ILPB1/415-840/14-5/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem nagród w konkursach.
ILPB1/415-840/14-5/APinterpretacja indywidualna
 1. bony
 2. konkursy
 3. nagrody
 4. przychód
 5. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 16 i 20 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem nagród w konkursach– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem nagród w konkursach.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest podmiotem działającym na rynku metali szlachetnych. Spółka sprzedaje w szczególności złoto inwestycyjne w postaci monet bulionowych oraz sztabek (dalej: „Towary”). Sprzedaż ta jest prowadzona przez Spółkę różnymi kanałami, wśród których należy wymienić własny sklep internetowy, własne stacjonarne punkty sprzedaży oraz pośredników (dalej: Partnerów), do których zalicza się m.in. banki działające na podstawie ustawy prawo bankowe.

Sprzedaż Towarów przez Partnerów jest dokonywana na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Spółką a wybranym Partnerem, w wybranych placówkach (oddziałach) tego Partnera. Umowa ta określa szczegółowe warunki współpracy, w tym sposób prezentacji Towarów Spółki w placówkach Partnera, listę placówek, w których współpraca będzie realizowana, wynagrodzenie Partnera z tytułu sprzedaży Towarów oraz inne prawa i obowiązki stron umowy. Sama sprzedaż Towarów w placówkach Partnerów wymaga z jednej strony odpowiedniej prezentacji Towarów (np. poprzez wystawienie ich na widok publiczny w specjalnych gablotach umieszczonych w tych placówkach). Z drugiej zaś strony wymaga odpowiedniego zaangażowania wyznaczonych pracowników Partnera, którzy albo są zatrudnieni u Partnera na podstawie umowy o pracę, albo wykonują dane czynności na rzecz Partnera w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie łączącej te osoby z Partnerem innej umowy cywilnoprawnej.

Należy wskazać, że Wnioskodawcy z pracownikami Partnera nie łączy jakikolwiek stosunek prawny.

Handlowcy zachęcają klientów Partnera do zakupu Towarów poprzez odpowiednie ich zachwalanie i udzielanie informacji zarówno o samych Towarach, jak również o rynku złota inwestycyjnego, korzyściach płynących z inwestowania w takie złoto oraz o samej Spółce. Wszystkie wspomniane czynności mają na celu atrakcyjne zaprezentowanie Towarów, jak również samej Spółki, jako wiarygodnego partnera.

Opisane czynności sprzedażowe wymagają od Handlowców Partnera odpowiedniego przygotowania merytorycznego w zakresie tematyki złota inwestycyjnego, inwestycji przy wykorzystaniu Towarów, jak również kompetencji sprzedażowych, które sprawią, iż Towary sprzedawane przez placówki bankowe znajdą nabywców. W konsekwencji należy uznać, iż całokształt zachowań sprzedawców w placówkach Partnera ma bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży Towarów, dokonywaną tym kanałem sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe, Spółka, w celu zwiększenia poziomu sprzedaży Towarów za pośrednictwem Partnerów, w tym banków, w porozumieniu z wybranym Partnerem postanowiła wprowadzić w życie konkurs sprzedażowy (dalej: „Konkurs”) przeznaczony dla Handlowców i Dyrektorów Partnerów, zatrudnionych u danego Partnera zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Najważniejsze warunki konkursu, określone w regulaminie konkursu, są następujące:

 • możliwość udziału w konkursie organizowanym przez Wnioskodawcę ograniczona jest jedynie do pracowników Partnera, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub wykonują dane czynności na rzecz banku w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i łączy je z Partnerem inna, aniżeli umowa o pracę, umowa cywilnoprawna;
 • możliwość udziału w konkursie organizowanym przez Wnioskodawcę ograniczona jest jedynie do pracowników Partnera, działających w charakterze Handlowców, którzy bezpośrednio zajmują się sprzedażą Towarów oraz do Dyrektorów, którzy sprawują nadzór bezpośredni nad sprzedażą Towarów;
 • konkurs jest ograniczony czasowo (zazwyczaj trwa przez okres 3 miesięcy);
 • nagroda w postaci możliwości zakupu od Wnioskodawcy złota inwestycyjnego po preferencyjnej cenie (przez preferencyjną cenę należy rozumieć cenę znacznie niższą aniżeli cena rynkowa złota inwestycyjnego np. 1 g złota inwestycyjnego za 1,00 zł) będzie przyznawana wyłącznie tym Handlowcom Partnera, którzy w danym okresie czasu (np. w okresie 1 miesiąca) doprowadzą do transakcji sprzedaży złota inwestycyjnego na rzecz klienta banku o wartości określonej w regulaminie konkursu (przy czym jest to wartość znaczna, której osiągnięcie wymaga od Handlowca dużego zaangażowania i wysokich umiejętności sprzedażowych) lub tym Dyrektorom, którzy w podległym sobie zespole doprowadzą w danym okresie czasu do zawarcia transakcji sprzedaży złota inwestycyjnego o łącznej wartości określonej w regulaminie konkursu (przy czym jest to wartość znaczna, wymagająca od Dyrektora dużego zaangażowania).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisane powyżej przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników Partnera może zostać zakwalifikowane jako konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF)...
 2. W przypadku uznania powyższego przedsięwzięcia za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOF, to czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% od wartości całej nagrody, w przypadku gdy nagroda jest przyznawana zarówno pracownikowi Partnera, zatrudnionego u tego Partnera na podstawie umowy o pracę, jak i osobie, która wykonuje na rzecz Partnera czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie innej, aniżeli umowa o pracę, umowy cywilnoprawnej...

