ILPB1/415-1254/14-4/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika.
ILPB1/415-1254/14-4/ANinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. płatnik
 3. spółki
 4. wygrana
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 28 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika:

 • w części dotyczącej opodatkowania nagród z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 760 zł – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 16 stycznia 2015 r., znak ILPB1/415-1254/14-2/AN, na podstawie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 17 stycznia 2015 r., uzupełniono w dniu 28 stycznia 2015 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 23 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podmiotem wchodzącym w skład globalnej Grupy Kapitałowej (dalej: „Grupa”). Spółka zamierza organizować konkursy skierowane do szerokiego grona osób, obejmującego

 • pracowników Spółki; oraz
 • członków rodzin pracowników Spółki; lub
 • osoby fizyczne niebędące pracownikami Spółki, współpracujące z Wnioskodawcą w oparciu o: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług oraz umowy o dostawy towarów; lub
 • pracowników tymczasowych którzy w świetle art. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 166 z 2003 r., poz. 1608 z późn. zm.) nie są pracownikami Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, lub
 • pracowników kontrahentów Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, lub
 • osoby współpracujące z kontrahentami Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło).

(dalej: Uczestnicy).

Niniejszy wniosek nie dotyczy takich konkursów, których uczestnikami mogą być tylko i wyłącznie pracownicy Spółki, tzn. w zakresie zadanego pytania znajdują się wyłącznie przypadki konkursów skierowanych jednocześnie do pracowników oraz co najmniej jednej z pozostałych grup adresatów wymienionych powyżej.

Zasady udziału w konkursie nie będą wynikały z jakiejkolwiek umowy łączącej Spółkę z Uczestnikiem lub Uczestnikami. Podstawą organizacji konkursu będzie wyłącznie zatwierdzony i opublikowany przez Spółkę regulamin (dalej: „Regulamin”). Regulamin będzie wskazywał m.in.: organizatora konkursu, nazwę konkursu, opis zadania konkursowego, adresatów konkursu, komisję konkursową, czas trwania konkursu, zasady uczestnictwa w konkursie wyłaniania zwycięzców, nagrody przewidziane dla Uczestników wygrywających konkurs oraz zasady ich otrzymania, procedury reklamacyjne.

Regulamin danego konkursu będzie jednakowy dla wszystkich Uczestników.

Tematyka organizowanych konkursów może być różnorodna i odnosić się m.in. do: znajomości Spółki, jej działalności i oferowanych produktów i usług, znajomości struktury wewnętrznej Spółki, znajomości Grupy (np. konkurs kultury szwedzkiej), znajomości wewnętrznych procesów Spółki, propozycji usprawnień w zakresie stosowanych przez Spółkę procesów i metod funkcjonowania produkcji/świadczenia usług (np. konkurs na pomysł roku w zakresie możliwych usprawnień procesów), aktywności artystycznych Uczestników (np. konkurs dla dzieci pracowników na najoryginalniejszy rysunek przedstawiający oferowane przez Spółkę produkty/towary, konkurs na hasło promocyjne nowej kampanii reklamowej, konkurs na najlepsze zdjęcie z wakacji), aktywności sportowej Uczestników (np. podczas pikniku rodzinnego dla pracowników Spółki, ich rodzin oraz ewentualnie osób trzecich), aktywności w zakresie bezpieczeństwa pracy (np. konkursy z ratownictwa medycznego, konkursy wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy).

Nagrody przyznawane przez Spółkę mogą mieć charakter rzeczowy, pieniężny lub mieszany - rzeczowo-pieniężny (tj. w sytuacji, kiedy dana nagroda składa się z części rzeczowej i pieniężnej).

W świetle powyższego opisu zdarzenia przyszłego, Spółka jest zainteresowana ustaleniem konsekwencji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”) związanych z przyznawaniem przedmiotowych nagród.

W uzupełnieniu Zainteresowany poinformował, że przedmiotowe konkursy objęte zakresem zapytania mogą dotyczyć różnych dziedzin wymienionych we wniosku, a więc wśród organizowanych przez Spółkę konkursów mogą znaleźć się zarówno takie, które będą konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, jak również konkursy z innych dziedzin niż wymienione powyżej.

Wartości poszczególnych nagród dla laureatów konkursów mogą być różne, a więc mogą to być zarówno nagrody o wartości przekraczającej kwotę 760 zł, jak również nagrody o wartości nieprzekraczającej 760 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka organizując konkursy będzie zobowiązana pobierać od wartości przekazywanych zwycięzcom nagród zryczałtowany PIT w wysokości 10%...

Zdaniem Wnioskodawcy, organizując konkursy będzie ona zobowiązana pobierać od wartości przekazywanych zwycięzcom nagród zryczałtowany PIT w wysokości 10%, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Wnioskodawca przedstawia poniżej uzasadnienie swojego stanowiska.

Nagrody w konkursach w świetle kategorii przychodów wymienionych w ustawie o PIT.

Zgodnie z podstawową regułą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o PIT: „Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”.

