ILPB1/4511-1-425/15-4/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
ILPB1/4511-1-425/15-4/AMNinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. płatnik
 3. wygrana
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.), uzpełnionym w dniu 19 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 1 i art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. znak ILPB1/4511-1- 425/15-2/AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 11 czerwca 2015 r., a w dniu 19 czerwca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 16 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza ogłaszać i organizować konkursy za pośrednictwem Internetu. W konkursach będzie mogła brać udział dowolna liczba osób.

Każdy konkurs będzie miał swój regulamin opisujący zasady uczestnictwa w konkursie. Regulamin publikowany będzie przez Spółkę w zakładce www.(...) oraz na profilu w serwisie, na którym prowadzony będzie konkurs. Konkursy organizowane będą wyłącznie za pośrednictwem Internetu, co oznacza, że będą ogłaszane, przeprowadzane, a wyniki publikowane tylko przy wykorzystaniu Internetu. Konkursy będą polegały na rywalizacji, której przedmiotem jest wykonanie określonego zadania konkursowego (np. udzielenie odpowiedzi na pytanie). Użytkownik może przystąpić do konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego wykonane zadanie konkursowe za pomocą odpowiedniej funkcjonalności serwisu. Ostatecznego wyboru zwycięzców konkursu będzie dokonywała powoływana przez Spółkę komisja konkursowa, która przyzna nagrody tym uczestnikom konkursu, których zgłoszenia oceni na podstawie regulaminu przyznając im określoną ilość punktów. Osoba lub grupa osób wyłonionych przez Komisję otrzyma nagrody. Nagrodami w konkursach internetowych będą towary lub nagrody pieniężne o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł brutto. Nagrody nie będą związane ze sprzedażą premiową, a ich przekazania każdorazowo będzie dokonywać Spółka jako Organizator konkursu.

Konkursy mogą trwać kilka miesięcy i w czasie jego trwania co miesiąc będą wyłaniani zwycięzcy. Może zdarzyć się, że jedna osoba w ciągu kilku miesięcy trwania konkursu wygra kilka nagród, gdyż zwycięży w konkursie kilka razy (na przykład 12 miesięcy z rzędu). Może zatem zdarzyć się, że pojedyncze nagrody będą o wartości do 760 zł, natomiast ich suma z kilku miesięcy przekroczy tę wartość.

Przyznawanie nagród w konkursach trwających przez dłuższy okres, w których nagrody przyznawane są cyklicznie (np. w cyklach miesięcznych) może odbywać się w następujący sposób:

 1. Uczestnicy będą zbierać punkty i co miesiąc będzie wyłaniany zwycięzca (grupa zwycięzców), a następnie zebrane punkty będą kasowane i od nowego miesiąca rywalizacja rozpocznie się od początku. Konkurs rozstrzygany jest co miesiąc i co miesiąc zwycięzcy otrzymują nagrody;
 2. Uczestnicy będą zbierać punkty i co miesiąc będzie wyłaniany zwycięzca (grupa zwycięzców), a następnie zebrane punkty będą kumulowane i w każdym następnym miesiącu rywalizacja rozpocznie się od początku, ale na podstawie skumulowanej wartości punktów ze wszystkich wcześniejszych miesięcy trwania konkursu. Oznacza to, że wszystkie punkty przechodzą na kolejne miesiące. Zwycięzca (grupa zwycięzców) wyłaniana będzie zatem co miesiąc, ale na podstawie skumulowanej wartości punktów. Konkurs rozstrzygany jest co miesiąc i co miesiąc zwycięzcy otrzymują nagrody;
 3. Uczestnicy będą zbierać punkty i co miesiąc będzie wyłaniany zwycięzca (grupa zwycięzców). Uczestnik może zgłosić do rozstrzygnięcia w danym miesiącu tylko część zebranych punktów. Niezgłoszone w danym miesiącu punkty przechodzą na następny miesiąc i są dodawane do punktów zebranych w tym kolejnym miesiącu. Na koniec kolejnego miesiąca uczestnik zgłasza do rozstrzygnięcia konkursu kolejną dowolną liczbę punktów, a niewykorzystane punkty przechodzą na miesiąc następny itd. Konkurs rozstrzygany jest co miesiąc i co miesiąc zwycięzcy otrzymują nagrody.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wygrane w konkursach organizowanych przez Spółkę wyłącznie w dedykowanym do tego portalu Internetowym, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych... Tym samym, czy na Wnioskodawcy będą w związku z wydaniem/wypłatą nagród opisanych we wniosku, ciążyć jakieś obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy przy kwalifikacji wartości wygranej do zwolnienia podatkowego przewidzianego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brana pod uwagę będzie kwota wygranej w pojedynczej, np. miesięcznej edycji konkursu, czy suma wygranych w kilku miesięcznych edycjach na przestrzeni trwania konkursu... Tym samym, czy na Wnioskodawcy będą w związku z wydaniem/wypłatą nagród opisanych we wniosku, ciążyć jakieś obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...
 3. Czy w przypadku gdy w ramach jednego konkursu, w ramach którego zwycięzcy są wyłaniani okresowo (np. miesięcznie), a jednorazowa wygrana wyniesie mniej niż 760 zł, będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, w przypadku gdy zwycięzca otrzyma jednorazowo kilka nagród wygranych w ciągu na przykład kilku miesięcy, gdyż nie podejmował tych nagród wcześniej, a łączna wartość tak wypłaconych kilku nagród przekroczy wartość 760 zł... Tym samym, czy na Wnioskodawcy będą w związku z wydaniem/wypłatą nagród opisanych we wniosku, ciążyć będą jakieś obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...
 4. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 3 Wnioskodawca nie będzie obowiązany do składania informacji PIT-8C w związku z wypłacanymi (wydawanymi) nagrodami...

