ILPB1/4511-1-1592/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowanymi konkursami.
ILPB1/4511-1-1592/15-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. konkursy
 3. nagrody
 4. opodatkowanie
 5. płatnik
 6. wygrana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowanymi konkursami – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowanymi konkursami.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca dalej: „Bank” jest osobą prawną - spółką akcyjną utworzoną zgodnie z polskim prawem spółek handlowych, bankiem. Bank kieruje swoją szeroką ofertę zarówno do klientów indywidualnych - osób fizycznych, jak również do osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

W celu osiągania jak największych przychodów ze sprzedaży, Wnioskodawca współpracuje m.in. z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami, prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, świadczącymi na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług finansowych (dalej: „Partnerzy”).

Wnioskodawca planuje organizowanie konkursów skierowanych do:

 1. Partnerów,
 2. pracowników Partnerów (zatrudnionych przez Partnerów na podstawie umowy o pracę).

Wnioskodawcy nie łączy z pracownikami Partnerów stosunek prawny.

Konkursy będą kierowane zarówno do obu powyżej wymienionych grup równocześnie lub też tylko do jednej grupy.

Głównym celem konkursów będzie uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych (liczonych np. ilością zawartych umów, pozyskanych nowych klientów itp.), a pomiędzy uczestnikami wystąpi element współzawodnictwa pozwalający na wytypowanie zwycięzców. Regulaminy konkursów będą zawierały m.in. takie elementy jak: nazwa konkursu, określenie uczestników i organizatora, czas trwania konkursu, ilość i rodzaj nagród, zasady uczestnictwa w konkursie, zasady wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród. W konkursie zostaną wyznaczone osoby, które z ramienia organizatora – Wnioskodawcy, czuwać będą nad jego prawidłowym przebiegiem oraz których zadaniem będzie rozstrzygniecie konkursu i przyznanie nagród zwycięzcom.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość wygranych będzie stanowiła u wszystkich laureatów opisanych we wniosku konkursów przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o pdof nie zawierają definicji pojęcia konkurs, wobec czego w celu jej określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, do której odwołują się organy podatkowe i sądy administracyjne, „konkurs” to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac itp., zwykle wyróżnianych nagrodami według kryteriów ustanawianych przez organizatora konkursu. Z powyższej definicji wynika, iż dane przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeżeli zawiera w sobie element współzawodnictwa, rywalizacji - tzn. nagrody otrzymują wyłącznie najlepsi jego uczestnicy; co za tym idzie, istnieje wyodrębniona grupa osób, którą będzie można nazwać „zwycięzcami”. Ponadto, z formułowanej przez organy podatkowe i orzecznictwo sądowe definicji konkursu wynika, że dla uznania danego przedsięwzięcia za konkurs w rozumieniu ustawy o pdof wymagane jest także przygotowanie konkursu od strony formalnej - sporządzenie regulaminu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W ocenie Wnioskodawcy opisane we wniosku przedsięwzięcia, których celem będzie uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych (liczonych np. ilością zawartych umów, pozyskanych nowych klientów itp.) dotyczących usług oferowanych przez Bank, spełniają przesłanki pozwalające na uznanie ich za konkurs, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, mają one bowiem na celu wyłonienie, w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu, zwycięzców spośród grupy uczestników spełniających określone kryteria.

Ponadto w opinii Wnioskodawcy, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof ma zastosowanie do wszystkich nagród, tj. otrzymanych zarówno przez pracowników Partnerów (nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej) jak i samych Partnerów (w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą). W szczególności, zdaniem Banku w świetle powołanego przepisu zasadnym jest uznanie, iż nagrody otrzymane w konkursie przez Partnerów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą mieszczą się w zakresie znaczeniowym powyższego przepisu. Potwierdza to wykładnia systemowa wewnętrzna, gdyż przepisy dotyczące źródeł przychodów znajdują się w Rozdziale 2 ustawy o pdof natomiast przepisy dotyczące podstawy obliczenia i wysokość podatku zostały określone w Rozdziale 6 ustawy o pdof. Zgodnie z tymi przepisami ogólna reguła dotycząca podstawy obliczania podatku z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, została ograniczona zastrzeżeniami zawartymi w art. 29-30c, art. 30e i art. 30f przedmiotowej ustawy. Powyższe świadczy o tym, iż regulacja zawarta w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof stanowi lex specialis w stosunku do zasad opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 20 stycznia 2015 r. (sygn. II FSK 232/l3) „ art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. ma zastosowanie do wszystkich nagród, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i nie mających. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego „wygrane w konkursach” wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. (...) gdyby ustawodawca z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody).”