Jednocześnie, art. 10 ust. 1 ustawy o PIT wprowadza otwarty katalog źródeł przychodów, wśród których znajdują się m.in.:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT);
 2. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT);
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT);
 4. tzw. inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

Ad. a)

W odniesieniu do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, ich doprecyzowanie zostało ujęte w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym: „Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ad. b)

Z kolei w odniesieniu do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, ich doprecyzowanie zostało ujęte w art. 13 ustawy o PIT. Wśród przychodów kwalifikowanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, art. 13 ustawy o PIT wymienia m.in.:

 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy o PIT);
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane m.in. od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9, czyli tzw. kontraktów menedżerskich (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT);
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT).

Ad. c)

W zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT: „Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ad. d)

Realizacją powołanego na wstępie warunku opodatkowania wszelkiego rodzaju dochodów jest w ustawie o PIT wprowadzenie kategorii tzw. innych źródeł przychodów.

Art. 20 ust. 1 ustawy o PIT podaje przykłady tzw. innych źródeł przychodów, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT: „Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wśród katalogu innych źródeł przychodów wymienione zostały m.in. nagrody, które będą opodatkowane na zasadach przewidzianych dla przychodów z innych źródeł pod warunkiem, że nie zostaną zakwalifikowane do pozostałych kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT.

W opinii Spółki, w przypadku konkursów będących przedmiotem niniejszego zapytania nie będzie można zakwalifikować przyznawanych nagród do jakiejkolwiek z kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT. W szczególności, przyznawane nagrody nie będą mogły być uznane za przychody, których źródłem jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, działalność wykonywana osobiście, czy też pozarolnicza działalność gospodarcza.

Brak możliwości zakwalifikowania przyznawanych przez Wnioskodawcę nagród do którejkolwiek z powyższych kategorii przychodów wynika z zasad i sposobu realizacji organizowanych przez Spółkę konkursów. W szczególności:

 • w żadnym wypadku organizowane przez Spółkę konkursy objęte zakresem zapytania nie są skierowane wyłącznie do jednego grona adresatów wymienionych we wniosku, tzn. wśród uczestników konkursów oprócz pracowników Wnioskodawcy każdorazowo znajduje się co najmniej jedna dodatkowa kategoria uczestników niebędących pracownikami Spółki;
 • w żadnym wypadku jakiekolwiek łączące Spółkę z Uczestnikami konkursów umowy nie odnoszą się do ich uczestnictwa w konkursie;
 • jedynym źródłem regulującym zasady uczestnictwa w konkursie jest odrębny regulamin przygotowany i opublikowany przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji, w Opinii Spółki, przyznawane przez nią nagrody w konkursach będą stanowiły przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Opodatkowanie nagród w konkursach.

W odniesieniu do nagród w konkursach stanowiących tzw. przychody z innych źródeł, ustawodawca przewidział w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT zryczałtowany sposób ich opodatkowania na poziomie 10%: „Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: (...) 2) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody”.

Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy o PIT: „Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27” czyli z dochodami opodatkowanymi wg tzw. skali podatkowej.

W opinii Spółki powyższe zryczałtowane zasady opodatkowania znajdą zastosowanie w odniesieniu do przekazywanych przez nią nagród w ramach organizowanych konkursów.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o PIT nie przewiduje własnej definicji pojęcia „konkursu”, należy się w tym względzie odwołać do definicji słownikowych. Przykładowo, zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pI/) „konkurs” to m.in. „impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.” Z kolei, zgodnie z Domowym Popularnym Słownikiem Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) pojęcie „konkurs” należy rozumieć jako „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród”.

Niewątpliwie organizowane przez Spółkę przedsięwzięcia objęte zakresem niniejszego wniosku jako konkursy spełniają powyższe definicje słownikowe konkursu. W szczególności:

 • mają one charakter zorganizowany, na podstawie sformalizowanego regulaminu, nad którego przestrzeganiem czuwają członkowie komisji konkursowej;
 • ich celem jest wyłonienie kogoś (Uczestnika) najlepszego w danej dziedzinie;
 • dla najlepszych (nie dla wszystkich) przewidziane są nagrody.

W konsekwencji, przekazywana przez Spółkę nagrody będą mogły podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem na zasadach przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

W konsekwencji, w świetle powyższej analizy, zdaniem Spółki, organizując konkursy będzie ona zobowiązana pobierać od wartości przekazywanych zwycięzcom nagród zryczałtowany PIT w wysokości 10%, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Praktyka interpretacyjna.

Prawidłowość przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska potwierdza również znana Spółce praktyka Ministra Finansów prezentowana w interpretacjach indywidualnych wydanych dla innych podatników.