Pytania oznaczone we wniosku na 1, 2 i 3, wynikają z uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis – w zakresie wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu – zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia. Aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki:

 • organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu;
 • podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu;
 • jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 760 zł.

Niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu przedmiotowego zwolnienia nie decyduje sam fakt organizowania i ogłaszania gier w masowych środkach przekazu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wskazuje bowiem, iż zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do konkursów organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, co oznacza, że wygrana w grze będzie zwolniona od podatku, jeżeli łącznie zostaną spełnione te dwie przesłanki (poza wartością wygranej), czyli konkurs będzie nie tylko emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu, ale także przez nie organizowany przez instytucję (podmiot) zaliczaną do środków masowego przekazu.

Zatem w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczającym sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby konkursy były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. To oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu”, do których należy sięgnąć z uwagi na brak definicji legalnej, określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, iż są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Z powyższego wynika zatem, że środki masowego przekazu są definiowane, zarówno od strony podmiotowej jak i przedmiotowej, czyli jako instytucje oraz jako narzędzie do przekazywania różnego rodzaju treści. Wnioskodawca (Spółka) zamierza organizować konkurs przez Internet na utworzonym przez siebie serwisie internetowym. Ogłoszenie o prowadzonych konkursach, regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące konkursów na tym serwisie będą ogólnodostępne na stronie internetowej (bez wymaganej rejestracji).

W konsekwencji do czasu zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca będzie pełnił rolę „środka masowego przekazu”. Na stronie internetowej będzie organizował stałe, powtarzające się konkursy.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro będzie pełnił rolę „środka masowego przekazu”, a tym samym konkurs będzie zarówno ogłaszany (emitowany) przez środki masowego przekazu („mass media”), jak i środek masowego przekazu będzie jej organizatorem, to wygrana w tym konkursie organizowanym i emitowanym przez tzw. „mass media” zwolniona będzie z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych – jeżeli jednorazowa wartość wygranej nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł.

W związku z powyższym na Wnioskodawcy, jako na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wydawanymi/wypłacanymi nagrodami o wartości do 760 zł, w opisanym we wniosku konkursie, nie będą ciążyć żadne obowiązki płatnika zarówno w zakresie obliczenia, poboru ani zapłaty podatku jak wystawiania jakichkolwiek informacji czy deklaracji podatkowych.

Ad. 2.

W odniesieniu do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, do kilku nagród uzyskanych przez tego samego uczestnika, ale z tytułu wygranych w różnych okresowych (miesięcznych) częściach konkursu, w których będzie uczestniczył należy zauważyć, że poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody” należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika w danej okresowej (miesięcznej) części konkursu. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych przez tego samego uczestnika (ale w różnych rozgrywkach) nagród. Wartości tych nagród nie należy więc sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnej wygranej.

Nagroda za wygraną w każdej poszczególnej rozgrywce między użytkownikami stanowi osobny byt i jest niezależna od nagród przyznanych za wygraną w innych okresowych (miesięcznych) edycjach konkursu przez tego samego uczestnika. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekroczy kwotę 760 zł, opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy) podlegać będzie cała wartość wygranej.