Zdaniem Wnioskodawcy

 1. Organizowane przez Niego przedsięwzięcie na rzecz pracowników Partnera należy zakwalifikować jako konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOF.
 2. Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% od wartości całej nagrody jako płatnik, i to niezależnie od tego, czy osoba która otrzymała nagrodę jest zatrudniona u Partnera na podstawie umowy o pracę, czy też wykonuje na rzecz Partnera czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie innej, aniżeli umowa o pracę, umowy cywilnoprawnej.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 jest uzależniona od odpowiedzi na pytanie nr 1, a mianowicie, czy opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku przedsięwzięcie organizowane przez Spółkę na rzecz pracowników Partnera można zakwalifikować jako konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOF, a w konsekwencji czy nagrody przyznane w tym konkursie będą opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też w pierwszej kolejności należy przeprowadzić rozważania związane z pojęciem konkursu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt PDOF.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 PDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W art. 10 ust. 1 PDOF określono źródła przychodów zaliczając do nich m.in. inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 PDOF).

Stosownie do art. 20 ust. 1 PDOF za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOF stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Ustawodawca w przepisach podatkowych nie zdefiniował pojęcia konkursu. Zgodnie więc z ogólną definicją zawartą w Słowniku języka polskiego - konkurs to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami. Z definicji powyższej wynika, iż dane przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeżeli zawiera w sobie element współzawodnictwa, tzn. ufundowane nagrody otrzymują wyłącznie najlepsi jego uczestnicy. Co za tym idzie, istnieje wyodrębniona grupa osób, którą będzie można nazwać „zwycięzcami” konkursu. Z definicją pojęcia konkursu można się również spotkać na gruncie interpretacji prezentowanych przez organy skarbowe. Z racji braku definicji legalnej „konkursu” w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych organy podatkowe wydając interpretacje indywidualne jak i sądy administracyjne odwołują się do słownikowego rozumienia „konkursu”.

Przykładowo, w interpretacji podatkowej z 10 kwietnia 2012 r. (nr IPTPB1/415-383/11-4/KO) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przywołał następujące definicje słownikowe:

 1. konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN);
 2. konkurs to „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. S. Dubisza, PWN);
 3. konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś” (Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa);
 4. konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród” (Domowy Popularny Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada).

Na tej podstawie organy podatkowe podkreślają, iż wyróżnikiem konkursów spośród innych działań promocyjnych przedsiębiorcy jest zaistnienie rzeczywistego elementu współzawodnictwa między uczestnikami, w stopniu pozwalającym na wytypowanie i nagrodzenie najlepszych uczestników. Za równie ważny element konkursów uznawana jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem przygotowanie regulaminu, w którym zostanie określona nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z 16 listopada 2011 r., nr IBPBII/415-732/11/BJ).

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 4 lipca 2011 r. (sygn. ITPB2/415-371/11/MM) stwierdził, iż:

konkursem można określić przedsięwzięcie, jeżeli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego, tj. zwycięzcy lub zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria”.

Podobnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012 r. I SA/Sz 852/11) wskazał:

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie i, że aby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji”.

W odniesieniu do przytoczonej wyżej i ugruntowanej już definicji konkursu, należy zastanowić się, czy można ją zastosować w przypadku organizowanych przez firmy akcji, których uczestnikami są przykładowo kontrahenci, i w ramach których przyznawane są nagrody, np. za najlepsze wyniki sprzedaży.