Przykładowo:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 czerwca 2011 r. (sygn. IPPB2/415-274/11-4/MG) stwierdzono, iż: „O tym, czy dane świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba nie związana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą”,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 lipca 2013 r. (sygn. IPPB2/415-424/13-3/AK) stwierdzono, iż: „Reasumując stwierdzić należy, iż opisane przez spółkę wygrane uzyskane przez zwycięzców konkursów, tj. przez pracowników spółki, zleceniobiorców, pracowników kontrahentów oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy W wysokości 10% wygranej lub nagrody”.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 października 2013 r. (sygn. IBPBII/1/415-745/13/MK), stwierdzono, iż: „Przy opodatkowaniu nagród należy jednakże wziąć pod uwagę do kogo adresowany jest konkurs. I tak, w przypadku konkursu organizowanego przez zakład pracy (pracodawcę): 1) wyłącznie dla jego pracowników wygrana (wartość wygranej) będzie stanowić przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy. 2) dla szerszego kręgu podmiotów, w tym także dla pracowników tegoż zakładu pracy wygrana (wartość wygranej) dla wszystkich uczestników konkursu będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy”.

Zdaniem Spółki, zarówno przedstawiona argumentacja, jak również przytoczone fragmenty interpretacji indywidualnych jednoznacznie wskazują na prawidłowość prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska.

W związku z powyższym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku płatnika:
 • w części dotyczącej opodatkowania nagród z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 760 zł – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c raz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami ze stosunku pracy są zatem otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania. O tym, czy dane świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba nie związana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą.

Natomiast stosownie do art. 13 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (pkt 7),
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 (pkt 8),
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (pkt 9).

Z kolei w myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie nie da się wykluczyć losowości wygranej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przychód taki będzie opodatkowany na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2, a więc 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wymienia w swej treści przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w myśl którego za przychód z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

W analizowanym przypadku nie będzie można zakwalifikować przyznawanych nagród do kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak możliwości zakwalifikowania przyznanych nagród do ww. kategorii przychodów wynika z faktu, że konkursy organizowane przez Wnioskodawcę są skierowane do różnych grup uczestników (np. pracowników, członków rodzin pracowników, osoby współpracujące z kontrahentami Spółki, kontrahenci Spółki, pracownicy tymczasowi), żadne umowy łączące Wnioskodawcę z uczestnikami konkursu nie odnoszą się do ich uczestnictwa w konkursie oraz źródłem regulującym zasady uczestnictwa w konkursie jest regulamin opracowany przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji przyznawane przez Wnioskodawcę nagrody w konkursach nie będą mogły być uznane za przychody, których źródłem jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, działalność wykonywana osobiście, czy też pozarolnicza działalność gospodarcza, natomiast będą stanowiły przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionych informacji wynika, że Wnioskodawca zamierza zorganizować konkurs skierowany do własnych pracowników, a także członków rodzin pracowników Spółki, osób współpracujących ze Spółką, pracowników tymczasowych, pracowników i osób współpracujących z kontrahentami Spółki. Przedmiotowe konkursy – jak wskazano w uzupełnieniu wniosku – objęte zakresem zapytania mogą dotyczyć różnych dziedzin wymienionych we wniosku, a więc wśród organizowanych przez Spółkę konkursów mogą znaleźć się zarówno takie, które będą konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, jak również konkursy z innych dziedzin niż wymienione powyżej. Natomiast wartości poszczególnych nagród dla laureatów konkursów mogą być różne, a więc mogą to być zarówno nagrody o wartości przekraczającej kwotę 760 zł, jak również nagrody o wartości nieprzekraczającej 760 zł.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujących zasady opodatkowania nagród.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowej wersji słownika języka polskiego (www.sjp.pwn.pl) konkurs to:

 1. impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.,
 2. postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika zatem, że wygrana w konkursie stanowi przychód u zwycięzcy.

Na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej nagrody.

W myśl art. 41 ust. 4 powołanej ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłaty (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast na podstawie art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Obowiązek poboru podatku jednakże nie wystąpi jeżeli wygrana/nagroda otrzymana w konkursie spełnia warunki do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z konkursami, które – jak wskazał Wnioskodawca – mogą być konkursami z zakresu:

 1. nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa, sportu, oraz
 2. innych dziedzin.

Do wygranej w konkursie (z dziedzin wymienionych w pkt 1), gdzie wartość przyznanej nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku, gdy wartość nagrody będzie wyższa niż 760 zł – przyznana przez Wnioskodawcę nagroda będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o powołany powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w przypadku, gdy konkurs będzie z innych dziedzin niż wymienione w pkt 1, zastosowania nie znajdzie zwolnienie przewidziane w ww. przepisie, dlatego przyznana przez Wnioskodawcę nagroda będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem.

Reasumując, prawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy uznające, że organizując konkursy będzie on zobowiązany pobierać od wartości przekazywanych zwycięzcom nagród zryczałtowany podatek od osób fizycznych w wysokości 10%, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ww. ustawy, ale w sytuacji, gdy nagrody przekroczą wartość 760 zł oraz wygranych w konkursach z dziedzin niewymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 68.

W innym niż ww. przypadku stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.