Przyznawanie nagród w konkursach trwających przez dłuższy okres, w których nagrody przyznawane są cyklicznie (np. w cyklach miesięcznych) może odbywać się w następujący sposób:

 1. Uczestnicy będą zbierać punkty i co miesiąc będzie wyłaniany zwycięzca (grupa zwycięzców), a następnie zebrane punkty będą kasowane i od nowego miesiąca rywalizacja rozpocznie się od początku. Konkurs rozstrzygany jest co miesiąc i co miesiąc zwycięzcy otrzymują nagrody;
 2. Uczestnicy będą zbierać punkty i co miesiąc będzie wyłaniany zwycięzca (grupa zwycięzców), a następnie zebrane punkty będą kumulowane i w każdym następnym miesiącu rywalizacja rozpocznie się od początku, ale na podstawie skumulowanej wartości punktów ze wszystkich wcześniejszych miesięcy trwania konkursu. Zwycięzca (grupa zwycięzców) wyłaniana będzie zatem co miesiąc, ale na podstawie skumulowanej wartości punktów. Konkurs rozstrzygany jest co miesiąc i co miesiąc zwycięzcy otrzymują nagrody;
 3. Uczestnicy będą zbierać punkty i co miesiąc będzie wyłaniany zwycięzca (grupa zwycięzców). Uczestnik może zgłosić do rozstrzygnięcia w danym miesiącu tylko część zebranych punktów. Niezgłoszone w danym miesiącu punkty przechodzą na następny miesiąc i są dodawane do punktów zebranych w tym kolejnym miesiącu. Na koniec kolejnego miesiąca uczestnik zgłasza do rozstrzygnięcia konkursu kolejną dowolną liczbę punktów, a niewykorzystane punkty przechodzą na miesiąc następny itd. Konkurs rozstrzygany jest co miesiąc i co miesiąc zwycięzcy otrzymują nagrody.

Odnosząc to do stanowiska przedstawionego wcześniej, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadkach, o którym mowa w punktach a), b) i c) nie ma znaczenia sposób naliczania punktów, a fakt jednorazowego otrzymania nagrody w konkursie oraz jej wartość. Zatem niezależnie od okresowego (miesięcznego) sposobu przyznawania nagród, każda z nich będzie niezależną, jednorazową i odrębną nagrodą, a tym samym w przypadku gdy jej wartość będzie mniejsza niż 760 zł, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

W związku z powyższym na Wnioskodawcy, jako na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wydawanymi/wypłacanymi nagrodami o wartości do 760 zł, w opisanym we wniosku konkursie, nie będą ciążyć żadne obowiązki płatnika zarówno w zakresie obliczenia, poboru ani zapłaty podatku jak wystawiania jakichkolwiek informacji czy deklaracji podatkowych.

Ad. 3.

Wnioskodawca powziął również wątpliwość, jak postąpić w przypadku gdy w jednym konkursie, w ramach którego zwycięzcy są wyłaniani okresowo (np. miesięcznie), a jednorazowa wygrana wyniesie mniej niż 760 zł, będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, w przypadku gdy zwycięzca otrzyma jednorazowo kilka nagród wygranych w ciągu na przykład kilku miesięcy, gdyż nie podejmował tych nagród wcześniej, a łączna wartość tak wypłaconych kilku nagród przekroczy wartość 760 zł.

Na przykład w pierwszym miesiącu uczestnik wygra 200 zł, w drugim miesiącu 400 zł, a w trzecim miesiącu 300 zł. Natomiast nie podejmie tych nagród, a nagrody te zostaną mu po trzech miesiącach wydane (wypłacone) w łącznej kwocie 900 zł.

W interpretacji nr IPTPB1/415-330/14-4/MD z dnia 24 września 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: „Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem, wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Zdaniem Wnioskodawcy z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku wypłaty nagród w ramach konkursu znaczenie ma fakt, czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zastosowanie znajdzie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, jeśli wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość.