Jak dotąd można było spotkać się ze stanowiskiem, iż w przypadku, gdy dana akcja wypełnia przesłanki konkursu (w szczególności istnieje element współzawodnictwa i wybór najlepszej osoby) to zasadne jest opodatkowanie świadczeń/nagród według zasad przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r. (III SA/Wa 203/12) przeczytać można:

„W każdym konkursie mogą być określane warunki, precyzujące sposób zachowania się osoby pragnącej w nim uczestniczyć, a następnie warunki uzyskania nagrody. Do warunków takich można zaliczyć osiągnięcie najwyższego poziomu sprzedaży, jak to ma miejsce w opisanym w sprawie niniejszej stanie faktycznym. W tym zakresie istnieje analogia pomiędzy konkursami, organizowanymi przez spółkę, a konkursami o charakterze naukowym czy artystycznym, w każdym z tych konkursów chodzi bowiem o wyłonienie zwycięzcy - podmiotu najlepszego w danym konkursie, choć wyboru tego dokonuje się według zgoła odmiennych kryteriów, przyjętych przez organizatorów konkursu. Trzeba jednak mieć na względzie, że odmienni są również adresaci tych konkursów. Konkurs może być organizowany w każdej niemal dziedzinie życia, i o ile tylko spełnia wskazane wcześniej (także przez organ w interpretacji) kryteria uznania go za konkurs, nie ma znaczenia, w jakiej dziedzinie jest organizowany. Jeżeli tylko mamy do czynienia z przedsięwzięciem dającym możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, czy - tak jak w niniejszej sprawie - sprzedawców, którego zwycięzcy (uczestnicy) są wyróżniani nagrodami, mamy do czynienia w typowym konkursem.

Reasumując powyższe, dla uznania danego przedsięwzięcia za konkurs w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymagane są: przygotowanie konkursu od strony formalnej (regulamin), rzeczywisty (a nie pozorny) element rywalizacji, współzawodnictwa oraz wyróżnienie w postaci nagrody dla najlepszych uczestników konkursu. Wobec powyższego należy jednoznacznie przyjąć, że organizowane przez Spółkę przedsięwzięcie konkursowe dla Handlowców i Dyrektorów Partnerów, w kształcie wynikającym z regulaminu tego przedsięwzięcia, spełnia warunki pozwalające uznać je za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOF. O takim charakterze przedsięwzięcia świadczą:

 • przygotowanie konkursu od strony formalnej, tj. przygotowanie regulaminu konkursu, w którym wskazano organizatora konkursu, nazwa konkursu, uczestnicy konkursu, nagrody i warunki ich przyznania;
 • zaistnienie rzeczywistego elementu współzawodnictwa między uczestnikami, w stopniu pozwalającym na wytypowanie i nagrodzenie najlepszych uczestników - tylko osoby wyróżniające się wysokim wolumenem sprzedaży (bo za taki należy uznać pułap sprzedaży określony w regulaminie konkursu) są wynagradzane; ufundowane nagrody otrzymują tylko najlepsi sprzedawcy;
 • cel konkursu, tzn. wyłonienie grona najlepszych Handlowców i Dyrektorów, którym przyznana zostanie nagroda.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w pkt 1 należy uznać za prawidłowe w pełnym zakresie.

Ad.2

W zgodzie z powyższym należy przyjąć, że Wnioskodawca działając jako płatnik, stosownie do art. 41 ust. 4 PDOF, będzie zobowiązany do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dokonywanych świadczeń na rzecz pracowników Partnerów zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i innej umowy cywilnoprawnej, z tytułu przyznania nagród w konkursie oraz odprowadzenia kwoty podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy i to niezależnie od tego czy nagroda jest wypłacona osobie zatrudnionej u Partnera na podstawie umowy o pracę czy też osobie, która wykonuje na rzecz Partnera czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Jednocześnie, w myśl 41 ust. 1 pkt 7 PDOF, jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Ponadto, stosownie do art. 42 ust. 1a i 2 PDOF, Spółka będzie zobowiązana do przesłania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według siedziby Wnioskodawcy, w terminie do końca stycznia następującego po roku podatkowym, rocznych deklaracji według ustalonego wzoru, oraz, do przesłania urzędom skarbowym, którym kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania pracownika - imiennych informacji o wysokości dochodu osiągniętego przez pracownika w związku z wypłatą nagrody (do końca lutego następującego po roku podatkowym).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Jak stanowi art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (PIT-8C).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka, w celu zwiększenia poziomu sprzedaży Towarów za pośrednictwem Partnerów, w tym banków, w porozumieniu z wybranym Partnerem postanowiła wprowadzić w życie konkurs sprzedażowy (dalej: „Konkurs”) przeznaczony dla Handlowców i Dyrektorów Partnerów, zatrudnionych u danego Partnera zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Wskazano, że Wnioskodawcy z pracownikami Partnera nie łączy jakikolwiek stosunek prawny. Handlowcy zachęcają klientów Partnera do zakupu Towarów poprzez odpowiednie ich zachwalanie i udzielanie informacji zarówno o samych Towarach, jak również o rynku złota inwestycyjnego, korzyściach płynących z inwestowania w takie złoto oraz o samej Spółce. Wszystkie wspomniane czynności mają na celu atrakcyjne zaprezentowanie Towarów, jak również samej Spółki, jako wiarygodnego partnera.

