzedawców określonych towarów na rzecz sukcesu organizacji. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców. Celem systemu motywacyjnego jest zachęcenie do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika więc, że akcja organizowana przez Wnioskodawcę, nosi cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu.

Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest osiągnięcie przez Uczestników jak najwyższego wzrostu procentowego i ilościowego łącznej sprzedaży wyznaczonych produktów Spółki, np. chipsów, w Sklepach, w określonym okresie konkursowym, w stosunku do sprzedaży osiągniętej przez tych Uczestników w ustalonym okresie porównawczym (przedkonkursowym) względem, którego weryfikowany jest wzrost sprzedaży, przy czym wielkość sprzedaży osiągnięta przez danego Uczestnika, zarówno w okresie porównawczym (przedkonkursowym), jak i w okresie konkursowym, nie może być niższa niż ustalona przez spółkę sprzedaż minimalna.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także uregulowane przez prawo.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu, co zostało już wskazane powyżej, jednak nie zmienia to faktu, że celem konkursu, w odróżnieniu od działań motywacyjnych, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu.

Tego rodzaju cele realizowane są w ramach odrębnego przedsięwzięcia jakim jest w szczególności program motywacyjny. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu jak i jego organizatora.

Program motywacyjny tworzony jest dla konkretnego podmiotu, uwzględniają zatem jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania sprzedawców zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród i kar. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań sprzedawców oraz praw rządzących wartością nagród.

Program motywacyjny to długoterminowe, zaplanowane motywowanie odbiorców programu (np. sprzedawców, pośredników) do zrealizowania założonego celu (np. wzrost sprzedaży danego produktu, usługi), poprzez oferowanie im w zamian pożądanych korzyści. Podstawowym celem programu motywacyjnego jest zatem osiągnięcie określonych korzyści finansowych przez organizatora programu lub podmiot zlecający jego organizację a także zwiększenie motywacji i wydajności uczestników programu poprzez nagrodzenie najlepszych (zapłata za wymierne efekty a nie za starania).

Z uwagi na powyższe programu motywacyjnego nie można utożsamiać z konkursem, również w sytuacji gdy pomiędzy jego uczestnikami pojawia się element rywalizacji charakterystyczny dla konkursu.

Z tych też względów wartość nagród wydawanych przez Spółkę w organizowanym przez nią konkursie na rzecz zwycięskich Uczestników, tj. jej kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, stanowić będzie dla tych Uczestników przychód z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z czym, Spółka nie będzie zobowiązana do pełnienia roli płatnika zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wydawanych nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.