Oznacza to, iż nie jest istotny sposób wydania (wypłaty) nagród, a jednorazowa wartość każdej z tych nagród i do każdej z nich odrębnie znajdzie zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Oznacza to, iż zdaniem Wnioskodawcy nie ma znaczenia łączny sposób wydania (wypłaty) nagród, a jedynie jednorazowa wartość każdej z tych nagród. W konsekwencji zdaniem Strony, że jeżeli jednorazowa wartość nagrody jest mniejsza niż 760 zł, a zwycięzca kilku nagród otrzyma jednocześnie kilka takich nagród, z których żadna nie przekracza wartości 760 zł, to pomimo ich jednorazowego wydania (wypłaty) w wartości powyżej 760 zł, zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. W związku z powyższym na Wnioskodawcy, jako na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wydawanymi/wypłacanymi w opisany we wniosku sposób, nagrodami o jednorazowej wartości do 760 zł, w opisanym we wniosku konkursie, nie będą ciążyć żadne obowiązki płatnika zarówno w zakresie obliczenia, poboru ani zapłaty podatku jak i wystawiania jakichkolwiek informacji czy deklaracji podatkowych.

Ad. 4.

Art. 42a ustawy o PIT stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT stanowi, iż od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstaną obowiązki płatnika z tytułu nagród, zarówno rzeczowych, jak i pieniężnych wypłacanych osobom fizycznym uczestniczącym w konkursie. Spółka uznaje, że zobowiązana będzie do pobrania i rozliczenia podatku w wysokości określonej w art. 30 ustawy o PIT, tj. 10% przychodu z tytułu wygranej w konkursie, zaś do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym Spółka zobowiązana będzie do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika (tj. Spółki) deklaracji PIT-8AR.

Uznanie, że po stronie Spółki powstaje obowiązek płatnika oznacza przyjęcie stanowiska, że kwoty otrzymane przez uczestnika w konkursie organizowanym przez Spółkę traktowane są na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT jako inne źródła przychodu. Zgodnie z art. 20 ustawy o PIT, zawierającym otwarte wyliczenie kwot, które mogą być kwalifikowane jako inne źródła przychodów, za takie należy uznać m.in. „(...) zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach”. W takim przypadku, Spółka stoi na stanowisku, że w zakresie opodatkowania wygranej w konkursie otrzymanej przez uczestnika zastosowanie znajdzie cytowany na wstępie przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Natomiast art. 30 ust. 8 ww. ustawy stanowi, iż dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 (wygrane w konkursach).

Skoro zatem Wnioskodawca uznaje, iż organizowany i opisany w niniejszym wniosku program stanowi konkurs, to zdaniem Wnioskodawcy przekazane w tym konkursie nagrody, niezależnie czy w formie pieniężnej, czy w formie rzeczowej, wydawane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej będą nagrodami w konkursie, które będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Dlatego też w tym przypadku, po przekroczeniu kwoty nagrody 760 zł, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia PIT-8C dla poszczególnych zwycięzców, gdyż będzie na nim ciążył obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i sporządzeniu deklaracji PIT-8AR.

Własne stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, 2 i 3, wynika z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 cytowanej ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ustawy).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł – jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania powyższego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

 • organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i
 • podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. A to oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Jednakże dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu” określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Zatem środki masowego przekazu są definiowane zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) rozumianych jako środki komunikowania masowego (urządzenia techniczne), do których zaliczany jest Internet. Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Tym samym nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media, w tym przypadku przez Internet, który bezspornie zaliczyć należy do środków masowego przekazu. Jednakże wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zorganizowania konkursu przez Internet. Spełnienie tej przesłanki nastąpi, wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów.

Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu internetowego występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej.

Zatem zwolnieniu, określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) – w tym przypadku – przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego – niewymagającego rejestracji – portalu internetowego.

Tymczasem w niniejszej sprawie organizatorem konkursów jest Wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu. Prowadzi on bowiem działalność gospodarczą, a w ramach tej działalności organizuje konkursy, wykorzystując w tym celu współczesne narzędzie komunikowania się jakim jest Internet – tj. na utworzonym przez siebie serwisie internetowym.

Nie kwestionując zatem znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób jednak uznać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu, zostały spełnione wszystkie przesłanki wymienione w zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc w sytuacji Wnioskodawcy nagrody wygrane w konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę na stronach internetowych (w dedykowanym do tego portalu internetowym), których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, wygrana w konkursie (nagroda) – niezależnie od jej wartości - stanowi dla zwycięzców konkursu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Tym samym na Wnioskodawcy jako płatniku ciążyć będzie zatem obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu rocznej deklarację, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy (PIT-8AR), w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wydania/wypłaty nagród.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W związku z tym, że stanowisko Wnioskodawczyni w odniesieniu do pytania nr 1 uznane zostało za nieprawidłowe, odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, 3 i 4, stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.