Nagroda będzie przyznawana wyłącznie tym Handlowcom Partnera, którzy w danym okresie czasu (np. w okresie 1 miesiąca) doprowadzą do transakcji sprzedaży złota inwestycyjnego na rzecz klienta banku o wartości określonej w regulaminie konkursu (przy czym jest to wartość znaczna, której osiągnięcie wymaga od Handlowca dużego zaangażowania i wysokich umiejętności sprzedażowych) lub tym Dyrektorom, którzy w podległym sobie zespole doprowadzą w danym okresie czasu do zawarcia transakcji sprzedaży złota Inwestycyjnego o łącznej wartości określonej w regulaminie konkursu (przy czym jest to wartość znaczna, wymagająca od Dyrektora dużego zaangażowania).

Ustosunkowując się do stanowiska Spółki, organ podatkowy stwierdza, że analiza zdarzenia przyszłego wskazuje, że konkursy organizowane przez Spółkę, których celem będzie zwiększenie poziomu sprzedaży towarów za pośrednictwem Partnerów Spółki noszą cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu, pomimo że Spółka określiła to przedsięwzięcie mianem konkursu i pomimo, że ich uczestnikami będą zarówno pracownicy Partnera, zatrudnieni u tego Partnera na podstawie umowy o pracę, jak i osoby, które wykonują na rzecz Partnera czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie innej, aniżeli umowa o pracę, umowy cywilnoprawnej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu, co zostało już wskazane powyżej, jednak nie zmienia to faktu, że celem konkursu, w odróżnieniu od działań motywacyjnych, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu.

Tego rodzaju cele realizowane są w ramach odrębnego przedsięwzięcia jakim są w szczególności działania motywacyjne. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu, jak i jego organizatora.

Przedsięwzięcia motywacyjne tworzone przez konkretny podmiot, uwzględniają jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania sprzedawców zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań sprzedawców oraz praw rządzących wartością nagród. Motywowanie, jako element zarządzania polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały m.in. zaangażowanie podmiotów zajmujących się dystrybucją towarów (usług) na rzecz sukcesu organizacji. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania za pośrednictwem określonych bodźców.

Działania motywacyjne to zaplanowane motywowanie odbiorców programu (np. dystrybutorów, sprzedawców) do zrealizowania założonego celu (np. wzrost sprzedaży danego produktu, usługi), poprzez oferowanie w zamian pożądanych korzyści.

Dlatego też, uzyskiwane przez uczestników organizowanego przez Spółkę przedsięwzięcia nagrody nie stanowią nagrody w konkursie, lecz nagrody związane z osiągnięciem najlepszych rezultatów sprzedaży produktów Spółki w zorganizowanej przez Spółkę akcji sprzedażowej, gdzie Spółki w opisie zdarzenia przyszłego sama wskazała, że „(...) w celu zwiększenia poziomu sprzedaży Towarów za pośrednictwem Partnerów (...) postanowiła wprowadzić w życie konkurs sprzedażowy”.

Zatem przekazywana nagroda w ramach przedsięwzięcia, określanego przez Spółę mianem konkursu, którego celem będzie zwiększenie sprzedaży produktów Spółki oraz warunkiem uzyskania nagrody będzie doprowadzą do transakcji sprzedaży złota inwestycyjnego na rzecz klienta banku o wartości określonej w regulaminie konkursu, stanowi dla jej uczestników dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki sprzedaży, i zachętę do dalszego jej zwiększania.

Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach, których uczestnikami będą zarówno pracownicy Partnera, zatrudnieni u tego Partnera na podstawie umowy o pracę, jak i osoby, które wykonują na rzecz Partnera czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie innej, aniżeli umowa o pracę, umowy cywilnoprawnej nie będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość nagród uzyskiwanych przez pracowników Partnerów handlowych stanowić będzie dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 20 ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej. Oznacza to, że na Spółce ciążył będzie wyłącznie obowiązek sporządzenia i przekazania wymienionym osobom oraz urzędom skarbowym imiennej informacji (PIT-8C), stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast wartość nagród uzyskiwanych przez osoby, które wykonują na rzecz Partnera czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie innej, aniżeli umowa o pracę, umowy cywilnoprawnej stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej . Oznacza to, że na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, organizowane przez Zainteresowanego przedsięwzięcie na rzecz pracowników Partnera nie należy kwalifikować jako konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOF. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% od wartości całej nagrody jako płatnik, i to niezależnie od tego, czy osoba która otrzymała nagrodę jest zatrudniona u Partnera na podstawie umowy o pracę, czy też wykonuje na rzecz Partnera czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie innej, aniżeli umowa o pracę, umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Należy również podkreślić, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego teza badanych rozstrzygnięć nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Wskazane rozstrzygnięcia zapadły bowiem w innej sprawie i nie mają mocy wiążącej w omawianym przypadku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.