Analogiczne stanowisko zostało przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 sierpnia 2006 r. (sygn. II FSK 304/05).

Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 7 maja 2015 r. (sygn. I SA/Wr 303/15) stwierdził, iż „organizowane przez spółkę przedsięwzięcie stanowi konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., a nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. Powyższe dotyczy zarówno nagród otrzymanych przez osoby fizyczne będące pracownikami Partnera spółki, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które z Partnerem spółki łączy inna umowa cywilnoprawna.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku organizacji opisanych powyżej konkursów, nagrody otrzymane przez uczestników stanowić będą przychód z konkursu i będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez względu na fakt, czy uzyskał je Partner czy też pracownik Partnera.

Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zaprezentowane powyżej stanowisko i rozumienie treści przepisów ustawy o pdof są prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie wymieniono m.in. w:

pkt 3 – pozarolniczą działalność gospodarczą,

pkt 9 - inne źródła.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za działalności gospodarczej uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 • obliczenie,
 • pobranie,
 • wpłacenie podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony (art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN „konkurs” (http://sjp.pwn.pl) jest to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w celu osiągania jak największych przychodów ze sprzedaży, współpracuje m.in. z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami, prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, świadczącymi na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług finansowych, tj. Partnerami. Wnioskodawca planuje organizowanie konkursów skierowanych do Partnerów oraz pracowników Partnerów zatrudnionych na podstawie umowy o racę. Wnioskodawcy nie łączy z pracownikami Partnerów stosunek prawny. Głównym celem konkursów będzie uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych, a pomiędzy uczestnikami wystąpi element współzawodnictwa pozwalający na wytypowanie zwycięzców. Regulaminy konkursów będą zawierały m.in. takie elementy jak: nazwa konkursu, określenie uczestników i organizatora, czas trwania konkursu, ilość i rodzaj nagród, zasady uczestnictwa w konkursie, zasady wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród. W konkursie zostaną wyznaczone osoby, które z ramienia organizatora – Wnioskodawcy, czuwać będą nad jego prawidłowym przebiegiem oraz których zadaniem będzie rozstrzygniecie konkursu i przyznanie nagród zwycięzcom.

Wobec powyższego należy wskazać, że wartość wygranych uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę opisanych we wniosku konkursów, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie z innych źródeł (art. 10 ust.1 pkt 9 ustawy). Oznacza to, że w takim przypadku dochód (przychód) z tytułu wygranych przez te osoby podlega opodatkowaniu według tych samych zasad co dochód z prowadzonej przez ww. osoby działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza dodatkowej gratyfikacji w postaci nagrody konkursowej za uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (Partnerów), bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

Natomiast, nagrody otrzymane przez pracowników Partnerów stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy, jako płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, oraz odprowadzenia go na rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wobec powyższego wartość wygranych nie będzie stanowiła u wszystkich laureatów opisanych we wniosku konkursów przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem mimo, że tut. Organ zgadza się z Wnioskodawcą, że wartość wygranych w konkursach otrzymanych przez pracowników Partnerów będzie stanowiła dla tych osób przychód podlegający opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to z uwagi na pogląd Zainteresowanego, zgodnie z którym nagrody otrzymane przez uczestników konkursów będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez względu na fakt, czy uzyskał je Partner czy też pracownik Partnera, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że powołane we wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.